Stezkou moudrosti – světélka poznání
Rozpravy badatele nad tématy čtenářů.

Jaká je otázka, taková je odpověď. Mozaika, anebo jen kamének.

Revolucionář Ježíš

Modlitba a jeho názor na ženy

Zveřejněno: 22.01.2022


O čem pojednávat v okamžiku, když znamení právě přešlo z kozoroha s vládcem Saturnem do vodnáře, pár dní od výrazné kvalitativní proměny všech vod (tu využívá pravoslavná církev k rituálním koupelím v zamrzlých tocích) a i Měsíc také právě pře­kročil úplněk? V roce, kdy se hroutí dosavadní panství hmoty i Satana nad planetou Zemí, která se celá chystá k dimenzionálnímu vzestupu do vyšších úrovní bytí. Kdy jedni se ještě z posledních sil, které jim zbývají, snaží naplnit Janovo proroctví svým pádem a zahubit svou duši přijetím znamení ďábla na ruku a kdy druzí naopak proti tomu bojují. Neboť vědí, že Otec nebeský po nich žádá pouze neochvějnost v probíha­jících zkouškách, které odcházející Satan se svými pohůnky připravil pro „závěrečnou sklizeň a oddělení zrna od plev“ při těchto posledních „maturitních zkouškách“ lidstva před jeho celkovým vzestupem.
A o co se máme opřít?

Podobným velmi náročným procesem těžkých osobních zkoušek (jako dnes každý z nás) kdysi procházel i Učitel Světla Ježíš – neuhnul, vytrval, přežil a podal svědectví. O co se opíral právě on?

Ježíš a revolucionář?

Ano – právě o něm je řeč. Neboť on byl avatár, kterému lidé rozuměli a plnil svou misi učitele u lidí a ne tzv. „elit“. Tu svou kvalitu a neohroženost stát v pravdě dokázal již i dříve za svých studií v Indii, kdy učil i šůdry a nakonec před bráhmany, kteří se jej právě za toto chystali zabít, musel utíkat až do Himálaje.
Ten Ježíš, z něhož církve teprve později pokřivením jeho obrazu v paměti lidí vytvořili falešný nástroj své moci nad lidmi, aby tak posloužily svému pánu Satanovi … jak čím dále více vychází na světlo světa.


Ježíšova modlitba

Jeho proslavený otčenáš je sice jeden z jeho odkazů lidem, ale i ten byl zcenzu­rován. Druhou sloku zcela odřízli a tu první polovinu pozměnili církevní falzifikátoři tak, aby se celek stal bezzubou říkankou. V poslední době se díky internetu objevily i jiné podoby a verze a lze o nich dlouho diskutovat. Hlavní problém je, že jej nikdo nemá přesně zapsaný, a i kdyby se našel nějaký „Ježíšův zaručeně původní“ originální a čitelně sepsaný poznámkový blok, stejně by jej nedokázal nikdo řádně významově interpretovat. A to bylo přesně to, co tehdy Ježíš vytýkal vykladačům zákona, že se hádají o mrtvé litery někde načmárané a smysl textu – duch textu – tak právě tomu vůbec nerozumí a význam jim nepochopený uniká.
Navíc je ještě jeden problém. Z čeho vyjít, když všechny zmínky o Ježíšovi byly zpra­covatelem Nového Zákona překrouceny, anebo spáleny?

Jak by tedy měl text správně znít?

Před lety jsem se při čtení knižního vydání Evangelia Esejských náhle propadl do transu a byl nečekaně vhozen o 2 tisíce let zpět do míst, kde jsem se tehdy pohyboval a mistrovi naslouchal společně s ostatními lidmi. Čtený text i přes propast několika in­karnací způsobil opětné otevření paměti mé duše. V okamžiku čtení této úplné modlit­by, Ježíšem kdysi předané lidem, mi zároveň zaznělo i sdělení, že tento překlad je sice blíže slovům Ježíše, než současné, církví silně zcenzurované oficiální znění, ale i tak to není ještě přesné vyjádření jejího původního smyslu. Bylo mi ukázáno, že některá slo­va překladu jsou nevýstižná a narušují harmonii i správný smysl celku. Též mi bylo in­tuitivně sděleno, že současný překlad musí vycházet z dnešního chápání významů slov (obsahu), aby tato mantra byla živá, aby se tak obnovila její prastará síla.

A tak jsem byl tímto vnitřním hlasem donucen vzít pero a zapsat text, který je možno si níže přečíst. Později jsem se několikrát pokoušel o jiné, „přesnější“ vyjád­ření, hledal „výstižnější“ slova. A vždy jsem byl nakonec vrácen zpět, „že takto by to zase bylo špatně“. A že si mám promeditovat každé slovo i větu. A zjistit, proč tomu tak je. A dobře si uvědomit širší smysl. A že jedině tak pochopíme, co jsme za oněch 2000 let svou špatnou řečí, která ovlivňovala naše skutky, posr... A také tím zjistíme, co nyní máme dělat a jaké jsou i naše úkoly, abychom to vše napravili. To vše právě plyne z přesného či nepřesného znění.
Předávám tak, jak jsem obdržel.
 

 

Otče náš i Matko naše

 

Podoba je zachycena v její poslední opravené verzi z ledna 2019 a rozšířena též o slovenský překlad. V každém případě vždy při vyslovování této modlitby je nutné se řídit pocity svého srdce a vnímat plnost a pravdivost každého slova.
Lze stáhnout k tisku ve formátu .doc souboru, velikost A5.

Neptám se po „úředních“ důkazech zdroje, neboť srdce mi říká, že na rozdíl od oficiální církevní verze je tento zdroj čistý a pravdou zářící. Nejsem autor toho textu (abych byl nucen jej prosazovat), ten je dávno znám. Já mohu jen děkovat, že mně bylo dáno slyšet a pochopit a zapsat. Snad v tomto okamžiku mohu opakovat slova, která užíval Širdi Bába, když mu někdy lidé děkovali: „Bůh je mým pánem”.

Za poslední léta mám vyzkoušeno, a nejen v meditační praxi, ale i ve všedním pracovním dni a jeho obyčejných starostech, že kdykoliv něco nejde, stačí pronést obě sloky (i třeba jen v duchu). A rázem jako mávnutím kouzelné hůlky je zase vše v na­prostém pořádku a opět se všemu daří. A je cítit výrazný příliv jemné a zároveň silné energie, která rozpouští všechny vnitřní bloky a vnější překážky.

Pozn.:
Vyšel jsem z knižního vydání překladu Evangelium Esejských, nakladatelství Synergie, 1996. Tématem tohoto evangelia se zabývali také na leva-netu v sekci „Články“ (http://leva-net.webnode.cz/clanky-katalog/), kde lze dohledat i rozsáhlé pojednání k tomuto tématu, především na http://leva-net.webnode.cz/products/evanjelium-jezisa-krista-svetu-podla-ucenika-jana/ - ke konci, ještě před vysvětlivkami. Doporučuji případně si na tomto serveru přečíst také předcházející a následující články, včetně diskusí (také nahlédnout i na odkazy).
Na internetu lze nalézt i jiná zveřejnění (překlady) evangelia Esejských. Např. v soupisu apokryfů na webové stránce https://magazin.gnosis.cz/ke-stazeni/ je ke stažení v soupisu apokryfů, kde je mnoho více různých dalších zajímavých materiálů.
Lze také hledat další ... https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=evangelium+esejsk%C3%BDch+pdf

Pozor, mnohé internetové překlady obsahují např. standardní úmyslnou chybu … záměnu slov „dlužníků“ a „viníků“. Je to jeden z mnoha prastarých církevních virových programů implantovaných prostřednictvím „svatého textu“ v mysl lidí a tedy i nepo­všimnutý u mnohých překladatelů. Ta slova mají diametrálně odlišný význam a tedy i kardinálně jiný dopad. A takových „drobných nedostatků a nepřesností je tam více“. Některé věty však měly na vývoj lidstva zásadní vliv - ponechám na každém, aby si dopady všech změn procítil sám.


Úcta k ženám

Učitel Světla Ježíš byl znám také svým uznáváním žen a rovnoprávným vztahem k nim. To v patriarchální vojenské společnosti tehdejšího typu bylo tak neobvyklé, že se o tom „písma (ne)svatá“ raději ani nezmiňují. A projevovalo se to i jeho vystoupe­ním na obranu před povýšenými projevy mužů na veřejnosti. Chci upozornit dnešní feministky, že dnes by je za jejich postoje potíral stejně důrazně, jako tehdy bránil ženy proti projevům mužské svévole.

Pozn.:
Ten kdo vládne vždy potřebuje mít společnost nějakým způsobem rozdělenu. Na otroky a svobodné, poddané a výběrčí, podle profesí, na lid a dozorce, místní a cizince, též oddělenu tzv. „elitu“, … a také nevyvážené vzájemné vztahy a proti sobě postavené muže × ženy.
To se to pak panuje, když jsou všichni rozděleni a „stojí proti sobě“ v nikdy nekončících ješitných svárech. Ty jsou uměle nestrukturně vytvářeny a jako semeno do myslí všech lidí zasévány cílenými „hloupými“ výroky a při různých příležitostech veřejně pronášeny vrchností, aby pravda takto byla postupně a zvolna nahrazena lží.

Kromě nemnoha zmínek v Novém Zákoně, kde cenzorům mezi řádky občas unik­la podprahová informace o významu žen pro Ježíšovo působení, máme o něm i další podrobnější zprávy z oblastí natolik vzdálených, že tam cenzory ani nenapadlo hledat. A tak se mohlo stát, že cestovatel Nikolaj Aleksandrovič Notovič (1856 – 1916), když se někdy ve svých 22 letech vydal na cesty po severní Indii a Tibetu a díky úrazu se musel zdržet v klášteře Hemis v blízkosti Lehu, od opata kláštera vyslechl úryvky ze záznamů, které mniši v klášteře tehdy o Ježíšovi měli. A tak si vše podrobně sepsal, aby tyto jeho zápisky mohly být jednou později zveřejněny. Popisují osobu v těch krajích velmi uznávanou … avatára Issu (Ježíše).

Zde uvedu úryvek textu z knihy „Životopis svatého Issy – pocházející z kláštera Hemis v Malém Tibetu“, jenž přeložil Jaromír Kozák. Ta kniha jest vlastně součástí „cestovní zprávy“ o událostech proběhlých v Jeruzalémě během obchodní cesty kupců, z doby ještě před Issovým ukřižováním … vyjádřeno dnešní terminologií. Úryvek je z 12. oddílu a je to řeč, kterou Ježíš pronesl na obranu a vlastně i oslavu všech žen.
 

XII.


7. „Avšak ten, kdo jedná jinak, kdo přesahuje meze moci, již má nad tě­mi, kterým vládne, a zachází tak daleko, že dokonce usiluje o jejich živo­ty, ten se protiví velkému Soudci a sám se připravuje o svou urozenost v očích lidí.“
 

8. Po tomto jistá stará žena, která se přiblížila ke skupině, aby lépe sly­šela Issu, byla odstrčena jedním urozeným mužem, který se postavil před ní.

9. Tehdy řekl Issa: „Není dobré, aby syn odstrkoval svou matku, aby zau­jal místo, které patří jí. Kdokoliv si neváží své matky – nejsvětější bytosti po Bohu – je nehodný se zvát synem.“

10. „Slyšte, co vám řeknu: Važte si ženy, neboť v ní spatřujeme matku vesmíru a veškerá pravda o božském stvoření jí prochází.“

11. „Je zřídlem všeho dobrého a krásného, neboť je drahokamem života i smrti. Na ní závisí muž podstatou své existence, neboť je jeho mravní i přírodní oporou v jeho práci.“

12. „V bolesti a utrpení tě porodila, v potu své tváře dohlížela na tvé zrá­ní a až do její smrti jsi jí působil největší obavy. Žehnej jí a uctívej ji, ne­boť ona je tvým jediným přítelem a oporou na zemi.“

13. „Važ si jí a chraň ji. Takto si získáš její lásku a získáš i přízeň Boží a kvůli ní ti budou mnohé hříchy prominuty.“

14. „Milujte své ženy a važte si jich, neboť ony budou matkami zítřka a později babičkami celého národa.“

15. „Buď oddaný své ženě, neboť její láska zušlechťuje muže a změkčuje jeho tvrdé srdce, krotíc divoké zvíře v něm a měníc je v beránka.“

16. „Manželka a matka jsou nejdražší poklady, které vám dal Bůh. Jsou nejkrásnějšími ozdobami vesmíru a z nich se rodí ti, kdož obývají svět.“

17. „Právě tak jako Pán zástupů oddělil světlo od temnoty a suchou zem od vodstva, tak má i žena božský dar vyvolání z mužovy povahy vše dob­ré, co je v ní ukryto.“

18. „Proto vám říkám, po Bohu by měly naše nejlepší myšlenky patřit že­ně, neboť je božským chrámem, kde nejsnáze dosáhnete štěstí.“

19. „Čerpejte z tohoto chrámu sílu pro mravný život. Tam zapomenete na své smutky a svá zklamání a znovu nabudete lásky nutné k pomoci vašim bližním.“

20. „Netrapte ji a neponižujte ji, neboť ji ponižujíce, ponižujete sebe a ztrácíte smysl pro lásku, bez níž se na této zemi nedá žít.“

21. „Chraňte svou ženu, aby vás ochránila, vás i celou domácnost. Vše, co činíte pro své matky, manželky, pro vdovu či jakoukoliv ženu v tísni, činíte pro svého Boha.“


Ke stažení.

 
Poznámka pod čarou:


     Tato řeč musela být v očích tehdejšího člověka jedno z nejradikálnějších Ježíšových vy­stoupení. Neboť ženy byly a dosud mnohde stále ještě jsou považovány za druhořadé bytosti. K věčné škodě samých mužů. Neboť ženy jsou takto nuceny k boji proti své vlast­ní přirozenosti, kterýž pak ze své podstaty přehání. Tím „emancipačním bojem“ nakonec poškozují především samy sebe ve své podstatě. A neztenčenou měrou na to nakonec doplácí rovněž i samotní muži.
V rovnováze, ve vyváženosti principů jang a jin je zdroj síly, v přílišné a dlouho trvající nerovnováze je vždy počátek budoucích velkých problémů.


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!