Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Archív stránek a komentářů badatele

rozcestník za rok 2023

Poslední aktualizace: 31.12.2023


Hlavní přehled a bilance plnění předsevzetí za rok 2023.

• bylo zde je přesunuta bilance všeho toho, co z plánů "• bude" na rok 2023 bylo či nebylo splněno.

• aktuálně (za r. 2023) "souhrn odkazů na události a komentáře k nim", které nějakým způsobem byly důležité a jejichž význam a tedy i dopad na změny v egrego­riálních polích nad planetou byl či bude významnější, než by se mohlo na první pohled zdát - odtud je to i nadále přístupné.


Chronologický seznam prací za rok 2023

05.03.2023, doplněno o další podklady 20.03.2023 a hlavně rozšířeno 25.05.2023, též ještě 31.05.2023, 23.07.2023 a 16.08.2023 a 18.01.2024

Charakter doby – řízení – řešitelské týmy
Referát z konference 28.1.2023 – Paprsek světla poznání
Kompletní text přednášky i prezentace ke stažení.
Pouze na vlastní zodpovědnost - nutí k zamyšlení a hledání pravdy.
Tato stránka byla během času doplněna o mnohé velmi důležité texty a odkazy - zdroje a jejich překlady. Není tedy nutné je pracně hledat a pátrat po nich. Odkazy jsou u všech těchto opisů/kopií uvedeny.

06.03.2023

Generálplukovník V. M. Žuchraj o príchode Davida Rockefellera do ZSSR v roku 1968
Úryvek ze starých událostí aneb ozvěny z dějin.
Krátce o zdánlivě bezvýznamné události, která ovlivnila dění světa na více jak dalších 50 let.

27.05.2023

Důkazy Turínského plátna a důvody zkoušky Ježíše
Souhrn hmotných nálezů i důkazů, včetně rozborů, co vše z toho plyne, co dokazuje o skutečném muži se jménem Ježíš, jenž byl učitelem světla. Jaké poselství nám tento muž přes propast času dává dnes?
Co plátno dokazuje
O Smyslu ukřižování
Další důkazy o Ježíšovi (souvislost s Archou úmluvy)

08.06.2023

Pravda o muži jména Ježíš
Pět videopřednášek věnovaných dohledatelným faktům o učiteli se jménem Ježíš.
Přednášky proběhly pod redakcí Svět kolem nás na Svobodné televizi letos od 9. dubna ve čtrnáctidenním cyklu (celková stopáž 12 hodin 3 minuty):
 
1. díl ... 9.4.2023 v délce cca 2 hod 23 min
Jak to bylo s ukřižováním byl věnován skutečnému termínu i místu;
Varování: jeden z posluchačů nevydržel tíhu fakt a pustil se do vysvětlování, že to nemůže být pravda, neboť jeho jediná "pravda", kniha falšovaná církví mluví jinak - což se snažil potvrdit opakováním vybraných citací. Je to zhruba uprostřed v trvání asi půl hodinky. Ale je to na druhou stranu pěkné zopakování sepsané dogmatické protiargumentace.
 
2. díl ... 23.4.2023 v délce cca 2 hod 37 min
Jak to bylo s ukřižováním věnován dalším zdrojům a faktům, nalezeným především v souvislosti s hledáním jiného historického artefaktu v Jeruzalémě;
a také problematice falšování textů církví;
skutečné důvody spojení kněží s Římany k veřejné justiční vraždě;
 
3. díl ... 7.5.2023 v délce cca 2 hod 33 min
Jak to bylo s ukřižováním byl zaměřen na další zdroje a fakta sebraná jinými badateli a také upřesněna mozaika průběhu viditelného děje;
 
4. díl ... 21.5.2023 v délce cca 2 hod 21 min
Jak to bylo s ukřižováním byl věnován podrobnostem o kterých mluví kriminalistický rozbor - Turínského plátna a především o tom, co ve skutečnosti probíhalo v rovině neviditelné - v těle Ježíše během jeho mystické cesty k Otci nebeskému ("rituál malé smrti");
 
5. díl ... 4.6.2023 v délce cca 2 hod 9 min
Mirek Šmída - badatel - 4. 6. 2023 ... závěrečný díl celé série pak byl věnován skutečným životním postojům tohoto avatára a důkazům, které přinesl, pravému smyslu jeho utrpení později zkreslenému církví a důvodům, proč do toho šel, když se tomu mohl i vyhnout.

17.07.2023

Vytvořena kompletní série videopřednášek k „Charakteru doby“
Téma již dříve textově zpracované bylo převedeno do podoby video-přednášek.
Některá dílčí témata byla navíc rozšířena o další podrobnější výklad pomocí dalších vložených prezentací.

18.09.2023

Archív časopisů o jemné energii a léčení
Jako vždy, když něco hledám, na síti zabloudím a najdu co jsem nehledal.
Něco zcela jiného, nečekaného. Tentokrát poklad!
Někde daleko na serveru až za mořem kdysi před lety vycházel specifický časopis "Subtle Energies & Energy Medicine" věnovaný tématům, o která se rovněž zajímám. Všehochuť zpráv z výzkumů. Dokonce mapovali i některé důležité objevy fyziky polí v Rusku, o kterých zatím ví jen málo lidí.
V roce 2011 časopis svou činnost ukončil, avšak všechny jejich články jsou na netu volně dostupné.
Pro svou potřebu jsem si pořídil český soupis jejich archívu i se všemi odkazy.

19.09.2023, 5.10.2023

Utajená chronologie a psychofyzika ...ruského lidu...
Aneb kosmologie + průběh dějin na planetě Zemi a rovněž i základy slovanské věrouky společné pro všechny potomky Hyperborejců (ať již dnes užívají jaké­koliv národnostní označení), včetně analýzy průběhu vývoje směřujícího až do problémů dnešní současnosti ... to vše v jediném [.pdf]
Nečekaně mi z datových hlubin internetu na monitor přistál český překlad knihy Georgije Alexejeviče Sidorova. Dílo, jehož rukopis před ním samým nakonec mu­seli zachránit jeho přátelé – neboť se po sepsání domníval, že lidé dosud nejsou schopni pochopit smysl a dopad všeho, co popsal. Doba však již pokročila – nechť si každý pro sebe učiní svůj vlastní závěr na základě míry jeho poznání a praktic­kých zkušeností z témat knihou popsaných.
Kdo nezná své kořeny – je snadnou kořistí lovců otroků.

Práce je rozsáhlá a skládá se ze tří na sebe logicky navazujících částí.
I. Chronologie – od str. 18 se zabývá základní vesmírnou kosmologií i vývojem osídlení planety Země lidskými výsadky přišlých z různých jiných hvězdných systémů v přehledu celých miliónů let, včetně hvězdných válek probíhajících tehdy v blízkém kosmickém okolí.
II. Hypostázy Stvořitele – od str. 118 se zabývá světonázorem starých Rusů (Hyperboreánů), jejich kosmologií i věroukou, způsobem života a obřady, společenským uspořádáním – vše v jednotné a harmonicky uspořádané poznatkové soustavě, dosud v posledních střípcích paměti uchovávané na Sibiři u ukrytých přeživších, ale též i v lidových zvycích opět se brobouzejících potomků svých předků.
III. Moderní doba – od str. 297 pak objasňuje příčiny současného neustálého zápasu a snahy "temných sil" o zničení svého odvěkého nepřítele – národa Rusů, v čem spočívá a proč. Vše ostatní dění po celém světě je stále jen přelévání forem a nové pokusy. Boj temných o světovládu, který probíhá již déle než jen 10 tisíc let.
Doporučuji každému začít "detektivkou" ... 3. částí, kde lze pochopit, proč se začíst třeba i do dílů předchozích.

27.10.2023

Pokračování v psaní knihy „Cesta zažehnutí světla“
Během meditačního pohroužení jsem obdržel sdělení - příkaz ... „dopiš knihu!“ Jedná se o rukopis delší dobu rozepsaný - avšak z objektivních důvodů odložený. Jednak z důvodů testování a i jiných ... potřebné reakce na jiné aktuální události během posledních let a nutnosti aktivní účasti v dalších dějích.
Takže z vyšších úrovní přišel pokyn, že nyní je čas tu práci uzavřít a vše zveřej­nit. A jak práce pokračuje – to bude průběžně znát v podmenu Rukopis. Pouze prosím o trpělivost. Hlavní znění – kostra knihy sice již jednou byla sepsána, ale od té doby některé moduly doznaly změn a hlavně přišly i další upřesnění a roz­šiřující moduly. Takže je nutné celý původní rukopis podrobit zpřesnění, přepra­cování a rozšíření. Avšak co je již zveřejněno, to je pravděpodobně definitivní a hlavně plně funkční.
Práce pokračuje

21.11.2023

1. díl rukopisu je hotov
Jak jsem o položku níže oznámil - intenzivně se pokračuje v práci na vydání knihy - prozatím pouze ve formě webových stránek umístěných zde v menu: Rukopis - najdeš ve sloupci vlevo.
Jak jsem stíhal provádět kompletní přepracování, webovou sazbu a korektury - postupně každá kapitolka byla zveřejňována a rovněž tak upravován přístup k ní v obsahu knihy. První základní jádro - pilíř celé techniky je včetně potřebného uvedení součástí první knihy. Doplňky - na nich se teprve bude pracovat. Tedy vlastně opět výrazné přepracování. Součástí toho budou další doplňkové moduly a programy, které celou základní techniku výrazně rozšíří o další možnosti. Pro jejich zvládnutí je samozřejmou podmínkou úspěšná a delší samostatná práce podle metodiky prvního - základního dílu.
Vše dosud zveřejněné je plně funkční a nanejvýše budou opravovány překlepy. Anebo reagováno na upozornění některého ze čtenářů, že některý odstavec či věta jsou nesrozumitelné. Současně s tím je vytvářeno i wordovské vydání a po ukončení celku bude celé zpracování přístupné v .pdf formátu.
Upozornění:
Jedná se o návod na celý souvislý propracovaný balík meditací ... pro samouky. Cesta samouka je velká dřina, větší již je pouze cesta objevitele a výzkumníka. Tuto cestu jsem absolvoval a výsledek sepsal. Problémem je, že co lze žákovi říci stručně tváří v tvář a on může být schopen to plně pochopit a veden kantorem tou cestou prvního (aktivačního) poznání se nechat úspěšně protáhnout až ku nebesům - tak v sepsání textu pro čtenáře, u kterého si autor nemůže být jist ani jeho základními vědomostmi - to je mnohonásobně náročnější. Jak pro autora textu, tak i jednou pro budoucího čtenáře. Při čtení totiž nefunguje synergický efekt energeticko-informačního prostoru otevřeného učitelem.
Dávní druidové, volchvové a jiní zasvěcenci moc dobře věděli, proč své vědění nesepisují. Ty jejich potenciální spisy byli schopni přečís a porozumět jim opět jen mistři. To, co žák poslouchající svého znalého učitele zvládne za den - to samostudiem knih a s mnohem větší dřinou musí osamělý běžec trénovat i rok.
A ještě není záruka výsledku.
Myšlenky na e-learning jsou jen iluze vedoucí lidstvo k rychlé debilizaci!

31.12.2023

Práce na knize ještě pokračuje a úspěšně spěje ke konci
Finále práce spěje ke konci, již se pracuje na posledním, i když rozsáhlejším tématu "Auře a čakrách". Což je téma, která samo o sobě by mohlo vydat i na několik publikací. A přestože jsem také i tuto kapitolu měl zpracováni již několik let, je nutné ji celou překontrolovat s ohledem na nejnovější poznatky z této oblasti.
No a pak po ukončení tohoto webového vydání knihy meditačních návodů pro samouky mě ještě čeká i její příprava pro tisk. Nicméně nikdo, kdo potřebuje se naučit pracovat určitým způsobem nemusí čekat a může již sám cvičit. Vše důle­žité je již zveřejněno.

 


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!