Stezkou moudrosti – světélka poznání
Rozpravy badatele nad tématy čtenářů.

Jaká je otázka, taková je odpověď. Mozaika, anebo jen kamének.

Atlantida + elita hledá nesmrtelnost

Reakce na video od AllatRy

Zpracováno: 14.01.2021

Nedávno jsem byl upozorněn na film (zveřejněno 7.8.2018, zapnout titulky) ATLANTIDA. ELITA V HLEDÁNÍ NESMRTELNOSTI, se žádostí o můj názor na obsah i názor na pravdivost předkládaných informací. Jak jsem se do něj zakoukal, přestože vnímání titulků mi nečiní žádné problémy, tak jsem toho po cca hodině musel nechat. Hlava k prasknutí, čím dále silnější pocit informačního guláše a ve vědomí pouze ně­kolik kusých, nesouvislých informací. Jak jsem při následném zpracování zjistil, tak cca 90 % údajů mi při tom zcela uniklo. Důvod: přes velké množství podnětných úda­jů a zajímavých souvislostí je to celé mediálně zcela nevhodně zpracováno a každého posluchače video prostě musí odradit. Opět se mi potvrdilo, že mít jenom informace a snažit se je podat „nějakou poutavou formou“ nestačí. Je nutné to vše posluchačům naservírovat tak, aby vůbec byli schopni je přijmout a také nad tím mohli i přemýšlet. A při zpracování videa je nutné se vyhnout stylu, který je vhodný pouze pro výmaz mozku, mnoha autory často používaný (protože je to „moderní“).

Tempo výkladu je velké, což by samo o sobě nevadilo. Je to však doplněno pou­hou ilustrativní video-grafikou, tedy krátkými sekvencemi z mnoha „fantastických“ videí, především z produkce Hollywoodu, jež se s ohledem na nutnost čtení titulků ani nedají sledovat a z hlediska přinášené informace to v podstatě navíc ani nemá smysl. Pouze to odvádí pozornost, rozbíjí vnímání a snaží se utlumit přemýšlení o sděleném. Tedy typické vnucované klipovité ovlivňování mozku diváka – zahlcení … proč tedy?
Že by pokus o subliminální ovlivnění a snahu přímého programování podvědomí?

Proto opět nebylo vyhnutí a jako již několikrát jsem z videa titulky vykopíroval a následně je převedl do stravitelné prózy. Provedl scelení textu a zlom odstavců podle celých myšlenek a vše rozdělil na tematické části tak, aby to bylo přehledné a také možné studovat. Časy jsou uvedeny podle originálu.
Tento wordovský privátní studijní materiál je možné si stáhnout.
V něm pak hned na druhé straně uvádím dosti důležitou poznámku, ještě před samot­ným textem. Neboť všude je neustále používán termín „vědomí“, avšak pokaždé se zcela jiným a často hodně odlišným významem. Což silně brání správnému pochopení mnoha širších souvislostí a sdělení je proto místy zavádějící. Jak to kde má správně být, to již nechávám na pozornosti čtenáře.

V každém případě je tento materiál plný podnětných informací, hodnotných prá­vě osvětlením mnoha dílčích, zdánlivě nesouvisejících vztahů. Samozřejmě pouze pro toho, kdo si umí klást otázky a hledat na ně odpověď (souvislosti) a zároveň také umí odfiltrovat nepodstatné, anebo i odhalit souvislosti další, jiné. To na základě svých vlastních, širších poznatků.

Čím je tedy toto video zajímavé?

S ohledem na své znalosti, informace z videa vytěžené doplňuji rozšiřujícími „poznámkami na okraj“.

Jeho autoři především odhalují společný základ všech náboženských systémů uložených v našem podvědomí „západního civilizačního okruhu“. Hledají odpověď na otázku, kde se vlastně vzaly všechny ty pantheony bohů z oficiálně doposud „histo­ricky známých“ civilizačních okruhů, o kterých se ve školách učíme, a kteří doposud podstatně ovlivňují myšlení současné Evropy a všech zemí, kam se toto myšlení roz­šířilo. Včetně tří následně zkonstruovaných „náboženství knihy“ – náboženství strachu. Snaží se odhalit, co mají shodné … hledají tedy jejich spojovací niť, společný „otisk palce“.
Na konkrétních stopách dokladují, že je to stále jeden a tentýž spolek. Stále stejný příběh, pouze pokaždé jinak literárně zpracovaný. Dále odhalují, odkud se tento spo­lek vlastně vzal a jak se vyvíjel – tedy jak se postupně měnilo jeho personální obsa­zení z původních mimozemšťanů na jejich potomky, kterým k udržení moci zůstaly k disposici i jisté původní techniky, technologie a znalosti o nich. A dále jakým způ­sobem postupně byla rozvíjena metodika ovlivňování lidí pomocí propagandy. Již od Homéra – a ani ten nebyl prvním. Není totiž důležitá odpověď kdo to sepsal, nýbrž co bylo vytvořeno a proč? S tím také souvisí i mnoho dodnes užívaných pojmů (vlože­ných do naší společné hluboké nevědomé paměti … myslíme totiž pomocí již zafixo­vaných pojmů) a i způsobů našeho vadného myšlení (tedy do nás uložených programů pracujících v jejich prospěch).

Film nás také informuje o nebožském chování a jednání těchto entit, které samy sebe prohlásily bohem. Je důležité si uvědomit, že ve skutečnosti to původně byli pou­zí humanoidi typu 3D přišlí odjinud, přibližně stejní jako my ostatní lidé, ale již delší dobu zde žijící. Na bohy si tedy pouze hráli s využitím některých svých technologií. Pro svou potřebu (obsluhu) si pak z místních bytostí připravili vrstvu služebných otro­ků (služebníčků). Z křížení s lidmi pak vznikla řada potomků/kříženců/míšenců, kteří po smrti předků po nich převzali účast na vládě nad lidmi, i když již ani zdaleka nedo­sahovali úrovně svých původních předků. Moc nad lidstvem na planetě Zemi si i nadá­le udržovali užíváním některých technologií, které jim zůstaly po předcích, a jednak vytvářením k tomu vhodné a potřebné parazitické celospolečenské hierarchické struk­tury jim podřízených sluhů.
Nepřipomíná toto něco?

Tyto entity tedy původně pochází z jiných hvězdných okruhů (systémů), než ze kterých pochází prapůvodní většinová lidská populace zde na Zemi dříve i nyní převážně rozšířená. V tomto způsobu „posuzování náboženství“ se však nejedná o typický „cargo kult“, neboť tyto entity jsou zde dlouho­době přítomné a vždy se snažily prostor planety i ostatní populaci ovládnout a přetvořit podle svého záměru. Svým vlivem tedy prorostly do celé civiliza­ční struktury planety.

Pro nutnost zajištění svého výsadního postavení i v případě ztráty svých schopností v dalších pokoleních, proto také byl v této „elitě“ vždy kladen takový velký důraz na udržení jejich společenské pozice z titulu zrození se v dané vazbě (prvorozenectví) a ne podle úrovně dosažených schopností.

Autoři se také zmiňují i o pohnutkách a způsobech jejich jednání, o používaných oblíbených symbolech (sledovatelných otiscích pachatelů), o ztrátách jejich mnohých znalostí a schopností. Zamýšlí se i nad tím, co vlastně vedlo k jejich neustále probíha­jícímu a prohlubujícímu se úpadku – v současnosti výrazně krystalizujícímu.

Tyto bytosti totiž nikdy žádnou skutečnou duchovností neoplývaly a pouze se vyžívaly ve vysávání všech dostupných zdrojů Země a pouze se staraly o využívání ostatních lidských bytostí výhradně ve svůj osobní prospěch. Ostatní lidskou populaci pak považují za svůj majetek, někdy přímo až za potravu. Prapůvodní duchovnost člověka tehdy již dávno, už v samém počátku dnes zaznamenávané oficiální historie (včetně dávných mýtů), nahradili pouhým konzumem, falešným a prázdným napodobováním, vytvá­řením falešných obrazů a iluzí – pravdu nahrazovali lží.
Tu lež mají a stále si ji udržují (pěstují) přímo ve svých genech a genech nejvyšší vrstvy svých otroků, kterým byla vštípena „je spoutávající a ovládající iluze“ o jejich „vysokém statusu“.

Na několika místech videa je také zmínka i o poslech z vyšších duchovních úrovní, kteří na Zemi občas přicházeli a přicházívají (tedy nejsou druhu 3D). A jak je po jejich odchodu ze Země opět vše vráceno do starých kolejí. Tyto informace ve videu jsou sice několikrát zmíněny avšak příliš rozvedeny nejsou.

Protože tyto velmi vyspělé bytosti musí do tohoto pozemského prostoru vstoupit vždy inkarnací v těle (byť obdařeni mnoha udivujícími schopnostmi), není pro vládnoucí mocenskou mašinérii problém je identifikovat a i přes vel­mi vysokou ochranu těchto bytostí z vyšších sfér, tak nejpozději po jejich odchodu pak jejich učení a myšlenky opět převzít pod svoji lživou agendu, … tedy vše zkreslit. Aby se zkreslené učení opět pro všechny ovládané lidi stalo základním životním zákonem, je toto zkreslení kodifikováno v sepsaném textu, který je pak povýšen nad Boha.
Jednoduchá technika.

Čeho se informace z videa jen lehce dotýkají

Nabídnuté video nás více přibližuje k cíli v naší snaze nalézt příčinu mnoha dneš­ních celosvětových událostí a také k počátku utajené skupiny zvané globální prediktor (předpovídatel, předurčovatel, GP). Vede nás i ke zjištění, že tady tento spolek se pod různými názvy s námi táhne vlastně již z atlantických dob. A je zcela jedno, jak je kde právě označován, zda benátská černá šlechta, či fénické rodiny, a podobně. Odhaluje se jejich utajená (černá) vazba na dnešní špičku světové moci (i na jejich pouhé a snadno obětovatelné, na ven viditelné služebníky). Jejich geny i základy specifického myšlení se objevují již v oné bájné Atlantidě, když se kdysi na Zemi prvně objevili a kde také tehdy nakonec na sebe strhli veškerou moc a přivedli jak svou společnost, tak i celou pozemskou populaci k oné bájné záhubě. To také vysvětluje i jejich oblibu být neustále v blízkosti Atlantiku a odtud ovládat celý svět.

O tom, kde a jak si kdysi tato skupina vycvičila svůj budoucí nástroj, až do sou­časnosti jim věrně sloužící, a jak jej lze nyní nalézt (kde hledat ony skryté kruhy), o tom se toto video již nezmiňuje.
Rovněž tak se ve videu příliš nerozebírá fakt neustálého opětného reinkarnování duší a pokaždé jinam a jeho význam pro vývoj jak duše, tak člověka, ale hlavně i celé sou­časné pozemské civilizace. Což je právě fakt poskytující dostatek důkazů o od základu zcela vadného a na hlavu postaveného přístupu k zařazení se člověka podle jeho naro­zení v rámci „společenské hierarchie“ tak, jak to prosazují „elity“.

O čem tam také není žádná zmínka, že i původní obyvatelstvo Země (a vlastně současná většinová populace) je rovněž "božského původu", tedy potomci předků "přišlých z hvězd" – i když z jiných vesmírných oblastí. Video se také nic nezmiňuje právě o jejich tehdejších konkurentech a kde pak oni a pod jakými jmény přežili, ani o dalších civilizačních okruzích také přeživších tehdejší způsobenou planetární kata­strofu. Ani proč proti nim tato elita tak úporně bojuje již tolik mnoho tisíc let. Autoři se také nezmiňují nic o příčinách jejich tehdejšího pádu, tedy o egregorickém poli, kterému tehdy podlehli a samy elity byly plně pod jeho vládou – a vlastně jsou tak až do dneška.

Sami autoři videa možná o koncepci společné bezpečnosti příliš mnoho povědomí nemají. Přesto však k jednomu z témat, které v koncepci je pouze krátce zmíněno a příliš podrobně není probíráno, tak video těmito svými informacemi poskytuje skvělý a obsažný, soustředěný, poskládaný a částečně již natrávený, bohatý studijní materiál. Z úhlu alespoň i jen částečných znalostí koncepce je tato problematika pak mnohem snadněji uchopitelná a dává možnost pochopit i „modus operandi“ „temných stínů“ (jak je kdysi označoval Stalin), a se kterými dnes bojují jak VVP, tak i DJT a vlastně i celý současný svět o záchranu lidstva i Země před jimi připravovaným závěrečným armagedonem, ve skutečnosti elitami připravovanou a prosazovanou totální světovládou spojenou s genocidou většiny pozemského obyvatelstva.

Na námitku některých lidí, že zdrojem je AllatRa TV lze jen říci … je zcela jedno, po kterém poslu nám Bůh posílá informaci. Jen na nás záleží, jak tomu porozumíme. Takto si nás Otec nebeský vždy pouze prověřuje, zda jsme již dozráli, a zda jsme schopni hledat a najít. Zda ve zkoušce uspějeme a jsme tedy oprávněni postoupit do další „komnaty poznání“.
Z badatelského hlediska je tento zdroj rozhodně dobrý a mohu jen doporučit seznámit se s tímto materiálem. Buď v originále, anebo v jeho textové kopii.
 


Na otázku, zda je nutné, aby se mystik, ale i kdokoliv jiný zabýval otáz­kami náboženskými, politikou a tématy podobnými „obyčejného občana zbytečně zatěžujícími, či skutečného věřícího nedůstojnými a urážejícími malichernostmi“ je jediná a zásadní odpověď. Neboť …

… náboženství ve své institucionalizované podobě (církvích)
je pouhá skrytá a prodloužená ruka moci, druhá ruka politiky.

Tyto znalosti se tedy přímo dotýkají jak věrouky, tak ale i mnoha jiných znalostních disciplín, jako dějepravy (znalost dědictví otců), kosmologie (logiky vývoje kosmu), všech druhů sociologie (včetně řízení společnosti a také schopnosti jednou se správně rozhodnout ve volbách), všech va­riant psychologie (související také s uměním zvládnout především sám sebe), a ještě i mnoha dalších a jiných oborů. Všechny jsou ve skuteč­nosti úzce propojené a nikdy nestojí samostatně (jak tento názor prosa­zují mainstreamové „(pa)vědy“). Všechno jsou to pouze dílčí pohledy a fazety výbrusu jednoho jediného drahokamu, který zde musíme poznat a odhalit jeho tajemství – smysl života.
Sumu dílčích znalostí nám tady nyní dokladují i zdroje odhalené AllatRou.


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!