Cesta zažehnutí světla
Návod návratu k sobě domů, aneb průvodce výcvikem.

(autorský rukopis)

Několik rad pro začátek

Problém jazyka

Zveřejněno: 7.12.2019


Problém jazyka

Pro spojení nahoru k nebesům není vždy nutné používat mrtvý jazyk, který ne­známe (a v němž tedy nejsme schopni lhát – viz výše). Jak se tedy můžeme správně vyjádřit a jak, kromě používání tradičních rituálů, lze tvořit i nové postupy? Šamani různých kmenů přece používají svůj rodný jazyk – a funguje jim to. To proto, že jejich jazyk není ještě znehodnocen médii a reklamou (systemizovanou lží, která přes mysl proniká až do všech buněk těla). Navíc bez ohledu na náš vnější akustický projev má­me základní řeč (jazyk) celého vesmíru zakódovánu přímo v genofondu našich těl.17) Proto v astrálu je možné se domluvit s kýmkoliv svou současnou mateřštinou, tedy tím co myslíme – telepaticky. Se šamanem z opačného konce světa, andělem, UFOu­nem, dokonce i s Bohem a to "bez tlumočníků"! S mozkem laděným do pracovního režimu "alfa". Jen je potřeba se ve svém životě držet pravidla: ano – ano, ne – ne, a také tímto pravidlem plně prosáknout.18)

Pozn. 1:
Buňkami těla tekoucí energie se doladí zvukovými vibracemi (přesněji zvuk SLOVA moduluje nosný kmitočet energie). A s tím rezonančně zareaguje DNA šroubovice ve všech buňkách těla a informaci předá do celého vesmíru. Je to fraktální anténa laděná na velmi vysoké frekvence. A ta předává sku­tečnost, energii a informaci, která jí protéká. Nikdy ne druhotný smysl – jinotaj.
Poslední výzkumy v kódu DNA ukazují, že tzv. "zbytečné sekvence" nejsou vůbec zbytečné, nýbrž vlastně jsou základními nositeli univerzálního komu­nikačního jazyka. Prostředek dorozumívání byl kdysi prapůvodním Tvůrcem Všehomíra uložen do všech buněk organismu (těla).
Pokusy modifikovat lidskou DNA tedy jsou pokusy vnést poruchu (přerušení) do komunikace Člověka s Bohem a to přímo až na buněčnou úroveň.

Pozn. 2:
Základní jazyk (zvuková verze), se kterým lidská DNA rezonuje je starodáv­ný jazyk potomků Hyperborejců Árjů, tedy sanskrt, který je základem všech slovanských jazyků. Všechny Slovanské kmeny jsou přímými potomky pra­dávných bohů kdysi sestoupivších z hvězd. Proto ta tisíciletá nenávist k nim a i neustálé (a dosud neúspěšné) snahy o jejich vyhubení. Neboť v jejich DNA je kromě možnosti přímé komunikace s nejvyšším Otcem Všehomíra skryt i tvůrčí genom svobody, pokroku a vývoje. Genom, který schází lidem stvořeným.

Tento úkol mezidimenzionálního předání informací však nelze nikdy splnit v jazy­ku lži. V jazyku lhářů, podvodníků, obchodníků a jazyku reklam. V jazyce lichvářů a uchvatitelů světa. V jazyce umožňujícímu každému slovu přiřadit mnoho různých výz­namů, tedy lhát. Každý z velkých světových jazyků má svou historii, svůj význam, svou hodnotu, která je v něm podprahově uložena. Má tedy i své určení, poslání. Přestože v historii posledních 2 000 let docházelo k přesunům moci ve světě, lze toto určení vysledovat. Bohužel, jistá morová nákaza se nyní šíří celým světem, tedy do všech států, kultur i jazyků. Souvisí s prosazováním bezprávné globalizace, systema­tického ničení planety Země a konzumního životního stylu. Přesně v souladu se svým nosným jazykem.

Proto také všechny překlady svatých védských textů do jazyka lži a recitace transkripcí převedených manter je silně diskutabilní. Takovýmto nevhodným zápisem a nepatrným intonačním zkreslením dochází k silnému poklesu účinnosti vyslovované mantry. Pak tam nebude ono potřebné propojení mezi energií a její modulací podle požadované kvality. Lze to odhalit již při tréninku manter, pokud člověk bude dosta­tečně vnímavý. Lze to přirovnat ke stejnému efektu, jako když radioamatér vysílající informaci morseovou abecedou začne měnit rytmy, libovolně přehazuje pauzy a změní tak některá písmena – prostě u příjemce vyvolá chaos. Tomu, kdo tuto takto rozbitou vysílanou informaci přijímá je pak zcela jasné, že tam někde dole u vysílačky19) není jeho člověk, ale že tam sedí diletant, anebo si někdo nezasvěcený hraje, a že tedy na tuto vysílačku (mobil, tělo) nelze reagovat. V tomto spočívá jádro "vědeckého důkazu neúčinnosti pronášení manter, i jiných zaříkávání".

Pokud se tato porucha více rozšíří, pak v tomto okamžiku také vzniká reálné nebezpečí, že bude zároveň vypnut monitoring veškerého vysílání na těchto ladicích nosných kmitočtech. Tedy budou ignorovány i oprávněné požadavky o spojení. Jedno­duše dojde k vypnutí celé třídy spojovacích programů, když se v nich ve větší míře vy­skytl virus. Bez ohledu na to, že jsme ve všech vysílačích na stejném ladění nasadili čerstvé a silné baterie. Prostě nebesa již pak neslyší, sledování na daných pásmech bylo vypnuto. Proto jsou také některé systémy již dávno mrtvé. Přesněji dokonce byly kdysi dávno někým přepnuty (přemodulovány) na opačnou stranu, ve prospěch tzv. inverzního vesmíru – ve prospěch démonů.

Mnohem lepší pro trénink manter je vycházet z odposlechu originálních indických nahrávek. I když tomu člověk nebude přesně rozumět a výslovnost bude taky bídná. Když však žák začne vnímat zvukem probuzenou energii a nechá se jí vést, tak ona si jej již doladí a požadovaný účinek se nakonec dostaví. Proto je také požadavek na minimální počet opakování manter po dobu aktivačního tréninku celkem oprávněný. Neboť vysílající žák tímto mnohačetným opakováním jednak do toho musí vložit znač­né úsilí, jednak se takto s touto energií úzce sladí a ta jej zároveň pročistí (vyladí). Takže na druhé straně se podle toho dá poznat, že tento nový vysílač to myslí skuteč­ně vážně. Že má seriozní úmysl navázat energeticko-informační spojení s vyšší ins­tancí, než kde se právě svým tělem fyzicky nachází.

Anebo je nutno přejít na náhradní spojení. To, které neseme v sobě již po mnoho tisíciletí a stále je uspáno. Pokusit se znovu zapnout své dlouho mlčící vysílače na je­jich plný výkon a začít vysílat přímo ve své mateřštině a správně, podle velmi jedno­duchých pravidel. Tak jednoduchých, že je ovládá každé malé dítě, než mu "Matrix" omotávající celou planetu zaviruje operační systém (podvědomí). A protože spojení na těchto frekvencích již dlouho nenastalo, druhá strana komunikačního kanálu bude pozorně naslouchat. Jen se nesmí tento kanál opět nechat zanést smetím – lží!

Z tohoto důvodu je možné tento text přeložit do kteréhokoliv jazyka za podmínky přímého překladu z originálu (češtiny) a že poté bude proveden ještě reverzní překlad jiným překladatelem zpět do češtiny, pro posouzení správnosti a přesnosti smyslu pře­kladu. Teprve až po tomto prověření a případných korekturách smí být kniha zveřej­něna.
Hlavní důraz při překladech je pak kladen především na ten text, který bude pronášen jako mantram – modlitba, zároveň v "alfa" ladění mozkových vln.
Při překladu je zakázáno užívat angličtinu jako můstek pro překlad do jiného jazyka!

 
Vysvětlivky:


17) … Přímo ve všech buňkách, je to anténa i program pro tuto komunikaci – celý řetězec DNA.

18) … Vtipy jako koření života a koncentrovaná moudrost jsou samozřejmě povoleny. Naopak, podporují nás na naší cestě. Jen to musí být o nich jasné, že se jedná o nadsáz­ku (zapouzdření modulu).

19) … Tou vysílačkou je právě celé hmotné tělo. Funguje však pouze při správném propojení všech obvodů a doplnění energie. Tedy co největším naplnění vnitřních baterek organis­mu životní silou – "pránou". To je také pravá příčina, proč vlastně všechny církve knihy důrazně "chrání" své ovce před nácvikem všech meditačních technik přímo drakonickými zákazy.


Motto:
Jednou vyzkoušet je lepší než o tom stokrát číst.