Stezkou moudrosti – světélka poznání
Rozpravy badatele nad tématy čtenářů.

Jaká je otázka, taková je odpověď. Mozaika, anebo jen kamének.

Energie – základní zdroj všeho

Úvodem

Vytvořeno: 13.12.2019
Zveřejněno: 15.12.2019

Prolog:
Proč by se vlastně mystik měl zabývat energií a nějakou "vědou"? Anebo vědec naopak mystikou? To proto, že obě disciplíny jsou součásti téhož, vědomí Boha. A jak nelze dvě strany mince od sebe oddělit, tak i obě tyto odbornosti kdysi patřily k sobě, a stále patří.
Jedno bez druhého nás vždy dovede do náruče k ďáblovi.


 

Úvodem

Žijeme v rozbouřené době.

Vše se v neustálém chaosu mění a proměňuje, co platilo včera, dnes již neplatí. Žádná jistota. Církve knihy stojí před zhroucením a skutečný Bůh a tvůrce všehomíra, ten, jehož učitel Ježíš před 1990 lety nazýval "Otcem nebeským", má pro cca 4 mili­ardy1) lidí připraven léčebný šok – totální deziluzi. Pro většinu církevních hodnostářů všech církví pak má připraveny velmi nepříjemné otázky týkající se jimi hlásané faleš­né víry, uctívání ďáblem psané knihy a její povýšení až nad samého Boha. Neboť ten, kdo se na této kosmické lodi zvané Země již řadu tisíciletí vydával za boha, ten jím není a svůj boj již prohrál a je donucen své střižné ovce opustit. Jen co si ještě vybere své poslední daně a zinkasuje také své dosavadní výběrčí – i s nimi odletí – proto tak kopou. Mnoho dalších dobrovolníků si pak vezme na cestu s sebou na "záchranných lodích" ve formě živých konzerv, neboť i ďábel musí cestou do vyhnanství jíst. Do pekla, které používal pro strašení lidí, aby se mu nastavěli na odpor, tam ne. To je jen slabý odvar cíle jeho cesty.
Směřuje do pekla připraveného pro něj samého a své věrné bere s sebou.

Ztráta iluze patří k nejtěžším psychickým traumatům, takové malé peklo.

Je tedy vůbec možné nalézt nějakou jistotu, o kterou se lze opřít a ukotvit se v ní? Je nějaká naděje – a kde ji lze nalézt? Dovede mě k ní někdo?
Nikdo tě k ní nedovede, ty každý sám musíš hledat a nalézt. Naděje spočívá pouze ve tvém probuzeném srdci a životě podle vyšších principů mravních … těch, o kterých nás nyní stále media ze všech stran přesvědčují, že "neplatí", že "jsme údajně již ve věku jiných hodnot". Teprve přijetí své vlastní odpovědnosti před Bohem, lidskou spo­lečností, svými blízkými a také sebou samým ti umožní pochopit, o čem že to všichni učitelé a proroci mluvili. Nápovědu lze hledat například ve slovech2) učitele pravdy Ježíše, avšak nikdy ne ve vymyšlených báchorkách o něm (ty pouze svádí z cesty pochopení jejich smyslu). Cesta poznání, cesta vlastní zkušenosti pomůže odhalit směr k životní moudrosti. Správné konání a myšlení v souladu s Mravností Boží, to je ta cesta, která každého i celou společnost vyvede z temnot, i když to není cesta leh­ká. Pouze cesta do pekla je pohodlná, široká a zdobená. Volba, kterou z možných cest se sám každý vydá, to je jeho díl osobní odpovědnosti, za kterou každý obdrží své "vysvědčení". Všechny cesty mohou být správné, pokud tě vede tvé srdce. Pokud však dáváš na falešné řeči někoho, kdo o sobě tvrdí, že to zná lépe než ty, pak nenaříkej, že jsi opět u kraje bezedné propasti. Neboť ty sám jsi povinen se to vše učit, anebo nést následky všech svých opomenutí.

Indický mistr Šrí Kaléšwar říkával:
"Svíčky jsou různé, ale světlo je stejné."

Náboženství v životě každého člověka i všech společností plní velmi důležitou funkci – člověka může buď pozvednout k Bohu, anebo vést k otroctví duše. Lidskou společnost může pozvednout k blahobytu a harmonii, anebo zničit. Záleží jen na tom, zda se každý naučil všechny návody a texty číst svým srdcem a rozhodovat se podle mravnosti, anebo spí a nechá sebou vláčet …, anebo se zaprodal. V současné době všechna tři náboženství knihy jsou pouze prostředkem násilí a zla páchaného na li­dech nástrojem stínu skrytého na pozadí, maskovaného iluzí a nabízející pouze návnadu na háčku zvanou "věčný ráj".
K náboženství se hlásí šest miliard lidí. Muslimové, křesťané… Čí Bůh vede?
Jaké náboženství ovládne roku 2050 svět? Uhodnete?

Abychom pochopili, co se za tím vším skrývá a proč se děje to či ono, musíme se ptát, co všechny systémy mají společné a čím se liší. A pak teprve je možné pochopit, o co se na Zemi již tolik tisíc let vede boj a jaká jsou jeho pravidla. To pak také vede k pochopení, za jaké provázky tahá ten, kdo stále po celém světě fouká do ohně běd. Odpověď leží viditelně všem na očích tak, aby ji nikdo neviděl. Podobně, jako je to s ďáblem – proč by se vůbec schovával, když pouze stačí prohlásit se bohem.

O co mu jde? Jaký je zdroj jeho moci a síly? Kde je zdroj jeho energie?
Každá dílčí odpověď je špatně, pouze kamének kaleidoskopu, není mozaikou.
Abychom mohli ne jen hledat, ale i nalézt, musíme si uvědomit, že Bůh a jeho projev je ve všem, tedy i všude kolem nás, a tedy i v nás samotných. A tak, jako před ním nelze nic ukrýt, tak i nám je povoleno vše odhalit. Stačí se pouze rozhlédnout a začít s Otcem nebeským komunikovat. Čeká na nás.


Každý živý tvor v našem koutku vesmíru (podle zde platných pravidel hry na život) je v okamžiku svého narození vybaven svou vlastní naplněnou "biobaterií" a zároveň schopností jejího doplňování (správněji tedy "bioakumulátor"):
- tedy příjmu volné energie, či nazývané také energií vakua, prána, ód, éter… (různé názvy téhož);
- a také zužitkování energie z potravy, která je nutná na naší úrovni také jako forma příjmu hotových stavebních prvků těla – bioskafandru věčné duše, který jediný ji zde poskytuje možnost přímého působení a práce na sobě samé a svém dalším vývoji právě v tomto prostředí.
Zároveň pak energii i vydává.
Principiálně to samé platí i o přírodě "neživé", i když třeba zrovna u kamenů o meta­bolismu zřejmě nelze mluvit. Avšak u planety to možné je.

Pojďme tedy hledat energii a sledujme, kam nás dovede.

 
Poznámky pod čarou:


1) … To číslo počtu léčených je sice značné, ale lze jej z internetových zdrojů získat na následujících odkazech. Lidská populace – počet lidí k 28.10.2019: 7,607 miliardy. Pod falešnou víru patří 53,5 % obyvatel Země spadajících pod Abrahámovská náboženství.

2) … "Kdo uvěří ve mě, má život věčný" … pravý smysl jeho slov spočívá ve smyslu:
"Kdo uvěří tomu, co vysvětlu-ji, a bude se tím řídit, teprve ten může dojít až k Otci nebes­kému". Vím to, tehdy jsem se v tom davu naslouchajících také pohyboval a takřka 2000 let mi trvalo, než jsem plně pochopil, co tím myslí.


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!