Cesta zažehnutí světla
Návod návratu k sobě domů, aneb průvodce výcvikem.

(autorský rukopis)

Několik rad pro začátek

Struktura knihy

Zveřejněno: 8.12.2019


Struktura knihy

Při všech náboženských obřadech i při magických operacích, z pohledu oboru in­formatiky, vždy se principiálně jedná o "programy" či sled programů. Ty pak jsou vždy složeny z dílčích "podprogramů", vhodně poskládaných. Tyto různé moduly se tedy řadí za sebou, či do sebe vnořují podle toho tak, jaký je požadovaný cíl – tedy vždy v souladu s celkovým záměrem. Celý rituál (program) má definovanou strukturu (po­řadí modulů) takové, jak je právě potřebné.20) A tomuto dělení na základní podpro­gramy je v této knize podřízeno i dělení kapitol. Některé samostatnější celky jsou pak v přílo­hách (v druhé části knihy, viz dále).

Text je složen ze dvou souběžných částí, které jsou úzce propojené. Proto musely být psány souběžně a propojeny – promíchány. Ale zároveň graficky provedeny tak, aby je bylo možné od sebe rozlišit. Základem je hlavní SLOVO a zároveň mezi tím i návod na ladění vnitřního stavu – ladění energie a prožitků. Lze si tedy při prvních trénincích nechat celý text předčítat a nechat se jím tak plně vést.21) A při této ini­ciaci sledovat své prožitky a nahlas opakovat jenom SLOVO. Později si již své pocity každý uvědomuje sám a bez nápovědy, a na daném místě se vždy jen nahlas vysloví dané SLOVO. Později, až člověk bude prociťovat každé pronášené slovo a slabiku jako vibraci protékající celým tělem, pak lze celý text pronést i jen mentálně - ty vibrace provázející průtok laděné energie tělem se dostaví také. Právě ty vibrace pronikající tělem, které je možné si uvědomit a pozorovat, to je vlastně ona aktivovaná a modu­lovaná energie, prána, která svým chvěním rezonančním způsobem předává informaci do potřebné dimenze k realizaci. Právě z tohoto důvodu je také hlavní text psán a gra­ficky zobrazen tak, aby bylo zřejmé, co v daný okamžik je pronášená řeč a co je vlast­ně doprovodný návod pro ladění své mysli. Co je odesílaná informace, tedy SLOVO, a co jsou doplňkové prováděcí pokyny pro tělo a mysl. Na mnoha místech má onen ná­vod jen prvotní doplňkový, informační a popisný charakter.

Nicméně při vedení jiné osoby technikou řízené meditace jsou právě tyto SLOVO doprovázející texty velmi důležité, neboť právě ony tvoří klíč k pochopení smyslu ce­lého děje. Tvoří jakýsi pomocný orientační návod na cestě.

Zároveň je celý text na klíčových místech proložen číslovanými poznámkami – doplňkovými systémovými komentáři. Vždy tam, kde bylo jejich uvedení nejlepší. Jsou tedy uvedeny na místě prvního vhodného výskytu a pro čtenáře mají význam při prv­ním čtení textu právě tam, pro uvědomění si potřebných souvislostí. Ale někdy mohou mít i širší platnost dále, i na jiných místech a při meditaci. Tyto poznámky se samo­zřejmě při vlastním postupu vynechávají. Někdy také může nastat i okamžik, kdy se něco z těchto poznámek může po transformaci přesunout do některého z programo­vých modulů. Opět je nutné se řídit srdcem. Neboť za vše vyslovené vždy nese plnou odpovědnost ten, kdo vysloví.

Pro snadné vnímání jsou poznámky natolik graficky odlišeny, aby je bylo možné při čtení hlavního textu snadno přeskakovat. Pro lepší hutnost vyjádření hlavního tex­tu jsou krátké a drobné dílčí vysvětlující poznámky psány formou poznámek pod ča­rou. Neruší tak hlavní rytmus celku. Pokud by měly mít podstatně větší rozsah, pak jsou vyznačeny přímo jako vnořené poznámky, anebo jsou uvedeny raději na konci za příslušným oddílem, anebo spíše formou samostatných kapitol v přílohách. Ještě jed­nou, všechny v textu vnořené poznámky se z vlastního provádění vypouští. Jsou to okrajové podmínky či doplňky určené pouze pro učení se a pochopení správného postupu.

Hlavní členění a struktura těchto modulů se shoduje s dělením na kapitoly a podkapitoly, což jsou zároveň pojmenované "programové" bloky. Tam, kde to bylo vhodné, jsou vloženy i názvy vnitřních dílčích bloků. Něco jako pojmenování dílčích panelů stavby. Ty však nemají status samostatného funkčního bloku.22) Něco jako bývá v počítačových programech tzv. návěští či název bloku, případně se užívá ještě pojem název procedury. Tyto jejich názvy se nepronáší, jen si jejich umístění uvědo­mujeme. Jednou, až budeme mít již skutečně hodně "natrénováno", můžeme je vyu­žívat právě jako ty "zkratky" těchto úseků k jejich pocitovému vyvolání.23)

Všechny tyto dílčí moduly jsou proto napřed definovány a pak použity v definici větších celků (programů) na místě k tomu nejvhodnějším, kde pak zajistí vysokou účinnost celé práce, a lze je na tom místě také dobře procítit a tedy natrénovat. Ale nemusí tam být používány vždy, anebo jenom tam. Některé mají i mnohem univerzál­nější platnost a užití. Pokud je někdy momentálně nepotřebujeme, pak je lze z daného místa vypustit, případně umístit jinam, nebo také užít i jinde.

Hlavní jádro celého návodu, tedy kmenový program, tvoří kapitola "Zažehnutí světla". Tento "program" úžasně aktivuje veškeré zdroje a síly, které je možné využít buď pouze pro sebeléčení (posílení vlastního zdraví, tak byl také původně sestaven), anebo pro léčení jiné osoby, anebo pro vykonání jakékoliv další duchovní či magické práce. V takovém případě je vhodné některé části modifikovat, ale na to již posléze přijde každý sám.

Za touto hlavní kapitolou je pak v přílohách uvedeno několik samostatných pod­půrných celků. Lze je trénovat samostatně, buď dříve, nebo později. A podle potřeby je jednou vhodně začlenit tam, kde jich je třeba. Sice na konci uvádím svůj osvědčený postup, ale každý může mít jinou potřebu.

Pozn. 3:
Protože se vlastně jedná o definované programy, je zřejmé, že později lze začít využívat i vyšší programové struktury. Např. podmíněný příkaz, cykly, a podobně. Těmto pojmům budou rozumět všichni informatici.

Pozn. 4:
Při skládání a kombinování modulů do větších celků je velmi dobré dodržovat další pravidlo z programování, tedy nekřížit moduly. Týká se to především těch rozsáhlejších, které mají zahajovací a koncovou část – tzv. blok. Při kombinování lze moduly do sebe vnořovat jako celky. Samozřejmě v nich bývá i další, vnitřní pracovní část (užití). Například v kapitole týkající se černé díry je uvedeno jen otevření a uzavření. Což neznamená, že někde mezi těmito "systémovými závorkami" by se nesmělo ještě vložit jejich užití, a dokonce třeba i vícekrát (ponecháno na dořešení tomu, kdo toto někdy bude potřebovat). Nebo se tam může klidně vložit i jiný, další, plně zapouz­dřený modul – viz případné příklady ke konci knihy.

 
Vysvětlivky:


20) … Platí pro rituály všech náboženství. I když jejich "svaté" texty bývají velmi chaotické.

21) … Samozřejmě napřed je potřebné si to sám celé přečíst. Aby člověk věděl, co v tom vlastně je a jak to půjde za sebou. A také posoudit a uvědomit si, jestli se s tím bude schopen ztotožnit. Později lze používat také jako nápovědu – sám si to číst. Ale udržet se v transu s otevřenýma očima, to je již polomistrovský stupeň.

22) … Samozřejmě výjimky mohou potvrzovat pravidlo.

23) … Znamená to, že to již musí být natrénováno tak, že celé větší pasáže formou svého pocitu prolétnou člověkem jako blesk. Rozvibrují v tom okamžiku celé jeho tělo všemi v textu uloženými vibracemi najednou. Taková "salva najednou ze všech zbraní". To je ten okamžik, kdy si adept sám upřesní výstižný název (propojené heslo) a příště si vše vyvolá již pouze tímto slovem. Je to jeho individuální kód.


Motto:
Jednou vyzkoušet je lepší než o tom stokrát číst.