Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Duše a očkování

aneb co provede očkování s duší?

Zahájeno: 14.06.2021
Zveřejněno: 17.07.2021
Poslední změny/doplňky: 03.10.2021

Nadešel čas dorovnání všech smluv.
Není určeno covid-vakcinovaným.

Mapování aktuálního dění pro nalezení správné otázky

 

OBSAH

 

I. Mapování aktuálního dění pro nalezení správné otázky
aneb snaha nalézt strukturu vazeb – mozaiku v chaotickém kaleidoskopu denních událostí. Tedy názor, jak a z kterého úhlu pohledu na vše nahlížet, aby bylo možné se v tom všem nějak orientovat.

Ukrytý hlavní cíl a jeho skutečný záměr

Dílčí a průběžné cíle kovid-divadla

Skutečné zdravotní dopady očkování
Vznik aktivity Norimberk 2

Politika, propaganda, právo
Způsoby ovládání lidí
Změny v právu a dopady … velmi důležité

Průběh časované genocidy – depopulace planety očkováním
Ovládání otroků a techniky šíření nákazy

 

II. Selekce a genocida – stopy, fakta, svědectví
aneb soupis dalších odkazů posledních informací o hlavních
tzv. „vedlejších“ efektech (dopadech) očkování

Obecný nadhled, právní okénko, politika, propaganda, obchod,
původ a dosavadní průběh tzv. „epidemie“ a také o očkování

Výzkum, testy, léčba, vakcíny, vedlejší efekty vakcín

Závažnější účinky očkování: dopad na DNA a RNA, dálkové ovládání,
grafen, čipování, magnetické projevy, hrotové bílkoviny …
finální účel očkování – a ještě ne ten poslední

Uzavření rešerše, důvody, poznámky a doporučení.

 

III. Dopad očkování na duši - na pokračování se dosud pracuje

Další informace a souvislosti

Co provede vakcína s aurou
• Napřed nutno ujasnit, jaký je vztah mezi duší a aurou a tělem člověka
Vliv očkování na auru – průzkum Ramana
Konstelační experiment působení vakcín – od Tomáše Michalů
• Pokus o souhrn vlivu očkování na duši člověka - rozpracováno

Otázky k řešení a hledání odpovědí

Jaké má lidstvo perspektivy

 


 


Jsme ve válce. Válce o to horší, že není vidět kdo s kým bojuje. Tato válka oproti všem dosavadním, které známe, není o nic slabší, ba právě naopak. Je to celosvětová válka, ve které tentokrát nepoletují střely a nevybuchují granáty. Jsme v informační válce, která však je svými důsledky ještě horší než všechny ty, které jsme doposud poznali. Nejsou vidět žádné rozvinuté roje proti sobě postupujících armád. Prostorem bojů je celý svět. Každému je „pouze nabízena injekce“ načasovaného jedu. Bojištěm je mysl a psychika každého z nás. A nástrojem toho boje jsou ze všech stran působící chaotické „informace“ všech oficiálních medií.
Kdo v informační válce prohraje, platí vše.
Boj je o to horší, že nepřítel není vidět. Každý je nepřítelem především sám sobě.

Každý boj má původce a ten má svůj cíl. Vyhrává vždy ten, který není na bojišti vidět. A kdo za tím vším vlastně stojí a kde jej najít? Jaký je cíl toho, kdo to způsobil, o co se mu vlastně jedná?

Nejdůležitější lidová moudrost je vždy uložena v prastarých pohádkách, aby si je mohl každý dobře pamatovat. Tam je vše srozumitelně popsáno a jsou použity slova, kterým každý velmi dobře rozumí, rozumí jejich podstatě. Proto pokud se i zde vyskytne archaický termín, pak vždy jde o jeho princip. Nejde o postavičku ďábla, nýbrž o jeho neviditelný energeticko-informační silový projev a jeho vliv na nás.

O co tedy jde v tomto boji na přelomu věků, kdy to vypadá, že se někdo snaží vyhubit celé lidstvo? Vůbec se nejedná o materiální statky, které zde zůstanou ležet pro vítěze. Vždyť ďábel lusknutím prstů si dokáže vše ihned stvořit v potřebné míře. Jediné, co k tomu potřebuje je dostatek síly, energie. Plný kotlík chutné polévky, ze které si to vše opět snadno stvoří. A tu získá jen ze smrti. Z oddělení duše od těla tak, aby duše již neměla další sílu se bránit a opět mu uletět. Protože tím pak z ní ve svém kotlíku (věčné pasti duše) získává trvalý zdroj veškeré své další síly.

Proti tomu všemu je nějaký boj teroristů či ohrožení neexistující nemocí – pouhý slabý odstín toho, co vše nás očekává. Pouhé strašidýlko, mající nás dostat do přesně určeného rozpoložení mysli, kdy svou duši svěříme „temnému zachránci“. A všichni jeho služebníci mimo nezůstanou – ti jsou vždy pohlceni také – žádný mu neunikne a svou jízdenku mají již dávno jistou. Je jedno, jestli se bude smažit v kotli, anebo bude polenem pod kotlem – své si užije až až.
 

Původně tento text začal vznikat s cílem vysvětlit jednomu blízkému a zároveň také náhlému zájemci o vše-léčivou injekci jedu proti strašidlům, že dělá velmi špatně – že koná sebevraždu. Tentokráte však bez jakékoliv další šance na opravu v příštím reinkarnačním kole těžší nápravné skupiny. Že v tomto případě pro něj další reinkar­nace a možnost nápravy chyb již nebude. Problém k vysvětlování o to horší, když mu o tomto tématu schází hlubší vědomosti, žije ve víře materialismu a schází mu odstup pozorovatele. Navíc když ani neví, co se kolem děje a proč a veškerý jeho rozhled je určen televizním médiem. Proto je nutno začít stručným a utříděným souhrnem fakt, která se v poslední době objevila, s pokusem odhalit princip a provázanost jednotli­vých dílčích dějů.
Herec komparsu v davové scéně nikdy nemůže mít žádné tušení o celé hře. Teprve až z ní vystoupí a posadí se někam do jeviště, teprve pak může odha­lit jak hru, tak také její smysl a směrování. Asi jako voják, když se v bitvě zastaví a vyleze na strom na pahorku, aby uviděl, co se kde děje. Proto přes dílčí klíčové ka­ménky mozaiky událostí na uzlových bodech celkového obrazu dění, teprve pak lze postupně dojít až k potřebnému nadhledu a může každý pochopit svou roli v té finální chaotické hře – tanci na sítu nad propastí.
Propadneme, či tentokrát již uspějeme a touto zkouškou projdeme až na druhý břeh? Pouze jeden, anebo nás bude víc? V každém případě však svět již bude zcela jiný, než byl dosud. Ten starý skončil již před devíti lety, v roce 2012.Předznamenání:
Toto pojednání nemůže obsahovat vyčerpávající soupis všech důkazů, které v poslední i dávnější době vyplavaly z hlubin stínů na světlo světa. Je jich tisícinásobně více a počet odhalení denně vzrůstá geometrickou řadou – na internetu jsou k dohledání. Proto uváděné odkazy jsou pouze typické a vy­brané k dnešním dnům a lze je najít i jinde. Jsou uváděny především pro pro­buzení těch, kteří o tom mnoho nevědí a stále ještě věří ve „věčnou pravdu“ hlásanou z obrazovek „moderních oltářů víry“ (oficiálních medii). Kdo tuší, že „vše je jinak“, pro toho to jsou počáteční záchytné body změny myšlení.

Celé se to zaměřuje především na odkrývání souvislostí, neboť pro pochope­ní situace jsou mnohem důležitější, než jen dílčí obrázky. Teprve až po obec­ném úvodu do celkové situace můžeme přistoupit k rozboru náročnějších a horších záležitostí a pro člověka mnohonásobně důležitějších.
 


 

Ukrytý hlavní cíl a jeho skutečný záměr

 

Poslední dobou je velmi aktuální téma očkování. Již jen to, jaké úsilí a s tím spo­jených peněz z našich daní vkládá oficiální propaganda do všech prostředků široké propagační kampaně zaměřené na ovlivňování našeho myšlení, to u všech dosud mys­lících lidí musí vzbudit oprávněné podezření, že asi není vše zcela v pořádku. Je tedy nutné sejmout si někým nám neustále nasazované růžové brýle mámení o „pravdivos­ti medií“ a místo nich si nasadit „zesměšňované konspirační brýle o snížení populace Země ze stávajících cca 7,5 miliard lidí na pouhých 0,5 miliardy otroků“. Jedině tímto úhlem pohledu pochopíme, o co vlastně v dlouhodobém horizontu kráčí. Napřed ještě, co to znamená. Je to globální úkol někým všem vládám vytyčený, v předstihu několi­ka let zveřejněný a hlavně dnes vládami naplňovaný (ne že by věděli, co dělají – tolik rozumu nemají). Úkol, jak všude na planetě Zemi a v poměrně krátké době z každých cca 10 lidí jich 9 zabít – ale hlavně nenápadně. Pokud možno tak, aby si pro smrticí injekci nejen všichni v klidu a s nadšením přišli, ale ještě ji i sami požadovali a dokon­ce si ji i sami zaplatili a připláceli. Protože ten, komu již patří málem vše, celá Země, tomu těch zbývajících cca 500 milionů otroků na hrubou práci na planetě v budoucnu již zcela postačí. Všechno ostatní již má vybudováno, a nic jiného ve své skromnosti vlastně ani nepotřebuje.

Stručně je to vyjádřeno plánovačem (jediným budoucím přeživším) – jenž sám sebe považuje za současného i budoucího „jediného majitele planety“ na monumentu „Georgijských poradních kamenů“ (po­psáno podrobněji i s diskusí např. zde i mnohde jinde). Zcela nezakrytě a mnohem podrobněji to vše bylo kdysi dávno rozpracováno a zveřejněno v mnoha jiných rozsáhlých dílčích „prováděcích materiálech a plánech“ jak starších (některých dnes již staletých), tak i během nedávných cca 10 let zveřejňova­ných na internetu. Samozřejmě až po přípravě a lokálním testování potřebných tech­nologií (AIDS, Zika a mnoho dalších veřejných testů).

Oni se tím svým satanistickým záměrem ani netají a domnívají se, že zveřejně­ním (i skrytým) podle jimi všem vnucených „právních norem“ mají zajištěnu absolutní beztrestnost právě proto, že svůj záměr předem zveřejnili a nikdo proti němu nepro­testoval. Proto svůj plán považují za všemi (celým lidstvem) „automaticky schválený“, a také že tímto je zároveň i potvrzen jejich „mandát realizace zveřejněného plánu“. Že tento nenápadně zveřejněný blábol v podstatě nikdo ani nečetl, nedomyslel, natož aby se o něm veřejně diskutovalo (bylo to záměrně zveřejněno tak, aby si toho nikdo nepovšiml) – to nevadí – ale platí! Teprve až ex-post, podle souvztažností dalších dějů bylo teprve nyní zjištěno, o čem se vlastně v té kdysi zveřejněné fantasmagorii jedna­lo. To však již podle jejich zvrhlého myšlení „není jejich chyba, nýbrž naše“ a veškerá odpovědnost za výsledek tedy padá na nás – na lidstvo, a my jsme povinní už jen poslechnout.

Tento motiv pachatele veškerých současných problémů – zjeví se vždy, ať již začneme pátrat z kteréhokoliv směru, je jednotící linií všeho dění. Proto se tu v textu bude často objevovat. Přestože se této myšlence lidi mohou bránit, přesto je to fakt. Při poctivém hlubším zkoumání všech souvztažností nakonec vždy vyplave na povrch.

Pokud přeci jen někdo chce jít až ke kořenům, existuje silná stopa. Po delším hledání zdrojů se lze dostat až k pdf překladům ke stažení, jak by­lo uvedeno na tadescu: pramen ZDE(CZ) a ZDE(SK), i mnohem rozsáhlej­ší verze knihy, která obsahuje „Znalecký posudek, vypracovaný z pověře­ní soudního dvora v Bernu“ (přeložené a ke stažení ZDE). Protože všude je jen a pouze vyvracena pravdivost tohoto zdroje a nikde se již nedisku­tuje o věcném obsahu a jeho pravdivosti (klasický diskusní úhybný mané­vr ku odvedení pozornosti od podstaty zcela jiným směrem k banálnímu tématu mimo hru) – již jen to musí v každém vzbudit oprávněnou obavu, že jsme na dobré stopě. Každá věta oněch textů je samostatnou kapitolou či knihou lidského poznání. Kdo má nekomplexní, atomizované vnímání i vědomí – pro toho je to celé nesrozumitelné. V komplexním nadhledu to však je naprosto přesný popis plánu roztaženého na celá staletí s později přesně vystopovatelnými etapami jeho plnění.
Jeden z diskutujících na tadescu to trefně vyjádřil konstatováním: Jestliže někdo tvrdí, že tento „jízdní řád“ je podvrh a nesmysl, nehádejte se a ověřte si, zda podle něj jezdí vlaky.

Důvodem sporů „o pravosti“ je naprostá výbušnost onoho velmi hutného textu vysvětlující a dopředu přesně popisující naprosto vše, co se od té doby ve světě stalo a také totální zodpovědnost za jeho autorství – proto to popírání. Uvedení záměru (někde skryté oznámení) je však právě tou podmínkou pro pozdější vyvinění se ze zodpovědnosti za všechny pozdější události s tímto záměrem spojených, které se v důsledku naplňování oné agendy jednou stanou.
Na ten princip tu narazíme v „tanci zvaném covid-19“ ještě několikrát.

Jestli výše uvedený dokument se zdá být příliš nekonkrétní a pro jeho stáří pro dnešní dobu již nevýznamný, pak doporučuji nahlédnout na jeho mnohem novější a aktualizovanou podobu – Torontské protokoly, for­mulované v létě roku 1967. Jejich text již bude každému mnohem srozu­mitelnější. Především lidem, kteří si pamatují ještě onu dobu a mohou ze své paměti vydolovat veškeré údaje a potvrdit všechny konsekvence dění po celém světě.
Lze najít zde pro čtení v příjemné grafické úpravě, anebo dříve uvedenou podobu z 17.6.2012.

Vyzbrojeni všemi těmito znalostmi snad již nyní dokážeme přesně pocho­pit, o čem se to vlastně píše v ApokalypseJanově Zjevení. Dávný pro­rok ve svém vidění naprosto přesně popsal situaci i dění současné doby, přestože nepoužívá naši současnou terminologii. Tehdy ještě nemohl mít praktické zkušenosti s dnešními technologiemi, aby vše co ve svém pro­rockém snu zahlédl mohl popsat v souladu s naší současnou terminologií.

Jak to V. V. Putin asi myslel? Kdo půjde do nebe a kdo skončí v pekle?
K pochopení mnoha textů – je napřed nutno získat mnoho zkušeností, abychom je nejen „četli“, ale abychom jim především také rozuměli.

Kdo hledá, najde.
Bylo toho zveřejněno hodně a nehodlám to vše nyní znovu dohledávat.
O některých principech fungování a modu operandi satanisty často využívaných, viz pojednání „Obřady a obětování“ a články předchozí. Je to jen o jedné stránce jejich působení, nicméně důležité – souvisí to s jejich koncepční platformou. Tomu se pak podřizovaly všechny další priority řízení aplikované na neznalé lidstvo průběhem ně­kolika posledních tisíciletí.

Všem, kteří se domnívají, že právě oni jsou mezi těmi vyvolenými a vybranými „přeživšími“ doporučuji, aby si velmi rychle uvědomili, že je to pouze jejich bláhový sen a ta nejstupidnější představa za celý jejich život, jakou si jen mohli kdy vymyslet. Po akci již ani oni nejsou potřební. Potřební byli pouze do času, na udržení masy lidí v područí a poslušnosti. Poté i oni budou nahrazeni počítači a roboty a nadále použiti jako pouhý obětní materiál satanistů (bez ohledu na to, že k nim momentálně patří … i oni budou položeni na obětní stůl). Co pak bude s jejich duší – to ať raději nezjišťují – Prométheus na věky přikovaný ke skále na tom byl mnohokrát lépe.

Zapomněli však, že nade všemi jejich právy (dnes již zrušenými) existuje autorita ještě vyšší – Boží, která již počala vážit všechny jejich činy.

Pro pochopení všech souvislostí bude dobré si učinit pouze „malou“ rekapitulaci některých důležitých pramenů a pokusit se vyhmátnout několik stěžejních informací. Doporučuji projít následné odkazy a začít domýšlet širší kontext toho, o čem se tam píše. Souvisí to tak trochu i s dávnou dovedností lidí této země – „čtení mezi řádky“.

Pozn. 1: – pro ty mladší, nedávno narozené:
Existuje vícero způsobů čtení. Jeden je umět přečíst text, tedy i vědět, co se v něm píše a případně vyjádřit vlastními slovy. Ještě lépe pak je pochopit hlavní nosnou myšlenku – tzv. „jádro pudla“ a vyjádřit ji po svém. Nakonec ještě existuje dovednost přečíst v textu i to, o čem se tam nepíše – to je to „čtení mezi řádky“. Vyžaduje to však mít velký encyklopedický rozhled, mno­ho znalostí a zkušeností, a hlavně rozvinuté tzv. kritické myšlení. Pro všech­ny, kteří se toto „čtení“ ještě nenaučili (vlastně všichni narození po sameto­vém převratu a prošlí našim novým degradačním školstvím), pouze krátká ilustrace způsobu tohoto čtení.
Po obratu u Stalingradu se fronta „vítězné bleskové války“ definitivně otoči­la směrem k západu. V zemích okupovaných III. říší nebyla jiná informační media než jedině ta „správná a pravdivá“, řízená Paulem Josephem Goeb­belsem. Takže lidé velmi rychle pochopili, že kdykoliv se psalo, jak němečtí vojáci nepřítele udatně poráží a vítězí ve všech směrech – a proto „zkrátili frontu“ na předem připravených pozicích (opět o velký kus blíže k Berlínu), že vlastně tam či onde opět dostali řádně na prdel. A tak celou tu dobu po Stalingradu Němci frontu stále jen zkracovali a zkracovali, až kvůli tomu zkrácení sovětští vojáci museli dojít až do Berlína. 

Dílčí a průběžné cíle kovid-divadla

 

Cíle a dopady jsou širokospektrální a víceúrovňové, bez ohledu na to, že celé je to pouhá divadelní fraška. Ne, že by ti darebáci z pozadí neměli v rezervě k použití silnější vražedné koktejly, ale přeci jen vědí, že jednak by se jim to mohlo velmi snad­no vymknout z rukou a zasáhnout také je, a za druhé, že mozkový potenciál lidstva je takový, že po prvních skutečných projevech by se lidstvo rychle vzpamatovalo z hyp­notického spánku a rychle vařená žába by z hrnce vyskočila. Došlo by tedy k rychlému procitnutí všech lidí, jejich celoplanetárnímu sjednocení ve společném úsilí o všeobec­nou záchranu a vzniku protizbraně (léky, spojený odpor, koncentraci „záchrany“ mimo jejich dosavadní řízení …). Proto byla oproti předchozí hře (2. sv. válka) tentokráte již zvolena nenápadná „měkčí varianta“ a pokerový způsob hry. Nicméně přes všechny varianty rozehrávky a plnění řady dílčích cílů (nemalých a zákeřných, i když i předví­datelných), tak tím hlavním a ke konečnému cíli depopulace planety přímo směřující­mu hlavnímu úderu namířenému proti lidem (se zachováním všech přírodních zdrojů) – na to bylo právě dopředu připraveno jedovaté očkování. Připravované ještě mnohem dříve, než bylo rozhodnuto o „zámince“ – vhodné variantě spouštěče všech událostí.

Pozn. 2:
Byla použita a na lidi modifikována již dříve vyzkoušená varianta boje s velmi odolným druhem mravenců faraónků (přinášející nám sem i exotické nemoci). Ti byli sem k nám kdysi zavlečeni se zbožím z jejich domoviny a šířili se síd­lišti systémem centrálního vytápění. Byli nezničitelní a vyznačovali se pro­pracovaným sociálním systémem i vnitřní komunikací, a hlavně testovali ne­závadnost potravy. Dokázali se nejen vyhnout přímo jedovatým návnadám, ale i návnadám dlouhodobě působícím a likvidujícím jejich plodivé schopnosti. Teprve až byla vytvořena modifikace návnad, která nezasahovala přímo do jejich reprodukce, ale zasáhla schopnost rozmnožování až potomstva druhé generace, tehdy tato nákaza u nás vymřela.


Pozn. 3:
Úryvek ze stránky https://operationdisclosureofficial.com/2021/04/01/health-ranger-report-those-taking-vaccines-are-shockingly-ignorant-of-the-criminal-fraud-behind-big-pharma/
„Každý, kdo právě teď bere kovid vakcíny, páchá sebevraždu vakcínou.
Ve druhé světové válce se globalisté dozvěděli, že vyhlazování populace násilím je extrémně obtížné. Někteří lidé vzdorují a uvnitř nacistického režimu bylo mnoho skrytých bojovníků, kteří aktivně pracovali proti cílům holocaustu.
Ale pomocí covidní biologické zbraně a globálního zavedení vakcín globalisté zdokonalili kontrolu mysli nezbytnou k tomu aby přiměli lidi, aby se seřadili a aby prosili o vyhlazení . Ve skutečnosti jsou ochotni zaplatit za ty vakcíny, které je zabíjejí!
Globalisté již nepotřebují k tomu velké vyhlazovací pece, vagóny a ozbroje­né vojáky. Potřebují pouze kontrolu nad médii, kanály financování technolo­gií Big Tech a NIH pro biologické zbraně. Kdokoli varuje lidstvo před globál­ním vyhlazováním, je hanoben a umlčen, zatímco všechny hlasy propagující zabíjení vakcínami jsou zesíleny a je jim poskytována neomezená „důvěry­hodnost“ pro naivní občany.
Věřím, že tento plán a jeho uskutečňování bude brzy zastaven a budou potrestány všechny odpovědné osoby. Taky cítím, že se to na pozadí už děje. Je to tak obrovské, že nám nezbývá jenom trpělivost a držet palce statečným bojovníkům. Jak vidíme tak i soudy u nás nefungují tak jak by měli a jsou ovládané.“

 
Takovéto různé informace postupně vyplouvají na světlo Boží přesně tak, jak učitel Ježíš slíbil: „… nic není tak utajeno, aby nemohlo být odhaleno“.
Pod článkem v diskusi „No-tes 9.6.2021 v 13:04“ ze svých zdrojů uvádí:
NORIMBERSKÉ TRIBUNÁLY S KABALOU PRÁVĚ ZAČALY !!
Jacques Attali poradca François Mitterranda, prezidenta Francúzka, v roku 1981 napísal:
„V budúcnosti pôjde o to, ako nájsť zpôsob, jak zredukovať populáciu. Začneme tými starými. Akonáhle človek dosiahne veku 60 – 65 rokov, žije dlhšie než produkuje a to stojí spoločnosť moc. Potom budeme pokračovať tými slabými a nepotrebnými, ktorí spoločnosti nič neprinášajú, pretože ich neustále pribúda a potom predovšetkým, tými hlúpimi. Eutanázia sa zame­riava na tieto skupiny. Eutanázia sa každopádne musí stať nevyhnutným inštrumentom našich budúcich zriadení. Samozrejme, nebudeme schopní zabíjať ľudí a organizovať vyhladzovacie tábory. Zbavíme sa ich tak, že ich necháme, aby si mysleli, že je to pre ich najlepšie dobro. Príliš veľká a z veľkej časti nepotrebná populácia je niečo, čo je ekonomicky príliš drahé. Tiež spoločensky, je pre ľudský organizmus lepšie, keď bude náhle zasta­vený, než keby stále viac a viac degeneroval. Nebudeme schopní zvládať milióny testov inteligencie milionov ľudí. Len si to predstavte. Niečo spôso­bíme, pandémiu, ktorá bude cielená na určitých ľudí, ozajstnú hospodársku kríziu, alebo, nejaký vírus, ktorý bude napadať starých, alebo starších, to je v tomto prípade jedno. Slabí, alebo vystrašení podľahnú. Hlúpi tomu uve­ria a budú prosiť, aby boli „ošetrení“. Postaráme sa o to, aby sme mali na­plánovanú „starostlivosť“. Starostlivosť, ktorá bude riešením. Takže výber idiotov sa vyrieši sám a sami pôjdu na porážku.“
Ještě jednou v článku „V minulosti lidstvu řekli vše. Kdo řečenému ale věřil?“ (6.5.2021), kde je i odkaz na zdrojové video.
Další odkaz na tohoto autora lze nalézt na konci anglického článku a český překlad vlastně téhož znění uvedl pod článkem „Vhľad od anny 6.7.2021. Plán elit, nové pandémie a nové očkovania až do nekonečna“ dole až na konci diskuse přispěvatel „bob 6.7.2021 v 14:18“. Ten anglický originál je také velmi zajímavý – bude uveden v souvislostech až dále.
 
Varování francouzského vědce dr. Pierra Gilberta z roku 1995“, je tam video + tištěný překlad. Stručně – v jednom starém videu z roku 1995, profesor teologie dr. Pierre Gilbert varuje před povinným očkováním, které přemění očkované na zombie:
Biologické ničení způsobuje řízený chaos v rámci magnetických polí. To, co bude následovat, je kontaminace krevního oběhu lidstva. Vytvoření záměr­né infekce. To bude vynuceno pomocí zákonů, které zajistí, že očkování bu­de povinné. A tyto vakcíny umožní kontrolu nad lidmi. Vakcíny budou obsa­hovat tekuté krystaly, které se usadí v mozkových buňkách a ty se tak stanou mikro přijímači elektromagnetických vln, kam EMF vlny o velmi níz­kých frekvencích budou vysílány. A skrze tyto nízké frekvenční vlny, lidé nebudou schopni přemýšlet, budete přeměněni na zombie. Nemyslete si, že je to jenom hypotéza, toto bylo provedeno. Například Rwanda.
Totéž je uvedeno na „Genetically engineered 'Magneto' protein remotely controls brain and behaviour“ – Dr. Pierre Gilbert, 1995 - Ľudia budú premenení na zombie. (google translátor přeloží).
 

Nechci tvrdit, že celý ten falešný mediální tyátr nemá drtivé praktické dopady – viz výše. Taková je totiž síla „propagandistického viru“ linoucího se z televizních obrazovek do myslí lidí.1) Proto také bylo nutné celou hru vést nenápadně a podle scénáře dosud nepoužitého – přestože řada jeho dílčích prvků již byla v některých lokalitách Země na lidech předem odzkoušena v masovém měřítku.

Proto od samého počátku vzniku tohoto ochotnického divadla elit, kdy se počaly objevovat první informace v „mediích hlavního proudu“, tak zároveň se objevily i na „alternativě“ pravdivé informace o průběhu dějů, o souvislostech a hlavně postupně všech podvodech a pozadích s tím spojených a nekompetentnosti veškerého řízení ve všech vyspělejších státech. A čím dále více tzv. „konspiračních teorií“ a hlavně důkazů s nimi spojenými. Což poukazovalo na to, že opět vše bude zcela jinak, než je nám sdělováno.

Především v komunitě lidí studujících koncepci společné bezpečnosti v disku­sích, z mnoha dílčích a nenápadných údajů doprovázejících celou kampaň, vykrystali­zoval velmi podrobný obrázek celého dění i odhadů dalších možných fází (etap) vývo­je, ale hlavně byl odhalen vektor cílů těch, kteří z pozadí toto celé rozpoutali. Řízeni svými temnými cíli se projevují bez rozmyslu užívanými schematickými metodami je­jich dosažení. A to bez ohledu na to, že mezitím již došlo k radikální změně podmínek. Jejich pokračování v nastoleném kurzu se tedy postupně obrací proti nim samým a postupně povede k jejich finální likvidaci. Ta mozaika se stále vyvíjí a je i nadále neu­stále upřesňována podle změn provázejících celý souhrn běžících procesů a dílčích dě­jů tohoto scénáře a průběžně měnící podmínky hry.
Co je však nejdůležitější – původní scénář hry se od té doby výrazně změnil v důsled­ku mnoha jiných zásahů provedených vyšší mocí (než je jejich) a dění se již řídí zcela jiným vektorem cílů. Oni to však dosud neodhalili.

Jako jedna z nejlepších analýz postihující celý problém v komplexu mnoha vzá­jemných vazeb se již 22.11.2020 objevil článek „Pandemie-anebo globální sociální test?“. Autor v něm odhaluje hodně prvků ze zákulisí řízení celého divadélka a přede­vším odhaluje ony vektory cílů z mnoha různých úhlů pohledu. Především z pohledu zdravotního, politického, ekonomického, sociálního a upozorňuje také na blízký nástup covid-fašismu a směřování k plánovanému finálnímu celosvětovému otroctví. Psychologická příprava/výchova obyvatel a změna myšlení lidí byla již dávněji v před­stihu zahájena otevřením řady Overtonových okenvýznam hledej podrobněji i jinde a budeš v šoku, o co se jedná.
Není to však ještě vše, i nadále jsou odhalovány další vektory cílů, ještě závažnejší.

Že autor celou situaci dobře odhalil, a navíc že to ještě není vše, co je na nás připraveno, dokazuje veškerý další dosavadní vývoj a také přehled dalších scénářů připravovaných pro naše ohlupování v článku „Ako technokracia využíva neviditeľných nepriateľov na strašenie sveta“ z 7.7.2021 jako například falešný celosvětový kyber­netický útok (ony existují i prostředky, že může být i skutečný) či falešnou invazi mi­mozemšťanů. V poslední době byly nasazeny i klimatické zbraně. Prostě cokoliv pro vystrašení lidí. Vystrašený, bojící se člověk je povolný a udělá vše, co se mu nařídí. Uvedeno dále v podkapitole „Způsoby ovládání lidí“.

Dodatek (1.10.2021)

Ne každý je schopen obsáhnout myšlení v takové šíři jako autor výše uvedeného článku „Pandemie-anebo …“, ale každý se domnívá, že rozumí penězům. Chceme-li se řídit známým příslovím „sledujme cestu peněz“, pak dodatečně ještě vyšla analýza světově známého ekonomického žurnalisty a ekonoma, který toto také vysvětluje, byť jen z úhlu pohledu celosvětových financí. I tak to stojí za to, tomuto pohledu věnovat chvilku svého času: „Ernst Wolff: Kdo řídí pandemii? A co je záměr?“ (cca 40 minut).

Doplněno (2.10.2021)

Jedním z hlavních nástrojů řízení jsou peníze, tedy univerzálně „směnitelná ozna­čená koncentrovaná energie“ vyjádřená v množství stanovených jednotek, které jsou všeobecně uznávané a přijímané (směnitelnost). Tyto jsou podloženy množstvím prá­ce (energie) na její získání v množství někým stanovených hodnotových jednotkách (označení). Peníze jsou navázány ke smluvnímu oceňování hmotných statků i potravin (tj. prostředků k životu potřebných a nutných), ale i k množství oné odpovídající práce (energie), vynakládané na jejich získávání (zkoncentrování), a to v množstvích odpo­vídající smluvní ceně potřebného směňovaného zboží.

Oddělením symbolu peněz od prapůvodního drahého kovu (koncentrování ener­gie) získaly peníze možnost snadného falšování a ztráty vnější kontroly nad krytím jejich skutečné hodnoty. Nástupem počítačů se objevila další možnost jejich nepodlo­žení, dokonce ani tiskem … virtuální (zdánlivé) peníze bez hodnoty … FIAT měna (viz Měna s nuceným oběhem). Toho bylo vládci říší a států a především jejich bankéry („Rothschildova dynastie zkouší…“) velmi často využíváno k dalšímu zvyšování skry­tého okrádání a vysávání obyvatel a upevňování jejich ukryté moci (vlivu na vládu). Hodnotové nekrytí peněz (vzniká dluhem banky oproti vydávaným emisím, obecněji peníze „kryté“ dluhem) však vždy do budoucna vytváří problém prudké ztráty je­jich hodnoty (inflaci), která časem narůstá do neřešitelné výše (vydáváním dalších nekrytých emisí – technika vytloukání klínu klínem). Řešením pak bývá jedině buď vyvolání destrukce hodnot (jakékoliv rozpoutání války kdekoliv pod jakoukoliv zámin­kou), anebo spuštění superinflace.
Následnou finální fází pak je reset měny – „měnová reforma“.

Měnová reforma je „vyrovnávací“ finanční nástroj vlády, který maže (zaplatí) dluh vládnoucího mocenského uskupení penězi řadových lidí. Bývá spojený s přesu­nem dalšího, často i fyzického majetku do jiných rukou, především do „vládní kapsy“ (správa/řízení státem či přesněji bankou). Peníze (majetkem podložená hodnota) jsou tak lidu úřední mocí odebrány za současného ponechání všech jejich stávajících dluhů (vázaných k bankám). Tato operace je čistě fiktivní krytí skutečnosti (typu karetního blafování), avšak s velmi tvrdým reálným dopadem na každého obyvatele.

Jediný, kdo na tom vždy vydělá a zbohatne je právě bankéř, který celou operaci spouští a řídí při současné manipulaci s vládou i veřejností. Banky vždy vydělaly na každé hospodářské krizi, protože ony samy ji dopředu připravovaly a organizovaly. Pro případ, že by se snad něco pokazilo, veškerá odpovědnost padá vždy na vlády. Banky při tom stojí vždy nenápadně ve stínu, mimo veškerou pozornost a financují obě strany konfliktu. Účet platí jak vítěz, tak i poražený (ten hned 2×).
Nyní však stojíme před resetem či spíše zrušením dosud platné celosvětové měny, celosvětovou měnovou reformou, což je také jeden důležitý úkol současné kovid-hysterie. Iniciátoři mají představu:
„ … až do hodnoty celé Země a 10 % k tomu navíc“.


Pozn. 4:
Jaký je rozdíl mezi konspirační teorií a pravdou?
???
No, dnes již jen tak asi 14 dní, a často i méně.

 

Pro nás lidi však je důležité, že i když to nyní tak nevypadá, tak subjektů v této falešné hře na celosvětovou pandemii a prosazujících svůj zájem i vliv je vícero a ří­zení těchto velmi třaskavých dějů opatrně převzali starší kluci s mnohem lepšími zna­lostmi než má ten, který to vše rozpoutal. A tito sledují jiné zájmy a řídí se pro nás lepším scénářem (spolupracují také s mnohonásobně vyššími silami, než o které se opírají satanisté). Kormidlo již dávno bylo přetočeno a nastaveno do nadějnějšího směru. Proto i blížící se finále hry bude zcela jiné, než si „mocní“ tohoto světa myslí. Oni si to vlastně již ani nemyslí a vědí, že již prohráli.2) Což však neznamená, že to pro minulý svět bude bez následků. Škody, které byly připraveny jako součást dosud ještě dobíhajících procesů řízení nás ještě teprve zachytí a všichni se s nimi budeme muset vyrovnat. My i svět však budeme již zcela jiní.
Momentálně se všichni nacházíme pod velmi silným psychickým nátlakem a každý musí nalézt svou míru osobní zodpovědnosti a statečnosti (aneb pokud odmítnete oč­kování, jste „terorista“ … tuto stránku cenzura google překladače již odmítá přeložit – pokud si však otevřeš translátor a budeš to překládat po odstavcích … hned nadpis zní: „Časopis NATURE publikuje článek Petera Hoteze vyzývající ke státní tyranii lékař­ské policie proti skeptikům očkování“, a tak je možno pokračovat dále).
Celé to názorně vypadá takto:

Každý kdo hledá – najde. Najde přesně to, co hledá.
Proto je mnohem důležitější si napřed položit tu správnou otázku (nalézt ji v sobě):
Proč nedlouho po zahájení očkovací kampaně v Japonsku jejich zdravotnictví vyškrtlo očkované ze seznamů dárců krve?
Proč letecké společnosti se připravují na vyloučení očkovaných z přepravy?3)
Jaký ještě horší problém čeká tyto společnosti a především jejich zákazníky?4)
Proč personalisti amerických ropných a plynárenských korporací musí již nyní řešit úkol najít ve firmě všechny očkované a do tří let mít zajištěnu jejich náhradu novými silami?5)
Proč již nyní ohlašují další vlnu módně přejmenovaného nachlazení na srpen, když již nyní prudce klesá nemocnost po celém světě?6)
Proč u očkovaných osob se udrží mobil na jejich hlavě i bez držení?
(Je to aktuální a internet je toho plný. Jen pouhý soupis odkazů na prameny z posled­ního měsíce vydá již na velkou rešerši k diplomové práci – tolik toho je.) 

Skutečné zdravotní dopady očkování

 

Opět jsou víceúrovňové a celé očkování má zcela jiný cíl, než zachránit lidi. Jediné vakcíny, které se tomu vymykají jsou Ruské. Ale i zde bych byl opatrný a nepo­užil bych ji, vyjma případu, že by očkoval ruský lékař vakcínou ze skladu, který hlídá ruský voják. Pro méně chápavé – v análech práce tajných služeb z období tzv. „stu­dené války“ byly registrovány případy, kdy v zemích třetího světa byly někým záhad­ně vyměněny sovětské vakcíny proti nemoci …

Od samého počátku značný počet skutečných odborníků různého zaměření (mi­mo specialisty placené celosvětovou farmamafií) neustále před tímto očkováním va­roval. Aby tento názor nebylo slyšet, nebyli zváni do televizí, internetové články jim byly mazány, byli zesměšňováni – to v lepším případě. Pokud to nepomáhalo a stále stáli za svou pravdou, náhle ze scény mizeli podivnou sebevraždou.

„Stojí šerif u kandelábru, na kterém na oprátce visí černoch, v zádech zapíchnuté dva nože, čelo prostřelené, ruce spoutané za zády …, vrtí hlavou. — Tak divnou sebevraždu — to jsem tedy ještě neviděl.

Přitom ty cíle byly zveřejněny již dávno (viz znovu pozn. 3 a také o protokolech sionských mudrců a Torontských protokolech), pouze někdo nechce, aby se to příliš vědělo. To by se mu jeho ovce mohly probudit a to by pak již nebylo tak snadné.

Jakmile se „anti-covid“ očkování rozběhlo, tak při něm byly porušeny všechny dosud platné závazné normy zároveň se zrušením jakékoliv odpovědnosti za případné nečekané následky – jak ze strany výrobců tak i ze strany států (které to prosazují), tak i ze strany zdravotnictví (viz výše). Celá akce celosvětově probíhá v totálním roz­poru se všemi předpisy, které doposud mezinárodně všude platily pro jakýkoliv vývoj a ověřování účinnosti a nezávadnosti léčiv i veškerých očkování včetně jeho praktické­ho provádění a které byly pro všechny absolutně závazné a v žádném případě je ne­bylo možné jakkoliv obcházet. Tyto kdysi vznikaly za úzké součinnosti všech institucí, které je nyní porušily (finanční zájem farmaceutické mafie stojí vždy nade vším).7) Velmi rychle se projevil drtivý dopad tohoto zdravotního experimentu prováděného v úplném rozporu se všemi zásadami stanovenými v Norimberském kodexu (stáhnout pdf znění k tisku). Ne jenom na nemocných, ale především i na lidech zcela zdravých. Včetně mnohonásobného zvýšení úmrtnosti (čísla uváděná statistikami dosud zcela falešná začaly být nyní naplňována mrtvými po očkování … pozn. 5). Což vedlo nako­nec i k tomu, že se nakonec našlo dostatek odpovědných lidí, kteří provedli pitvy mrt­vých pro zjištění příčin úmrtí – což bylo v rozporu s nařízením WHO (plně řízené far­mamafií) nikoho „nepitvat“. Poprvé za celou dobu falešné „epidemie Covid19“ tak te­prve až tyto předem zakázané a proto také neprováděné pitvy prokázaly skutečnost, o co se ve všech případech doopravdy jedná.
Což také vyvolalo řadu dalších podrobných šetření a publikování výsledků.
 

Pozn. 5:
Fox News (23.6.2021): Téměř 4 000 plně očkovaných lidí v Massachusetts mělo pozitivní test na COVID-19.
Prostě očkování roznáší nákazu. Proto přestali být nadále sledováni (pohyb, styk s jinými), aby se nedala dosledovat další příčinná vazba s následující již vážnější epidemií.
 
Na „4chan /pol/ - Politically Incorrect“ byl zveřejněn shrnutý stručný výsle­dek z množství tabulek a grafů posledních dat z Británie ohledně úmrtnosti na „Delta variantu“ kovidu čerpající z pdf dokumentu „SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England“; Technical briefing 17; 25 June 2021 s výsledkem:
0,26% - očkovaní
0,08% - neočkovaní
To znamená, že očkovaní mají 3,25× větší úmrtnost na Delta variantu nežli neočkovaní.
 
Zpráva z telegramu: „Šokujúcich 15 472 úmrtí a 1,5 milióna vedľajších účinkov očkovania na COVID, z toho polovica závažných v EÚ“ – hlási európska databáza hlásení o podozreniach na reakcie vakcín EudraVigilance, ktorá sleduje aj správy o nežiadúcich účinkoch a úmrtiach po experimentál­nych „vakcínach“ COVID-19. Ak uvážime podobný pomer hlásení k reálnym prípadom ako v systéme hlásení VAERS CDC v USA, čo je nanajvýš 10 %, potom sa dostávame ku konzervatívnemu odhadu reálnych 150 000 úmrtí a 15 miliónom negatívnych reakcií, z čoho 7 miliónov závažných. Keďže systém EudraVigilance pokrýva len záznamy zo štátov EÚ a všetkých štátov v Euró­pe je zhruba o tretinu viac, sú čísla pre celú Európu ešte vyššie.
Článok obsahuje rozpis negatívnych reakcií podľa typu reakcií a druhu vakcí­ny - Pfeizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen. Zdroj a druhý.
 
Očkovanie stratilo zmysel, už je 75x smrteľnejšie ako delta“ (27.6.2021)
 
COVID-19 might be over, but viral infections in Israel are surging
Izrael: COVID-19 možno skončil, ale vírusové infekcie po masovej vakcinácii v Izraeli prudko stúpajú (17.6.2021) „Nikdy sme nič také nevideli,“ povedal Dr. Tal Brosh, vedúci oddelenia infekčných chorôb v nemocnici Samson Assuta Ashdod.
. . .
Dr. Brosh to síce ešte nevidel, ale my ostatní o tom vieme už takmer rok. Volá sa to ADE - Antibody-dependent Enhancement. Vakcínou vyvolaná reakcia imunitného systému voči cudziemu patogénu nabudí imunitný systém tak, že môže prudko reagovať na iný, prírodný patogén, tzv. cytokínovou búrkou. Pokusy na zvieratách ukázali, že po vakcíne boli síce zvieratá odolné proti vakcinovanému patogénu, no ochoreli a zomierali na iné choroby oveľa častejšie ako nevakcinované zvieratá.
 
Volně navazuje jiný článek „Vymrie Izrael očkovaním proti Covidu?“ novějšími údaji (z 27.6.2021, zdroje uvedeny) … „vakcína mRNA od spoločnosti Pfizer neprispieva iba k úmrtiam a vážnym poškodeniam organizmu, ale má na svedomí aj nárast prípadov pozitívnych na Covid. Správy navyše potvr­dzujú, že očkovaní prispeli k rozšíreniu vírusu na tých, ktorí vakcínu mRNA nedostali.
 
Zkušenost z Indie (již bez zdroje): křivka nárůstu počtu úmrtí přesně sleduje s odpovídajícím zpožděním křivku provedených „anti-covid očkování“.
 
Další zdroj z 23.6.2021 uvádí, že ze všech případů v Portugalsku od ledna 2020 do dubna 2021 uváděných jako úmrtí na covid bylo skutečných pouze 0,9 % (tedy 9 z 1000), tedy zbytek všech úmrtí byly jiné příčiny.
 

Na základě toho, že došlo k odhalení skutečného stavu příčin úmrtí, že podklady a studie skutečných odborníků nejrůznějšího zaměření8) se počaly šířit internetem jako lavina a že se zvedl a spojil odpor mnoha vědomých lidí včetně právníků – toto vše dohromady již nějaký čas rychle vytváří podmínky pro zastavení této řízené geno­cidy lidstva. Bohužel však mezitím bylo značné množství lidí již naočkováno, což vedlo k velmi podstatným a nezvratným změnám v jejich organismu. Nicméně i tito podve­dení si všimli, že něco není v pořádku a začali sami upozorňovat na podivné nesrovna­losti (prozatím kladou pouze neuvědomělé otázky).
Maminka dvou dětí se den po očkování už neprobudila…Vznik aktivity Norimberk 2

V důsledku toho všeho se spojilo cca 1000 špičkových světově proslulých právní­ků pod vedením Dr. Reinera Fuellmicha podporovaná cca 10 000 odborníků různých profesí z celého světa a připravují nové soudní pojednání s celosvětovým dopadem (Právník Reiner Fuellmich přináší novinku „Nürnberg 2“: Světlo na konci tunelu)
… ty počty nemám ověřeny, já je nepočítal a novináři často neovládají elementární matematiku – je však nutno si uvědomit, že za každou veřejně vystoupivší osobou se vždy skrývá i několikačlenný tým jeho spolupracovníků. Začne se největšími majiteli a bude pokračovat jimi ovládanými vládami států a to ho.no bude zcela jistě padat dále dolů úředním postupem. Za Slovensko se tohoto účastní a spolupracuje právní skupi­na Weis & Partners. Nyní potřebují dát dohromady statisticky významné množství důkazního materiálu proto Slovenskí právnici ponúkajú zdarma svoje služby obetiam očkovania proti COVID-19 (zveřejněno 18.6.2021).
V Čechách se zatím pouze připravuje „Hromadná „žaloba“ na odškodnění za nezákon­ná opatření“ (17.6.2021).

Mnoho faktografických podrobností o skutečném působení jedo­vatých vakcín se postupně lze dočíst na „Občianskej odbornej komisii“.
Řádka dalších odkazů (ne všechny) je také dole pod čarou.9)

Že s tím soudním procesem je to míněno velmi vážně – doporučuji si přečíst také odkaz „Covid očkování: Zločin proti lidskosti, který porušuje Norimberský kodex“.
Je tam jak odkaz na video, tak ale především přepis informace v češtině.
Úryvek:
„Dr. Reiner Fuellmich je čelní představitel mezinárodního týmu, který tvoří kolem 100 právníků a zdravotní odborníci, kteří připravují soudní řízení proti CDC, WHO a skupi­ně Davos za páchání zločinů proti lidskosti. Protokol pro PCR test10) od Světové zdra­votnické organizace (WHO) a CDC byl záměrně nastaven na úroveň, která garantuje 100% falešnou pozitivitu nebo negativitu. Takže žádná pandemie není. Tohle celé je o tom, aby se lidé nechali očkovat. Tvrdí, že přinejmenším jsme předmětem potizá­konného experimentu, a přinejhorším globální genocidy. Dr. Fuellmich poukazuje na to, jak experimentální injekce jasně porušuje všech 10 bodů Norimberského kodexu, které s sebou nesou trest smrti pro ty, kteří je poruší.“
Další poslední informace: „Reiner Fuellmich – Covid očkování je globální časovaná bomba“ s videem jeho a českým přepisem.

Pozn. 6:
Pouze doplněk/zpřesnění k bodu přeskočení testování na zvířatech – z jinde zveřejněných (uniklých) informací vyplynulo, že tato etapa testů nebyla přeskočena, avšak že všechna pokusná zvířata jim při tom zemřela. Ne tedy, že „proto přešli z testování ze zvířat raději přímo na lidi“, nýbrž právě proto, že testy na zvířatech dokázaly úspěšnost této zbraně, proto došlo k jejímu ostrému nasazení. Očkování je totiž biologická zbraň. A její nasazení je pro­jevem terorismu řízenému z nejvyšších úrovní. Je to jeden z nástrojů oněch „elit“. Teroristé jsou externí silové jednotky tajných služeb, vždy napa­dají pouze bezbranné a nikdy nebojují s nepřítelem (tolik odvahy v sobě nemívají).

Celá záležitost se již rozbíhá. Toto je prozatím pouze společensky viditelná sou­část probíhajících procesů. Druhá, neméně významná a mnohem větší probíhající část se v současnosti odehrává v podzemí planety. Hlavní vojenské síly účastnící se bojů za zachování života na této planetě likvidují základny satanistů kdysi vybudované pod zemským povrchem pro účely připravovaného armagedonu a mezitím na povrchu jed­notky vojenské policie tyto „lidské zrůdy sbírají a staví před vojenské soudy“. Podrob­něji doporučuji sledovat třeba v denních svodkách na QQ správy.

Že se něco podstatného ve světě změnilo (věřme že již k lepšímu), a že „vítr se již otočil“ dokonce i v informačním poli, si lze uvědomit již i po nahlédnutí do článku „Jen jedna dávka a pak nákaza. Data o Češích s první dávkou očkování“ na již tradič­ně mlživém mediu Seznam Zprávy. Zatím to tam je, i když tam není vidět ani datum (zřejmě dnes). Píši toto 19.6.2021, třetí den po setkání falešného prezidenta USA s prezidentem Ruské federace Putinem ve Švýcarsku, na kterém bylo veřejně demon­strováno suspendování moci stávajícího světového policajta.

To vše jsou pouhé zlomky, střípky fakt z velmi rozsáhlé mozaiky celosvětově pro­bíhajících událostí. Pouhé konstatování bez hlubších analýz řady dalších dosud skrýva­ných souvislostí. Protože ve skutečnosti jde o něco (na chápání) ještě mnohem roz­sáhlejšího a komplikovanějšího.

Ještě tento úvod není dopsán a proces Norimberk 2.0 je 4.7.2021 zahájen.
Při tom „Konec boje proti epidemii ve Velké Británii: Boris Johnson oznámil konec většiny protikoronavirových opatření“ (5.7.2021).
Medzinárodný trestný súd v Haagu už pojednáva o podnete na celoplošné testovanie zo Slovenska“ (11.7.2021) 

Politika, propaganda, právo

 

Na otázku, zda to vše je vůbec možné je jediná odpověď. Každý vládce vždy měl snahu zajistit si takové zákony, aby jeho zvůle byla svatá a všichni ji byli pod hrozbou trestů nuceni plnit. Podle toho překroutil i sepsaná pravidla pro život – což svou po­kroucenou podobou přesně vyjadřuje značka/symbol „§“. Prapůvodně se život řídil nepsanými a všemi uznávanými pravidly – „kony“ Univerza – pravidly žití založenými na morálce a spravedlnosti, zvycích společenství a svědomím vázaným ke zdroji Uni­verza (Bohu). Aby uchvatitel zajistil oprávněnost své moci a i do budoucnosti ji stabi­lizoval, rozhodl se původní pravidla žití změnit a to vyžadovalo jejich „trvalý zápis“. Legalizovat svou další vládu (včetně budoucích forem a změn) mohl „opřením se“ o bájnou minulost – zavádí tedy postupné falšování paměti lidu o dějích minulých (dobře to kdysi popsal ve svém díle G. Orwell).

Spravedlnost“ a „právo“ – to tedy není to samé, jak se většinou všichni mylně domníváme. Kony (předpisy správného konání) byly nahrazeny předpisy z pozadí (za-kony, platné až po konech, tedy drobná upřesnění – něco jako prováděcí předpisy … to byl jednoduchý způsob, jak postupně dojít i k zásadním změnám hlavních pravidel). Vzniká tzv. legalita, tedy mocenský nárok opírající se již o právo silnějšího, později zformulována na základě tzv. námořního práva (vyhovující pirátům a uchvatitelům jim podobným). Jak to tedy všechno skutečně je – to je na výklad velmi náročné a na pochopení ještě těžší. Neboť řídíme se legalitou, vyhlášením individuálního soudního výkladu nějakého zapsaného předpisu, jemuž se všichni dobrovolně podrobujeme. Všichni vlastně ne – ten kdo je sepisuje, ten se jimi neřídí, nýbrž podle svých (zlo)činů tyto následně mění – kodifikuje v písemném popisu všeobecných pravidel hry.
Vždy dvojitě a tak, aby jen on vyhrál (tzv. dvojí metr). „Co je dovoleno jovovi,
není dovoleno volovi.“ “ Proto veškeré právní texty jsou vždy tak zamotané a nesrozumitelné, záměrně nepřehledně komplikované.

Kdyby takto podle právnického vzoru psali své programy programátoři od počítačů – dodnes by žádný nefungoval.

A ten „správný výklad“?
Již Ježíš vytýkal „zákoníkům“ jejich spory o mrtvá písmenka a duch (smysl textu) – ten jim unikal.

Pozn. 7:
Doporučuji nahlédnout do stručné informace, kde a jak je to od počátku za­kotveno – „Otroctvo Unam Sanctam“. V první třetině článku je vysvětleno, proč každé tělo a veškerý majetek s tím související je považováno za vlast­nictví Vatikánu a jemu podřízených satanistických korporací. Druhá třetina je historický exkurs do onoho dokumentu a třetí pak již zase o jiném problému.
Zde bylo zakotveno „věčné otroctví“ všech lidí ve prospěch satanistů a jejich korporací. Jedna věc je, zapsat si plán, druhá pak jej realizovat.
Od té doby se to snaží až dosud realizovat. Dnes se sice již silně přiblížili k celosvětové působnosti, avšak čas již uplynul a Bůh již řekl – A DOST!
 
Pokud je to snad nepochopitelné, a to byl vlastně i záměr tvůrců onoho Va­tikánského matrixu, doporučuji přečíst delší, lépe a názorněji sepsaný výklad problému „Jsem člověk, ne loď ztracená na moři. Základy přirozeného práva“ (7.6.2021). Pro správné pochopení funkce toho systému je to velmi důležité. Různé podrobnosti byly již mnohokrát publikovány, knižně i na netu. Lidé pro ně jsou skutečně pouze spotřební dobytek. Pouze zrůda dokáže vymyslet a prosazovat takový systém – ale Satan i se svými nástroji (církvemi knihy) již takový je. Šoky/odhalení – teprve přichází. A s ním prozření i osvobození.
 
Stará práva majitelů již byla zrušena, a pro lidi platí již povinnost uplatnit a především naplňovat své přirozené právo. Proč se tedy všichni stále ještě chovají jako otroci a ne jako svobodné děti Boží?
Proč se ještě všichni ve své mysli drží naučených zvyků?
Budou vůbec umět žít, až se dozví, že je vše již zcela jinak?
 

Svobodnou bytost již nelze k ničemu donutit.
Lze ji pouze přesvědčit, aby se své svobody z nějakého důvodu vzdala sama (třeba i pod vlivem svého omylu). Tím však již vznikne jiný, nový právní vztah a nové závazky z toho plynoucí!

Pro snadnější pochopení situace, ve které se svět i každý sám právě nachází a co se bude dále dít, je dobré si uvědomit svou pozici na tomto názorném schématu:

Pokud je potřebné trochu hlouběji nahlédnout do jeho smyslu, doporučuji nahlédnout na „Novou chronologii dějin“ 1. díl, 2. díl a další v sekci Zakázaná historie na serveru „Celostní vzdělávání“, kde je možné se o tom více dozvědět.


Pozn. 8:
Prozatím ten výše nastíněný problém odložme.
Jak nyní probíhá prosazování veškeré nezákonné očkovací agendy?
 
Zcela záměrně dosud nikde nebyla vytvořena zákonná a soudně a mocí vy­mahatelná povinnost očkování. Jednak ten proces schvalování trvá, jednak je dvousečný a rychle by se obrátil i proti jeho původcům a hlavně s sebou nese totální odpovědnost toho, kdo to způsobil/vyvolal. Proto je používáno pouze (avšak nijak zákonem podložené) masivní psychické přesvědčování zaměřené na veřejnost (a přes mínění veřejnosti na jedince).
Nelze útočit na jedince, jehož práva jsou stále chráněna. Pouze lze na kaž­dého psychicky tlačit k jeho podlehnutí tvorbou vhodně modulované davové psychózy. Protože pokud k vymáhání na občanu není zákonný nástroj moci, pak lze pouze a jen vykřikováním v něm budit „zdání – jste povinen“. Proto „povinné očkování“ není povinné, je jen „deklarativně povinné“
(tedy bez právně závazné povinnosti – pouze oznámené … někdo to měl pouze povinnost vyhlásit, význam a smysl slova – viz „Deklaratorní akt“).
A kdo se lekne – ten se nechá píchnout (i bez povinnosti).
Proto také při očkování je každému předložen k podpisu papír s vyjádřením, že je to na jeho výslovné přání a jeho odpovědnost z veškerých následků.
Organizátor je tím vyviněn z odpovědnosti za páchání genocidy.
(Znění ke stažení dotaznik-ockovani.pdf … čti dva odstavce pod tabulkou, prosím domyslet do všech důsledků.)11)
 
Problém začne v okamžiku projevení odporu občana. Pak tedy musí přijít na řadu nástroj donucení a ten, kromě vlastního strachu člověka – neexistuje. Proto to masivní propagandistické psychologické působení na podvědomí – záměnu „strachu z povinnosti“ za POVINNOST!
Tím je dokonán přechod k psychicky utajenému přijetí sebevraždy12)
i případné spoluúčasti na vraždě svých blízkých.13)

Co žene stínovou řídící agendu k tomu, že si již dopředu zajišťuje bezbrannost lidí vůči svévolnému nátlaku na ně připravovanému?
 
Příklad: dokument předkládaný rodičům k podpisu v rámci účasti dítěte na připravované školní akci, jehož podpisem se de-jure zbavují svého práva rozhodování o jakémkoliv závažném zákroku (i nevratném) v budoucnu prováděném na jejich dítěti. Tento jejich podpis pak tak­to komukoliv umožňuje beztrestně odvést jejich dítě na jakékoliv pokout­ně prováděné hromadné očkování dětí pořádaném mimo dosah rodičů, třeba při příležitosti školního výletu.
 
Doporučené prohlášení (ke stažení.doc):
Žlutá pole přepsat správnými daty (vypnout barvu) a proti podpisu na své kopii předat – a nenechat se odbýt – ve škole, obvodním a jiným lékařům u kterých je dítě v evidenci, očkovací centra, … zájmové organizace, kroužky, tábory a pod.
Dítě (poučené) by mělo svůj výtisk (2×) také neustále nosit vždy všude s sebou – bez adresáta vlevo. Musí vědět, že se nesmí nechat očkovat a případně vždy předat papíry, které musí příjemce oba vyplnit (své nacio­nále) a podepsat a jeden podepsaný dítěti vrátit – a bez očkování!

Pozn. 9:
Doporučeno dodržet grafickou úpravu dokumentu (diplomatika elit, služebník se píše vlevo, příkazující vpravo) a podpis rodičů umístit v pravé polovině hned těsně pod text (výše než budoucí podpis toho, kdo dokument přejímá a musí splnit).
Pokud bude odmítnuto převzetí a podepsání, lze následně poslat poštou do vlastních rukou a s doručenkou. Pošta vrátí potvrzení, kdy bylo doručeno. Druhé straně tím okamžikem vzniká povinnost plnění (i kdyby to nečetla).
Protože tento dokument nemá termín ukončení platnosti – platí stále.
Protože je to adresováno na osobu ve funkci (jméno uvedeno před organiza­cí), nemůže to převzít nikdo jiný (vyloučení ztráty dokumentu v organizaci) a zároveň je to vázáno i k uvedené funkci (musí být jednou předáno případ­nému nástupci jako úkol funkce k plnění).

 Způsoby ovládání lidí

Pro dosažení svých záměrů uchvatitel vždy používal řadu různě propracovaných technologií ovládání lidí, jak jednotlivců, tak i davů. Jeden z klasických stále platných zní: „rozděl a panuj“. Skvělý postup zvláště ve spojení s variantou „rozeštvi lidi proti sobě navzájem, zůstaň mimo hru a budeš jim všem dobře radit“ (samo­zřejmě ve svůj prospěch). To pravidlo vždy užíval jako záruku svých zisků bankovní klan Rothschildů, dokonce již v dobách Napoleonských válek – při financování všech zúčastněných válčících stran. Úspěšně se toho používá i pro vytváření vnitřních skupin společnosti bojujících proti sobě navzájem (ve prospěch někoho třetího). Proto vždy také musí být připraveny minimálně dvě různé ideologie, včetně jejich budoucích náhradních programů.
Další oblíbený postup je: „vytvoř problém a nabídni jeho řešení“ … samozřejmě s řešením již dříve připraveným – kdyby byl někdo jiný rychlejší, tobě by to nemuselo vyhovovat.14)

Pozn. 10:
O tom všem a mnohem víc je možné získat znalosti v materiálech Koncepce společné bezpečnosti a v publikacích nakladatelství Zakázané vzdělání, KSBpress, na Slovensku Torden.

Při tom se vždy využívá mnoho postupů ovlivňování vědomí a podvědomí lidí vy­vinutých propagandou (také zvanou reklama, public relations, …, fabrikace dějů (vy­myslí se nesmysl, pustí do světa a buď tomu lidi uvěří, anebo ne), false flag operation (tzv. operace pod falešnou vlajkou – provedl někdo jiný, než se předkládá veřejnosti k věření), …). Jsou to metody masivně působící na všechny lidi prostřednictvím medií hlavního proudu (mainstream) a málo kdo odolává jejich působení. Těm největším hloupostem nejsnáze uvěří a dále šíří většinou lidi se vzděláním vyšším, než odpovídá jejich duševní a duchovní vyspělosti. Tedy většina tzv. inteligence – již kdysi dávno ve svém mládí podlehli vštěpované iluzi, že když něco málo znají, že vlastně rozumí již všemu (to ještě před příchodem a působením současného inkluzivního a debilizačního školství).

Jedno z hlavních pravidel ovládání lidí zní „vyvolej jakýkoliv strach“. Ten pak je již dále snadno posunutelný kterýmkoliv potřebným směrem. Jakmile lidem vnutíš strach, schválí ti vše, co jim navrhneš … tento poznatek praktikoval již P. J. Goebbels a od té doby neustále i všichni jeho nástupci – i nyní při korona-hysterii.15)
Další pak s tím úzce související je: „najdi (označ) nepřítele“, i když to je pouze lež, anebo tzv. virtuál (= zdánlivý, neexistující).
Na změnu myšlení lidí (i převrácení jejich nedotknutelných zásad v pravý opak) použij technologii „Overtonova okna aneb šest kroků od nemyslitelného k uzákoněnému“.
Objekt tvého zpracovávání (občana, společnost) neustále masíruj a střídej dílčí postu­py podle „Bidermanovy tabulky donucování“ – doporučuji přečíst a uvědomit si, jak to vše bylo na nás vládou a medii během posledního roku přesně aplikováno.
Měj neustále v záloze připraveny další nepodstatné problémy a kdyby se situace neče­kaně vyvíjela jinak, pak vždy odpoutej pozornost nějakým drobným zástupným pro­blémem.16) K tomu měj vždy připraveno několik lží do zásoby na výběr jako základ nekonečných a všechny vyčerpávající diskuse a spory „o ničem“. Základem je vždy dvojice protichůdných lží se zdáním, že jiná možnost není … ty rezervní jsou pro pří­pad, kdyby se něco nečekaně zvrtlo.
Postup k cíli měj rozdělen na několik zdánlivě nesouvisejících etap, zdánlivě zcela samostatných procesů (znovu upozorňuji na rozbol cílů „Pandemie-anebo globální so­ciální test?“, kde bylo dopředu mnohé odhaleno – přesto ještě i nyní lze znovu nalézt další cíle – následné a není vždy snadné dopředu odhadnout směr událostí). Vždy se alespoň něco uchytí, ale je nutno tu etapu dotáhnout i za cenu delšího času tak, aby si toho nikdo nepovšiml. Další etapa pokračuje až tehdy, kdy předchozí připravila podmínky k dalšímu postupu.

Pozn. 11:
Aby se docílilo jednoho z hlavních postupových cílů satanistů – muselo být obyvatelstvo předem desocializováno. Ten proces běží již od 1. sv. války a nyní má vyvrcholit postupnými třemi etapami definitivního zániku rodiny během sledu dalších dílčích etap (vln):
1. testování;
2. očkování rodičů;
3. očkování dětí … až toto je ten hlavní cíl současné očkovací kampaně – etapy (a stále ještě ne ten konečný).
Ta desocializace je potřebnou podmínkou pro úspěšné završení totálního fy­zického i psychického zotročení lidstva pomocí nástrojů strachu, nástupem fašizace života a nenápadného zavedení „očkovacího apartheidu“ (opět nalezení zástupného „nepřítele“ vinného mým strachem).
Králíci uzavření v kotcích po jednom před televizorem jsou totiž snadněji ovladatelní, než když budou svobodně a po svém běhat po polích. Jisté kruhy stojící na pozadí rozpoutání posledních tří velkých celosvětových válek to mají stále ve svém programu a na všechny go . im hledí stále jako na svůj pracovní dobytek.
Ta epidemie a nepostřehnutelné velké zabíjení očkováním bylo mimochodem již jednou celosvětově a úspěšně vyzkoušeno přípravou a řízením epidemie „španělské chřipky“. Pouhou náhodou tehdy v přípravném týmu „řešitelů“ se nacházel i jakýsi Gates, děd našeho známého lidumila a vlastníka firmy malýměkký, jak zlolajní pisálci po internetu šíří.


Dodatek (3.10.2021)

Psychologie covidové mediální manipulace“ – Mattias Desmet, profesor klinické psychologie Univerzity v Gentu (na InfoVojně zveřejněno 2.10.2021, originál přednášky vystaven na YouTube již 28.9.2020, necelá hodina, automatický překlad je tuze špatný).

Krátký a velmi výstižný výtah klíčových principů z uvedené přednášky po­pisuje postup a princip kovidové mediální manipulace, jež byla na lidstvo celosvětově aplikovaná. Vysvětluje, za jakých podmínek mediální působe­ní na mysl lidí snadno změní jejich vnímání skutečnosti i myšlení a pře­tvoří je v poslušné nástroje cizí vůle. Jak jednoduše lze masově přetvořit „zdravý rozum“ lidí na slepou víru v předložené dogma, tedy vypnout je­jich kritické myšlení. Jakým způsobem celá populace uvěří v předložený naprosto debilní názor a dokonce se z lidí stanou zcela oddaní nemyslící fanatici implantované hlouposti – jak snadno dojde k hromadnému pře­programování mysli lidí.

Dodatek (1.10.2021)

O hledisku právní zodpovědnosti za veškeré dění:

Při tom všem je pro organizátora, který celou tu destrukci z pozadí organizuje důležité, aby se šikovně vyhnul jakékoliv právní odpovědnosti za veškeré vytvořené škody. Proto byla použita metoda, kterou teprve nedávno dobře analyzoval jiný bada­tel a formulaci zveřejnil Nikita na https://t.me/Dolekralicounorou/34609 29.9.2021. Cituji:

… kopírujem zaujímavý koment z IV.
Páči sa mi že si dal niekto prácu na „rozšifrovaní“ spôsobu nátlaku a ma­nipulácie občanov Slovenskej republiky.
Totižto – na základe hore popísaných postupov vlády a úradov NEMOŽNO žalovať vládu, ministrov a úrady ktorí toto riadia a realizujú, že sa dopus­tili trestného činu! Oni len vytvárali neplatné, zdanlivo právne prostredie, ktoré keby niekto porušil, nemal by byť trestne stíhaný. Avšak tí, čo vy­máhajú tieto „odporúčania vlády“ móžu byť trestne stíhaní, pretože oni PORUŠUJÚ PLATNÉ ZÁKONY. Vláda vydaním uznesenia (neplatného, resp. nulitného) neporušila žiaden zákon, avšak policajt, alebo ktokoľvek, kto vynucuje dodržiavanie týchto (nezákonných) opatrení je už totiž trestne stíhateľný!
To je podstata tohto stavu – bolo vytvorené virtuálne právne prostredie, vo ktorom vláda a úrady vydávajú neplatné reštrikcie a opatrenia, ktoré však nevynucujú štátne orgány, ale ich nechávajú vymáhať a vykoná­vať právne „nepodkutým“ osobám, ktoré ponesú zodpovednosť NAMIESTO vlády a úradov!
PRETO sa všetci čudujú – toto si predsa nemôžu dovoliť, za toto budú odsúdení … NEBUDÚ! Oni neurobili ani jeden trestný čin. Toto nechali na pokladníčkach, nevedomých policajtoch, lekároch, učiteľoch, SBSkároch … Diabolský plán!
Nechápal som, prečo neopravia uznesenie o výnimočnom stave na naria­denie, aby malo právnu silu! ZÁMERNE TO NEOPRAVILI, aby neboli trest­ne stíhateľní!
Chápete občania, čoho sme svedkami?
Virtuálneho právneho prostredia, v ktorom neznalí jedinci vykonávajú úlo­hu štátu (vymáhať reštrikcie) na základe presvedčenia, že konajú v med­ziach zákonov! Táto ich činnosť má však reálny dopad na životy občanov s tým, že väčšinu dopadov (nosenie rúška, výpoveď v práci, očkovanie, dodržiavanie „dôchodcovských“ hodín…) ľudia robia DOBROVOĽNE sami, pretože BOLI OKLAMANÍ, že to MUSIA robiť zo zákona! Zbytok opatrení je vymáhaný zjavne protizákonne, a tí, ktorí to robia by mali byť zažalovaní! Inak sa nepohneme z miesta.

Aby to bylo celé podle práva, musely by napřed Krajské hygienické stani­ce oficiálně vyhlásit epidemii, což oficiálně neučinily a brání se tomu (zá­konná odpovědnost plynoucí z funkce) – bez ohledu na to, co reportéři v televizi mluví. Televizní reportéři nejsou placeni za pravdu, nýbrž za reklamu, za přetváření podvědomí lidí požadovaným směrem.
• Jak se bránit?
Uvědomit si absurdnost celé hry a postavit se mimo – sundat roušku!
• Kdy to skončí?
Až poslední „svědek kovidův“ procitne a sám sundá svou roušku.

Stručný výtah potřebných právních argumenty lze nalézt na webu ROUŠKU DOLŮ, dole na konci si ji stáhnout a vytisknout a stále nosit s sebou.

S touto znalostí pak již lze pochopit i následující smysl sdělení pocházející pro změnu z Českého prostředí – přes kopírák vlastně totéž „Epidemie politické zvůle! Šokující odhalení! Kdo může za nezákonná covidová opatření MZ?“.Změny v právu a dopady

V oblasti práva se však objevily ještě dvě velmi významná sdělení s daleko­sáhlým dopadem, u kterých je nutné vysvětlit příčinu (účel):
• (17.3.2021) „Právní důsledky užívání vakcíny“ … Právní důsledky očkování.
Po ochotném a dobrovolném očkování již NEJSTE legálně POVAŽOVÁN ZA ČLOVĚKA! Nyní jste -LEGÁLNĚ- GENETICKÝ MODIFIKOVANÝ ORGANISMUS a ten má svého vlastníka – majitele příslušných „práv“.
• (7.6.2021) „Nová legislatíva v Nemecku? Beztrestný prenos „vakcín“ z vakcínova­ných na nevakcínovaných
Toto si vyžaduje podrobnější rozbor (bude to delší a náročné na představivost).
 

Pokud by bylo nutné, opět doporučím nadhled na obrázku výše.

Právní jednolitost původního a temnými silami dlouhá staletí budovaného sys­tému již byla narušena. Temné síly kdysi ze všech lidí i států vytvořily zápisem v ob­chodním rejstříku tzv. korporace s vlastnickými právy toho, kdo registraci provedl. Všichni lidé se nevědomky stali jejich vlastnictvím (neprotestovali – mlčky odsou­hlaseno; podrobněji uvedeno v pozn. 7, nutno znovu pečlivě prostudovat).17) Po nedávném konci světa (21.12.2012) však stejným trikem někdo provedl zrušení a výmaz veškerých korporací zapsaných v daném britském rejstříku a nikdo si tohoto během stanovené lhůty nepovšiml (tedy schváleno). Temné síly tedy právně ztratily způsobilost řízení prakticky všech svých zdrojových objektů. Poslední korporaci celou tu jejich stavbu zastřešující, „Spojené státy Americké“ s veškerým jejich majetkem „Washington, D.C.“ pak poměrně nedávno zrušil poslední prezident oné skryté firmy – Donald John Trump. Podobně se před tím stalo i s korporací Vatikán – od jistého data již žádný člověk není církevním majetkem (otrokem) – je svobodný a může se dovolat svého „přirozeného práva“ vázaného ke Zdroji.
Právní důsledek:
temné síly přišly o veškeré své zdroje, nemají již žádný hodnotný majetek (lidi), nevlastní ani státní korporace. Nemá je kdo poslouchat, pokud on sám nechce – anebo s nimi neuzavře nějakou pro něho nevýhodnou smlouvu.

Po zjištění celosvětově změněného právního stavu temné síly (satanisté) násled­ně musely předčasným spuštěním covid-pandemie uspíšit zahájení dlouho dopředu připravované totální zotročení lidstva nazvané „Nový světový řád“. Okolnostmi vynu­cené urychlení plánu s sebou přineslo značné množství chyb v řízení, zvláště když ješ­tě nebyly dobře připraveny všechny potřebné podmínky procesu. Jediná možnost, jak vše uřídit, kterou stále ještě pevně drží ve svém vlivu, je donutit všechny své stávající zkorumpované otroky ve vedoucích funkcích (všude, od OSN, přes EU, vlády a jejich ministerstva …, tajné služby) k naprosto nerozumnému a nezodpovědnému chování v jejich funkcích. A dále pro možnost směřování k původnímu cíli také nezbytnost opět přinutit k poslušnosti všechny „uniklé otroky“, nyní svobodné lidi, novým závazkem – novou smlouvou. Není důležité, že o nějaké smlouvě nemají ani tušení – to se dozvědí až následně, až když je smlouva uzavřena. Smlouvu totiž lze uzavřít nejenom písem­ně, nýbrž i ústně, anebo i jen konáním v jistých vymezených pravidlech.
Neznalost neomlouvá!

Temné síly nejsou schopny svého samostatného tvořivého myšlení, právě tento gen v jejich výbavě chybí. Umí pouze dodržovat „litery“ programu, zákona, kterým se řídí (co to jenom připomíná, kde toto již zaznělo?). A protože v základu mají zapsáno, že vše přírodního původu, tedy nestvořeného, že jim nepatří – nemají jinou možnost opětného zotročení lidstva, než všechny nalákat do specifické pasti.
Proto tedy je všem lidem nuceno očkování, které neléčí a má mnoho negativních ná­sledků a mnohé dosud ještě nezmapované. Důležité je, že vlivem specifické chemie těchto jedů dojde ke změně (mutaci) DNA očkované osoby. Tím se již nejedná o lid­skou bytost. Nyní se již jedná o průmyslový výrobek, na který mohou být uplatněna vlastnická práva toho, kdo má onu substanci patentovánu, a kterou již nelze z těla žádným způsobem dostat ven či vypnout. Má ji ve svém monopolním držení výrobce a to včetně všech těch, kdo ji nosí ve svém těle.
Očkování tedy znamená – jednostranný vstup do smlouvy naplněním skutku užívání.
Následně je uplatněn princip „autorského práva“ a poplatků z užívání.
Princip je vysvětlen v následující poznámce.
Proto je tu taková úporná snaha o legislativní ukotvení beztrestnosti jakéhokoliv ná­sledného způsobu šíření dopadu, tedy infekcí z osob očkovaných na neočkované (viz výše, druhý odkaz). Včetně šíření falešné představy, že „očkování“ svého nositele prý chrání. Nyní po nových německých zákonech ano, roznašeč nákazy a nové epidemie je již právně chráněn, aby mohl naplnit skutek, pro nějž byl ve své DNA modifikován.

Vítejte v novém světě biorobotů.
Biorobotů bez jakýchkoliv práv.
Biorobotů dálkově ovládaných jejich majitelem.
Vítejte v digitálním otroctví.

Pozn. 12:
Stejný trik již byl jimi jednou použit před cca 100 lety při nástupu farmama­fie. Do té doby byla na výsluní alopatická metoda léčby nemocí založená na biologickém působení přírodních léčiv (byliny, osvědčené postupy … prepará­ty na nich založené). Pozor, neplést s allopatií – léčba pomocí léků vyvolá­vajících opačný účinek než jaký vyvolává nemoc (jsi rozpálen horečkou – snížíme puštěním krve). Tento směr léčby odvozený od zkušeností a pozoro­vání přírody oproti předchozí středověké allopatii kdysi zavedl Paracelsus (proto byl také svými současníky pronásledován, pozdějšími generacemi prosazen a uznáván). Jenže na tyto léky nebylo možné nastavit monopol a ovlivňovat tak jejich cenu.
To bylo umožněno až s rozvojem chemie a jejím ovládnutím finančním klanem Rockefellerů a počátkem výroby chemických „léčiv“. K prosazení svých zá­jmů tehdy použili filantropii, finanční podporování lékařských fakult. Po krát­kém čase již seděli svými „lobisty“ ve správních radách těchto fakult a zís­kali tak rozhodující vliv i na osnovy výuky. Výuka lékařů se takto postupně změnila na výuku předepisování výhradně chemických výrobků, současně s dehonestací všech původních účinných přírodních způsobů léčby a likvidací jejich pokračovatelů.
I kdyby jakýkoliv přírodní preparát byl sebelepší, nikdy nebude díky jimi ovlá­danému WHO povolen (a „pokoutné léčení“ bude vždy pronásledováno), po­kud se nenajde chemický vzorec účinné substance a nepodaří se ji synteti­zovat. Teprve až umělý výrobek jimi stvořený (i kdyby jako část svého zá­kladu používal biologický materiál) jedině ten získá všechny jimi násilně vy­nucené a prosazované certifikáty a reklamní podporu. Dosahují to prostřed­nictvím jimi ovládaného WHO a jím uměle vytvořených právních překážek proti všem jiným, nechemickým lékům – vše přirozené musí být zničeno.
Pouze co je spojené s jejich výrobou – pouze to může být legální!

Pokud se toto zdá příliš konspirativní, pak 2.6.2021 (zdroj) se objevuje další informační stopa, kde hledat, kde byl k tomuto položen právní precedens – vzor rozhodnutím v prvním případu (ze strojového překladu krátké informace):
LEGÁLNĚ očkovaní lidé již nejsou lidmi.
V americkém soudním sporu z roku 2013 Pathology proti Myriad Genetics (inc.) v US Nejvyšší soud rozhodl, že lidskou DNA nelze patentovat, protože jde o „produkt příro­dy“. Ale na konci rozhodnutí Nejvyšší soud rozhodl, že pokud je lidský genom modifi­kován mRNA vakcínami (které se v současnosti používají), genom patentován může být.
To znamená, že každý, kdo dostal vakcínu, je nyní technicky „patentován“ a něco, co je patentováno, je „vlastněno výrobcem“ a je zahrnuto v definici „transhumanismu“.
Lidé, kteří jsou legálně identifikováni jako „transhumánní“, nemají přístup k lidským právům ani právům uděleným státem. Je to proto, že nejsou klasifikováni jako 100% biologické nebo lidské bytosti.
Věcně tedy kdokoli s touto vakcínou již nemá žádná lidská práva,
není tedy pod ochranou práva platným pro lidi.

(Není již člověk – pouhá věc – dobytek bude mít více práv než člověk.)
Takto funguje Satan.
Že o tom nemáš tušení?
Platí celo-vesmírné pravidlo, že vše musí být předem oznámeno. I Satan se jím řídí a vše dopředu nenápadně sdělí – a že ty si toho nevšimneš již není tak podstatné. Ďábel se ukrývá v detailech. Doporučuji nahlédnout na podkapitolku „Předložka z / od a předložka pro“ a „Pařížská dohoda“ zde. 

Průběh časované genocidy – depopulace planety očkováním

 

Cíl očkování – pomocí skryté genové manipulace docílit transhumanizace lidí. Změnit člověka na elektronicky dálkově ovládaný kyborg – výrobek s biozákladem existence = stroj bez jakýchkoliv práv (otrok budoucnosti). Zároveň s vyhubením již nepotřebného veškerého lidstva planety. Proto i ona „zmetkovitost/ztrátovost“ výroby 90 % je vlastně plánovaná, jeden ze započítaných dílčích cílů (viz znovu na začátku). Zároveň „právně“ dopředu musí být zajištěna legalita tohoto kroku (budoucí vlastnic­ká práva znovu viz) a vyvinění se z porušení základních zákonů (konů) Univerza zve­řejněním záměru (opět viz pozn: 5). Zveřejněním provedeným opatrným a nenápad­ným stylem, jako když blábol duševně vyšinutého jedince, aby se lovná zvěř předem nepoplašila (lidstvo). Neboť je nutné, aby se všichni s nadšením k návnadě dostavili.
 

Základní linie celého manévru je jednoduchá:

Vytvořit strach před neznámem (prostřednictvím jakékoliv obavy).

• »—› To vytváří podklad pro fašizaci společnosti … kteráž umožní snadné a nená­padné převzetí totální moci – v zájmu bezpečnosti všech před vyvolaným přeludem strachu a po „pouze dočasném omezení“, posléze prodlouženém, a nakonec trvalém zrušením veškerých a jakýchkoliv práv člověka (nadále již nepotřebných). Následně dochází k pozvolnému prosazení a mlčky tolerovanému (tedy přijetí a schválení) všech nezákonných forem násilí provedených kýmkoliv na komkoliv pro „vyšší zájem všech“. Jenže ti „všichni“ jsou ve skutečnosti pouze úzká vrstva týmu prosazující vůli despoty.
Všichni lidé se již hlídají navzájem mezi sebou, každý bojuje proti všem sousedům.

•  »——› Falešným testováním a falešnou statistikou je nutno dodat dostatek iluzí („důkazů“) před nástupem dalších etap utajené vyhlazovací války – což má také své postupné etapy (viz dále).
To falešné testování vůbec není tak nevinné – viz níže podkapitola „Ovládání otroků“.

•   »———› Přesvědčovací fází prosadit celoplošné a trvalé falešné testování. To vede k potřebě a volání po očkování. Tedy použít stupňování strachu jednotným mediálním vyvoláváním mnoha dezinformací a postupným stupňováním chaosu (i kdyby opět jen falešného obrazu chaosu).

•    »————› Prosazení očkování – totálního (nakonec všemi přijatého). Postup­ným selektováním podle dříve připraveného falešného stupně ohrožení jednotlivých sociálních skupin. Napřed důchodců (důvodem je paměť národa × záminka – jen zby­tečně „ujídá z talířka“), inteligence a zdravotníci (sociální vrstva vždy snadno zblbnu­telná avšak s potenciálem uvědomění si nebezpečí), mládež (je snadno ovladatelná a bez jakýchkoliv vědomostí i zkušeností a proto dobrý spojenec proti sobě a svému vlastnímu zájmu). Bude se provádět etapové očkování, kterému nakonec postupně podlehne veškerá populace.
1. vlna – likviduje především osobní imunitu. Slabé kusy podlehnou na cokoliv, avšak jinak se zdánlivě celkem nic neděje.
2. vlna – koktejl infekce, která se díky dříve vypnuté imunitě bez problémů v latentní formě šíří organismem do všech orgánů. Tělo o tom neví a nebojuje. Slabší kusy opět podlehnou na cokoliv jiného. Nikdo si toho však moc nevšímá.
3. vlna – finální sebevražedné očkování – časované znovu-zapnutí imunity imunity (+ další koktejl jedů). Nákaza je v těle odhalena, tělo začíná bojovat – nemůže však zvládnout. Probuzená imunita ničí najednou celý organismus ve všech napadených částech. Pravá příčina nebude odhalena, neboť každý umírá „na zcela jiný důvod“. Může to být spuštěno i dálkově, například elektromagnetickým zářením vhodné a předem určené frekvence (5G). Vše „motivováno dobrými úmysly“.
Náklady jedovatých injekcí budou dobrovolně hrazené oběťmi vyvoláváním falešného dojmu „výhodnosti“ s poukazováním na dlouhý seznam iluzivních potřeb a výhod.
Toto je důkaz před vyššími autoritami Univerza, že oběti to samy chtěly a požadovaly.

•     »—————› Očkování dětí – konečný cíl očkování i celé epidemie. Definitivní vítězství nad budoucností – likvidace budoucích generací hned v zárodku, mimo jiné i likvidací plodnosti s ponecháním nanejvýše dalšího rozmnožování nezpůsobilých zmu­tovaných zrůd. Vyhynutí druhu je již jen otázkou času.

Je to v čase natažená genocida lidstva a genetický experiment.

Jak je z uvedeného zřejmé, samo genocidní očkování má tedy svá prováděcí pra­vidla a probíhá minimálně v uvedených třech vlnách (výzkumy staré již cca 50 let). Dosažení velkých změn v genomu organismu se zajištěním alespoň i jen částečného budoucího rozmnožování (pro potřebu selekce dalšího biologického materiálu vhodné­ho a potřebného pro výrobu kyborgů), to lze docílit pouze pěstováním v živém funk­čním organismu. Nový genom nelze vypěstovat mimo organismus (lidské tělo) se snahou o případné pozdější vnášení změny do jeho systému. Proto „architekt této zrůdnosti“ potřebuje dostatečné množství nevědomých živých pěstitelských Petriho misek. Finální úmrtnost 90 % a zisk 10 % mutantů vhodných a odolných do nových podmínek změněného prostředí je ve shodě s výsledky všech „bojů“ proti jiným při­rozeným škůdcům kulturních plodin.

Aktéři (stínoví plánovači z pozadí) neuvažují s přežitím žádného z jejich provádě­jícího personálu (spotřebních nástrojů) – ani špiček nejvyšších elit. Nepotřebují niko­ho, kdo nese čistý lidský gen. Proto celé akci předcházelo budování „výzkumných lé­kařských center“ na mnoha místech planety a sběr genetického materiálu typických obyvatel, aby byly podchyceny všechny varianty lidské populace. Neboť síla skrytá za pozadím je založená na jiných, nelidských genetických kódech.
(Odkazy již nehledám.)

Pokud je jakákoliv pochybnost o datech zde uváděných a vývodech, ke kterým vedou, pak je vhodné si před definitivním závěrem položit a hlavně pro sebe pravdivě zodpovědět otázky skryté pod obrázkem (ťukni myší).

Postup k cíli a cíl kovid-divadla 

Ovládání otroků a techniky šíření nákazy
 

To již není tak jednoduché, jak tomu bývávalo dříve. Naopak je to značně rozsáh­lý a komplikovaný úkol a k tomu také bylo využito celé spektrum prostředků majících dopad jak zdravotní, tak především lámající psychiku lidí a umožňující segregování na poslušné a „neposlušné (nezdolné)“ … není třeba hledat nepřítele, pouze označit.
Byly použity techniky:
• šťárací tyčinka do nosu;
• tyčinky „pouze okrajové“;
• rouška – ale pouze a jedině ta pro „naše blaho“, tj. úředně schválená;
• doplňková škodlivá „hygienická pravidla“;
• organizace center nákazy + techniky ovlivňování podvědomí (programování).

 

Aby fáze masového šíření neexistující nákazy mohla úspěšně proběhnout, všech­ny budoucí oběti bylo potřebné přesvědčit o nutnosti následných kroků. Bylo tedy nut­né napřed nějakou jakoukoliv nákazu vytvořit a rozšířit. Proto chřipka byla přejmeno­vána na covid a se spuštěním akce satanisté počkali na každoroční přirozenou vlnu. Dále k tomu bylo nutné mít připravený „průkazný“ test (nyní již bez dokladování – kdo hledá, tak jich na internetu každý najde sám dostatek – více než zvládne přečíst).

Jenže kromě toho, že ten test byl celý falešný, několik let dopředu byl připraven a dlouho předem distribuován do skladů a dokonce ve variantách „pozitiv“ i „negativ“ a vůbec onoho strašného vira nezjišťoval (ten virus se nešíří vzduchem a přes vysokou odměnu vlastně dosud nebyl polapen), tak měl ještě více dalších úkolů. Především ne­nápadně zajistit sběr genetického materiálu, dále alespoň částečně (stopově) dostat do organismu látky typu „1. vlny očkování“ (poruchu imunity, viz výše) a také i vložit slabou nákazu pro další šíření „viru“.
Hlavní úkol však spočíval v poruše orgánů uložených a skrytých za ochrannou přepáž­kou uprostřed hlavy. Jsou tam uloženy nejdůležitější žlázy s vnitřní sekrecí, z nichž právě šišinka zároveň plní úkol 3. oka (komunikaci s Bohem), dále napojení mozku na míchu (tedy spodní vegetativní nervový systém), propojení obou mozkových hemisfér (spolupráce – součinnost mezi levou a pravou polovinou mozku) a řada dalších velmi důležitých orgánů. Jakékoliv narušení tohoto místa se odráží i na celkové práci mozku, tedy vyšší nervové činnosti.
To totiž bylo cílem (neboť k testu nákazy lze použít i jen sliny – viz další vývoj testů).
Zatím co tento pravidelný vnucený rituál navíc (především!) láme psychiku, osobnost člověka.

Je málo známé, že již ve Starém Egyptě otrokům na počátku jejich „kari­éry“ právě do tohoto centra byla nosem hluboko vrážena tyčinka – úče­lem bylo jeho poškození. Nevím, zda na ní byla i nějaká špína s náka­zou (např. plíseň s infekcí jim tehdy známá a k tomu využívaná). Hlavním následným efektem především byla změna psychiky člověka v poslušného otroka a zajištění jeho ovladatelnosti – tedy vznik ovce.
Oproti tomu vážnost dozorce nad otroky jaksi výrazně utrpí situací, když člověk k takovému testu přistupuje s pocitem: „tak ti na test tedy plivnu, když to potřebuješ“.

 

Později pro rostoucí nevůli obyvatel k onomu drasticky prováděnému „testu“ se přechází na trochu „mírnější“ formu testování, nicméně stejně špatnou (všimněme, napřed tlak, pak povolit a nikdo se již nebrání a na rukou svého krutovládce nosí – viz dříve zmíněna Bidermanova tabulka donucování). S tím záměrem, že přes ono zdánlivé „odlehčení“ si tak všichni ukáznění užijí obého neštěstí. Jedná se o testy výtěrem nyní již „jen z okraje nosu“ a pouze zdánlivě „neinvazivní“.
V čem je ukryt podraz?
Jednak v chemii, kterou ty testovací tyčinky obsahují – jednak opět grafeny a také ethylenoxid (C2H4O), ale především místem jejich aplikace. To proto, že na vnitřním okraji chřípí nosu ústí jemné kanálky (kapiláry) vomeronazálního orgánu, zajišťující kontakt až k hipokampu a amygdale, které jsou takto přímo nenápadně napadány a ničeny. Kde jsou a jak jsou pro nás ty orgány důležité – viz třeba Prednaska4.pdf od Jana Svobody. Na co mají svou funkcí vliv si lze přečíst třeba v článku „Když za nás myslí had (krizové situace mnohdy neustojí ani sami odborníci na zvládání emocí)“ a také vyhledat další informace na guglu pod heslem „Amygdala - další souvislosti“, dole pak jsou odkazy na témata související.
Pokud by to nebylo pravda, pak by se media vůbec nenamáhala bagatelizováním do­padu té chemikálie „Vyvrácený mýtus o karcinogenních testech: Není třeba se jich bát“. Navíc ty uváděné argumenty o „neškodnosti“ jsou právě pro lidi znalé „čtení mezi řádky“ důkazem pravdivosti – stačí pouze domyslet, o čem se tam píše. Onen „neškodný“ plyn … se právě těmi kanálky dostane od okraje nosu přímo až do centra hlavy, přímo k mozku.

Prostě opět boj o postupnou nenápadnou chemicko-biologickou likvidaci centra kolem šišinky, které je tak důležité, že i příroda jej chrání nejenom pouhou lebkou (tak jako mozek), ale dokonce i samotným mozkem.

 

Další dílčí etapou boje covid-teroristů pak byly roušky. Přestože mediální hvězda Fauci, mluvčí WHO (organizace z pozadí skrytě ovládané farmamafií) již nějaký čas dříve předtím veřejně informoval celý svět o neúčinnosti roušek, tak byla připravová­na scéna i pro roušky a ne jen tak ledajaké! Jenže tady jim do pěkně připraveného a načasovaného marketingu opět hodil vidle šikovný lid, který v okamžiku potřeby si je dokázal rychle vyrobit sám (v dostatečném množství a bez nákazy v nich ukryté!). Především dříve, než jiné hvězdy politického nebe byly s rouškami připraveny ke své­mu záchrannému výstupu na scénu. Proto později musely být všechny domácí roušky zakázány, aby bylo možné začít prodávat právě ty stejně neúčinné ze skladů. Tím se řešila jednak úhrada dřívějších nákladů této dílčí akce a byl vrácen dopředu napláno­vaný a dočasně ušlý zisk z jejich prodeje (který svépomocným domácím šitím takto někomu utíkal). Především pak šlo o onu další nákazu v rouškách nachystanou, rouš­kami šířenou. Včetně zdravotních problémů plynoucích z dlouhodobého nošení roušek (plísně, alergie), včetně pomalé dlouhodobé otravy organismu trvalým zvýšením kon­centrace vlastním vydechovaným CO a CO2 a dopadem na mozek – následné zrychle­ní odumírání neuronů – to byl pouhý bonus navíc.
Opět na internetu lze nalézt hodně informací.
Dále tu kolem roušek lze nalézt ještě jeden psychologický aspekt. Roušky byly stejně (ne)účinné, avšak příjemné na nošení a pestré – byly projevem lidské individuality a samostatnosti, svéprávnosti občana a jeho společné odpovědnosti (semknutosti). To je něco, co je podle představ „pána“ neslučitelné s psychikou otroka. Kdyby již kvůli ničemu jinému, tak právě proto musely být doma šité roušky smeteny a nahrazeny jednotnou uniformou otroků. Nepohodlnou, dusící a drápající, nositeli přinášející pouze problémy. Prostě jednalo se o působení na psychiku obyvatel a „výchovu k otroctví“ – to byl cíl nošení těchto jednotných roušek.

O tom, že roušky jsou proti šíření virů zcela neúčinné, bylo již několik videí, včetně vydechování kouře cigaret skrz několik roušek najednou. Jenže vy­chvalované respirátory jsou rovněž slabé, dokonce i proti mnohem hrubším prachovým částicím (video, cca 1 min).

Již 21. 4. 2021 byla zveřejněna práce „Prekrytie dýchacích ciest škodí“. Na této stránce jsou stručně uvedena mnohá fakta o nesmyslnosti nošení roušek v dané situaci, podložené mnoha odbornými zdroji. Téma je posuzo­váno komplexně z mnoha hledisek (prohlédnout celé). Na tomto místě však chci především vyzvednout podkapitolku „Psychologické účinky“ a tabulku „Fyziologické a psychologické účinky prekrývania dýchacích ciest a ich možné zdravotné následky“.

Jak se později ukázalo (a opět internet je těchto informací plný, že to už snad ani nikoho nezajímá), oficiálně nařízené roušky nebyly vůbec vyráběny v čistém sterilním prostředí a pod krytím „prachu z výroby“ obsahovaly leccos, např. i vlákna grafenu (samostatné téma). Dále hlístice (je jich velmi mnoho druhů, zde měly být zjištěny druhy napadající především játra). Rovněž oslabené kmeny meningokoku či někdy také herpesu, které v mozkomíšním moku jsou schopny vyvolat hodně velký problém. Dále pak candidy a mikozy (v podstatě plísně) chytající se kdekoliv v těle. Dlouhodobé vdechování v malých dávkách v organismu svůj úkol nakonec splní.
A kromě toho, že proti šíření nákazy vzduchem jsou roušky zcela bezvýznamné, tak hlavní psychologický smysl jejich vynuceného nošení byl opět v odhalení nepoddaj­ných lidí s vlastním mozkem a hlavně působení na psychiku každého jejich nositele. Rouška již od starověku byla vždy znamením otroka, jenž je tak neustále utvrzován v zákazu svobodného vyjadřování. (Jedinou výjimku z tohoto pravidla tvoří praktický šátek pouštních Tuaregů.)

 

Doplňková pravidla všude neustálého vynucovaného omývání rukou – také ani toto není nic o ochraně a hygieně, jak si leckdo ve své naivitě myslí. Jednak neuváže­né a neustálé chemické omývání (dokonce i příjemnými kosmetickými mýdly) vymývá z kůže její přirozenou biologickou povrchovou ochranu před působením vnějšího pro­středí. Psychicky pak to je patologický projev spíše fobie (opět vnucené programování podvědomí davu), než skutečně přínosný hygienický návyk. V konečném dopadu se však jedná o záměr dlouhodobého působení řady chemických preparátů přítomných v oněch přípravcích, které se nenápadně vstřebávají kůží.
Humornost situace by mohl vystihovat povzdech jednoho člověka, že „…za celý život nevypil tolik slivovice, kolik alkoholu si musel v poslední době vylít na ruce“. Jenže byl zaznamenán i tragický dopad omylu skupiny lidí, kteří se domnívali, že je to líh a po vypití „neškodné“ dezinfekce zemřeli (zdroj již opět nehledám). Což svědčí o tom, že s tou dezinfekcí zřejmě něco v pořádku není.

 

Organizování center nákazy
Jedním z obtížných úkolů skryté biologické války je vždy takové nenápadné nasazení oněch svinstev, aby mohlo působit potřebnou dobu a akce předčasně nevyvolala pani­ku napadených obyvatel. Typickým příkladem takovéto genocidy byl dar neštovicemi nakažených pokrývek americkým indiánům v dobách osidlování „divokého západu“ budoucích Spojených států, po kterých vyhynuli i silné kmeny. Proto průběžně s tvor­bou těchto chemických i biologických prostředků státního terorismu se v letech stude­né války konaly i utajené pokusy přímo na nic netušících obyvatelích některých velko­měst v USA. Studovaly se a prakticky i testovaly možnosti rozprášení, nenápadnost (utajenost zásahu), intenzita působení a šíření nákazy pomocí skutečných vzorků (určitě s nadšeným a laskavým souhlasem nákazou ohrožených obyvatel, i když bez jejich laskavého vědomého souhlasu). Pokusy byly konány často v městském metru, ale i jinde, vzdušným rozprašováním.
A jaký postup byl zvolen v roce 2020?

Každý blbec ví, že při epidemiích se nákaza nejvíce šíří všude tam, kde je vyšší koncentrace ohrožených osob než tam, kde je jich málo. A proto pro minimalizaci šíře­ní epidemie je nutné všechny lidi co nejvíce rozptýlit od sebe, aby se ztížily možnosti přenosu infekce z jednoho člověka na druhého a zpomalilo se tak šíření nákazy.
Kdo tuto jednoduchou pravdu zřejmě vůbec „nemusí“ vědět je ministr zdravotnictví, ba ani jeho draze placení „odborní“ poradci nenesoucí žádnou odpovědnost za škody ministrem či vládou způsobené – ti tomu přes všechny jejich tituly také nemusí vůbec rozumět. Ba ani vláda, ani ti „nejmoudřejší z nás“ plně odpovědní svým voličům – naši poslanci a senátoři.
Právě o tomto si mezi sebou lidé na ulici celou dobu povídali.
Opravdu to jen a pouze byla vrchnostenská hloupost?
Ne, byl to cílený záměr, nařízený z vyšších míst – za hloupostí se pouze skrývající.

Neboť to by pak bylo brzo po problému a nebyly by splněny tajené cíle celosvě­tového covid-terorismu. Proto bylo naopak nutno vládními nařízeními všechno obyva­telstvo soustředit a nahnat do vybraných center šíření nákazy – velkých nákupních středisek. Neboť je to uzavřený kontrolovaný prostor, kde je možné pomocí vzducho­techniky snadno dosáhnout a udržovat potřebnou úroveň ve vzduchu rozptýlených bojových látek a kde se každý zdrží dostatečně dlouhou dobu potřebnou k nákaze – pro šíření epidemií prostor zcela ideální.

Vida, k čemu ty dávné americké pokusy byly dnes dobré.

 

K tomu bylo nutné také pozornost lidí upoutat něčím nedůležitým – tedy zcela neúčinnými náhubky, zaměstnat je sledováním rozestupů a pod. Mělo to pro organizá­tory z pozadí ještě jeden příjemný efekt – totální likvidaci všech malovýrobců a malo­obchodníků (veškeré konkurence, obchůdků, kde by se nákaza nedokázala tak rychle šířit). Lze tedy zcela odpovědně mluvit o teroristické formě zcela „svobodně-démon­kratického a liberálního“ monopolního ovládnutí trhu. O státem podporované řízené likvidaci konkurence těchto velkých prodejních řetězců. Šlo o likvidaci tzv. středního stavu společnosti a k tomu také o zmrazení veškerých sociálních kontaktů mezi lidmi, jejich vzájemné podpory. Byl to silný podraz na ekonomiku všech států zúčastněných v této „kratochvíli“ – systémové ničení jejich zdrojů. Pokud by opravdu mělo být za­mezeno šíření epidemie, pak co by právě v ten okamžik ohrožení mělo být zakázáno navštěvovat a po celou dobu zůstat uzamčeno – všechna ta velká nákupní centra – líheň nákazy a v provozu naopak zůstat pouze rozptýlené zásobování!
(Zde by měl nyní zasáhnout stát a uhradit veškeré ztráty všech postižených ze zisků tzv. velkých obchodních společností i za cenu jejich okamžitého převzetí bez náhrad.)

Aby si této podstaty co nejdéle nikdo nepovšiml, tak neustále opakovanými vstu­py rozhlasu v těchto přeplněných obchodních centrech byla u všech kupujících vyvolá­vána nálada ohrožení a strachu s výzvami správného předpisového konání … pouze mi na konci oněch hlášení scházelo ono kdysi používané ukončení „… kdo neposlechne, bude zastřelen“. Atmosféra k nákupu jinak dokonalá. Mezitím při nenápadné vtíravé hudbě – neustálé podprahové programování podvědomí kupujících.


A jak jsou tedy otroci ovládáni?
Opět pouze otrokem – polointeligentním otrokem s o něco málo vyšším „vzděláním“, zbaveným morálky, majícím jakýkoliv prohřešek proti Bohu (příčina budoucí absolutní poslušnosti … to je ta nejčistší korupce, odpověď na otázku – „co na něj máme?“) a ustaveným do funkce „drába nad ostatními“. Pak se bude snažit přetrhnout dokonce i proti svým vlastním zájmům, pouze za iluzi své vlastní společenské „výjimečnosti“, iluzi „výhodné odměny“ a žebrákův groš navíc. Krásně tuto situaci 9.7.2021 vyjádřil Peter Weis na webu z advokátní kanceláře „Weis & Partners“ ve článku „Jeden na sobotu“– cituji:
  3 pravidlá, ktorými sa riadili a riadia otrokári. Kto sú otrokári, neuvediem.
  1.  Otrok nemá právo vedieť.
  2.  Otrok nemá právo a nesmie vedieť, že nevie.
       Otrok si musí myslieť, že vie.
       Ak by otrok predsa len chcel vedieť, získané informácie nesmú byť        správne, pravdivé a skutočné.
  3.  Otrok si musí vždy myslieť, že nie je otrok.
       Otrok musí zostať otrokom.
       Musí sa urobiť všetko preto, aby sa otrok vždy vrátil do otroctva.
       Musí si myslieť, že otroctvo je pre jeho dobro.

  Otrokár potrebuje v dnešných podmienkach na dosiahnutie všetkých cieľov ovládať   iba emisiu nových peňazí a masovokomunikačné prostriedky vrátane cenzúry   internetu. Otrokár právo neporušuje, iba vytvára menežmentu možnosť, aby tak   mohol sám činiť. Predpisy porušujú IBA otroci. (Viz dodatek.)

Celý způsob ovládání a smysl hry stručně a výstižně vyjadřuje 7 minutové video „O davovo elitárnej štruktúre spoločnosti“ (07.07.2021)
Video zřejmě bylo velmi pravdivé – je cenzurováno, bohužel jsem si je neuložil. Zjištěno 30.9.2021

Dodatek (1.10.2021)

Každá doba si s sebou nesla své symboly – atributy otroka (označení, upoutání k místu či izolaci) a také formy jeho ovládnutí (způsoby donucování). Od nařízeného oděvu přes různé vázání pobytu na místo až např. po okovy a jiné způsoby kontroly a donucování. Tělesné zmrzačení bývalo častým doprovodem postavení otroka. Pro jeho ovládnutí však vždy bylo hlavní ovládnout (změnit) jeho psychiku. To vše v prů­běhu času měnilo své formy od velmi drsných a násilných až po dnešní „měkké“. Od mříží omezujících volný pohyb až po dnešní „celičký svobodný svět“. Od okovů až po dnešní dlužní či hypotéční úpis. Jakýkoliv drobný závazek vůči bance je „měkké“ pouto otroka. Dnešní forma otroctví má ekonomickou podobu.
K budoucímu ovládání každého otroka slouží vakcíny. Ty nemají nic společného s pre­vencí proti vybájenému viru. Ty totiž změnou původní lidské DNA jedince, vyvolanou vstříknutím mRNA do jeho těla na základě jeho souhlasu, z něj, z původní svobodné lidské bytosti právně vytváří výrobek/věc, která patří majiteli licence na genovou manipulaci (znovu viz). Jak je dnes již známo, kontrola 24/7/365 bude probíhat pro­střednictvím „čipového“ chování oné satanovy vakcíny v těle pohybujícím se v poli sítí 5G antén a jeho absolutní a bezvýhradná poslušnost až do konce majitelem stanovené životnosti je zajištěna neustálým dalším bezpodmínečně nutným očkováním (které si samozřejmě bude stále platit) … „Od dětství tě zmrzačí a potom tě injekcema budou udržovat při životě - vítejte ve 4. průmyslové revoluci“ (je tam odkaz na podrobný zdroj).

 

Opravdu věříš, že se rouškou a očkováním dostaneš do ráje?
A jak vlastně vypadá - „normál“?

 


 
Poznámky pod čarou:


1) … Jednak se jedná o cílený výběr pořadů, dále neustálý tok zpráv účelově filtrovaných a záměrně falšovaných v prospěch tématu – psychického podprogramu potřebného nahrát do myslí lidí. A neustále se při tom využívá působení tzv. „podprahového signálu“ (viz též „subliminální ovlivňování“) a jeho schopnosti okamžitého a přímého průniku a usazení se v podvědomí. Neboť to, co nás řídí v jakékoliv krizové a nečekané situaci jsou právě pro­gramy uložené v podvědomí. Pozor: pokud je neodhalíme a neodstraníme, mohou se snadno přenést i do další inkarnace a i tam nás ovlivňovat a uškodit nám!

2) … Jedná se především o hlavu a ta je v současné době již zajištěna. Pro klid a utajení celé operace „sběru shnilých vajec“ však většinou tyto osoby působící na veřejné scéně byly prozatímně nahrazeny herci. Nyní v podzemí dochází ke svinování svalů chapadel chobotnice a na povrchu probíhá zajišťování přísavek rozmístěných a sedících po celém světě v křeslech moci. A ti toto většinou ještě netuší.

3) …Dostal jsi injekci? Žádné létání.” (anglicky, 28.5.2021), překlad v diskusi na tadescu.
Podle roztříštěných informací za různých dalších zdrojů, např. společnosti British Airways prý v poslední době zemřelo nečekaně několik pilotů (očkovaných) – a očkovaných jich snad mají již cca 80÷85 %.
Pro doplnění – „United Airlines podepsaly smlouvu s pilotními odbory. Piloti již nebudou mít další povinné očkování“ – je tam i odkaz na zdroj Reuters, zveřejněno již 25.5.2021.
Důvody:
Zvýšení nebezpečí vzniku trombů (sraženin) v krevním řečišti vede v letových výškách ke vzniku náhlých příhod srdečních a mozkových (stručně „infarktů“ srdečních i mozkových). Viz „Němečtí vědci objevili, proč covidové vakcíny způsobují krevní sraženiny“.

4) … Ještě jsem nestihl ani dopsat tento článek a již se roztrhl pytel s dalšími děsivými údaji. Stručné shrnutí těchto zpráv v češtině i s odkazy na originály lze nalézt třeba v druhé polovině základního článku a diskusi pod ním na tadescu „… Skutečně se nic neděje?“.

5) … Ze stránky https://tadesco.org/zpravy-od-jury-15-6-2q21/ jedna ze zpráviček odkazuje na zdroj https://anonup.com/thread/5630435 (video), ve kterém se sděluje (opsáno z tadesca): „Paní pracuje na vedoucí pozici v globální firmě pro nábor zaměstnanců pro ropný průmysl a říká, že vedoucí pracovníci v těchto firmách, kterým poskytuje služby, nařídili personálním pracovníkům aby zkontrolovali všechny zaměstnance kteří dostali vakcínu a plánují je všechny nahradit do tří let. Předpokládají, že ztratí asi polovinu zaměstnanců.
Více také v „Corporations Already Planning to Replace “Vaccinated” Employees Who will Likely Die within a Few Years“ v překladu zde.

6) … Je to z gov.uk webových stránek a analýza SPI-M-O byla zveřejněna 31. března na: https://www.gov.uk/government/publications/spi-m-o-summary-of-further-modelling-of-easing-restrictions-roadmap-step-2-31-march-2021, kde je ke stažení.
Na straně 10 odstavec 32 očekávaného plánu mimo uzavření uvádí, že očekávají, že v srpnu 2021 dojde ke třetí vlně infekcí. Uvádí také, že očekávají, že 60-70 % očekáva­ných hospitalizací a úmrtí bude pocházet od těch, kteří byli 2× očkováni. Jak to vědí?
Nejvíce očkovaných je v Evropě a Americe – genocida bílého obyvatelstva.

7) … Jen si zkuste prohlásit, že třeba při nějakém nachlazení pomáhají léčivé byliny – z vě­zení člověk tak snadno nevyjde. Internet je plný informací o historii velmi účinných neche­mických léčení rakovin – a jak ti objevitelé dopadli – opět stačí jen hledat.

8) … Nová štúdia MIT potvrdila, že skeptici a anti-rúškari rozumejú vede a údajom lepšie ako ich oponenti
Štúdia s názvom „Virálne vizualizácie: Ako koronavírusoví skeptici využívajú ortodoxné dáta na podporu neortodoxnej vedy online“, bola zverejnená tento mesiac a analyzovala reakciu skeptikov a anti-rúškarov na pandémiu od marca do septembra 2020, počas veľ­kej časti počiatočné fázy úniku a potom jeho rozšírenie. Štúdia sa zamerala na skupiny na Facebooku a príspevky na Twitteri a na interakciu medzi anti-rúškarmi a vizualizáciami údajov o koronavíruse, ktoré zverejňovali bežné vedecké centrá a vlády.
V štúdii vedci odhalili, že napriek súčasným predstavám, že anti-rúškari sú jednoducho vedecky negramotní, majú skutočne veľmi dobrý prehľad o vede a analýze dát. V skupi­nách, ktoré študovali na Facebooku, vedci videli vážny dôraz na pôvodný obsah. Ľudia sa chceli ubezpečiť, že sa „riadia iba údajmi“. Mnoho účastníkov si vytvorilo vlastné grafy a inštruovalo ostatných, ako získať prístup k nespracovaným údajom. „Inými slovami, anti-rúškari odmietajú sprostredkovaný prístup k informáciám a uprednostňujú osobný výskum a priame čítanie pred „odbornými interpretáciami,“ a poznamenali: "Jeho členovia oceňujú individuálnu iniciatívu a vynaliezavosť, dôverujú vedeckej analýze iba do tej mie­ry, že ju môžu sami replikovať priamym prístupom k údajom a prácou s nimi. Sú vysoko reflexívni, pokiaľ ide o predpojatú povahu akejkoľvek analýzy, a protiví sa im arogantná sebestrednosť vedeckých elít."
Anti-rúškari sa ocitli nie na strane ignorovania vedy a údajov, ale na strane presadenia „viac vedeckej presnosti“ v prístupe k pandémii. Vedci tvrdia, že „používatelia v týchto komunitách sú hlboko zainteresovaní do foriem kritiky a získavania poznatkov, ktoré uznávajú ako príznaky vedeckých poznatkov“, a dodali, že „ak vôbec, anti-rúškarsky prístup k vede rozšíril tradičné nástroje analýzy dát tým, že podáva teoretický základ nedávnych kritických štúdií vizualizácie.“
Štúdia v skutočnosti poznamenáva, že interpretácia údajov a vedy od anti-rúškarov uka­zuje, že sú „sofistikovanejšími v chápaní toho, ako sú vedecké poznatky spoločensky konštruované“ ako ich ideologickí protivníci, ktorí sa hlásia k naivnému realizmu o „objek­tívnej“ pravde a údajom o verejnom zdraví.
https://thebeltwayreport.com/2021/06/mit-study-proves-anti-mask-americans-are-right/
Štúdia MIT … ke stažení https://arxiv.org/pdf/2101.07993.pdf

9) … Na nebezpečnost všeho, co se dokola kolem děje a to z mnoha úhlů pohledu a podle toho, čím se ten či onen odborník zabývá (nikdo ne kompletně vším) poukazují namátkou tyto články – výčet opět nemůže být kompletní a bude narůstat:
(2.9.2020) Již tehdy bylo zveřejněno, že „PCR testy netestujú iba koronavírus, ale aj niečo oveľa zlovestnejšie“ a platí, že v podstatě dodnes neexistuje standardní vědecký důkaz, který by splňoval 4 Kochovy postuláty pro izolaci původce infekční choroby COVID-19. Podrobně o tom psali
PCR testy na koronavirus zjišťují pouze přítomnost lidského genu.
Situaci a pravdivost toho pěkně dokresluje článek „Studie potvrzuje genocidu pomocí testů PCR a masek FFP2 (s použitím hydrogelu Darpa)“ (5.6.2021) … již samo testování byl záměrný zločin na zdraví testovaných.
(28.5.2021) „Nová studie o rizicích roušek
(31.5.2021) „Vakcína Pfizer pro děti má 80 procent vedlejších účinků!
(2.6.2021) „Kanadský lekár napriek zákazu zverejnil následky vakcín od Moderny
(2.6.2021) „Dr. Bridle: Spike proteín môže prekonať hematoencefalickú bariéru a spôsobiť poškodenie mozgu“ – velmi vážné sdělení. Lidské hrotité bílkoviny byly vypěstovány teprve až v živých organismech lidí důsledkem genové manipulace pomocí tzv. „očkování“ a jsou příčinou šíření velmi nebezpečné budoucí biologické nákazy sa­motnými očkovanými. Proto byl dopředu pro ně vytvářen falešný status „zdravotní nezávadnosti“. Bez ohledu na to, že cca do 3 měsíců po očkování a právě v důsled­ku onoho očkování ztrácí v těle veškeré své dřívější protilátky. To v případě, že své očkování přežijí o něco déle. To již jsou souvztažnosti zase z jiných zdrojů.
(6.6.2021) „Lékaři se shodují na tom, že očkování je biologická válečná zbraň, použitá proti nám“. Jeden z úryvků … ale nikdy nebyly schopny prokázat jeho bezpečnost a proto je nemohly uvést na trh. Všechna testovaná zvířata těžko onemocněla, nebo zahynula. Proto dnes testují očkování na lidech. Je to vlastně jeden velký pokus a ti očkovaní jsou jeho oběti.
(7.6.2021) „Pokusy na zvířatech s vakcínou BioNTech ukazují nebezpečné koncentrace nanočástic v orgánech“ … jen další upozornění k tématu důvodů nasazení nanočástic v medicíně.
(9.6.2021) Ex-viceprezident Pfizeru, Mike Yeadon: Deti majú 50-krát väčšiu pravdepodob­nosť, že zomrú na vakcínu ako na koronavírus … https://rumble.com/viaz6n-ex-pfizer-vp-yeadon-warns-children-50-times-more-likely-to-die-from-vaccine.html, aneb vakcinace je cíl a koronavirus je pouhý vymyšlený falešný záměr jeho úspěšného prosazení.
(10.6.2021) „Francúzska lekárka: Existuje obrovské množstvo dôkazov o tom, že covid vakcíny vedú k novým infekciám a smrti
(14.6.2021) „BBC – polovina zemřelých na delta variantu byli očkovaní“ s odkazem na zdrojové video
(21.6.2021) „Neskutočné: Mnohí lekári v USA odmietajú liečiť pacientov poškodených očkovaním“; k tomu https://www.badatel.net komentuje: Stalo sa presne to, pred čím sme varovali: Ľudia poškodení vakcínami proti covidu sú teraz odkázaní len sami na seba …
To není strašení – to je prvopočáteční seznamování pouze s částí mnoha faktů.

10) … Bild: PCR-Tests keine Grundlage für politische Maßnahmen - výzkumy provedené univerzitou v Duisburgu, při kterých byly analyzovány výsledky 190 000 PCR testů, doká­zaly, že údaje z testů nejsou vhodné pro vyhodnocování epidemiologické situace ve stá­tě. Problém je v tom, že tento test neumožňuje činit závěry o tom, nakolik je nakažlivý člověk, který byl pozitivně testovaný. Řádově 78% pozitivně testovaných lidí nepředsta­vovali nebezpečí pro své okolí. Takže všechna vládní rozhodnutí ohledně boje s pande­mií byla přijímána na základě falešných údajů a je zcela očividné, že tvrdý lockdown nebyl vůbec odůvodněný!
(22.6.2021) Severní Korea oznámila Světové zdravotnické organizaci, že do 10. června testovala na koronavirus více než 30 000 lidí, ale dosud nenašla jedinou infekci.

11) … Samozřejmě o kvalifikovaném a úplném seznámení s veškerými účinky očkování – hlavně těmi nezmapovanými a zákeřnými – o tom si lze nechat pouze zdát. Maximálně „příbalový leták tištěný tak drobným písmem a tak dlouhý, aby to dopředu odradilo každé­ho od čtení. A stejně tam bude pouze chvála/lež … Podobně lze sice nějaké informace nalézt i na webu Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/, případně webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv https://www.sukl.cz/covid-19, ale nic podstatného tam rovněž není. Někde v textech jsou sice uvedeny nežádoucí účin­ky - ale týkají se pouze nepodstatných příznaků spojených s podáním a projevujících se krátce po očkování, avšak nikde nic z dlouhodobého hlediska.

12) … Organizované dobrovolné očkování je masovou sebevraždou potenciálního lidu slu­žebného (člověk poslušný, neprotivící se, atd.). Je to každého individuálně přijaté rozhod­nutí sebevraždy s náhodně odloženým dopadem ve fyzické rovině. Mnohem horší je však ta okamžitá sebevražda psychická – vědomí dobrovolného souhlasu s tím, že člověk se stane něčím pokusným zvířátkem (ať již z jakéhokoliv důvodu). To, zda chcípne, anebo přežije, anebo přeživoří – to je druhotné.
V každém případě po všech dílčích faktech nyní již dávno známých – skutečně se jedná o načasovanou sebevraždu (po podpisu je to stvrzeno i právně).

13) …Neočkované by mohli dotlačit k vakcíně příbuzní nebo známí. Za odměnu

14) … Krásnou ukázkou nezvládnutého řízení tohoto procesu byl nástup vakcinace. Kdy sa­tanisté tak dlouho napínali dobu umělého navyšování strachu, až jim vítr z plachet nuce­né vakcinace vyfoukli Rusové se svým Sputnikem (účinným a neškodným). Přesto vše, co se o oněch vakcínách světově proslulých značek již ví (viz zde uváděné odkazy), a z důvodů záchrany již započítaného zisku za ony jedové injekce, stále jsou doporučovány a prosazovány pouze ty původní plánované genocidní koktejly. „Rada COVID-19 pro veřejnost: Očkování“ (překlad).

15) … Když během Norimberských procesů se žalobce zeptal Hermana Göringa: „Jak jste Němce přiměli k poslušnosti?”, tak mu H. W. Göring řekl: „Nejde jen o Německo. Tohle funguje v jakékoliv zemi, ať je to fašistická země, komunistická země, nebo monarchie či demokracie. To, co vládci musí udělat, je říct lidem, že je tu něco, čeho se musí bát. Ukázat prstem na zdroj jejich strachu, a tak můžete lidi přimět udělat cokoliv, co chcete. Můžete je přimět, aby jako ovce šli na jatka. Můžete je přimět k poslušnosti.”
Robert F. Kennedy, Jr. – Proslov na tiskové konferenci v Berlíně o vakcínách a 5G“ (2.9.2020, video s titulky a přepis textu).

16) … Například když byla pořádána konference zveřejňující existenci UFO a jejich kontakty s některými vládami – celý svět (novináři, redaktoři, media) v ten okamžik řešil mnohem důležitější problém – Moniku Lewinskou a B. Clintona.

17) … Podobně byl v našich zákonech připraven stejný trik na legální krádeže pozemků a nemovitostí na nich postavených prostřednictvím katastrálních úřadů. Vždy platívalo, co je zapsáno na katastru je platné a dokud něco neproběhne korektní sledovanou procedu­rou (za účasti dosavadních majitelů) – je neměnné. Změnili to nenápadně tak, že kdokoliv může úřadu podat návrh na opravu zápisu a úřad nic neověřuje, změnu pouze zazname­ná. Pokud se původní majitel do jisté doby neozve a chybnou změnu v záznamu neroz­poruje, tak změna (omyl zápisu úředníka) zůstane již nadále v platnosti a nemovitost má nového „zákonného“ majitele.


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!