Stezkou moudrosti – světélka poznání
Rozpravy badatele nad tématy čtenářů.

Jaká je otázka, taková je odpověď. Mozaika, anebo jen kamének.

Datum ukřižování Člověka Ježíše,

neboť na velikonoce to nikdy nebylo.

Sepsáno 25.11.2019
dokončeno a zveřejněno 26.11.2019

Dne 24.11.2019 uplynulo přesně 1990 letech od oné události.

Historická postava učitele světla Ježíše je obestřena mnoha tajemstvími, dohady a dezinformacemi. Okolo nich pak vzniká mnoho lží a disputací "odborníků", kteří si pouze přečtou nějaký text, který se k nim sice dostal, a možná i více dalších, vždy opisovaných jeden od druhého se stejnými chybami. K pochopení smyslu informace těmto odborníkům na výklad tzv. "svatých textů" však schází ještě velmi mnoho dalších potřebných znalostí a především praktických zkušeností ze zcela jiných oborů. Což jim vůbec nevadí, protože to již je jiný obor než ten, který oni pevně "drží ve své výlučné správě". A takto vytvářejí domněnky další a opět jen dezinformace. Současná doba však díky informační explozi již umožňuje mnohé odhalit i pod tímto závojem uměle navršených domněnek a často i účelově zkonstruovaných lží.

Jeden ze všeobecně tradovaných "faktů" je termín ukřižování osoby Ježíše na jaře někdy kolem velikonoc. Málo však je známé, že Ježíše přitloukla na kříž o velikonocích církev "svatá" římskokatolická teprve až někdy v období kolem renesance.

Výzva: Pokud mi někdo dodá přesnější podrobnosti, rád je zde uvedu.
Toto jsem někde četl mnohem dříve a internet tehdy ještě nebyl.

Proč tak pozdě?

To proto, že původní texty, hlavně ty jedině "pravé a uznávané", které později byly "upřesněny" cenzurou (já užívám termín "fakta byla účelově znásilněna") v již samém počátku kodifikace Nového zákona pro potřebu církevní propagandy k tomuto datu neobsahovaly dostatek přesných údajů zrovna tak, jako k celé osobě Ježíše - což však při vytváření účelové virtuální postavy Ježíše Krista jim vůbec nevadilo. V období středověku se samozřejmě o dění kolem ukřižování podle evangelií rámcově vědělo, avšak scházela podrobná data. Tehdy nebylo odborné síly, která by tuto událost v čase dokázala přesně zaměřit a zasadit. Ověřitelné historické prameny, pokud nějaké byly, většinou byly vítěznou frakcí křesťanského hnutí spáleny, anebo zcela zmizely v nepřístupném Vatikánském archívu.

Takže tato událost tak nějak plavala v širokém časové rozmezí a zřejmě na to bylo často poukazováno. Proto se církevní otcové jednou při příležitosti jedné z jejich velkých sešlostí rozhodli a usadili "datum ukřižování" v kalendáři jako plovoucí svátek do blízkosti jiného velmi důležitého období - blízko dne jarní rovnodennosti.

Opět prosba, pokud někdo pomůže upřesnit, kdy a kde to přesně bylo, tak to zde doplním.

Vyřešili tak jednou ranou hned dva úkoly. Jeden bylo právě stanovení termínu ukřižování a tedy možnost jeho fixace v liturgickém kalendáři. Ten skrytý důvod a mnohem důležitější však byl, že termín jarní rovnodennosti je velmi důležitý bod v přírodním kalendáři uznávaný všemi národy. Bod na eliptické dráze oběhu Země kolem Slunce (tyto vědomosti tuším v Evropě ještě nebyly moc známé a všeobecně rozšířené), a zároveň jeden z velmi důležitých astrologických termínů. Zároveň byl lidmi po celou dobu evropského středověku stále ještě oslavován nejrůznějšími starými obřady, které se stále ještě udržovaly a přežívaly z doby "pohanského dávnověku". Církev se je sice snažila seč mohla potírat, ale přes tu dlouhou dobu se jim to stále nedařilo. Proto tyto slavnosti církev jeho novým nátěrem převzala do své režie - nemůžeš-li dění zastavit, postav se do jeho čela a převezmi řízení.

Algoritmus výpočtu byl (z důvodu jiných neznalostí) stanoven "na nejbližší pondělí hned po prvním úplňku následujícím po dni jarní rovnodennosti". Co jim však nedošlo, že je nutné opět přepsat všechny dosud publikované výtisky Nového zákona - co přesně a proč, to však již nedokázali domyslet.

S ohledem na to, že od oné dávné doby uplynulo mnoho vody a již několikrát se platné (užívané) solární kalendáře rozešly se skutečností a byly pak reformovány, stejně … "tak kdo by to mohl spočítat a ověřit?" Staré tabulky efemerid si nikdo doma neschovával, znalosti nebeské mechaniky byly výlučné a hranice pro kritiky učení církve byly kdykoliv připravené - tak co. Jediná stálá konstanta v tom všem různém počítání byl pravidelný cyklus týdne, kteréž číslování se udrželo přes židovskou agendu, avšak ti používali jiný způsob počítání kalendáře … tedy další nepřehledný chaos do výpočtů ubohých křesťanů.
A kontrola pomocí tradic jiných, původních "heretických křesťanských sekt", přestože oni jediní nesli Ježíšovo učení nezkreslené - kdo by kacířům věřil, zvláště když se je všechny podařilo úspěšně vyhubit a nezbyl nikdo, kdo by mohl podat svědectví. Všechny písemnosti byly spáleny s nimi.

Nicméně jeden fakt, na kterém vše stojí a s ním padá je právě ona těsná blízkost úplňku.

Vzhledem k tomu, že hlavní dějová linie kolem ukřižování je shodná ve všech "oficiálních" pramenech, lze předpokládat, že tato zpřesňující stopa byla v daném okamžiku tak výrazná, že utkvěla v paměti všem. Zvláště pro svou výraznou symboliku. V ústním přenosu příběhů byla vypravěči pevně zakotvena a rozšířena v celé populaci a jejím vypuštěním z mnohem později sepisovaných a ještě později redigovaných textů … to by u lidí neprošlo a bylo by znamením lživosti celého evangelia. Proto tu událost nebylo možné pominout a zůstala tam ve všech textech trvale zakotvena.

Je to informace, i když v obrazech umně skryta, zmínka o velmi silném (snad totálním) zatmění Slunce v dopoledních hodinách, když již Ježíš byl přibit na kříži. Ostatní drobné časové údaje v rámci hodin jsou nepodstatné, neboť lidé se tehdy řídili východem a západem Slunce a žaludkem a náramkové hodinky tehdy nebyly v módě. Lze se domnívat (bez důkazu), že ani přesný čas nikdo neohlašoval zvoněním na zvony, jak tomu bývá dnes.
Nicméně zatmění Slunce i Měsíce podle řady systémů (a u věrouky národů a těsněji spjatých s přírodními procesy) je až dodnes považováno ne za "zajímavé divadlo", nýbrž za velmi zlé znamení! A také velmi silný důvod k provádění celé řady ochranných rituálů, které mají zmírnit tvrdý dopad tohoto znamení na lidi, na společnost.

Pozn. na okraj: sám jsem se zúčastnil obřadů na čáře zatmění 11. 8. 1999 (https://www.solar-eclipse.info/en/eclipse/detail/1999-08-11/) se záměrem zmírnění dopadů především pro naše země. Což se tehdy i podařilo a byl tak vytvořen ochranný deštník nad celou střední Evropou. Následně totiž ještě cca půl roku se leccos událo na oné čáře totality. V našich zemích však byl víceméně klid a dopad byl až mnohem později a klidnější, ne tak viditelný … vládou podporovaná krádež nejmocnější banky spojené se lvem, za což jsme spoluvlastníka banky museli ještě navíc i bohatě odškodnit předáním mnohého rodinného stříbra, např. i Plzeňských pivovarů.

Proto zatmění, které proběhlo při realizaci státní mocí organizované justiční vraždy společensky velmi výrazné osoby, to otřáslo mnohými lidmi. Proto ten fakt nebylo možné zcenzurovat do zapomenutí. Ale bylo jeho dopad možné v textech slovně trochu obrazně rozestřít, takže současníci věděli - "ano, je to tak!" - a budoucí generace to již vnímali jen jako básnický příměr. Takto se polehoučku mění obecná společná paměť a i smýšlení lidí - dílčí záměnou některých slovíček korektně upravuje informační pole. Nicméně fakt zatmění a "nastalé tmy po celé zemi" je nepopiratelný. A protože v tom okamžiku také jde o spojené působení slapových sil Slunce i Měsíce na povrch Země, bývá zatmění někdy provázeno i zemětřesením, i když nemusí být ničivě silné. Obzvláště na místech, která jsou v zemětřesných pásmech, a to právě Jeruzalém je. Takže i hroby se mohou otevírat, chrámová opona roztrhnout a pod. Synergický efekt jevu je značný.
Že by tam lidé vůbec neznali zatmění - to nelze předpokládat (viz dále pouze nejdůležitější přehled). Velmi dobře věděli, že k tomuto jevu občas dochází.

Jenže k zatmění Slunce nedojde nikdy jindy, než právě při novu Měsíce!
A na novu Měsíce (hlídání prvního světla) stojí a padá Židovský kalendář - byl to velmi významný a sledovaný časoměrný bod.

Jenže kdo toto dokáže zpětně určit?
Se současnou výpočetní technikou a znalostí nebeské mechaniky - nic nemožného. Předpokládejme, že za posledních asi 2500 let nedošlo již k žádným skokovým změnám v orbitách planet naší Sluneční soustavy, a že lze tedy přesně spočítat všechna, i dávnější zatmění jak Slunce, tak i Měsíce. Včetně jejich kvalit. Dále předpokládejme, že jedině rozumné datování při těchto výpočtech bude použito naše současné a přesné vyjádření oběhů, tedy aktuální kalendář zpětně promítnutý bez ohledu na tehdy platné a pro přesný výpočet velmi nepřesné až přímo nevhodné kalendáře. (Kdo chce namítat, ať uvede jediný rozumný argument proč by ve výpočtech měly být užívány všechny ty původní kalendáře, když je snazší pak provést již jen jejich přiřazení k datům počítaným podle dnešního systému. Může tu však být drobná nejistota - skluz s možným posunem v týdnu s ohledem na střídání přestupných roků podle dnešního uvažování.)

Pokud si tedy zadáme vyhledat všechna Sluneční zatmění od roku 0 až do roku 90, dostaneme nabídku https://www.solar-eclipse.info/en/eclipse/?from=0&to=90, kterou můžeme podrobně prohlédnout. Připomínám jen, že 10. srpna roku 70 byl Druhý Jeruzalémský Chrám vypálen římským vojskem vedeným svým velitelem známým pod jménem Titus Flavius Vespasianus https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzal%C3%A9msk%C3%BD_chr%C3%A1m.
Proto později již k ukřižování Ježíše nemohlo dojít.

Při prohledávání všech zatmění a zaměřením na oblast Judeje, s vyloučením zatmění nevýrazných a přeskočením jiných oblastí glóbu, pak narazíme na několik termínů, které jsou opravdu velmi výrazné.

 1. Totální zatmění v sobotu 24. listopadu roku 0029
  https://www.solar-eclipse.info/en/eclipse/detail/0029-11-24/
  kdy pásmo zatmění bylo velmi široké a čára totality skutečně šla po veškerém tehdy známém světě
  https://www.solar-eclipse.info/eclipse/images/worldmap_topo_0029-11-24.jpg
 2. Prstencové zatmění ve čtvrtek 20. května roku 0049
  https://www.solar-eclipse.info/en/eclipse/detail/0049-05-20/
  kdy i v tomto případě se na místě jednalo o velmi výrazný jev a byl pokryt veškerý známý svět
  https://www.solar-eclipse.info/eclipse/images/thumb_worldmap_topo_0049-05-20_5.jpg
 3. Prstencové zatmění v neděli 10. března roku 0080
  https://www.solar-eclipse.info/en/eclipse/detail/0080-03-10/
  které také bylo značně výrazné, avšak v tu dobu již byla Judea a Izrael rozvráceny a chrám zničen, tedy do běhu událostí již nezasahuje
  https://www.solar-eclipse.info/eclipse/images/thumb_worldmap_topo_0080-03-10_5.jpg
 4. Totální zatmění v pondělí 27. prosince roku 0083
  https://www.solar-eclipse.info/en/eclipse/detail/0083-12-27/
  také pěkný průběh, ale platí totéž jako u předchozího zatmění
  https://www.solar-eclipse.info/eclipse/images/thumb_worldmap_topo_0083-12-27_5.jpg

Díky možnostem výpočetní techniky a možnosti získání programů se dnes opět můžeme podívat na oblohu na kterémkoliv místě na Zemi a v kterýkoli čas. Buď přímo přes internet (např. na http://www.brenny.cz/mapa/ je sice pěkná práce, ale pouze pro rozmezí let 1980-2030), Google má také nějaké nabídky a existují i programy do mobilů, stačí jen hledat. Nevím ale, které všechny budou schopné a jak přesně extrapolovat minulost starou cca 2000 let. Proto pro stanovení data zatmění nyní spíše věřím stránkám https://www.solar-eclipse.info/en/. Existuje skvělý simulační program, free-planetárium ke stažení na https://stellarium.org/cs/, kde si lze nastavit kterékoliv místo Země a čas a simulovat i časový průběh (ke stažení je i příručka v angličtině).

Po nastavení všech parametrů (místo a čas) si lze směrem k jihu simulovat, jaký měl Ježíš pohled na oblohu z kříže. Celé zatmění probíhalo celkem dlouho s vrcholem cca 10 hodin 45 minut tamního času, přibližně, podle simulace. Druhé prstencové zatmění 20.5.0049 již nebylo tak výrazné a střed byl cca kolem 10 hodiny. Ta další dvě zatmění s ohledem na definitivní vítězství Římanů nad Židy již nepřichází v úvahu.

Další nesrovnalostí, kterou je potřeba se zabývat je den v týdnu, který by byl opět v rozporu s církevní dogmatikou, pokud není chyba v kalendářních propočtech. Jenže i zde lze nalézt argumenty pro sobotu. Že to pozdější propaganda přehodila, ať z neznalosti či úmyslně na jiný den je již nepodstatné. Je nutné si uvědomit, že k inscenaci této přesně cílené justiční vraždy se nečekaně spojily jak síly státní moci, tak i "autority" náboženské, byť ze dvou táborů zaměřených proti sobě - obě měly na tom velký společný zájem. Ježíš byl z hlediska chrámu rebel, který jim rozvracel pohodlné živobytí, které si Židovský klérus za ta staletí vydobyl. Z hlediska Římanů pak byl vrcholně nebezpečný, protože on jediný jako přímý potomek z rodu Davida a Šalamouna mohl být kdykoliv prohlášen králem. Římané vždy a všude zásadně vybily veškeré královské rody, neboť ti mohli proti nim jako jednotící prvek národa zvednout odpor, oproti servilním panovníkům/služebníkům dosazených Římem … nepřipomíná nám to něco?

Takže zatčení v noci na sobotu a narychlo ještě v noci svolaný soud nad Ježíšem sice již bylo překročení pravidel náboženského života, ale z hlediska provedení akce bez problémů. Neboť všichni již dávno dodržovali klid a vše mohlo proběhnout bez povšimnutí. A přeci jen, likvidace tak nebezpečné osoby jakou Ježíš představoval, ta si zasluhovala i onu nečekanou mimořádnou "pracovní aktivitu". Avšak s rozedněním již v rozběhnutém "pracovním" procesu nebylo možné veřejně pokračovat (takové veřejné porušení pravidel by před lidmi neobhájili, noční zůstalo skryto) … bylo tedy přesunuto na Římany, kterých se termínové (sobotní) omezení netýkalo. Římanům pak vyhovovalo, že Židé se obecně drželi šábesu a tedy veškerá jejich aktivita spočívá v nařízeném útlumu a lidé nečekaně nezvednou silový odpor, nelze čekat revoltu. Protože však nepracovali, tedy se jen svátečně poflakovali po městě a vedli klepy, jak již to o svátcích bývá, tak takto bude zajištěna velmi dobrá medializace veřejné popravy všem pro výstrahu. A než se do druhého dne zvedne jakákoliv aktivita lidí, bude již vše hotovo a emoce a bezprostřední vášně již budou trochu vyvanuty.
K čemuž také tak došlo.
Pouze ženy bezprostředně pomáhaly sejmout Ježíšovo "mrtvé tělo" z kříže a dva skrytí rebelové Josef a Nikodém. Ti tam vlastně ani nesměli být, muži se přece nesměli znečistit dotykem mrtvého těla. A navíc ještě pracovat - dělat léčebný kompresní zábal těla. A ještě k tomu v sobotu!

 

Pro podporu všech těchto tvrzení lze nalézt soulad ještě dalších indicií, které jsou zřejmé těm, kteří vstoupili na stezku poznání a spirituality (gnose). Hvězda Betlémská byla speciální astrologická konstelace a ona unikátní konjunkce, ke které tehdy došlo se krátce poté ještě 2× zopakovala. Proto jako datum zrození Ježíše považuji právě tu počáteční konstelaci a ty druhé již jen pouze potvrzovaly význam celé události (důvod k zahájení služební cesty tří zasvěcenců … králů). K tomuto jevu došlo cca 7 let před naším letopočtem. Po svém narození pak ve svých 12-ti letech v Jeruzalémském chrámu třídenní rozpravou s kněžími Ježíš prokázal své nesmírné schopnosti, dnes bych to naší terminologií řekl, že složil maturitní zkoušku, a zároveň před Bohem (ne Jahvem!) složil přijímací zkoušky k dalšímu vyššímu studiu. Byl tedy řízením životních okolností vyslán na delší studijní cestu do světa. Proto se také po něm slehla zem (v tomto prostoru o něm zmizely veškeré informace, ne však jinde, kde své stopy zanechal). Toto studium, velmi vysoké a specifické zasvěcování a také především praktický výcvik (ne plané teoretizování nad několika písmenky) vždy v tomto oboru trvá 21 let. To platilo odedávna nejen ve Starém Egyptě, ale i jinde. Teprve když mu tedy bylo 33 let (=12+21) mohl být připraven a po svém návratu ze studijních cest začít i veřejně působit. Nemohl však být hned chycen a ukřižován jako neznámý mladý muž. Napřed musel projít krajinou a veřejně hlásat nové učení pravdy. Tři roky s tehdejším způsobem dopravy k tomu stačí. Zvěsti se šíří rychle. Tedy skutečně ve 36 letech mohl být chycen a ukřižován.
7 + 29 = 36
Kdo ví, že čísla v židovské mystice mají velmi velký a jaký význam, nebude tímto překvapen. A ostatní si mohou opět nechat věšet na nos bulíky o 33. Ještě je tam jeden velmi důležitý aspekt! Údajně, nevím, nemám ověřeno, kdysi jsem však na tuto informaci někde narazil - Žid směl být veřejně činný pouze po dosažení věku 33 let a když byl ženatý. Ježíš by si nedovolil porušovat tato pravidla, protože by mu pak nikdo vůbec nevěnoval pozornost. Proto také první jeho vystupování, přesněji zázraky vlastně začínají až o svatbě v Káni Galilejské. To byla jeho svatba. Pak následovalo tříleté veřejné působení a magický kruh jeho osobní mise mohl být uzavřen.

Takto se podařilo zacílit a vybrat možný termín naprosto exaktně - poodhrnout závoj dogmatických lží církevního kléru. Bůh si nepřeje naši slepotu.


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!