Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Aktuální scéna

nové a nedávné informace z historie i současného dění

Motto - této stránky bylo přesunuto až na její konec.


Po maturitních otázkách, kterým byl v uplynulých cca tří letech na tomto světě podroben vlastně každý člověk a které také po pravdě zodpověděl, tak na každého z nás nyní již čeká jen práce na jeho závěrečném praktickém úkolu. Ten úkol již asi rok probíhá a každý se v něm také již dávno zařadil na své místo. Ten úkol je opět jednotný, společný. Je nad síly jedince, ba dokonce i oněch 144 000 nám na Zemi ku pomoci seslaných andělů. Nelze totiž pomoci někomu, kdo pomoc odmítá. Kdo odmítne přijmout změnu, kterou ta pomoc s sebou nese, v hořícím domě zůstane.
Z gruntu vytvořit zcela novou společnost.
Reparát maturit povolen není!
Co však je důležité - finále hry je přede dveřmi.

Poslední aktualizace: 01.01.2024

Z událostí hodných za povšimnutí

 


 


 

Motto:

Náboženství a duchovnost se vždy dotýkala života všech jedinců i společnosti a především také politiky. Pokud se nezpronevěří svému poslání a naplňuje úkoly vyšších principů mravních, pak vždy vede lidstvo vpřed, inspiruje pokrok a loupežníky usídlené v senátech a parlamentech drží pod kontrolou. Ti, kterým byla lidem svěřena důvěra řídit společnost k jejímu rozkvětu pak plní svou hlavní úlohu, za kterou jsou lidem placeni – aktivně naplňovat řád a harmonii.
Za příklad správného uspořádání (organizace života) nám může sloužit původní kastovní systém rozvrstvení společnosti podle dosažené duchovní vyspělosti jejích členů a schopností pracovat ku prospěchu všech ... u dávných Slovanů a jejich genetických západních bratrů (Keltů) - úloha jejich Volchvů a Druidů. Degenerované zbytky toho uspořádání jsou dodnes vidět v Indii (příslušnost již podle zrození a ne podle míry nabytých schopností, proto tedy již nefunkční brzda společnosti).
Je základní povinností každého duchovně konajícího svým způsobem co nejvíce aktivně přispívat k udržení božského řádu, harmonie a naplňování spravedlnosti. Ne tak, jak to provádí současné západní církve (nenápadná druhá ruka klanově-korporativních mafií aktivně vytvářející informační a politické tlaky vůči lidem), nýbrž kontrolou práce politiků a veřejným poukazováním na jejich prohřešky proti vyšším principům mravním.

Běda národům, jejichž duchovní se tomuto úkolu zpronevěřili a vzali spoluúčast na okrádání lidu. Stali se sluhy zlovolných despotů, znásilnili víru ku obrazu svému, vytvořili falešný obraz boha a přivolávají tak na sebe i lid hněv Boží. Jeho trpělivost, zda viníci poznají a napraví své omyly však již dosáhla krajní meze. Otec nebeský má dostatek prostředků všechny ukáznit. Trestáni budou i ti, kteří se zlu nepostavili, neboť i oni takto nesou svůj podíl viny na opuštění cesty spravedlnosti. Proto sem patří i toto okénko - neboť praktická politika a současné církve jsou dvěma stranami té samé mince. Doposud jsou lidu předkládány pouze mince falešné od doby, kdy ďábel sám sebe prohlásil bohem a požaduje své uctívání.

 

Doplnění z počátku r. 2023

Jak se ukazuje za poslední rok, v žádném parlamentu ani v kterékoliv vládní instituci po ce­lém světě, není snad židle (důležitá funkce), na které by neseděl někým z pozadí ovládaný lump a darebák. Kdysi prorokovaná bitva o „spasení duší Ďáblem“ nyní ve skrytu probíhá a spěje ke svému vyvrcholení. I většina církví, především „opěvovaného západu“ jsou v moci satanistické bažiny – ve své roli zcela selhaly.

Spasení-sežrání, nevím, proč si všichni myslí, že budou zachráněni (na to se přece užívá zcela jiné slovo, než je význam slova něco … „spást“ … tráva čeká, až bude sežrána). Zvláště když ani neví, kdo je přijde spást. Jejich vlastní iluze? Proč neslyší, co je jim oznámeno?

Jen na několika klíčových místech světa sedí a za lidstvo dosud bojují Bohem seslaní andělé a pak ještě na mnoha místech vtělené vysoké duše – další učitelé, kteří se snaží probudit co nejvíce spících. Čím více jich bude, tím Boží vyslanci budou mít v zápase za lidstvo větší sílu. Jak je poznat? Právě jim nejvíce spílají satanovi pohůnci a s nimi i všichni spící otroci určení ke spasení, kteří se již rozhodli a z lenosti svého ducha „přijali znamení šelmy“ a nyní již jen poslušně čekají na svůj účet. Ti všichni na ně hází špínu lží – ke své vlastní škodě. Než se podívat do očí lži spalujícího pohledu pravdy, to raději věří svým i cizím iluzím.

 


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!