Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Archív starších stránek a komentářů badatele

z doby veřejné přednáškové aktivity v letech 2014 - 2015

Stezkou moudrosti .. přednášky Ing. M. Šmídy

Stránky obsahují odkazy ke zdrojům, na které jsem se odvolával při přednáškách.
Posluchači si mohou informaci ověřit přímo u zdrojů, bez zdlouhavého hledání.

Stará navigace:
Úvod ARCHÍV Videa, hudba Obrázky, nákresy Prezentace Texty, knihy Odkazy na zdroje

Převod do archívu při rekonstrukci stránek: 22.09.2019


15.04.2014 Přednáška na téma: "Síla slova - pokračování"


Mantry pro praktické užití. Mantry v různých civilizacích a různé varianty. Nácviky a podmínky účinnosti. Záměr destrukce jazyka. Mezní příklady. Zvuk obecně. Zvuk jako forma energie.

Původní příprava přednášky - taháček na cca 2-3 stránky se písemným zpracováním roztáhl na dva rozsáhlejší dokumenty a jejich zpracování trvalo poněkud déle, než jsem předpokládal. Ale předat je nekompletní se mi příčilo. Zpoždění bylo způsobeno snahou po co nejpřesnějším vyjádření skutečnosti. Proto se ještě jednou všem příznivcům omlouvám za zdržení a věřím, že toto čekání bude vynahrazeno podrobným, přesným a hlavně srozumitelným zpracováním celého tématu.

Dva dokumenty, které jsou dále uvedeny, jsou zcela původní originály a budete mezi prvními, kteří je budou moci číst. Nevím nic o tom, že by něco takového bylo někde publikováno. Shrnují mé několikaleté zkušenosti a pozorování a porovnávání v této oblasti a dosud nikde nebyly publikovány. Samozřejmě mnohá pravidla mají obecnou univerzální platnost a budou se samozřejmě shodovat s texty sepsanými jinými autory na další příbuzná témata.

Případné otázky pak zodpovím na další přednášce.
Děkuji za pochopení.
02.05.2014 šm


Mantry

Základní otázkou je, co je to vlastně mantra (mantram)?
Další podrobnosti k termínu mantra lze vyhledat na mnoha místech internetu, podívej se také na stránku http://cs.wikipedia.org/wiki/Mantra. Toto téma je poměrně rozsáhlé a různí autoři budou mít zcela různé definice. A většinou z jejich úhlu poznání budou definice správné.

S přihlédnutím k aktuálním moderním technologiím a slovníku dnešní přetechnizované doby, definuji mantru obecněji a univerzálněji jako "člověkem pronesenou konkrétní sekvenci slabik, která má vyvolat a také provede, energeticko-informační změnu v cíleném časoprostorovém poli. Myslí se tím jak tělo a duše jedince, tak třeba i chování celých společenství. A nezáleží na hlasitosti přednesu a jazyku, ve kterém je mantram pronesen, případně ani na předchozím nácviku. Principiálně se vlastně jedná o počáteční spuštění přesného magického programu."
Můžeme použít jiný klasický termín - zaklínání.
Samozřejmě jsou jistá pravidla jak pro nácvik, tak i pro užití a provedení.

Dnešním slovníkem také můžeme prohlásit, že mantra je program . Obdobně jako počítačový program, vyvolán ve svém prostředí provede požadovaný efekt (vyvolán průchodem přesné sekvence písmen jeho názvu v konkrétně přesně definovaném okamžiku režimu procesoru), tak mantram působí v našem časoprostoru naprosto stejným způsobem. Provede takové přestavění energetických a informačních toků "matrixem", že dojde k požadované realizaci, pro kterou byl mantram sestaven.

Smyslem mantramů tedy je vyvolat změnu nějaké reality. A proto se musí určitým způsobem zkoncentrovat energie a propojit s informací (programem) a takto naprogramovaná energie vyslat do prostředí. Tedy spojení informace s energií a jejich uvolnění, asi jako když posíláme "sms". Účinek této informace spojené s energií lze energeticky ještě více umocnit případným vhodným obřadem. A koncentrovaná energie řízená definovanou mantrou provede změnu až do hmotné reality. Jako příklad bych uvedl provádění obřadu "hómy" (tyto obřady se dělají již i v našich zemích). Zvláště z hlediska účinků je velmi zajímavé provádění obřadu "agnihotry".

Doporučené stránky pro informaci:
http://www.jitrnizeme.cz/view.php?nazevclanku=agnihotra&cisloclanku=2008070022
http://agnihotra.108.cz/
http://www.youtube.com/watch?v=F7FJT7DW0Xc … Ind vysvětluje a předvádí, stručné cca 7,5 min.
AGNIHOTRA SHAANTIPAATH … toto je jen audio, cca 1 hodinu dlouhé.


Aby se to vůbec dalo pochopit a dávalo to dnešnímu člověku smysl, tak vysvětlení jak to funguje a čím vším je to podmíněno, je popsáno v dokumentu mantramy-1-prolog.doc. Doporučuji číst v každém případě jako první. Snažím se používat pouze srozumitelnou současnou běžnou technickou terminologii a zároveň užívám i některé staré pojmy, všeobecně jasné a známé. Tak se nám také upřesní slovník a lépe pochopíme smysl starodávných textů.

Druhý navazující dokument mantramy-2-nacvik-a-soupis.doc obsahuje doporučení pro účinný nácvik a použití manter (prosím nepřeskakovat) a také jejich zkrácený soupis i s významem. Hlavně si prosím povšimněte i rozdílů, které vyvolá konkrétní soustředění mysli, či směrování dechu a pod. To je pak také vhodné vyzkoušet, a v budoucí praxi se vždy nechat vést pocity, které při recitaci vznikají. Tedy netrénovat mantramy jen mechanicky, bezmyšlenkovitě, ale vždy je dobře procítit. A nebát se částečně laborovat - samozřejmě s plnou pozorností na mantram a záměr a zároveň "dát do toho celé srdce".
Další mantry pak lze nalézt na webových stránkách,
odkazy na některé jsou uvedeny dále na konci stránky.


Různé kategorie třídění

(pouze slabý pokus o přístupy a hlediska - pro dokreslení rozsáhlosti tématu)

Aktivace × užití (osobní × pro něčí prospěch - patří sem i požehnání).
Zvláštní užití bývá rituální, tedy přednes při některém konkrétním obřadu. Může se lišit formou pronášení (společné skupinové, nebo recitace jen jedním obřadníkem). Takové obřady provádí všechny kultury, i všechna tři náboženství knihy. Ostatní náboženství jsou prožitková, založená na spirituální zkušenosti a vlastní praxi všech zúčastněných - podíl a přínos všech zúčastněných je do jisté míry vždy aktivní, dle momentální vyspělosti každého z nich.

Z hlediska pronášení lze rozlišit:
• Hlasité × mentální.
• Trénink × užití.
• Jednotlivě × kolektivně.
• "Džapa" … to je jedno pronesení (ať hlasité, či mentální), jedna kulička na počítadle.
• "Bhadžany" … radostný sborový zpěv, nejčastěji v chrámu a zároveň variace pronášení (i rytmem a melodií) některého veřejně prospěšného mantramu. Vždy řídí předzpěvák a sbor po jednotlivých verších opakuje po něm. Jako tomu bývalo zvykem i u nás při procesích.

Pro usnadnění počítání opakování se užívá "růženec", ten se pak postupně stává "silovým předmětem" - energií prány naplněným rezervním akumulátorem energie svého majitele. V hinduismu i budhismu má 108 + 1 kuličku … tzv. "mala". Islámský má 99 kuliček (jmen Aláhových), křesťanské počítadlo má mít 59 kuliček, ale je i více typů (i když sama modlitba růžence by se měla pronést 150×).
To hinduisté a budhisté jsou před Univerzem větší grandi. V rámci nácviku některých speciálních manter dávají počty někdy i několik set tisíc džap (opakování).
Řecká modlitební šňůra může mít 100 uzlíků. Některé další podrobnosti můžeš najít zde - http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C5%AF%C5%BEenec.


Dalším tříděním, z jiných hledisek užívání, lze rozlišit:

Veřejné (všeobecně známé a prospěšné mantry) × osobní a tajné mantry.

Podle délky:
• elementární - základní slabiky (vargy, bídžaslabiky) - i když krátké, tak nesou klíčové významy;
• dlouhé;
• velmi dlouhé (např. na úrovni oslavných zpěvů, často obřadní recitace);
• zkratky (zvláštní formulace - akronymy zkracující natrénované dlouhé vyslovování).

Podle původu pocházející ze zdrojů:
• Hinduismus a jiné směry z Indie
(velmi "sofistikovaně", tedy účelně propracované a utříděné rozsáhlé komplety);
• Budhismus (hínajána, mahájána, vadžrajána, zen);
• Islám (také více sekt, ale i vysoce mystický súfísmus);
• Křesťanství (velké množství různých sekt);
• Judaismus (také několik směrů);
• Východní taoismus, šintó;
• Šamanismus přírodních národů
ale i evropský Neo-Šamanismus, Neo-Druidismus a další jiné;
• znovuobjevované vědění starého Egypta a dalších civilizací
(problém v nejednotném směru zápisů a hlavně ve vynechávání samohlásek);
• včetně hnutí NewAge;
• ale také tzv. šaneling;
• a určitě ještě jiné méně známé směry, které jsem zapomněl.

Rozhodně bez ohledu na původní školy, odkud všechna tato úsloví pocházejí, a jsou účelově a pravidelně opakována a vždy se záměrem dobra a s čistým srdcem pronášená, tak všechna patří do zlaté pokladnice lidstva.
Je však nutno být pozorný a bdělý. Neboť také existuje mnoho rčení zlých a špatných. Je v zájmu lidstva se jich již jednou provždy vystříhat a tzv. "svaté texty" pročistit od "vsuvek pocházejících od ďábla". Jinak nebude konce běd. Srdcem odlišíte plody jedovaté od dobrých.


Podle účelu použití

Lze mantramy také kategorizovat takto:

Hlavní princip úspěchu provádění manter - koncentrace energie, ladění a přesně dané směrování.
Důležitý vedlejší efekt - také měřič času při obřadech.


Webové stránky, kde lze získat další informace:

https://www.kaleshwar.org/cs/index
Zde se lze jednak dozvědět něco o skvělém mistru, který již odložil fyzické tělo. Přesto dále prospívá lidem prostřednictvím svých studentů, které měl z celého světa. Znovu objevil a oživil a zveřejnil učení velké síly a mnoho dříve tajných manter, které kdysi v Indii trénoval Ježíš.
Co stihl za svůj život vyzkoušet, předal v mnoha učebních textech. I když používá Indickou terminologii, je tato praxe od vyznání indiferentní. Ve skutečnosti Védy jsou záležitostí mnohem starší, než je civilizace Indie. Avšak tam se tento souhrn systémového učení nejvíce zachoval.

https://kaleshwar.cz/
Stránky českých studentů, kteří nyní aktivně pracující opět doma a předávají své znalosti. Na překladu textů do češtiny se pilně pracuje. Tyto a další aktivity charitativního typu zastřešuje evropské sdružení https://kaleshwar.eu/.
Mantramy na těchto stránkách však nejsou zveřejňovány. Vyžadují nácvik a uvedení do problematiky a proto jsou v péči certifikovaných lektorů, kteří je zájemcům předávají k tréninku vždy kompletně jako ucelený balíček.

http://www.samhita.cz/
http://www.samhita.cz/data/mantry.html
http://www.samhita.cz/download/zpevnik_stary.pdf
Skvělé stránky, texty, audioukázky, mantry různé provenience, zpěvníky, slovníky (http://www.samhita.cz/data/slovnik.html) a další…
a jako prémie je tam automatizovaný výklad tarotu.
Centrum mají v Praze, pořádají společné akce. Vřele doporučuji.

http://mantry.jogin.cz/
Skvělá a velká sbírka manter, jejich překladů, uveden smysl i určení. Nejen indické mantry, ale také jiného původu. Postupně se rozšiřuje, vždy vygeneruje aktuální seznam.
Stránka dnes již bohužel nedostupná.

http://www.joga.cz/strilky/
Stránky komunity jogínů a oddaných bhakti józe věnované Kršnovi. V dosahu zde poblíž, nedaleko od Kroměříže. Podobné zaměření mají i další stránky:
http://www.veda.harekrsna.cz/
http://www.veda.harekrsna.cz/site/mantry_28052011.htm

Další informace najdeš také na:
http://joginka.cz/mantry.php
http://www.hinduismus.cz/
http://www.gajatri.net/
http://leo.b.sweb.cz/mantras.htm
http://karolinaloskotova.blog.cz/0804/mantry-sanskrt-i
http://www.santosh.wbs.cz/
http://www.yoga.wbs.cz/MANTRY-texty-a-akordy.html
http://duchovno.mysteria.cz/mantry.html
http://www.ptejsehvezd.cz/products/mantry/
http://katie.mstu.cz/ruzne/kdeco/mantrans.doc

http://otevrenedvere.wz.cz/soubory/zajimavosti/mantry.doc
Soupis manter H. Marshalla
http://www.homeoporadna.com/mandaly-k-mantram-henryho-marshalla/
Jsou tam pěkné nové mandaly k jednotlivým mantramům.

http://www.siggi.cz/?page=murphyho_zakony
Toto je pěkná sbírka moudrostí variant pádu namazaného chleba. I když to nejsou mantry, ale je tam humorně koncentrovaná zkušenost.


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!