Stezkou moudrosti – světélka poznání
Rozpravy badatele nad tématy čtenářů.

Jaká je otázka, taková je odpověď. Mozaika, anebo jen kamének.

Prosba o očistu těla

od následků působení farmaceutických preparátů

Zveřejněno: 24.12.2022
Doplněno: 30.12.2022


S přispěním kamaráda, který mi poskytl první inspirující návod, a po jeho rozvi­nutí vznikla následující prosba – modlitba za pomoc při očistě těla od působení veške­rého neřádstva, které na nás bylo nedávno použito. V současné době probíhajícího výrazného vibračního posunu celé planety Země a všech bytostí v tomto prostoru směrem k vyšším vibracím se lámou mnohá pouta starého matrixu nad námi a roz­krývají se nové možnosti. Z vyšší moci jsou též lámána (rozpouštěna) jistá magická uzamčení nad námi kdysi provedená, vzrůstá síla i moc ducha nad hmotou.
Co bylo dříve nemožné, dnes možné je.
Tak jako zkušený léčitel je schopen konat svým slovem „zázraky“, tak i každý člověk může požádat vyšší síly kosmu o léčení či očistu svého těla a může mu být vyhověno. Záleží jen na něm a síle jeho víry a čistotě jeho srdce.
A také správné adresaci.

Jedna možnost je navštívit některého z dobrých léčitelů ve svém okolí, který je znám svými zaručenými výsledky a je schopen i nějakým jiným způsobem řešit pro­blémy, kterým jsme byli všichni vystaveni – tedy využít jeho pomoci podle jeho vy­zkoušeného postupu. Druhá možnost pak je použít zde dále uvedený postup určený pro samostatného jedince. Postup využívá vnitřní komunikaci člověka s nejvyššími principy které on zná, se kterými má kontakt, ke kterým je schopen se svou prosbou obrátit. Upřesňující doporučení jsou uvedena.
Text je nutno si předem zpřesnit podle konkrétních osobních dat.


Doporučení: Tyto modlitby (mantry, prosby, v češtině) pronášet rituálně-medi­tativním způsobem – účinek se tím posiluje. Minimálně v klidu doma uvolněně sedět, soustředit se na svůj dech a srdce a pak hlavně se zavřenýma (přivřenýma) očima vyslovovat nahlas.
Každý blok pronést 3×.
(Je dobré si k tomu zapálit i svíci.)

Opakovat po 21 dní … neboť se tím čistí i naše hlubinné paměťové vrstvy a těch úrovní je skutečně tolik. Copak může pomoci jedenkrát „opláchnout tělo“ od škodlivin, když v hlubinách svého nevědomí, které nás řídí a ovládají ponecháme všechny s tím související cizí podprogramy – které nám tam ve svůj prospěch někdo kdysi umístil? Tyto by totiž pak velmi rychle celou otravu těla obnovily a vše špatné k nám jako lepidlo opět přitáhly zpět.

Pravděpodobně následně dojde k očistě organismu, což může být vnímáno jako nemoc a může mít i silný průběh. Pokud tedy nebude ohrožen život, bylo by dobré se spolehnout na klasické „babské léčení“ pouze klidem v teple, bylinami, očistou, dietou a rozumnými půsty, rozjímáním o smyslu života (i toho svého).

Upozornění:
Celé je to zaměřeno na základní pročištění celého těla soustředěním svých vlastních vnitřních sil a komunikací s vyššími úrovněmi Univerza. Jedná se však především o stabilizaci zdravotního stavu a neřeší se čištění a posila odolnosti duše, ani jejích schopností. Není to náhrada za usilovnou práci podle kterékoliv jiné výcvikové školy duchovního rozvoje.
Velkou výhodu při aplikaci postupu mají právě ti, kteří ovládají některé meditační postupy a věnují se i svému duchovnímu rozvoji. S použitím technik kterékoliv výcvi­kové školy šance na úspěch při očištění těla od současných zamoření roste. Takový člověk asi nebude mít zdraví i duši poškozené očkováním – proto se jich druhý bod netýká (vyškrtnout), úspěch se dostaví. Ten, kdo psychickému teroru medií podlehl, je na tom již hůře, ale naděje na pomoc vyšší moci a blokaci postupu naprogramo­vaných destrukcí – ta zůstává.
 

Já – živá bytost … (jméno příjmení)
narozen(á) dne … (datum)
v … (místě)
žádám „konstruktivní síly Vesmíru“ (nebo jiné oslovení sil Světla či Otce nebeského … )
o očištění mé krve a mého těla od všech ohrožujících a pro zdraví škodlivých látek, energií i informací:
• kterým jsem byl vystaven při celosvětovém experimentování s iluzemi nazvanými Covid19 ve všech jejich variantách i všech úrovních bytí;
(• a očistu od následků vynucené vakcinace látkami poškozujícími zdraví a modifikujícími mRNA buněk;) … neočkovaných se řádek netýká
• a ochranu mého těla před vnějším působením cizích hrotových bílkovin od vakcinovaných osob pohybujících se v mé blízkosti;
• a očistu a regeneraci organismu po všech ostatních injekcích, vakcínách a léčivech vyrobených farmaceutickým průmyslem, jež kdykoliv kdekoliv a kýmkoliv mi byly do těla vpraveny při jakýchkoliv lékařských zákrocích a při všech lékařských vyšetřeních;
a také žádám o očistu mé krve a mého těla včetně jeho regenerace ode všech ostatních zdraví poškozujících látek, organismů, energií i informací, jejichž působení jsem byl vystaven v poživatinách, nápojích, ovzduší, životním prostředí či přenosem osobním kontaktem s jinými lidmi během celého mého dosavadního života.

(Několik hlubokých dechů, nádechů a výdechů, vnímáme a sledujeme své pocity.)
 

„Konstruktivní síly Vesmíru“ (nebo jiné oslovení … )
čistí mou krev a celé mé tělo od všech zdraví ohrožujících či po­škozujících látek, energií i informací:
• kterým jsem byl vystaven při celosvětovém experimentování s iluzemi nazvanými Covid19 ve všech jejich variantách i všech úrovních bytí;
(• a čistí mě od následků vynucené vakcinace látkami poškozujícími mé zdraví a modifikujícími mRNA buněk;) … neočkovaných se řádek netýká
• a neutralizují působení hrotových bílkovin od očkovaných osob v mé blízkosti na mé tělo, a mé poškozené buňky opravují a zvyšují odolnost mého těla proti jejich vlivům;
• a čistí mé tělo a regenerují od následků veškerých ostatních injekcí, vakcín a léčiv vyrobených farmaceutickým průmyslem, které mi kdykoliv kdekoliv a kýmkoliv byly do těla vpraveny při jakýchkoliv lékařských zákrocích a při všech lékařských vyšetřeních;
a také čistí mou krev a celé mé tělo od všech zdraví poškozujících látek, organismů, energií i informací, jejichž působení jsem byl kdy vystaven v poživatinách, nápojích, ovzduší, životním prostředí či přeno­sem osobním kontaktem s jinými lidmi během celého mého dosavadního života.
„Konstruktivní síly Vesmíru“ (nebo jiné oslovení … )
mě čistí – léčí – uzdravují – regenerují.

(Několik hlubokých dechů, nádechů a výdechů, vnímáme a sledujeme své pocity.)
 

„Konstruktivní síly Vesmíru“ (nebo jiné oslovení … )
vyčistily mou krev a celé mé tělo od všech zdraví ohrožujících a poškozujících látek, energií i informací:
• kterým jsem byl vystaven při celosvětovém experimentování s iluzemi nazvanými Covid19 ve všech jejich variantách i všech úrovních bytí;
(• a očisťovaly od následků vynucené vakcinace látkami poškozujícími zdraví a modifikujícími mRNA buněk;) … neočkovaných se řádek netýká
• a ošetřily následky mých setkání s lidmi roznášejícími hrotové bílkoviny a zvýšily odolnost mého těla proti jejich působení;
• a očistily a zregenerovaly mé tělo od následků všech ostatních injekcí, vakcín a léčiv vyrobených farmaceutickým průmyslem, které mi kdykoliv kdekoliv a kýmkoliv byly do těla vpraveny při jakýchkoliv lékařských zákrocích a při všech lékařských vyšetřeních;
a také vyčistily mou krev a celé mé tělo od všech zdraví poškozují­cích látek, organismů, energií i informací, jejichž působení jsem byl během mého života vystaven v poživatinách, nápojích, ovzduší, životním prostředí, anebo při osobním kontaktu s nakaženými lidmi.
Tak jest a tak zůstává.

(Několik hlubokých dechů, nádechů a výdechů, vnímáme a sledujeme své pocity.)
 

Na závěr proneseme poděkování (1×):
 

Děkuji „konstruktivním silám Vesmíru“ (nebo jiné oslovení … ) za to,
že zbavily mou krev i tělo všech zdraví škodlivých látek, patogenů, parazitických organismů i škodlivých cizích energií a informací,
a i nadále mou krev i tělo před nimi průběžně stále chrání,
od nich čistí – uzdravují – regenerují.
Všechny buňky mého těla jsou plně vitální a stále v ideální kondici.
Za tuto očistu a pomoc upřímně děkuji celým svým srdcem.
Tak jest a tak zůstává.


Návod pro použití postupu ve prospěch jiné osoby

Hlavním problémem pomáhání někomu druhému je, že neznáme osobní plán jeho duše a nesmíme jej narušit! Musíme respektovat její svobodnou vůli – je to jedno z velmi vysokých kosmických nařízení … tzv. konů.
Porušení konů je vyšší mocí trestáno na tom, kdo tak učiní. A při léčitelství na úrov­ních energeticko-informačních silových polí je právě velmi vysoké nebezpečí stažení těchto destrukčních energií i informací nemoci na sebe právě tím, kdo s neznalostí těchto vyšších pravidel (konů) „páchá dobro“. Právě lechtáním svého nevyčištěného ega se vystavuje působení zpětného rázu magie (léčitelství spadá do povolené bílé aplikované magie, mající svá pravidla).
Dítě je až do cca 10. roku svého věku pod odpovědnou ochranou matky, později již „své“ dítě těmito technikami a ani „pravomocí z titulu matky“ nemůže chránit ani ona, pokud ono k tomu nedá svůj výslovný souhlas či samo ji nežádá o pomoc. (Ta hranice je „rozplizlá“ až do cca 15 let věku, tedy do počátku pohlavní zralosti.)

Proto, pokud takovéto léčitelské a uzdravující obřady zamýšlíme vykonat v něčí prospěch, pak výhradně na jeho žádost a s jeho vědomým souhlasem – výslovným svolením (a smíme nabídnout jen 3× … ne vnucovat a přesvědčovat). Ale naskýtá se důležitá otázka – proč tedy v tomto případě výše uvedené texty nevysloví on sám (třebas i s naší pomocí, nápovědou)?

I léčitel se totiž před léčením kohokoliv musí napřed „nahoře“ zeptat, zda a do jaké míry dotyčného smí léčit a vyléčit, či jen trošku pomoct, a podle toho pak konat. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, např. při potřebě léčení někoho v bezvědomí, v takovém případě musí být na počátku vždy vyslovena podmínka:
„… je-li to v souladu se záměrem jeho duše a vůlí Nejvyššího kosmického principu…“, (učitel Ježíš jej kdysi výstižně nazýval „Otcem nebeským“, či Univerza, kosmických sil, …, každý vysloví podle svého uvážení a založení).

O těchto podmínkách většinou mnoho lidí právě vůbec nic neví, což později může mít své nečekané „náhodné“ dopady zcela jinde a bez znatelných příčin … to když se koncentrované energie „vybíjí“. Pouze mistři léčitelé nejvyšší úrovně dokáží „potřebné svolení“ zajistit přímou komunikací na úrovni duše, a i oni raději používají uvedenou podmínku. Nenechte se mýlit tím, když ji neslyšíte vyslovit, oni to umí i jen mentálně (telepaticky). Aby nedošlo k narušení energeticko-informační rovnováhy v obecných polích, proto se často přidává i vhodné určení, co se má stát s vybuzenou energií v případě, že „…povoleno není…“.

Pozn. 1.:
Lidé pod nadvládou římsko-katolického kléru zřejmě budou tímto dalším sdělením zřejmě zděšeni. Je to poznání a stanovisko badatele.
Pokud chcete použít správnou adresaci a vyhnout se falešnému církevnímu virtuálu vedoucímu do pekel, pak vyslovte „Ježíši a Kriste“. Ta spojka „a“ církví nesvatou vyškrtnutá, ta je tam velmi důležitá.
Jsou tři „bytosti“, dvě velmi vysoké úrovně a je možné se o ně spolehlivě opřít a na osobní víře nezáleží. A jedna je účelově církevně falešná postava.
Učitel Ježíš – který skutečně žil, chodil a učil;
Kristus – bytost z velmi vysokých úrovní stojících i nad archanděly;
Ježíš Kristus – uměle stvořený církví pro jejich účely.
Jinak čtenáři volej si koho chceš, ale nediv se, pokud bude vše nějak jinak.

Pozn. 2.:
Rovněž tak oblíbené závěrečné zvolání („tečka za obřadem“) v křesťanských svatyních – „amen“ … veškerou vykonanou práci směřuje k démonu s beraní hlavou.

Nechť však každý jedná a vyslovuje podle svého přesvědčení, podle svého srdce i svědomí. Je potřebné mít stále na paměti, že až opět jednou bude stát před soudem svých životních skutků, že tvrzení „dělal jsem, jak mě učili“ není ta správná odpověď. To je jen prázdná výmluva a snaha střepat se míry své odpovědnosti za všechny své skutky a přesunout ji na jiné – a to je zlé.
V okamžiku smrti a před nejvyšším lhát prostě nelze.
 

Já – živá bytost … (jméno příjmení)
žádám o pomoc „konstruktivní síly Vesmíru“ (nebo jiné oslovení … )
ve prospěch pomoci a očisty mého syna/dcery/…/matky/otce
… (jméno příjmení),
narozené(ho) dne … (datum)
v … (místě)
nyní se nacházející … (kde) *)
a je-li to v souladu s vůlí jeho/její duše a podle vůle Nejvyšší (…)
o očištění jeho/její krve a jeho/jejího těla ode všech pro zdraví škodlivých látek, energií a informací:
• kterým byl(a) vystaven(a) při celosvětovém experimentování s iluzemi nazvanými Covid19 ve všech jejich variantách i všech úrovních bytí;
(• a očistu od následků vynucené vakcinace látkami poškozujícími zdraví a modifikujícími mRNA jeho/jejích buněk;) … neočkovaných se netýká
• a opravu a ochranu od vnějšího působení hrotových bílkovin na jeho/její tělo od očkovaných osob pohybujících se v jeho/její blízkosti;
• a očistu a regeneraci organismu po působení všech ostatních injekcí, vakcín a léčiv vyrobených farmaceutickým průmyslem, které mu/jí byly do těla kdykoliv kdekoliv a kýmkoliv vpraveny při jakýchkoliv lékařských zákrocích a při všech lékařských vyšetřeních;
a také žádám o očištění jeho/její krve a jeho/jejího těla ode všech zdraví poškozujících látek, organismů, energií i informací, jejichž působení byl(a) vystaven(a) v poživatinách, nápojích, ovzduší, životním prostředí či přenosem osobním kontaktem s jinými nakaženými lidmi během celého jeho/jejího dosavadního života.
Pokud z důvodů jeho životního plánu duše či z Vůle Nejvyšší to není možné, nechť veškerá energie této modlitby (prosby) je věnována ku pomoci tomu, kdo ji podle Vůle Nejvyšší – potřebuje.
Tak jest a tak zůstává.

(Vyslovit 3× po sobě.)
(Několik hlubokých dechů, nádechů a výdechů a vnímáme a sledujeme své pocity.)
(*) „Adresa“ či upřesnění aktuálního místa pobytu, anebo i fotografie před očima, pomáhají přesněji cílit pomoc přes nebeské úrovně, pokud některé „zaměřovací“ údaje nemáme přesné.)

 

Na závěr proneseme poděkování (1×):
 

Děkuji „konstruktivním silám Vesmíru“ (nebo jiné oslovení … ) za to,
že je pomoženo všude tam a v takové míře, kde a jak je to potřebné.
Tak jest a tak zůstává.


Doplněno

1.)

Text prosby byl uložen v .doc souboru ke stažení již bez komentářů tak, aby jej bylo možno editorem upravit (upřesnit) a vytisknout do ruky – pro snazší použití.
Oslovení jsem použil, jak jsem zvyklý, lze zaměnit podle výše uvedených pravidel podle toho, co je ti blízké a bude ti lépe „vyhovovat“.
 

2.)

Nedlouho po zveřejnění mě vyhledala zajímavá informace/publikace, která si sama řekla o zveřejnění zde na tomto místě tak, jak se ke mně dostala. Autorka onoho .pdf návodu je uvedena na poslední stránce, po tisku, složení a sešití.
Tisknout pozorně a oboustranně na formát A4 a poskládat podle čísel stránek. 


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!