Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Archív starších stránek a komentářů badatele

z doby veřejné přednáškové aktivity v letech 2014 - 2015

Stezkou moudrosti .. přednášky Ing. M. Šmídy

Stránky obsahují odkazy ke zdrojům, na které jsem se odvolával při přednáškách.
Posluchači si mohou informaci ověřit přímo u zdrojů, bez zdlouhavého hledání.

Stará navigace:
ÚVOD Archív Videa, hudba Obrázky, nákresy Prezentace Texty, knihy Odkazy na zdroje

Poslední aktualizace: 22.09.2014
Přesunuto do archívu při rekonstrukci stránek: 22.10.2019

Úvodem k přednáškovému cyklu

Od poloviny března 2014 pod patronací Městské knihovny v Přerově v přednáškovém sále probíhá cyklus přednášek na téma "Vím už, co nevím?"

Cyklus je zaměřen na informace a orientaci v záhadách provázejících jak lidstvo, tak i každého jedince v životě, i během všedního dne. A to tak, jak jsem se s nimi během let seznámil a také na vlastní kůži potýkal. Vše vychází z praktických zkušeností a pokusu dát je do souladu s tradovanými vědomostmi a také do souladu s moderním vědeckým poznáním. Dochází tak k opětnému propojení kdysi násilně oddělených znalostí. Nově se tento trend nazývá "alternativa", nedávno také "psychotronika", a je to obor multidisciplinární. Ale kdysi dávno to byl jeden souhrnný celek vědomostí. "Věda" ani "víra" nebyly od sebe odděleny a všechno poznání bylo sladěno a lidmi společně užíváno.

Na tomto poli bádá řada autorů a bylo již vydáno nepřehledné množství publikací. Vzniká řada směrů a hnutí a nechci je rozšiřovat o další variantu. Vždy se snažím o širší nadhled ve vzájemných souvislostech s dalšími obory. Neboť vše souvisí se vším. A jedině když držíme hlavu nad hladinou, vidíme kam nás nese proud a jak máme napřít své úsilí.

Některé efekty si posluchači budou moci vyzkoušet a nacvičit - podle zájmu každého (součástí programu budou také relaxační a koncentrační techniky pro evropany snadno zvládnutelné). Z hlediska věrouky jsou předávané zkušenosti indiferentní.
Také lze jen poslouchat a pozorovat. Závěr si však pro sebe musí udělat každý sám.

Téma budoucí přednášky je vždy nově upřesňován a navazuje na zájmem posluchačů na poslední přednášce. Témata na sebe navazují volně a jsou víceméně samostatná. Samozřejmě pro lepší praktické ovládnutí nabízených dovedností je vždy lepší chodit pravidelně a cíleněji proniknout k podstatě probíraných jevů.

Tato oblast je v současnosti zajímavá také tím, že dochází k prudkému vývoji poznatků na poli vědy. A nové poznatky jsou natolik závažné, a mají takový zásadní dopad na vnímání reality, že jsou velmi silné snahy je co nejvíce utajit. Neboť často zcela vyvrací v učebnicích kodifikované dosavadní pohodlné lži a čím dále více se přibližují k tvrzením prastarých textů označených kdysi za "fantasmagorii primitivů". A ke stejným novým objevům dochází i na poli věrouky a náboženství. A proto jsou také nepřijatelné pro ... doplň každý sám.
Proto, pojďme se podívat, co bylo zameteno pod koberec.
Nehledejme viníky, hledejme své vlastní poznání a poučení.

Přesný plán a rozpis, něco jako osnova školního předmětu se v této oblasti nedá připravit. Neboť stále přichází a na internetu jsou publikovány nové poznatky a teorie, nové souvztažnosti. Vždy to bude "právě okamžitý stav" poznání a dovedností, ale často také i nově vypuštěných dezinformací. A zítra vše může být zase zcela jinak a posunuto ještě dál. Žijeme v turbulentní době podstatných změn v nazírání na dosud neměnné "svaté" principy. Ba dokonce se navíc ukazuje i mnoho faktů o tom, že ony "svaté knihy" kdysi rukami svých sluhů sepisoval sám ďábel.

Proto, abychom se v tom mohli vyznat, je dnes nanejvýš nutné opět obnovit široké encyklopedické vědění a vzdělávání, avšak v nové podobě, rozšířené o kontext a jeho podmínky (včetně okrajových). V podobě ne jen hluboké detailní znalosti každého elementu zvlášť a samotného, ale především v širších znalostech o dříve zanedbávaném komplexním spolupůsobení s jevy "zdánlivě" nesouvisejícími. Neboť žádný kamének poznání mozaiky života nikdy nestojí osamoceně. Jeho cena je a zvyšuje se vždy pouze v kontextu s okolní mozaikou. Jen tak dokáže posunout naše poznání dále. A toto za nás nikdo neudělá.


Uvažovaná témata:

Rejstřík témat, nesrovnalostí, nejasností a nakupených neřešených problémů v oficiálních vědách i náboženstvích, včetně řízení lidského společenství ne Zemi je značně široký. Mozaika reality je velmi široká, několikavrstevnatá a velmi mnoho kaménků tohoto obrazu bylo s jistým záměrem ukryto, překryto iluzemi, pošpiněno dezinformacemi. Je čas je najít, očistit, znovu zasadit na správné místo. Nikdo to za nás neudělá. Je z čeho vybírat.
  • Věda a náboženství; možnosti a schopnosti lidského ducha; poznatelnost a nepoznatelnost, demagogie, dogmatismus, úhel pohledu.
  • Šulcův autogenní trénink; relaxace, koncentrace a meditace, řízená meditace; dechové techniky; ásány a mudry, mantry, jantry.
  • Geopatogenní zóny a jiné problémy nezdravého bydlení; životní prostředí a vliv na mutaci lidského rodu; o čem vypovídají výzkumy DNA.
  • Příčiny nemocí a sebeuzdravování; jak funguje akupunktura a její dcery a jiné alternativní možnosti léčení; chřipka snadno a rychle; imunita a jak ji aktivovat.
  • Práce mozku a jeho fáze, spánek a snadné učení; formy a problematika učení a probuzení geniality jedince; problematika programování a ovládání lidské mysli; poznání sebe a ovlivnění své budoucnosti; způsoby předávání vědění; historie učení a odhalování pravdy, zasvěcování a utajování.
  • Praktická magie všedního dne; silové předměty, očisty a ochrany; možnosti příznivého ovlivnění budoucnosti.
  • Původ národů a válek; utajená a znásilněná historie; mezidimenzionální kontakty; kosmologie a smysl života; skuteční × falešní bohové; současný stav světa po jeho konci.
  • Náboženské směry, principy, působení, zneužití; sekty a teogenní zlo; tajná společenství a jejich vliv; utajené informace o Ježíši - skutečný Ježíš kontra falzifikáty.

Doporučení:

S ohledem na skryté snahy každého vládce, tedy i "demokratického panovníka celého světa, atd.", o úplnou kontrolu všeho, přesně tak, jak to ve svých dílech kdysi výstižně popsal George Orwell, je možné a také se tak stává, že některé "nepohodlné" dokumenty se stanou cílem nečekaných a náhodných poruch systémů, vyvolaných hekry pracujícími ve službách cenzury. Proto mě již zkušenost dávno poučila, že každý dokument, který někde najdu a shledám zajímavým, si raději stáhnu do svého počítače jako kopii. Mnohokrát se mi stalo, že jednou nalezené již brzo nelze nikde nalézt.
Doporučuji všem stejný postup.


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!