Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Aktuální scéna

nové a nedávné informace z historie i současného dění

Motto:

Náboženství a duchovnost se vždy dotýkala života všech jedinců i společnosti a především také politiky. Pokud se nezpronevěří svému poslání a naplňuje úkoly vyšších principů mravních, pak vždy vede lidstvo vpřed, inspiruje pokrok a loupežníky usídlené v senátech a parlamentech drží pod kontrolou. Ti, kterým byla lidem svěřena důvěra řídit společnost k jejímu rozkvětu pak plní svou hlavní úlohu, za kterou jsou lidem placeni – aktivně naplňovat řád a harmonii.
Proto je také základní povinností každého duchovně konajícího svým způsobem co nejvíce aktivně přispívat k udržení božského řádu, harmonie a naplňování spravedlnosti. Ne tak, jak to provádí současné západní církve (nenápadná druhá ruka klanově-korporativních mafií aktivně vytvářející informační a politické tlaky vůči lidem), nýbrž kontrolou práce politiků a veřejným poukazováním na jejich prohřešky proti vyšším principům mravním.

Běda národům, jejichž duchovní se tomuto úkolu zpronevěřili a vzali spoluúčast na okrádání lidu. Stali se sluhy zlovolných despotů, znásilnili víru ku obrazu svému, vytvořili falešný obraz boha a přivolávají tak na sebe i lid hněv Boží. Jeho trpělivost, zda viníci poznají a napraví své omyly však již dosáhla krajní meze. Otec nebeský má dostatek prostředků všechny ukáznit. Trestáni budou i ti, kteří se zlu nepostavili, neboť i oni takto nesou svůj podíl viny na opuštění cesty spravedlnosti. Proto sem patří i toto okénko - neboť praktická politika a současné církve jsou dvěma stranami té samé mince. Doposud jsou lidu předkládány pouze mince falešné od doby, kdy ďábel sám sebe prohlásil bohem a požaduje své uctívání.


Uloženo do archívu: 19.01.2022

09.07.2021

Duše a očkování - aneb co provede očkování s duší?
Určeno k záchraně váhajících.
Vždy zveřejňuji článek až když je kompletní.
Pro velkou naléhavost tohoto balíčku informací jsem udělal výjimku.

Každý den se objevovala nová fakta, odhalovaly nové souvztažnosti a dokreslo­vala mozaika událostí, ve které hrál a stále dosud hraje svou roli zcela každý člověk. Někdo jako aktivní herec některé z bojujících stran, většina lidí však pouze jako ovce, poslušně jdoucí na porážku. Současná většinová populace tzv. "civilizovaného světa" odmítá zvednout hlavu od svých elektronických hraček (nových opiátů) a rozhlédnout se kolem sebe, zda na pastvinách je stále ještě bezpečno.

Začal jsem prvotním souhrnem odkazů dat a faktů s názvem "očkování pohledem materialisty a jeho neprobuzené duše" podkapitolami:
• Ukrytý hlavní cíl a jeho skutečný záměr
• Dílčí a průběžné cíle kovid-divadla
• Skutečné zdravotní dopady očkování
• Vznik aktivity Norimberk 2
• Politika, propaganda, právo
• Způsoby ovládání lidí
• Změny v právu a dopady … velmi důležité
• Průběh časované genocidy – depopulace planety očkováním
• Ovládání otroků a techniky šíření nákazy

Základní struktura tématu tedy byla jasná. V průběhu psaní se ukázalo, že dat bude velmi mnoho a stále přibývala a odhalovala se ještě další rozšíření tématu. Nakonec pro značný rozsah textu jsem to musel rozdělit na tři hlavní celky:
I. Mapování aktuálního dění pro nalezení správné otázky
II. Selekce a genocida – stopy, fakta, svědectví
III. Dopad očkování na duši
Třetí poslední část je cca z první poloviny rozpracována do čisté podoby a druhá polovina stále ještě není uzavřena ... zatím pouze jen v základní neuspořádané podobě. Není vyloučeno, že ještě vznikne doplněk z odkazů na velmi důležitá sdělení, jež se stále objevují.
Dopsání a uzavření tématu je tedy úkol na další rok 2022.
Hra ještě není dohrána, i když v současném okamžiku jsme na jejím vrcholu. Nyní jedeme po "symbolické rovince" událostí. Matematicky jsme nyní v bodě singularity, kde se křivka lidského i civilizačního i kosmického vývoje dělí na dvě pokračující křivky. Jedna část událostí je již na svém maximu a dále bude jen klesat. Druhá větev je ve svém bodu inflexe - bodu počátku nového vzrůstu. Doposud si každý vybíral, po které koleji bude dále pokračovat.

15.05.2021

Saint Germain o okupaci Země a způsob probuzení kolektivního úspěchu
Dnešní doba je velmi prudká, turbulentní, změna střídá změnu a v tomto chaosu se vyznat lze jedině z nadhledu. Různých těch "pravých channelingů" jest velmi mnoho, vždy obsahují hodně pravd, ale také i šikovně utajené účelové lži. Rozpoznat je lze pouze nasloucháním svému vyššímu já prostřednictvím svého srdce. To jediné dovede člověka ke správnému cíli jeho stávající inkarnační pouti. Tuto svou odpovědnost před sebou samým nemůže nikdo delegovat na nikoho jiného. Lze hledat inspiraci, lze hledat vysvětlení toho, co se děje, avšak volba každého svého životního kroku a následná odpovědnost za něj před sebou, lidmi i před Bohem je již pouze a jen na něm samotném.
Narazil jsem na skvělé pojednání o smyslu probíhajících událostí z opravdu vyso­kého nadhledu a je poměrně konzistentní. Neskrývá vážnost situace, a i když je naděje, neslibuje nemožné - pouze vysvětluje nutnost práce každého na sobě samém a na osudu své duše. Jak - to již musí nalézt každý sám v sobě. Druhý článek pak je o tom, že úspěchu je možné dosáhnout společně s jinými - ne sám.
Protože druhá strana občas provádí nekorektní zásahy do informačních zdrojů, pořídil jsem kopii odkazovaných textů a preventivně uložil ke stažení ve svém archívu.

03.05.2021, doplněno 06.06.2021

Aktivace skalárního štítu
V souvislosti s masívně prosazovaným očkováním se objevilo nebezpečí ještě horší, než je samo jedovaté očkování. Dopad bude mít dokonce i na všechny neočkované. Zdá se, že proti nákaze roznášené očkovanými (živými pěstitel­skými stanicemi) není žádná možnost ochrany. Jedna ochrana zde avšak je a jsou ji schopni použít ti, kteří jsou rozhodnutí sítem armagedonu projít do nové budoucnosti svou silou bez spoléhání se na "autority farmamafijní lekařské pavědy".
Jestli byla někdy nutná boží ochrana, pak je to právě nyní.

03.05.2021

corona-fašismus, aneb jak nám roste?
Je jedno, jaká je počáteční záminka pro jeho vznik, či jak vznešená idea jej pro­sazuje a pod jejíž rouškou se skrývá. Vždy se jedná o budoucí přeprogramování svobodného vědomí všech lidí na totální otroky.
Přestože fašismus pro své zájmy a postupy velmi často používá náboženství, je naopak povinností každého duchovního člověka proti němu a všem jeho formám neustále bojovat. Je to boj za budoucnost lidstva.

11.1.2021

Jaké funkce plní korona?
Doba již je pro všechny dlouhá a každý má mnoho otázek o současnosti a také o budoucím směřování událostí. Kdo nesleduje lživá media a hledá pravdivý výklad událostí, tomu Otec nejvyšší vždy sešle okénko s popisem skutečného dění. Dešifrovat smysl však již musí každý sám, neboť málo kdo dnes chce pravdě věřit a pravdu hledá - taková je již doba. Pro zlepšení nálady nabídka jiných úhlů pohledu od analytiků vidících do dění na politické scéně lépe než já.

Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!