Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Rozhovor s iluminátem a zasvěcencem

z října roku 2008

Zveřejněno: 22.03.2020

Informace, že kdesi ve světě na jakési konferenci vysoce postavených lidí svě­tového zákulisí se nečekaně někdo objevil, aby s nimi vedl delší diskusi, a představil jako "Skrytá Ruka" z pozadí a člen rodin, které všechny ovládají, tedy i ty, kteří si až do tohoto okamžiku o sobě mysleli, že jsou nejvyššími pány světa ... o tom jsem se kdysi již doslechl. Jako většinou vždy napoprvé to byla informace velmi kusá a tedy značně nepřesná a zavádějící. Vše silně nejisté a v kategorii JPP (jedna paní povídala).

Bylo dobře, že jsem se ke kompletnímu znění oné diskuse tehdy nedostal. Neboť sám jsem ještě musel dozrát a mnohé věci si osobně na své kůži vyzkoušet a ověřit, abych mohl začít plně chápat smysl onoho sdělení a nedopustil se hrubých zkreslení z důvodu mnohých neznalostí. Teprve když jsem se na své cestě osamělého mystika sám a bez „dopředu nastudovaných znalostí“, způsobem osobních prožitků a získávání zkušeností utkal s některými potřebnými zkouškami, pak teprve v jejich světle jsem mohl být schopen pochopit, o čem všem se hovoří v textu oné zaznamenané diskuse. Přesněji, teprve poté jsem byl schopen pochopit, jak velký souhrn závažných infor­mací se ona bytost snaží předat celému plénu tam tehdy přítomných osob a kterým oni mnozí nerozuměli. Proto jsem teprve tento měsíc obdržel nasměrování k tomuto textu, který jsem našel na několika málo místech a pro své studium z uvedených částí složil do jednoho celku.
Pečlivě jej celý prostudoval.
A zjistil, že naprosto přesně vystihuje i znalosti, které se ke mně dostávaly po kousíč­cích z různých směrů a které jsem si musel napřed začlenit do mozaiky svého pozná­ní. Navíc tento zápis mé vnímání posunul ještě o kus dále, k pochopení celého smyslu veškerého dění na planetě Zemi ... nejnáročnějšího výcvikového prostoru pro duše, jaký si jen lze vymyslet.

Proto celý tento text i s odkazy na zdroje české i původní jsem nyní uložil ke stažení do archívu ve formátu A5 pro pohodlné čtení – viz nahoře. Jedná se o čtení velmi náročné a doporučuji jej po čase přečíst opět! Jak i sám posel přinášející onu informaci chce - nevěřit, ale sám si ověřit.


Základní premisy pro snazší orientaci ve smyslu onoho sdělení, aneb napřed to, s čím jsem se již dříve seznámil a musel ve svém světonázoru srovnat:

Planeta Země je 3D živá bytost poskytující svůj prostor nejen nám pro specifický trénink a „zrání“ duší (vývoj) s jistými nastavenými omezeními (prostor, čas, smysly a vnímání, fyzika …), do kterého naše duše se svými výukovými úkoly a karmickou zátěží prostřednictvím bioskafandrů (těl) naslepo vstupují - do společné divadelní hry na život. Máme k tomu vždy předem připravený jak vlastní tak i společné rámcové scénáře a podmínky, ale i možnosti vše správně anebo i špatně naplnit. Podle zákona o Svobodné vůli můžeme svůj part sehrát různě - avšak veškeré následky svých dob­rých i špatných rozhodnutí a činů si vždy neseme s sebou dál do dalších „postupových ročníků školy života“ (inkarnací) na svém „karmickém účtě“ duše.

Po ukončení své role na jevišti světa se nesmrtelná duše „branou smrti těla“ opět vrací ke zhodnocení celého svého tréninku, aby poté opět s náležitou přípravou či bez ní (to když svůj čas k přípravě na další inkarnaci profláká) opět vstoupila na scénu do další jiné role a v novém, jiném kostýmu (těle). Zároveň si s sebou nese řadu dříve nesplněných „domácích úkolů“ a náklad úkolů nových a též i nových výukových lekcí, které musí zvládnout. Úniková jiná cesta z tohoto kruhu neustálého zrozování (opako­vání výcviků) zatím není, dokud duše nedojde ke všem potřebným poznáním a nena­pře veškeré své úsilí správným způsobem. Aby náhodou duše neunikla, o to se starají především lži (iluze) ukryté ve třech náboženstvích knihy, jež jsou vytvořeny pro naše negativní ovládání a udržení ve stálém „otroctví“, a které musíme svým poznáním překonat a posléze se také vymanit z jejich vlivu.

Kromě tohoto „našeho“ prostoru (vnímatelného našimi omezenými smyly) existují také i jiné dimenze (existenční reality = životní prostory) nižšího podsvětního typu, ale i dimenze vyšších typů (je jich vícero stupňů, hledej např. tajemství Amenti). Všechny tyto prostory (dimenze) se vzájemně různě prolínají, ne všechny se mezi sebou stále ovlivňují (to bývá podmíněno otevřením potřebných vortexů).

Kromě lidských civilizací nám známých (typu 3D) se tu na Zemi současně vyskytují i jiné civilizace typu 3D, ty však stojí mimo naší hru a pokud je přímo neohrožujeme, tak se snaží zůstat ve skrytu mimo naší pozornost. Dále se tu dosti často objevují také zástupci i jiných mimozemských civilizací, které sice mají své jiné vlastní zájmy, ale i oni by se měli neutrálně držet mimo naše úsilí, což však ne vždy dodržují. Tyto mimo­zemské civilizace nejsou všechny pouze „pozitivní“ a bez ohledu na možnosti jejich technologií i oni jsou pouze 3D úrovně a podléhají pravidlům „koloběhu životů“, tedy zrození a smrti a dopadu karmy. Jejich vnímání reality i morálka však mohou být od nás značně odlišné - to s ohledem na jejich výchozí prostor, délku vývoje a společen­ské programování. Přitom jejich duše se zde do našich těl s cílem získání zkušeností žití v našem výcvikovém prostoru mohou inkarnovat také, jako běžná neodlišitelná lidská bytost plně podléhající pravidlům hry (žádné zvláštní výsady).
Je tu kolem nás poměrně dosti živo.

Všechny bytosti všech vývojových stupňů podléhají ve vesmíru jako nedílná součást „Jednoho jediného prapůvodního stvořitele a Zdroje Všeho“ také stejným univerzálně platným zákonům jako my, lidé, vždy podle příslušnosti ke své existenční (tréninkové) hladině. S tím jsou spojeny jak jejich možnosti, schopnosti, povinnosti a práva, tak zároveň i plná odpovědnost za veškeré své činy vůči Prapůvodci a Zdroji Všeho (pro­střednictvím svého „karmického účtu“). Všichni v sobě neseme součást Jeho světla, které je nezničitelné (až na postupy Jím definované).
Toto vše je platné i pro bytosti z mnohem vyšších vývojových dimenzí (projevují se jiným rozsahem existenčních-frekvenčních hladin) - typově tzv. bytostí světla, někdy zvaných též bytosti z andělských sfér. Vždy je však nutno bedlivě rozlišovat, zda se jedná o bytosti z prostoru (dimenze) pozitivně či negativně laděného (sledující cestu evoluce a směřující k „Jedinému prapůvodnímu stvořiteli a Zdroji Všeho“ k naplnění prapůvodního Božského řádu, jednoty a milosrdenství, anebo naopak směřující svou cestu k devoluci a budoucímu naprostému zániku).
Jejich radami se můžeme i nemusíme řídit, což však z nás nikdy nesejme odpověd­nost za vše to, co my sami vykonáme. Naše schopnosti jsou stejně zázračné jako jejich, pokud si tuto svou sílu nenecháme vzít vnucením víry ve „...svou vlastní neschopnost“. Neboť nejsme těla, nýbrž jsme duše, duchovní bytosti s božským světlem - v tělech.

O tomto všem je mnoho kusých zmínek v řadě pramenů a sdělení od mnohých mystiků, světců, učitelů, i když velmi často přes dlouhé věky a z toho vyplývající zkreslení našeho stávajícího chápání těžko odhalitelné. To vše mi onen text potvrdil.


Co však bylo pro mě naprosté nóvum jsou navíc ještě tyto sdělené informace:

Řízením a kontrolou plnění individuálních tréninkových plánů všech bytostí v tomto námi poznávaném světě (tréninkovém prostoru duší), jakož i celku (án blok) je pově­řena skupina bytostí z existenční dimenze o 2 řády vyšší. Tyto bytosti po splnění jejich lektorské činnosti a také spolu s úkoly, které na sebe vzali v souvislosti se zajišťová­ním výcvikového scénáře poté čeká „dočasný“ pád o jednu dimenzní úroveň níže pro „odpracování si negativní karmy“, kterou při tom za ta tisíciletí vytvořili (tu, která je s nimi vázána). Do dění na Zemi většinou zasahují prostřednictvím jistých nástrojů, sami jsou však nad tímto děním a mimo planetu. Rozhodně však nebudou na sebe přebírat osobní karmu duší účastných jejich vlastního výcviku. Tuto svou osobní negativní karmu si každá individualizovaná duše (člověk) musí zajistit sama, a to „na svůj vlastní účet“.
To je něco, co si současné tzv. „elity“ neuvědomují a proto ani netuší, co je čeká. Neboť uvěřili iluzi, že „peklo“ není - avšak „karma, ta je zdarma“ ... pozn. badatele.

Celá tato výcviková škola duší, celý prostor planety Země se v současné době po dlouhé řadě tisíciletí nachází před „finálními prověrkami“ („maturitou“) zúčastněných. Výsledek záleží jak na každém zvlášť, tak i na všech. Nyní se hraje o postup do zcela jiné „školy“.


Z úvodu

Tento člověk, který sám sebe označuje za zasvěcence z řad iluminátů, se objevil na fóru Above Top Secret (Více než přísně tajné) v říjnu roku 2008 a prozradil tam řa­du informací o plánech a agendě iluminátů. Důvodem pro to podle jeho slov bylo, že nastal čas, abychom se dozvěděli něco z toho, co se děje za oponou. A když vysvětlo­val, PROČ je nezbytné to odhalit právě teď, byl velice přesvědčivý. V tomto článku zrekapituluji celý rozhovor mezi členy fóra Above Top Secret a tímto člověkem – „Skrytou Rukou“.

Udělejte si, prosím, čas, a přečtěte si ho celý (ano, vím, že je to dlouhé, ale mám pocit, že tím všichni můžete pouze získat, a to i pokud se rozhodnete mu nevěřit). Při čtení je třeba mít otevřenou mysl, opustit zažitá dogmata či domněnky, že „jste již na všechno dávno přišli sami“, protože pak tomu, co tvrdí Skrytá Ruka, apriorně neuvěří­te, i kdyby argumentoval sebelépe.

Zde je tedy několik bodů, které přispívají k přesvědčení, že co říká, je pravda. Prvním je fakt, že členové fóra, s nimiž vede rozhovor, se ho ptají na celou řadu ná­hodných otázek (jak je vidět v článku) a on jim na ně odpovídá inteligentně a přesně, bez zbytečných průtahů, které by zřejmě nastaly, kdyby si všechno vymýšlel. Všimli si toho i členové fóra. A navíc je Skrytá Ruka naprosto konzistentní! Mnoho otázek je dobře položených, jdou hluboko, ptají se přesně na konkrétní věci nebo jsou filozofic­ké povahy, a tento muž (nebo žena – to nevíme jistě, protože o sobě tvrdí, že nepo­chází ze Země) na ně na všechny naprosto precizně odpovídá a nikde si neprotiřečí. Kdyby to byl podvodník, pak by při tak sofistikovaném rozhovoru s inteligentními lidmi bylo velice nepravděpodobné, že by dokázal fabulovat a rozpřádat lži tak, aby se do nich dříve nebo později sám nezamotal. Jistě si i vy sami všimnete, že Skrytá Ruka působí naprosto upřímně.

...

Doopravdy si myslím, že tato bytost upřímně věří tomu, co říká, a nezávisle na tom, zda je či není i ona sama klamána, podává pravděpodobně přesné zprávy o tom, co ilumináty pohání. Zná jejich skutečné cíle! Po přečtení to ve vás jistě zanechá zvláštní pocit, ale hluboko uvnitř budete vědět, že je na tom něco pravdy.

Odpovědi Skryté Ruky si budete možná muset přečíst víckrát, abyste dokázali rozpoznat všechny vrstvy informací, které jsou v nich obsaženy, ale posléze, až zač­nete spojovat jednotlivé dílky skládačky k sobě, zjistíte, že mnohé z těch, které dříve nikam nepasovaly, najednou zapadají přesně na své místo.

...
(c)2008 Wes Penre
(c)2010 Translation: Jan Kovář ml.


Ke stažení: iluminati-rozhovor.pdf

Odkazy na další zdroje jsou uvnitř.


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!