Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Co je smyslem současné doby?

badatel se neztratil – průběžná zpráva

Vytvořeno a zveřejněno: 07.11.2022
Upraveno a doplněno: 29.11.2022

Přestože tyto stránky delší dobu již spí, tak celý ten čas byl vyplněn mnoha rych­lými událostmi, o kterých si může každý zjistit, co potřebuje. Alternativních webů je dostatek a rychlých komunikačních kanálů na telegramu také více než dost. Kromě těch kvalitních a s relevantními zprávami však je ještě mnohem více těch bulvárních a dezinformačních. To si již musí každý přebrat po svém, podle své duše a cíle své životní cesty – zda směřuje do nebe – či do pekla. Jedna cesta je trnitá a křivolaká, druhá zase široká, pohodlná, s mnoha „jasnými ukazateli cesty“, o kterých není nutno přemýšlet – stačí se pouze řídit jasnými příkazy vábniček a bludiček.

Jak píši hned v úvodní stránce webu dole na konci (v úvodu), povinností mystika je zabývat se také především reálným životem a jeho praktickým naplněním a také „poradenstvím všem potřebným žádajícím“ hledajícím svou cestu, tedy věnovat se též osvětě a praktické výuce. A k tomu po konci světa, který skutečně 21. 12. 2012 byl a proběhl – tak k tomu je čím dále více příležitostí si této potřeby všimnout a také zapojit se do dění kolem sebe. Jen slepý nevidí (tedy nositel do podvědomí implanto­vaných programů matrixu), že něco (takřka vše) je zcela jinak, než bylo dříve. Ten zlom byl zásadní a přesto velmi nenápadný a vše další co se dnes děje, to je již jen dopadem toho, co bylo, co se stalo. Pro ty, co čekají, až se vše vrátí zpět do tzv. „normálu“ je jen jediná zpráva – nic již nebude jako dřív. Bude to lepší, ale jinak, než se domnívají.

Sice bylo kdysi Noemu slíbeno, že náš svět již nebude spláchnut další potopou (a nevím, proč si všichni myslí, že to musí být jen voda), ale nebylo už slíbeno, že budeme zachránění před námi samými. Nastal tedy čas, kdy každého dohnala jeho karma, dobrá i ta špatná, za životy minulé i ten současný. Každého, tedy též i rodiny, obce, národy i státy, celou lidskou civilizaci. Účet každého byl již sečten a podtržen.

Neboť všichni jsme došli ke konci her ve škole života,
nyní na planetě Zemi probíhají praktické maturitní zkoušky všech duší.


Probíhá moderní potopa – informační, opět s celosvětovým dopadem, bez šance tomu uniknout a někde se skrýt. Všichni jsme zaplaveni dezin­formacemi v duchu hlavního tématu maturit:

„najdeš pravdu a umíš ji žít?“ Absolvent smí postoupit k vyššímu studiu – na anděla.


Každému z nás byly postupně položeny tři praktické maturitní otázky:

• jak znáš sebe a dovedeš svůj názor obhájit? Tedy zkoumáme znalost svého těla a jeho fungování, svou psychiku, svou duši, své místo ve vesmíru, své úkoly, znalost přírodních zákonů. Prověrka osobní lenosti a shnilosti každého jedince.
Testem je nabídnuta iluze reklamní nemoci a k tomu řešení – injekce jedu (loterie).
Profesor Satan užil jednoduchou stupnici: svobodný člověk – otrok – zmetek.

• jak znáš své životní prostředí (okolí)? Tedy opět o otroctví, manipulaci s infor­mačními toky, o skutečných dějinách lidstva. Zkouška o schopnosti klást si otázky a schopnosti hledat na ně odpovědi, o schopnosti pochybovat o předkládaných oficiálních pravdách, zkoumat a prověřovat, pravdu nalézat a hájit.
Prověrka modrožlutými satanovými služebníky – fašisty skrytými v každé ideologii.
Stupnice hodnocení: hrdina a bojovník × sračka a zrádce.

• jakou máš víru? Tedy zda věříš Bohu, anebo více věříš žvástům o něm?
To není o věrouce ani o rituálech, ani o výcvikových školách psychických dovedností. To je o tom, zda víš co je důležité a za co lze obětovat i život, zda umíš Bohu skutečně naslouchat celým svým srdcem a jít za ním. O tom, jaký kompas si v sobě neseš, jak daleko jsi člověk a ne falešný sluníčkář a hloupý zelený aktivista. Jakou neseš v sobě míru odpovědnosti za sebe i své okolí a aktivně ji prosazuješ a při jejím naplňování zároveň dodržuješ platnost Univerzálních konů?
Prověřuje se víra v sebe sama, ve svou sílu, v sílu sjednoceného lidského společen­ství, víra ve vítězství Sil Světla, schopnost opustit své iluze a jít za světlem. Zda překročíš své meze v novou budoucnost, anebo se v minulosti ztratíš a rozplyneš?
Stupnice: suverén × „stín iluze“ … sám se postavíš na stranu, na kterou patříš.
Avšak kde je schována ta víra, jak vypadá a jak se s ní pracuje?

Jak si poradit s touto poslední otázkou?
Každá kouzelná hůl má dva konce a musí být v rovnováze. Rozum (mozek) musí být přiměřeně vyvážen citem (srdce) pomocí intuice (epifýza mezi nimi). Myšlení levé mozkové hemisféry („mužská“ část mozku) musí být vyváženo intuicí pravé mozkové hemisféry („ženskou“ částí mozku). Schopnost vnímat a přijímat i neviditelnou komu­nikaci (rozvinutá funkční šišinka – otevřené 3. oko) musí být doplněno schopností komunikovat s autoritou tou nejvyšší možnou – Bohem (učitel Ježíš jej kdysi výstižně nazval Otcem nebeským, Mohamed mu říkával Bůh nejvyšší … Alláh). Ten je ukotvený vždy v srdci – v jeho mobilu (centru této jeho komunikace). Tou kotvou v našem srdci je láska, láska ke stvořiteli všech světů, láska projevující se tisícerou podobou.
Láska – to je rezonance.
Projevuje se schopností pochopit a milovat, ať je fyzický projev jakýkoliv.

Schopnost milovat je dovednost se na tu druhou vlnu naladit, naladit se vždy celým svým srdcem (dělat vše opravdově s plným nasazením) – tedy naladit se i na tu jeho vlnu (frekvenci). Otevřít své srdce i pro komunikaci s ním. Abychom se toto v tomto svém těle naučili, měli jsme na to celý život i všechny ostatní předchozí životy – až do tohoto okamžiku zkoušek. Tu komunikaci neošidíme – je námi prosáklá a do světa ji neustále vysíláme prostřednictvím své DNA – fraktální antény každé buňky svého těla.
Obelhat svou mysl lze, avšak srdce ani Boha nelze – to nikdo nesvede. Ani Ďábel ne.
 

Nyní tedy procházíme posledními testy a blížíme se k rozuzlení celé „divadelní hry“ na scéně světa, ve které všichni jsme diváky i aktivními herci, nikdo nebyl mimo. Ne vše bylo hned z počátku zřejmé, každý se otázkou mu položenou musel ke správ­nému řešení prokousat a opisovat nebylo kde. A přitom nápovědí kolem nás bylo všude hodně, všechny učebnice života byly a stále jsou k disposici.


Proč jsem tu delší dobu nic nenapsal?

Ve psaní knihy, hlavním úkolu mé duše, zatím nebylo možné postoupit. Základní struktura je jasná, avšak přibyly další zkušenosti a důležitá doplňková témata, která je nutné také správně zakomponovat. Hlavně však řada „manter“, tedy česky formu­lovaných podprogramů pro osobní opravy svého vlastního podvědomí praktikujícím, některé byly postupně opět precizovány, rovněž tak i práce s některými důležitými portály, které se v původní první verzi ještě nevyskytovaly. Vznikl pouze vyčleněný stručný manuál, který je k disposici pouze tomu, kdo kompletně prošel prvním inici­ačním uvedením do celé techniky. Tedy tomu, kdo tomu již rozumí a umí přečíst text „modlitební knížky“ (správně se při tom naladit!).

Navíc jsem cestou životních okolností byl přiveden i k odhalování dědictví předků – Slovanství a zúčastnil se praxe některých společných rituálů – získal osobní vhled do struktur některých obřadů a jejich energetických principů. Ty obřady jsou úzce spjaté jak s původními bohy (principy) a předky, kteří nás sem na planetu přinesli, tak též vedou i ke spojení s jejich dědictvím. Také je v nich ukryta i spolupráce s přírodou a přírodními živly – tzv. „pohanství“ coby častá společná obřadní praxe úzce spojená se zajištěním poživatin i prostředí důležitých pro zachování lidského RODu.
Pro skutečného duchovního člověka je jedno, který rituál, podle které výcvikové školy v daném okamžiku provádí, neboť všechny mluví k témuž Otci nebeskému (jak jej kdysi výstižně nazval učitel Ježíš). Podle stavu srdce a upřímnosti člověka – všechny jsou v tom okamžiku platné.

A hlavně jsem byl přiveden i k druhé straně mince náboženství – hledání souvis­lostí s vývojem lidských společností a zkoumání druhého ostří meče moci (politiky a řízení společnosti). Důležité zdroje posledních znalostí lze v souhrnu nalézt. Ten, kdo nechce, aby s ním bylo i nadále oráno, měl by se o ty vědy a koncepci v těch knihách uložených ve vlastním zájmu zajímat. A na publikačních a diskusních serverech lidí zabývajících se jejich studiem, i rozbory aktuálních událostí z hlediska teorií této vše­obecné koncepce spravedlivého uspořádání světa a správných metod řízení, jsem se zúčastnil také i svou publikační činností, cca v minulých dvou letech. Seznam těchto článků (odkazů) je uveden na hlavní stránce tohoto webu.

No a s tím vším stále je a bude i do budoucna spojena účast na vzdělávání lidí nové doby. Neboť naše úkoly, přes veškerou pomoc mimozemských civilizací na za­chování naší planety a života na ní, ty úkoly musíme vyřešit my sami. A první úkol veškeré lidské populace je projít totální deziluzí. Může nám být pomoženo, ale pouze pokud chceme a sami se také podle toho budeme snažit.


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!