Stezkou moudrosti – světélka poznání
Rozpravy badatele nad tématy čtenářů.

Jaká je otázka, taková je odpověď. Mozaika, anebo jen kamének.

Energie – základní zdroj všeho

Doplňování energie organismem, zdroje energie

Zahájeno: 30.01.2020
Dokončeno a zveřejněno: 19.01.2021
Dodatek: 18.02.2021

Doplňování energie organismem, zdroje energie

Je celkem pět hlavních okruhů - z jinak velmi mnoha různých možných způsobů dočerpávání živé energie. Než pokročíme ke hledání utajeného smyslu toho všeho, je nutné si vytvořit komplexní pohled na celou problematiku a vědět, co a proč chceme vědět. Co vše a s čím vzájemně souvisí. To je probíráno v předchozích i této kapitole.


5. způsob doplňování energie – vampyrismus a satanismus

Vampyrismus = krádež energie a neustálé parazitování na všem živém v blízkém okolí. A to jak na jiných druzích, tak ale především na příslušnících svého vlastního druhu. Forma onoho vysávání má mnoho podob, nabývá různých forem. Od tyranie, přes různé psychické úchylky až třeba po vysávání ekonomik celých států. Patří sem také patologické kriminální chování.
V principu se jedná o energetický kanibalismus.
Satanismus je pak jeho extrémní ritualizovaná podoba.
Vampyrismus patří k nejtěžším typům hříchů.Postuláty stínu z pozadí

Pokud něco potřebuješ opravdu dobře utajit, nech to všem na očích.

Pokud potřebuješ zajistit, že nikoho ani nenapadne se tím směrem podívat a zkoumat co vidí, vytvoř iluzi a příběh snadno zapamatovatelný a pak jej přežeň do evidentní fantasmagorie. Kdyby později někoho napadlo tímto nežádoucím směrem cokoliv zkoumat, již dopředu je prohlášen šílencem a vše co bude tvrdit již dopředu má nálepku – „toť blábol chorého mozku“.
Jak moc se liší vidoucí prorok od blázna?
V čem je skryta základní myšlenka filmové trilogie Matrix?
Již víš, od čeho máš být odlákán?

Aby jsi zajistil, že všichni přehlédnou co se snažíš učinit neviditelným, sám upou­tej jejich pozornost „nadějným“ směrem hledání odpovědí na jejich dosud neformulo­vané otázky tak, aby vedly k chaosu a dopředu roztříšti (atomizuj) jejich vědění.
Hrou na ego pak postavíš „odborníka“ proti „odborníkovi“ – a nikdy se neshodnou.


Shrnutí dosavadního poznání, hledání a vznik parazitizmu

Doposud jsem se zabýval čtyřmi základními způsoby doplňování životní energie biologických organismů do jejich bioakumulátoru, který každý obdržel v prvopočátku svého žití v okamžiku svého zrození. To jsou základní a upřednostňovaná pravidla žití platná pro biologické systémy39) v našem koutečku vesmíru. „Pohár životní síly“ obdr­žený v okamžiku zrození je plný „živé prány“, tj. značného množství energetických kvant vázaných v určitých frekvenčních pásmech. Znovu připomínám, že ne každá energie kolem nás je biologickým organismem přímo použitelná, ale že svou nosnou frekvencí s níž je ono kvantum právě vázáno musí být v rezonančním souladu s tělem bytosti jak celkem, tak i všemi jeho částmi (anatomií, orgány, buňkami, DNA) i jeho biopolem (postaru nazývaným aura), včetně všech dalších mikroorganismů s ním symbioticky spolupracujících (např. střevní mikroflóra, viz https://badatel-mysteria.cz/rozpr/r191229-energie-4.html#potrava-streva). A protože to vše má jak společnou nosnou frekvenci jako celek, tak i všechny dílčí celky mají zase své individuální pra­covní frekvence, rovněž tak i každá další ještě menší část opět své vlastní „frekvence volného kmitání“ (terminus technikus), tak celý takovýto soupis přesných frekvencí vytváří na nekonečně dlouhé ose všech možných frekvencí jisté soustředěné shluky – frekvenční pásma. Energii (kvanta) kmitající právě na těchto frekvencích organismus i jeho části jsou schopné vstřebat pro další udržení svého chodu (jakoby dotáhnout péro svých hodinek). Naproti tomu energii ležící frekvenčně mimo tyto oblasti, která tedy nesouzní, tu přímo vstřebat nedokáže. Rezonuje a spolupracuje tedy pouze s tím, co je frekvenčně stejné či velmi těsně blízké (to již však trošičku zlobí). Co je frekven­čně již „trochu více vedle“, pokud by to mělo být využito, musí být náročně zpracová­no (tedy frekvenčně přesunuto), což již je proces vždy s horší účinností!
Tím však není řečeno, že neexistují rezonanční frekvence, které organismus nemohou rozbít, viz pozn. 32.

Pozn. 31:
Pokud jakákoliv soustava objektů je vystavena buzení nějakou frekvencí, vykazuje své charakteristiky vynuceného kmitání, měnícího se poměru ampli­tudy kmitání vůči jednotkovému buzení v závislosti na poměru s frekvencí buzení. Což podle počtu stupňů volnosti celé soustavy má zajímavé průbě­hy. Můžeme také kontrolovat chování třeba celku (třeba celý most), anebo také třeba jen jedné nás zajímající části (vzpěry). Takto se například u tech­nických celků zkoumá, zda z hlediska charakteristického provozu ono zaříze­ní je schopno dané namáhání pravděpodobně vydržet, či hrozí nebezpečí destrukce i třeba jen malým impulzem. O tom všem jsou rezonanční jevy v inženýrských disciplínách. Doporučuji shlédnout krátký film, jak si s mos­tem „Tacoma Narrows Bridge“ poradil vánek mnohem slabší, než bylo při pro­jektování mostu počítáno (byl navržen tak, aby vydržel hodně velkou vichři­ci, té se však nikdy nedočkal).
Aby to projektanti a statici neměli zase příliš jednoduché, někdy stačí, když v rezonanci s buzením je jen jedna někde umístěná, avšak pro tvarovou sta­bilitu důležitá „obyčejná“ vzpěra, která se časem „ukmitá“ – a rázem se mů­že změnit charakter roznášení sil (namáhání) v celé konstrukci a přetížit ně­co jiné a celá konstrukce se náhle zhroutí. O tom, jak je nutné vše dobře vyladit a propočítat – ptejme se stavebních statiků, anebo pevnostních vý­počtářů leteckých draků – trupů letadel.
Další příklad:
Při nájezdu parní turbíny z klidu do provozních otáček se většinou překonává pásmo kritických otáček turbíno-generátorového soustrojí. To se vyznačuje tím, že se najednou vše začne klepat, jako by celá elektrárna chtěla odpo­chodovat někam do pryč. Pokud právě v tom okamžiku obsluha dostane strach, skutečně k tomu dojde. Historie technického rozvoje má takové pří­pady zanesené v análech. Jediná možnost je přidat páru a kritické otáčky tak co nejrychleji „přeskočit/proběhnout“, anebo rychle brzdit (to zase při odstávce z trvalého provozu, ne při nabíhání turbosoustrojí).
Příklad jiný:
Při trvalém setrvávání člověka nad tokem podzemních vod sice nedojde hned k jeho zničení (onemocnění), avšak frekvence podzemních vod přeladí biolo­gický organismus na svou frekvenci a dojde k vychýlení rovnováhy všech buněk těla do jiného pracovního pásma, což následně zvýší jejich energe­tické ztráty a o to rychleji vyčerpá veškeré rezervy buněk. Následně silně poklesne imunita celého těla proti všem jinak nepodstatným škodlivým vlivům prostředí (bakterie, patogeny, viry). Jak je to možné? Jednoduše. V buňkách je voda a ta začne pracovat (kmitat, vibrovat) jinak, než by měla, tedy než buňky potřebují.
Nejdelší expozici takových vlivů vyžaduje dlouhodobý pobyt organismu člo­věka nad vodou právě různé druhy rakovin. Ty však z hlediska doby potřeb­né expozice vyžadují organismus poměrně zdravý. Mnohem dříve však člověk má šanci zemřít na některé jiné civilizační choroby, které při akumulaci svých drobných nevratných změn mají potřebnou míru expozice záření geopato­genních zón mnohem kratší (jeden ze závěrů výzkumu kdysi provedeného v Olomouci ještě v letech reálného socialismu). Tento popsaný proces vlivu podzemních vod je dlouhodobý, takže kauzalita obou jevů není hned zřejmá. Kromě podzemních vod však také existují i přesně detekovatelná místa, kde již po několika hodinách tam strávených hrozí razantní porucha organismu (smrt). Naštěstí nejsou až tak častá a běžně přístupná.
Již je jasné, proč takováto místa kdysi dávno šamané označovali nápisem „tabu“, aby zakázali netrénovaným lidem vstup do těchto lokalit, kde řádí zlý duch? Samozřejmě, ne všechna tabu místa jsou právě tohoto typu.


Pozn. 32:
Že frekvence, jejímuž působení je bioorganismus vystaven, může mít na něj fatálně destrukční vliv (přímo zlomový), k tomu doporučuji přečíst si životo­pis Royala Raymonda Rifeho, případně další zajímavé osudy na té samé stránce v sekci „výzkum“. On si při svých bádáních právě všiml účinků budi­cích frekvencí na některé nežádoucí organismy a zároveň jejich neškodnosti z hlediska člověka a využil je k okamžité léčbě řady chorob (samozřejmě s nutným následným vyčištěním organismu od takto uvolněných „spalin“ = škodlivin a jedů, což organismus se svou imunitou většinou dokáže sám, případně s vhodnou dopomocí). Neškodnost pro lidský organismus je dána tím, že tyto „zabijácké frekvence“ jsou úplně jiné, než jsou frekvenční pás­ma důležitá pro lidský organismus.
Krásnou ilustrací tohoto jevu byl kdysi Hollywoodský komediální fantasmago­rický film o tom, jak civilizaci ve spojených státech při invazi agresivních zelených marťánků nakonec zachrání hlasité vyhrávání jedné country písně s výrazným trylkem. Zeleným postavičkám při tom explodovala hlava.

Problémem dneška je, že současné vysoké nosné elektromagnetické frek­vence vysílačů komunikačních technologií se již přiblížily k pásmům biologic­kých frekvencí. Totéž co přístroje zapper provádí s parazity (a ...) v lidském těle bez jeho ohrožení, to samé může provést technologie 5G se životem na planetě Zemi, jak zvířaty, tak i lidmi. Smůla pro nás je ta, že jak se zjistilo, zvláště v souvislosti s posledními událostmi kolem koronaviru COVID-19 pře­devším v Číně, tamní zkušební a ověřovací provoz 5G sítě narušil jak imunitu obyvatel, tak dokonce i ochranné povrchové vrstvy kůže. Dokonce jsem ně­kde narazil i na tvrzení, že ta frekvence je velmi blízká frekvencím oblíbe­ných mikrovlnek – ještě jste rádi, že ji máte také?
Na internetu lze o tom vyhledat hodně informací a důkazového materiálu, proto nyní odkazy neuvádím. Bylo by jich velmi a velmi mnoho.
 

V okamžiku narození jsme zde na Zemi, jak my lidé, tak i zvířata, plně napojeni především na poslední z dosud vyjmenovaných způsobů příjmu energie (přímé spojení se zdrojem), jehož vliv však je postupně umenšován ve prospěch ostatních dříve vyj­menovaných principů příjmu energie. Je to pro to, abychom se my, zde v tělech hos­tující duše museli pevněji uzemnit v našich tělech coby pracovních bioskafandrech, kostýmech určených pro naši výukovou roli, kterou zde máme zvládnout. Proto vtěle­né duši, která do tohoto okamžiku byla dosud plně napojena na frekvence Univerza (a takto provozně napájena), je postupně tělem snižována její pracovní frekvence v procesu budování užšího sepětí s tělem a tím nuceného napojení se na další způsoby energetické koexistence platné zde na Zemi. To souvisí s individuálním plánem pozná­ní a vývoje duše v novém prostředí a s úkoly, které si s sebou každý jedinec přináší. Však ty úkoly se samy později a v pravý čas přihlásí k řešení – až bude jejich čas. Schopnost užšího napojení se k Univerzálním zdroji Všehomíra se takto postupně umenšuje tak, jak jedinec postupně dospívá (sžívá se svým bioskafandrem … tělem) a učí se. K tomu všemu je vybaven poznávacím aparátem (smysly), analytickou výpo­četní a řídicí jednotkou (oba mozky) a výkonnými akčními prvky. Aby se člověk musel učit a poznávat celé prostředí, proto v těle inkarnované duši je rovněž utlumována schopnost neustálého přímého napojení ke všem ostatním informačním zdrojům vědě­ní, ke knihovnám ákaši. Čili shrnuto: tělo je vlastně prostředek, nástroj individuálního poznávání a individuálního zrání duše v tomto hmotném a sociálním prostředí. To vše za předpokladu, že vše probíhá standardně.
Což však neznamená, že by se člověk neměl pokoušet udržet své původní schopnosti napojení jak na to pole, odkud do těla přišel, tak i na obecný zdroj energií i informací – ba právě naopak. Úspěšnému zvládnutí celé výukové lekce života právě taková neustálá snaha o opětovné propojení se s vyššími hladinami existence silně napomá­há. A jedním z mnoha úkolů naší životní cesty tímto „slzavým údolím“ je právě také udržení si svého stavu vyspělosti (vnitřní morálky) a neustálé učení se, tedy příjem informací a jejich neustálá filtrace podle zákonů Božích (a ne bludů lidských) a učení se odlišit „zrno od plev“.

Pozn. 33:
V podstatě duše se svou vlastní anatomií (myšleno strukturou uspořádání pole) je ukotvena v těle prostřednictvím dočasně vytvořeného styčného energeticko-informačního (komunikačního) prostředí … zvaného aura a sys­tém čaker. Toto dočasné pole se samozřejmě po smrti rozpadá a uvolněná duše odchází do jiného prostoru.

Pozn. 34:
Jako lidé jsme poskládáni trochu složitěji, než je jen ono okem viděné tělo a jeho „biopole“ (aura – dnes již také fotograficky dokumentovatelná). Přes­něji jsme složeni z několika vrstev, jež jsou často připodobňovány jako by k vrstvám cibule v auře. Můj názor je, že tyto hladiny nejsou „cibulovitě vrstvené“, ale že všechna tato pole jsou vzájemně prolnuta a od sebe neoddělitelná a mezi sebou se i dosti ovlivňují. Jen ze studijních důvodů a také pro snazší pochopení některých jevů si je dělíme/třídíme, „jako by byla samostatná“, což však často vede při jejich zkoumání ke ztrátě vnímání jejich souvztažností. Naše podstata se skládá z těl (polí, úrovní):
- fyzické;
- energetické;
- informační;
- emocionální;
- mentální;
- psychické;
- duševní;
- duchovní;
a těl dalších. (Nemohu znát vše.)
Ta teorie „cibulovité vrstevnosti“ kdysi vznikla tak trochu z nepříliš přesného pozorování, neboť každé to frekvenční pásmo příslušné k danému tělu má trochu jiný bezprostředně vnímatelný (účinný) „dálkový dosah“.


Pozn. 35:
Při tom všem se v našem „místním pozemském životě“ podobáme potápěči, jenž je neustále propojen „virtuálním“ kabelem a hadicí se svými pomocníky někde na palubě lodi. Jako strážní andělé nad námi bdí, dávají nám rady, po­silují nás v našem úkolu. Je to velmi často označováno termínem „mé vyšší já“. Což však nemá s tzv. egem vůbec žádnou souvislost! Nevím, jestli se duše do těla noří celá, anebo jen kouskem a zbytek se pohybuje mimo, avšak domnívám se, že se do těla noří svou větší částí, případně celá (alespoň z pohledu mé osobnosti). Potom ten „zbytek“, ono „vyšší já“, se kterým se lze spojit a získat tak pomoc, to bych spíše připodobnil ke „hnízdu duší“, se kterým je ta má svázána. Asi podobně, jako na Zemi to je rodina a obec (společnost), v níž jsme včleněni a která nás ze svého středu vysílá plnit různé úkoly ve společném zájmu (např. ulovit zvěř pro obživu). Nějak takto obdobně může působit i naše „základna duší“ nalézající se mimo tento náš „3D prostor“ (užívám označení 3D, protože se to tu zatím ještě takto prezentuje).
Toto je mé připodobnění pro snazší pochopení, nemusí však být exaktně přesně vyjádřené.
 

Tedy ještě jednou – spojení se zdrojem není přerušeno, nýbrž oslabeno pro dosa­žení zvýšeného aktivního zapojení jedince do všeobecného pozemského dění a také zvládnutí svých konkrétních úkolů na Zemi s pomocí povznášející tvořivé a účelné spo­lupráce (namísto „spaní na obláčku“). S cílem jednou odtud přinést zkušenosti a vědo­mosti … jediná deviza, kterou si odtud kromě lásky odnášíme.40)


Vznik parasitismu/vampyrismu

Jenže se často stává, že některý jedinec se z nějakého důvodu zcela od­sekne od onoho svého vnitřního spojení se Zdrojem veškerenstva. Zapomene, že je bytostí především duchovní. Tím takto dojde k jeho odpojení se od Zdroje a jeho následné úplné orientaci na čerpání veškeré své k životu potřebné energie výhradně z hmoty, vysáváním energie ze „živé“ hmoty, tedy připojené ke Zdroji prány. Většinou především z bytostí svého druhu, i když si to ani nemusí uvědomovat. Ve standardní hmotě neživé je totiž té potřebné pránické energie (kmitočtově přesně laděné) a bio­logickým organismem bezprostředně přímo vstřebatelné a využitelné, pouze nepatrné množství. Standardní „neživá“ hmota je totiž ve své formě stabilizována a funguje (pracuje) v jiných frekvenčních pásmech (frekvenčních rozsazích) než hmota živá a tím je tedy jeho organismem bezprostředně nezpracovatelná – pokud by ano, pak by nám k jídlu postačilo např. i jen kamení. A jak známo – zlatý náhrdelník sice potěší, člověka však nenasytí. Proto tedy takový jedinec musí energii na požadovaných frek­vencích získávat pouze krádeží z jiných živých zdrojů.

Pokud ono odpojení od svého svědomí je pouze „dočasné“, tedy jen zoufalým řešením „nouzových kritických stavů“ v rámci aktuálních událostí pozemského života, je to ještě „dobré“ a v nové inkarnaci si tento karmický prohřešek – dluhy odpracuje mnohem tvrdšími podmínkami a mnoha dalšími v budoucnu přidanými výukovými lek­cemi. Svůj okamžitý život si však tímto silně znehodnocuje (tedy v současných pod­mínkách značného urychlení času, kdy „karmické rány“ nás začaly dohánět již v sou­časné inkarnaci a nečekají až na další vtělení … čas se značně urychlil). V procesech probíhajících po smrti a tvořících podstatnou část naší kosmické existence (viz po­známka pod čarou 40)) se samozřejmě dozví, co vše udělal špatně a následně si plá­nuje svůj další vývojový postup.41) Přes to vše taková duše ještě není zatracena, pouze ji příště čeká mnohem více samostatných „domácích prací“ (myšleno v dalším vtělení).

Mnohem horší případ je však toho, kdo se vědomě odpojí od svého spojení se zdrojem a to s úmyslem „navždy“.42) Ten si totiž sám takto zablokuje další možnost opětovného připojení se ke Zdroji všehomíra, tedy i možnost nápravy nejen nyní, ale i ve své další inkarnaci. Tam a vlastně vždy jej bude tato jeho nerozumně pronesená velmi silná magická operace blokovat v jakýchkoliv snahách nalezení správné cesty a opětnému navázání se k nevyčerpatelným zdrojům Universa. To pak dochází k po­stupnému propadu dalšími životy v podobě pekel, a také skutečnými pekly stále níže a hlouběji, bezvýchodněji, doprovázené ztrátou naděje na opětovné nalezení cesty ven ze svého bludného kruhu (jak by ji také mohl najít, když ji nehledá). Dal se místo původního pokračování v evoluci duše na cestu její devoluce vedoucí až ke svému definitivnímu zániku.43) Každou další inkarnací tedy bude opakovat ty samé chyby a věčně si vytvářet své peklo a peklo jiným kolem sebe. Vyšší pomoc je sice možná, ale pouze s jeho vědomým chtěním, tedy provázené jeho velmi radikální proměnou.
Velmi také záleží, k jaké vývojové úrovni taková bytost patří – to však je již téma značně přesahující tento kurz o energiích.

Totéž platí i pro celé civilizace.

Kdo se vydal touto cestou své existence a vědomě se odpojil od Zdroje veškeré existence, a celým svým životem tak koná, ten brzo pocítí změny ve své energetice (všech těl, prvně v těle psychickém a citovém – emocionálním). Protože u takovéto bytosti následně v podmínkách provozu na Zemi dochází k naprostému energetickému vyhladovění, tak jej trvaleji nic nezasytí, neuspokojí. Musí se neustále snažit o přísun dalších podnětů pro svou narušenou psychiku (je přímo vázána s energetikou).
Za tohoto stavu dokonce nefungují ani základní psychické mechanismy (tzv. eucity) spojené se slovy: ticho, klid, mír, radost, štěstí, láska a soucítění, božská blaženost a sjednocení, duchovní extáze. Ze života jedince se vytrácí pokora, oddanost, láska a soucit, víra, odevzdanost, sjednocení, které napomáhají k opětovnému účinnějšímu propojení se se zdrojem a jsou nahrazovány jejich opakem.

Takový jedinec ztrácí vyšší ideály a orientuje se výrazně materiálně a kořistnicky a jeho morálka i svědomí začíná postupně klesat. Jeho chování tomu odpovídá a nic mu nedokáže přinést radost. Orientuje se pouze na konzum a požitky, které mu mají toto vše vynahradit. Ve skutečnosti strádá na všech úrovních svého aktuálního bytí, i v onom konzumu. Hledá neustále silnější „dráždidla“, moc, zvůli, ničení, manipulaci s tvory, až po přímé vysávání energie z biopole jiné bytosti, dokonce i vysávání jeho životních šťáv … stává se vampýrem. Energii pouze vysává. Soužití s ním pak pro jiné funguje jako spojené nádoby, kdy on je zcela prázdný a ještě s dírou ve svém dně, kterého není možné ničím naplnit (není schopen se svou energií hospodařit – vázáno k jeho způsobu života). Jeho napojení k ostatním bytostem kolem je neustále více destrukční, až všechny kolem sebe zcela vyždímá. Netvoří, pouze spotřebovává. Nežije, pouze přežívá. Již není s ostatními bytostmi v jeho okolí v symbióze. Je to zcela „zbytečný člověk“, parazit, džentlmen v původním slova smyslu (nepracující), který si navíc svůj psychický komplex potřebuje vybít a začne si jej kompenzovat na jiných, především slabších. Pro pocit vlastní důležitosti se stává třeba členem kavárny, „sluníčkářem“, a jiných zvrácených existencí. Touha hromadit mamon se stupňuje, ničeho není dost. Chce pouze přijímat, avšak žádná odpovědnost. Nic neumí, kromě krást – ideální zločinec, exekutor, bankster, politik a „manager“ současného věku, a mnoho dalších podobných lidí, často se snažících vypadat jako tzv. „elita“.

Tento degradovaný stav osobnosti je pak většinou vždy spojen s řadou psychic­kých poruch a nedostatků, které se snaží lživě vydávat za „přednost“ (pokud nebyl důvod, nemusely být u něj dříve hledány a tedy ani odhaleny). Vyznačuje se velmi nabubřelým egem, nízkými všeobecnými znalostmi vnitřně „vyvažovanými“ Dunning–Krugerovým efektem. Je charakteristický předvídatelným chováním démonického typu a k tomu je ještě „svázán řadou nitek“ (vazeb), kterými je někým jiným snadno ovla­datelný a také vždy bývá ovládán v něčí cizí prospěch, aniž si je toho z počátku vůbec vědom. Díky tomuto koktejlu vlastností se povětšinou může i stát členem některého stupně „elit“44), anebo se o toto velmi snaží.
Komu však svým bytím a existencí slouží? Bohu zcela jistě ne!


Vampýrův vývoj v těle

a jeho obecně platný průběh pro počáteční rozvoj všech lidských jedinců.
Platný, pokud se zrovna nejedná o bytost od narození svým vnějším prostředím cíleně deformovanou výchovou a výukou k jejímu výslednému démonickému chování (zroze­nou v prostředí elit).

To vše se týkalo bytosti „lidské“, přesněji těžce deformované duše oblečené v již vyzrálém lidském těle. K tomuto svému koncovému stavu se duše zrozená v těle po­stupně propracovává až od doby, kdy je základ jejího těla už v podstatě vybudován a duše se ve svém těle již poměrně dobře usadila a naučila je ovládat. Zároveň zvládla minimum dovedností potřebných pro svou další již osamostatňující se existenci. Až do tohoto okamžiku totiž byla pod ochranou vyšších andělských sil, lásky a odpovědnosti rodičů za její prvotní rozvoj, zároveň s nárokem na beztrestné konání chyb a mnoha různých tolerovaných prohřešků (první výukové lekce života).
Věk cca deseti let.
Od tohoto okamžiku začíná postupné uvolňování dosavadních ochran zajišťujících brá­nění před konáním karmicky těžkých hříchů a také počíná karmické počítání – k poz­dějšímu účtování. Počala doba směřující k plné budoucí samostatnosti a také odpo­vědnosti za každou myšlenku, postoj, čin. Jsou to léta dalšího učení a vyzrávání a také programování psychiky, vědomí i podvědomí (prováděného z vnějšku) a obje­vování se (či projevování) karmických programů uložených v hlubinné paměti duše. Je to doba ještě posledních možností výrazněji ovlivnit své další směrování, pozitivně či negativně. Ne z hlediska úzce osobního prospěchu, ale z hlediska vyšších principů mravních. Plná odpovědnost pak nastává většinou v období pohlavního dozrání a ve společnosti bývá provázena řadou rituálů přechodu (například závěrečnými školními zkouškami). Systém osobnostních priorit jedince je již fixován a v podstatě již se dále mnoho měnit nebude.

Poté docházívá ke zpřetrhání posledních dále nepotřebných vazeb (nutných pro prvotní vývoj) a přichází nutnost aktivního a plného zapojení se do tvořivé spolupráce v místě svého života. Zároveň je to spojeno s definitivním přechodem na hlavní způ­sob svého budoucího energetického zásobování. Zda to bude v souladu se všemi do­sud popsanými kategoriemi (předchozí kapitoly), anebo doprovázeno přechodem na bezmezné vysávání živé prány ze všech bytostí kolem (vampyrismus), to již závisí na samotném jedinci a nasměrování jeho dosavadním vývojem (výchova, výuka, tlak okolí). V případě vampyrismu se tento počíná projevovat a rozvíjet ve všech podo­bách, velmi často začíná právě peněžní formou. Patří sem však velmi mnoho dalších různých kategorií a stupňů, jako například i sláva a obdiv okolí (k celebritám), moc (velmi silné narkotikum), ale třeba i projevy náboženství (církví).
Zvýšení účinnosti vysávání energie ze svého okolí – viz text o odstavec dále.

Peníze jsou totiž z různých materiálních forem jednou z nejvíce koncentrovaných podob energie (vyjma energii pránickou, jež je specifickou formou biologicky koncen­trované volné energie vakua). Je to velmi dobře možné sledovat například pozorová­ním lidí při provozování hazardních her. Peníze jsou energií volně směnitelnou a snad­no přenositelnou i převoditelnou na jiné formy energií. Při tom peníze nemusí být pou­ze fyzické, to je jen jejich symbol. Důležitá je hodnota jim přisouzená a všeobecně akceptovaná a může mít i formu čistě virtuální a ničím nepodloženou (nicméně musí mít vždy svůj nějaký definovaný etalon).
Zde také každý hledej prvotní důvody a příčiny mnoha různých rozehrávání finančních krizí, měnových reforem, organizování kolapsů bank i burzovních a jiných trhů. Z to­hoto úhlu pohledu se mnohé ekonomické záhadnosti snadněji ozřejmí a ty procesy se následně dají sledovat a odhalit. Jsou to jen hazardní hry v jiných kulisách s jinými aktéry o totéž – energii reprezentovanou např. pouhým zápisem několika impulzů na disku v počítači a nic víc. Při žádném finančním kolapsu ve světě se ty peníze nikdy neztratily, pouze šikovnou manipulací pod krytím šikovně nastavených iluzí byly pře­sunuty na jiný účet a bez ohledu na jejich „hmotnou“ podobu (na tržišti by se mluvilo o krádeži). Přitom počáteční rozehra může vypadat různě, např. vypuštění viru někde ve světě a hra sama může mít mnoho nečekaných zvratů (začátek tohoto textu psán v březnu 2020).

Aby bytost, která se odpojila od kontaktu s prapůvodním Zdrojem veškerenstva mohla vůbec ještě nějaký čas přežít ve svém fyzickém těle, musí se jakkoliv zapojit do sítě vysávající životní sílu z ostatních Božích bytostí. Prostřednictvím kterékoliv vějičky se stát služebníčkem mnohem rozsáhlejší sítě vampýrů, i když stejně sám zrovna tak jako i oni bude nakonec bez milosti touto sítí semlet, což mu však „El“ stejně nikdy nesdělí. Začíná to tím, že se počne sdružovat se stejně psychicky defor­movanými jedinci svého druhu a spolupůsobit v některém z egregoriálních polí, jehož se stává členem (třeba ve stranickém klubu v parlamentu), který mu v tomto jeho destrukčním procesu napomáhá. Postupně se může přemístit v rámci tohoto jediného všezahrnujícího vampýrického pole i jinam, tedy do dalších oblastí, anebo postoupit v jeho hierarchii do vyšších hladin.
Tyto formy existence (vampyrismus) patří tedy mezi karmicky nejtěžší provinění. Před následným trestem neochrání ani pravidelné poklony ve kterémkoliv chrámu, ani ja­kákoliv vnější okázalá religiozita, ani genetická příslušnost ke kterékoliv rase, národu, či šlechtickému rodu.
 

To vše se týká perspektiv lidských bytostí. Většinou se vůbec netýká zvířat a jiných forem přírody, kde se toto specifické jednání nevyskytuje.
Pouze drobná poznámka – nezaměňovat vampýrismus se specifickými symbiotickými vazbami mezi lidmi. Např. velmi často bývá mezi manželi jistá vzájemná energetická nevyváženost jejich polí a tedy dochází víceméně ke stálým energetickým přesunům mezi nimi, avšak zároveň je to vyrovnáváno jinými formami jejich vzájemné součin­nosti (spolupráce) během jejich života. Nebo k tomu často dochází ve vztahu matka – dítě, a takových případů lze samozřejmě najít více. Avšak v této kapitole nemluvíme o drobných energetických nesrovnalostech, nýbrž o výrazných a velkých transferech energií „odněkud“ „někam“.


Shrnutí

Vampyrismus je poslední možnost dočasného prodloužení své existence ve fyzic­kém těle pro toho, kdo se vědomě odpojil od nevyčerpatelných zdrojů Univerza. Kdo opustil cestu evoluce a dal se cestou devoluce (směrem ke svému zničení). Sám sobě zrušil možnosti, které skýtá 4. způsob (spojení s Otcem Nebeským). Většina energií získatelných podle 3. způsobu se pro něj po čase stává také jedovatou (příliš vysoké frekvence). I když si sám pro svou potřebu začne vytvářet sběrné sítě a využívat pře­laděných fraktálních antén s jejich frekvenčními filtry, jak již bylo rozebráno v souvi­slosti se 3. způsobem čerpání. Zůstávají mu tedy k disposici jen nemnohé možnosti 1. a 2. způsobu a i ty jsou přiškrcené, omezené a v důsledku nastavení jeho psychiky mají i nižší účinnost … nadměrné zvýšování příjmu pouze tohoto typu energie násled­ně vede ke kocovině a nutnosti opětného pokračování podobně, jako přemíra chlastu. Podrobněji vysvětleno o něco dále.

Tyto bytosti jsou vždy charakteristické:

1. … velmi narušeným egem (mnoha destrukčními programy nadměrně zdeformova­ným operačním systémem svého myšlení a uvažování);

2. … napojením se na silný egregor vampyrismu, přesněji na některé z jeho chapa­del (jako u chobotnice) a s tím také následně zvyšujícím se nárůstem skryté krutosti a agrese;

3. … sobectvím – spotřebou všech dosažitelných zdrojů pro sebe a na uspokojení svých potřeb (tedy např. i potřeba „moci“) a zároveň neschopnost dát cokoliv jiným, pokud mu z toho nekyne naděje na několikanásobný zisk.
Slova „dělám to pro rodinu“ bývají pouze a jen zástěrkou, ve skutečnosti celou svou rodinu většinou považuje za svůj majetek povinný vytvářet jeho „výkladní skříň“ a uspokojovat jeho nenaplněné ambice (těžko zpracovatelný psychický stav);

4. … vysokou fixací na zdánlivé (virtuální, tedy neexistující) efekty a především také na svůj vytvářený vnější obraz („image“ pro veřejnost), většinou zcela falešný a mající zakrýt jejich skutečnou podstatu (přísloví „navrch huj, uvnitř fuj“);

5. … svou nadměrnou fixací na materiální množství čehokoliv a výhradní zaměření pouze na spotřebu (konzumní způsob života).

U takové bytosti dochází k nevyváženosti v příjmu jídla, ke hromadění zbyteč­ných či nepotřebných předmětů, orientaci na specificky koncentrovanou formu energie v penězích, hledání požitků a zábav a pod., a také soustředění se na získání a udržení co největší moci – „kam až oko dohlédne“, a s tím opět spojenému maximálnímu sta­hování zdrojů ke své spotřebě. Většinou po tom následuje ještě větší „kocovina“, tedy ještě větší energetický hlad. Je to způsobeno tím, že energetických kvant příslušných frekvencí je v tomto způsobu získávání poměrně málo a hůře vstřebatelných a využi­telných, a to ještě ne v plných šířích všech potřebných frekvenčních pásem (místo bí­lého šumu v celé šířce pásma je čerpána energie pouze na několika přesně vymeze­ných frekvencích – frekvenční filtr příjmu a zpracování energií je nastaven poruchou psychiky).

Zároveň pro možnost přežití ve společnosti bytostí svého druhu se jedinec upíná na různé egregorické návnady a psychické náhražky, které slibují snazší a lehčí život – „za nic“ a stává se součástí jejich sítí. Jakmile je jedinec takovými falešnými systé­my indoktrinován, stává se vortexem cizí energetické sítě, která jednak jeho prostřed­nictvím odsává energii z prostoru i z něj, ale na jeho udržení v dalším aktivním provo­zu mu část energie tato síť vrací nějakou formou zpět, či alespoň její iluzi. Iluzi nepo­stradatelnosti, úspěchu, tzv. „lásky“, moci či rostoucích bankovních kont (pouze fiktiv­ních nul na účtech – banka stejně se vším co je tam vedeno patří někomu jinému) a podobně.

Pozn. 36:
To vše proto, že svým specifickým přetvořením se bytost natrvalo vyčleňuje ze stávajícího společenství spolupracujících bytostí a stává se pouze jejím nefunkčním nádorem. Chová se přesně stejně tak, jako rakovinou postižená nádorová buňka v těle. I ta je za normálních okolností zdravě fungujícího těla vyhledána jeho imunitním systémem a zlikvidována. Pouze v organismu s narušenou imunitou se může udržet – což je vlastně důsledek narušených energeticko-informačních polí. Totéž i ve společnosti – aby nebyl takový jedinec odhalen a vyvrhnut, musí se opřít o silné vampýrové energeticko-informační pole napojením se na některé jeho egregorické rameno.
To je důležitá charakteristika – nezapomenout.

To vše je doprovázeno změnou psychiky na biorobotický typ, později až démonic­ký. Jedinec je programově veden k destruktivnímu myšlení i jednání jak ve společnos­ti, tak i k přírodě. Netvoří, pouze ničí. Neboť ten, kdo jej formou svého silového pole ovládá (matrix), ten jej využívá k uvolnění koncentrované energie ukryté ve stvoření a to může jen a pouze prostřednictvím Boží bytosti přetvořené v tzv. energetický sací vortex. Neboť toto „vyšší“ a jemu nadřazené silové pole samo není schopno koncen­trace (zahuštění) energie vakua do formy pro něj potřebné (do daných frek­venčních pásem). Tuto schopnost koncentrace a přeměny energie vakua do formy pránické energie dokáží pouze živá pole, nikdy ne parazitické entity. Ty se věnují pouze jejich zachycování v jimi vytvořených destrukčních prostředích. Jako zdroj nejkvalitnější pránické energie pak slouží přímo člověk. To je to, čím nakonec za to vše zaplatí své­mu ochránci – stejně jako ve chlívku vykrmovaný čuník, avšak mnohem horším způ­sobem. Neboť to prase na krmníku odevzdá pouze své tělo, na rozdíl od lidského parazita, který to svému páníčkovi okoření i svou duší.


Příklady, projevy a mechanismy

Veškeré výše popisované projevy se na bytostech takto postižených začnou pro­jevovat podle výše naznačeného schématu. Napřed v postupných změnách psychiky a následně i v jejich jednání a chování. Chování často šikovně maskovaném, na první pohled ne zcela zřejmém. Nadměrný rozvoj sobectví, hrabání pouze na svou hromadu, boj se všemi a vůči všem (samozřejmě dočasně maskovaný za neupřímné projevy přízně a přátelství). Vnitřní strach ze ztrát – všeho, „privilegií“ „popularity“, …
Typická je také stálá snaha o „být na výsluní a uznávaný“ (laiky na internetu za … vlastně za nic), přehnané pocity výjimečnosti podporované úpornou snahou patřit k nějaké „významné“ skupině (třeba i skutečné zločinecké mafii, či nějaké obchodně-průmyslově-politicko-mocenské skupině (tzv. klanově korporátní), anebo státní nebo náboženské45) hierarchii).

Patří sem také všechny patologické formy moci zároveň spojené se strachem. S vědomím, že o tu moc může kdykoliv přijít. To později vede psychiku k rozvoji agrese, násilí a až k tyranii. Od tyranů a diktátorů až třeba po případy neustálého domácího násilí – vše v jednom pytli. Jsou ale rozvinuty i nenápadné a skryté formy moci, např. prostřednictvím ovládání peněz či třeba i monopolního ovládání trhů. Aby tohoto cíle mohlo být dosaženo v tak velkém a komplikovaném celosvětovém prostře­dí, proto byly vyvinuty i různé formy ovládání psychiky lidí. Např. teologická nesná­šenlivost, rasizmus, demokratismus/liberalismus, nacionalismus, fašismus i původní Marxův komunismus46) a jeho extrém trockismus (komunismus byl vybaven idejemi vedoucími k jeho nefunkčnosti … dnes je ve všech parlamentech Evropy maskovaný pod hlavičkou Piráti47)) a další systémy různě zkřížené. Všechny tyto celospolečensky nebezpečné jevy a koncepce vychází z jedné jediné velmi staré knihy, která se kdysi stala kodifikovaným základem pro organizování neustálých bojů mezi lidmi. K tomu byly vypracované a propracované všechny formy ovládnutí myšlení lidí reklamou (pro­pagandou, public relations) včetně využití podprahových (subliminálních) metod ovliv­ňování myšlení, ale také mnoho jiných, nových a utajených metod (MKultra, také zde, až po formy přímého dálkového elektromagnetického působení na mozek …).
Základem všeho však je – STRACH. Vypěstovaný pocit, který každého ovládá.

Aby démon strachu (přestože je to psychický program, tak je v člověku schopen přímo se i zhmotnit) mohl nad člověkem zvítězit a plně jej ovládnout, musí být lidské bytosti napřed odstraněna jeho základní a prvotní jistota, jakási „kotva“. Jakmile je od ní odstřižen, tak se jedinec již snadno stává volně ovladatelnou hříčkou emocí a ele­mentárních pudů, podobně jako utržená loď. A za zbytek onoho „řetězu od kotvy“ je možné jej již táhnout kamkoliv – ten volný konec určuje člověku jeho další směr, řídí jeho vnitřní směrování. Tou kotvou lidských bytostí je VĚDOMÁ VÍRA. Neboť víra také může být slepá – což je ta, prostřednictvím které se ono vyšší nadřazené parazitické pole snaží všechny jemu podřízené bytosti (jím ulovené oběti) ovládat. To je ona ná­hražka skutečného vědění, která je vždy s nálepkou „pravé a jedině spasitelné víry“ napsána na onen zbytek řetězu od utržené kotvy. Tímto nápisem se pak člověk řídí a inspiruje a vůbec již nepřemýšlí o tom, zda onen nápis náhodou není falešný. Napsaná litera mrtvého nápisu je pak pro něj svatá, svatější než živý Bůh. Tímto způsobem takto dochází k odstřižení člověka od Boha. Hledání cesty opětného spojení člověka s Bohem je nahrazeno pouhou falešnou nápodobou boha.

Toto již kdysi dávno vysvětloval i učitel Ježíš a tehdy také učil, jak se lze opět k Otci nebeskému vědomě přiblížit a navázat s ním úzký vztah. Jenže tato prapůvodní silná kotva duše vždy způsobí silný přítok vysokofrekvenční energie přímo od Zdroje Universa (pronikavé světlo) a ta je pro všechny parazitické síly i její nástroje silně destrukční. Asi jako kdybychom k pradávné radioamatérově krystalce na baterky připojili přímo kabel z elektrárny (frekvence a výkon) – také shoří. A tomu se tento náš zdejší matrix, toto parazitické pole rozprostřené nad planetou Zemí a všechny vampýry ovládající, tomu se snaží prostřednictvím jeho vampýrů zabránit za každou cenu. Jako účelový prostředek k tomu využívá různé hierarchie mnoha církevních struktur a nenápadnou modifikaci řady náboženských učení, především učení knihy. Jako nejvyšší stupeň těchto všech svých snah pak matrix pomocí jemu podřízeného spolku kabaly a prostřednictvím rabínských struktur připravil a do světa rozšířil novou víru – ateismus. Kvazi-vědecké zdůvodnění a „pseudovíru“ v neexistenci Boha (Darwin, Marx a mnozí další), kterou se mu podařilo masivně rozšířit po celé Zemi – to proto, aby nikdo skutečného Boha nehledal. Neboť pravděpodobnost toho, že člověk nalezne něco co nehledá, je velmi nízká. A když to snad i najde, pak stejně neví co našel – opět to zahodí.
To pak bývá doprovázeno likvidací spojení s předky, tradičních ověřených mravních hodnot, základních celospolečenských struktur a také doprovázeno ničením chrámů (jakýchkoliv, všech, tedy jak cizích, tak často i vlastních), kde je stále ještě možné nalézt stopy spojení předků s Bohem.

Všechny ty metody jsou pouze různě vybroušenými fasetami stále jediné­ho a neustále skrývaného kamene zla. Základního „jádra pudla“, které se neustále již tisíc let snaží zůstat nepoznané, neviditelné, lidmi neviděné, pouze výjimečně se odhalující vybraným jedincům s ním přímo komuniku­jících. Nad celou Zemí neustále udržuje svou energetickou sběrnou síť. Všichni vampýři tak jak byli popsáni, slouží jenom jemu a ve finále jsou jím také plně pozřeni. O čemž samozřejmě dopředu nemají nejmenšího tušení. Včetně těch „nejvyšších“ a nejskrytějších, kteří se ve své samoli­bosti domnívají, že právě oni to jsou, kdo tahají za všechny nitky světa (to není o Washingtonské ani o Londýnské bažině, ty leží v celé hierar­chické struktuře teprve až na eN-tém místě od vrcholu této síly).

Nabízí se tedy otázka, zda je možné se tomuto působení bránit? A zda je vůbec nějaká naděje? Kde je ten kompas, který může člověka navést opět na správnou ces­tu a pomoci mu nalézt v sobě Člověka? Jak se jmenuje? Odpověď je pouze zdánlivě skryta a tam, kde ji nikdo nehledá. A kompas i mapu nosíš v sobě, ve svém srdci. Musíš jen chtít a hledat a věřit, že přestože můžeš i chvíli bloudit, tak tu správnou cestu nakonec přeci jen najdeš.


O bytostech nelidských, o polích a egregorech a jejich projevech

Protože jsme se ve sledování energetických toků dobrali až k energetickým příči­nám některých druhů typového chování mnoha nedobrých jedinců lidského společen­ství, je také potřebné si všimnout i těch objektů, které se tu v našem prostoru sice pohybují, avšak svou přítomnost se raději snaží utajit pro svou značnou nápadnost (povšimnutelnost). Což by nakonec znamenalo jejich odsun z našeho prostoru. Hned na počátku se však vyhneme těm, kteří se tu sice také pohybují, nás však neohrožují, byť spíše ohrožujeme a omezujeme my je (duchové, skřítci, víly a další s jim příbuzné entity).

První entitou, kterou člověka napadne, je čert. Jenže tato bytost nám do sché­matu parazitů, příživníků a vampýrů svou charakteristikou nezapadá. Ne že by nebyli zlomyslní, protivní …, ale nejsou sami od sebe škodliví, spíše nám jen nastavují zrca­dlo. Pokud si probereme vše, co se lze o nich dozvědět z pokladnice lidové moudrosti – pohádek, tak všichni čerti mají charakter a jsou podřízeni vyšším zákonům spravedl­nosti. Jsou svázáni naprosto přesnými regulemi svého řádu a také pravidly styku s lid­mi. A pokud by snad někdy měli přímo poškodit nevinného, tak se tomu brání a vždy tam nechají prvek náhody pro možnost jeho záchrany a za vše co způsobí je prokaza­telně vinen vždy zosnovatel, tedy člověk, druhá strana smlouvy. Z těchto vyšších pra­videl kosmické hry není vyjmut ani nejvyšší jejich pekelná autorita – Lucifer. Z toho­to hlediska je možné je označit sice za pokušitele našeho deformovaného ega, ale také za bohem na nás seslané examinátory a zároveň i policii hlídající osobní mrav­nost a kontrolující svědomí každého z nás. Je to prostě myslivec, který v lese loví škodnou.

Čerti tedy spíše představují pouze výstupní kontrolu nad rodem lidí, instituci, úřad … jak je to také popsáno ve filmu Čertí brko. Ten také nastavuje zrcadlo typic­kému a rozšířenému chování nás lidí a hlavně zobrazuje smýšlení, chování a motivaci našich tzv. „elit“. Pohříchu z důvodů zcela nedostatečných základních znalostí literátů, jsou čerti i v pohádkách velmi často zaměňováni s jiným a mnohem horším skutečně zákeřným polem – viz dále. To samé platí i o nesprávných záměnách obsahově zcela odlišných pojmů Světlonoš (Lucifer) × Satan.

Další z oněch pohádkových bytostí pak je Ďábel. To však již je kategorie zcela jiná a mnohem horší a pro nás reálná. Z neznalosti pojmů bývá často zaměňován za čerta či Lucifera, avšak to je již pouze projevem naší hluboké neznalosti základních pojmů. I když ďábel pracuje obdobně jako čert a vyhledává ke svému účelu a potřebě mravně slabé jedince, tak cílem (motivem) ďábla již není „očista lesa od škodné“, nýbrž snaha z ovládnutého jedince učinit svého vzteklého psa a jeho prostřednictvím pak vysávat i další zdroje kolem něj. Lépe by bylo jej přirovnat k hlavnímu (a zároveň i řídícímu) principu hledaného energeticko-informačního pole skrývajícím se za celou skupinou mnoha jevů s tím spojených. Toto pole právě prostřednictvím mnoha svých vytvářených egregorů vysává mnoha svými ústy energii z celé lidské populace tohoto světa. Je to proto, že on sám nemá v sobě možnost koncentrovat volnou kosmickou energii do podoby jemu potřebné a proto se musí napíchnout na živé biologické zdroje – koncentrátory prány. Jak zvířata tak i lidé – lidé však pro něj představují mnohem vyšší kvalitu a vydatnost, než je schopen vytáhnout ze zvířat. Právě o ty mentální a psychické a další složky, kterými zde disponují humanoidi pozemského typu. Zdrojem (čerpadlem energie, vortexem, tedy anténou) se pro toto silové pole stává kompletně celé tělo toho, kdo je jím „lapen, ovládnut“, i s celou svou psychikou, kterou toto pole ovládne a donutí tak člověka mu sloužit. Jedince omotá celou řadou pomocných egre­gorů, které jsou mezistupněm k jeho „přenosové síti“ jeho silového pole roztaženého nad celou planetou podobně, jako jsou např. pole gravitační a jiná.
Podobně jako pole gravitační a elektromagnetická se tedy jedná o pole silové, s přímým vlivem na náš mozek, myšlení i psychiku.

Právě proto využívá i lidských jedinců a jejich seskupení jako svých ná­strojů. Včetně celých vlád i církví a dalších nástrojů řízení jím ovládnu­tých. A aby je dobře ovládal, tak jim poskytl i zdání – pocit beztrestnosti vůči Božím zákonům platným pro celý kosmos. Vypnul v jejich mysli vě­domí Boha a sám se prohlásil za boha nejvyššího, učinil z nich své „slu­žebníky Ela“ (tzv. „elitu“) a dokonce je přiměl i k nejrůznějším projevům vampyrismu přímo až na fyzické hladině jejich konání. Což je již velmi silná technika vysávání energie z lidských i jiných bytostí, zahrnující i růz­né formy mučení, zabíjení … až včetně pití krve obětí a programovému násilí na dětech. Je to čirý satanismus dotažený až do těch nejextrém­nějších podob kanibalismu. Satanismus, to je utajená ďáblova technika provozovaná na lidech rukama lidí s cílem odsátí veškeré jejich pránické energie, tedy přesněji té „živé“ energie – koncentrované v určitých frekvenčních pásmech a okořeněné mírou způsobeného utrpení.

Do této kategorie zločinů patří i všechny formy pedofilie, znásilňování, nezdůvod­něného násilí a zabíjení pro zábavu, sadismu. Patří sem i nejrůznější formy krutého a krvavého zabíjení, především lidí a dětí – a to jak pro zábavu, tak ale především (a velmi často) skrývané za předepsané rituální důvody. Protože týrání pro zábavu, toho jsou schopny pouze lidské bytosti. Pouze člověk na základě své výchovy dokáže s potěšením utýrat bezmocné dítě až k smrti a bavit se jeho utrpením a to jen proto, aby pak jeho krev z něj takto specificky vytěžená (vysátá) „měla tu lepší chuť“ a přinesla mu vyšší pocit uspokojení a také omlazení … „adrenochrome“.
Již je jasné, o čem byl na jaře a v létě roku 2020 boj Trumpa s podzemím? Na čem „ujíždí“ tzv. „lepší lidé“ (neboť oni lidi za lidi vůbec nepovažují). O čem vlastně vypo­vídá případ Alžběty Nádašdyové (rozené Báthoryové) literárně zpracovaný Jožo Nižnánskym v knize Čachtická paní? O čem vypovídají zmínky ve Starém zákoně o temné síle, ať si říká Moloch, anebo jindy se nazývá JHVH? Jsou to stále jen jedny a stále ty samé projevy jisté, stále téže entity. A válka, to je pro ni kromě těchto již zmíněných jednohubek, to je pro ni teprve ta pravá energetická sklizeň a energe­tická žranice.

Pokud si někdo myslí, že si vymýšlím, pak přeskoč na dodatečně připsanou podkapitolu „Satanismus - dodatek“ a prověř další zdroje.

Pozn. 37:
Zvíře loví a zabíjí tehdy, když má hlad.
Predátoři v přírodě jednak vždy loví slabší a nemocné kusy (plní sanitární funkci) a jednak zachovávají druhovou rovnováhu. Křivky (sinusoidy) jejich přemnožení vždy se zpožděním sledují křivku přemnožení loveného druhu.
Týráni zvířata neznají. Hra kočky s myší je pouze výuková lekce lovu koťat, ne zábava. Zvíře spadlé ze srázu také hyne v bolestech, avšak vyrovnaně. Ne pro zábavu a radost někoho jiného.
Jak to dělají lidé? Kde se tomuto naučili?

Pozn. 38:
Například kdysi oblíbená zábava anglických gentlemanů v Austrálii (a i jinde) v pořádání pikniků v přírodě spojené s následným lovem domorodců pomocí střelných zbraní. Anglosasové vždy mezi jinými národy vynikali silnou ideou: co nelze zotročit – vyhubit. Proč?

Pozn. 39:
Kromě přímé pedofilie (sexuálního násilí konaném na dětech) sem patří také různé formy jiného násilí na fyzicky i psychicky slabších a snadno zranitel­ných tvorech. Také sem patří mnoho forem psychického násilí, mučení a pod. Včetně např. šikany, kyberšikany, stalkingu a mnoha jiných starých i moderně inovovaných forem v kyberprostoru (a pak že prý máme jen tří-rozměrný prostor). Nedokáži provést ani taxativní výčet všech variant pro­následování a týrání.
Pozor: patří sem také i záměrné zločinné překrucování skutečností s cílem právního pronásledování hájících se poškozených. Paradox nám vnucovaný proti platnosti Božích zákonů, kdy zločinec má právo na ochranu a poško­zený naopak musí být trestán.

U všech probíhajících fyzikálních i technických procesů i dějů nás vždy zajímá účinnost dané přeměny. Co získáme a co ztratíme. Kolik vložené energie se přemě­ní v užitečnou práci a jaké má daný proces přeměny energetické ztráty. Zajímá nás tento jejich vzájemný poměr. Všichni zainteresovaní se například snaží zvýšit účinnost třeba spalování benzínu v motoru, a když se jim to podaří i jen o 1 %, jsou nadšeni…
A jaká účinnost je u těchto dějů?

Z tohoto úhlu pohledu, to, co z toho všeho konání získá ona lidská zrůda podí­lející se na těchto satanistických zločinech je „nula nula nic“, ať jsou jeho „hřejivé“ pocity jakékoliv, sebevíce jej naplňující a povznášející. On není v pozici, že by z této energetické přeměny mohl něco málo energie vytěžit přímo pro sebe. Jemu, prostřed­níku (vampýru v lidském těle) nezůstane nic kromě pocitu, a ten nemá hodnotu účinnosti ani tisíciny promile (tedy účinnost řádově ani 1 : 1 000 000). Neboť i kdyby i jen taková byla, tak jej to v ten moment rozmetá na atomy. A to si jeho pán ďábel nemůže dovolit – takto zbytečně ztrácet své služebníky. Teprve až na konci hostiny, až jako poslední chod, tehdy si pochutná i na svém oddaném číšníkovi, již správně „okořeněném“.
Ďábel vždy bere vše a nakonec spolkne i svůj nástroj.

Ďábel – to je jméno onoho hledaného energeticko-informačního silového pole, oné neviditelné parazitické sběrné síťové struktury rozprostřené po celé planetě Zemi, prostřednictvím mnoha svých egregorů plně ovládající psychiku všech vampýrů a satanistů rozmístěných v elitách ovládajících většinu řídicích struktur světa, včetně služebníčků služebníků.

Je to cizí silové pole, které se nám sem kdysi velmi dávno do našeho kouta vesmíru „nasáčkovalo“ odjinud. Od té doby tento mimoplanetární parazitický systém toho zde má na „svědomí“ velmi mnoho. Jediný jeho „klad“ je, že tato struktura vytvořila extrémně náročný 3D výcvikový polygon duší široko-daleko.


Pozn. 40:
Abychom to vše dokázali pochopit, musíme vědět přesně, o co se jedná. Stále ještě nevíme, o jaké hodnoty a v jaké měrné soustavě se jedná – k tomu se teprve musíme dopracovat a zatím děláme pouze soupis fakt popisujících daný jev.


A jak je to s mimozemšťany, a také s astrálními entitami?

Mimozemšťané se zde na Zemi vždy nacházeli a jsou přítomni i dnes. I naše současná zde na povrchu převládající populace kdysi velmi dávno přišla z hvězd jak o tom například svědčí jisté genové sekvence v lidské DNA, které zaručeně nepochází z této planety – to však již je jiné téma. V tomto textu nás však nyní zajímají pouze ti mimozemšťané, kteří se tu vlastně na svých cestách jen pozastavili, ať již jsou jejich vnitřní úmysly jakékoliv. Ve svém vlastním zájmu se však před námi skrývají a vědí, že jisté vyšší „pravidla a zákony hry“ včetně zásad o nevměšování se do vývoje jiných civilizací platí jak pro tuto planetu stejně jako i v jiných částech vesmíru, a že to platí i pro ně a že i oni jsou pod jistým vyšším dozorem a v případě vměšování si také po­nesou odpovídající následky. Což však neznamená, že by se občas někde nemohli objevit a prohlásit se třeba i za bohy a přimět lidi k nějakému jim prospěšnému jed­nání. Takové případy v historii byly občas, byť zkresleně zaznamenány a podle jistých známek s omezenou významovou přesností jsou dešifrovatelné i dnes – zabývá se tím mnoho jiných badatelů pátrajících po „nevysvětlitelných“ záhadách a vedou jejich sou­pisy. Ale ne vše ještě bylo odhaleno, pouze jen nepatrné zlomky ze všeho, a navíc ne vše nalezené ještě spolu souvisí. Zatím to jsou jen střípky.
Doporučuji k rámcovému seznámení se s touto problematikou článek „Atlantida, elita hledá nesmrtelnost“, který stále ještě neodhaluje vše dopodrobna. Vnímavému však naznačuje, co a kterým směrem lze hledat. I když autoři videa si snad ani přesně neuvědomují, kam a na co vlastně míří, tedy co se za tím skrývá (viz výše – ďábel). Vše popisují a vysvětlují z úrovně svého pohledu a svých informačních zdrojů.

Takže i když jistě snad i existují mimozemské civilizace na nás pohlížející jako na nepříjemnost na planetě Zemi, od které by rádi planetu očistili ve svůj prospěch, jak to např. na Zemi již učinili anglosasové s leckterými národy, tak přeci jen si netroufají. Ale budou na výsost spokojeni, pokud se vyhubíme my sami a na ně nepadne ani stín podezření – a k tomu jsou ochotni nám i svými dobře míněnými radami dopomoci. Určitě budou existovat i jiné kosmické druhy, které by si z nás rádi uvařili třeba polév­ku obdobně, jak my to děláme se zvířaty. Jenže je tu problém – jiné mimozemské entity jim v tom brání, třeba i jen svou blízkou přítomností a třeba také jen proto, že by i oni s námi měli stejný záměr – a tak je tato oblast nyní pod velkým dohledem. Ale jsou zde i síly jiné, které se snaží takovému vývoji zabránit, aby nebyl vytvořen nový precedens mezi-civilizačních destrukčních forem jednání. Takže lze shrnout … ne každý mimozemšťan musí být nutně pro nás přínosem a přítelem, ale také vůbec ne, že by „všichni mimozemšťané byli našimi nepřáteli“. Co je však pro nás velmi důležité je, že všechny tyto bytosti spolu i s námi spadají do kategorie 3D civilizací (hmotných), i přesto, že mohou mít v lecčems značný a nám nepochopitelný technolo­gický náskok. Čím však my jsme jedineční (údajně), je právě ona naše velmi vysoká schopnost značné koncentrace volné kosmické energie v „živou pránu“ a její zakom­ponování v procesu života. Proto je nyní takový zájem o tento „dlouho zapomenutý kout vesmíru“ a podle sdělení některých jasnozřivých, mnoho mimozemských duší nyní „čeká u bran“, aby se sem mohli vtělit do naší současné vývojové etapy pro nové zkušenosti.

Na téma mimozemšťané lze na internetu nalézt velmi mnoho informací, ale také i cílených desinformací. Vše promícháno v nepřehledném koktejlu všech možných názo­rových odstínů. Pravdě nejvíce vzdálená bývají většinou právě kategorická prohlášení. Zodpovězení mnoha těchto otázek (či spíše odhalení této reality) se však již kvapem blíží.

Takže mimozemšťané, ať již vypadají jakkoliv, k tzv. astrálu nepatří. Ten předsta­vují nehmotné prostory oproti nám nižšího (tzv. démonického) a vyššího (např. anděl­ského) typu. Ty nižší úrovně démonické48) se přímo našich dějů zúčastnit nemohou, avšak mohou nás nějakým způsobem ovlivňovat v konání v jejich prospěch, čehož pak mohou nějak využít – viz stať o ďáblovi. A ostatní přírodní a živlové hladiny (i ostatní tvorové nacházející se na planetě) s námi v nějaké formě již zde dávno koexistují. Schopnost je vidět a přímo s nimi komunikovat není každému z nás dána a pro náš všeobecný postoj k těmto „báchorkám“ mají dostatek důvodů se před námi skrývat. Velmi malé děti jsou však schopny je vnímat, avšak v jejich věku zase my dospělí nej­sme s těmi dětmi schopni o těchto jevech komunikovat z důvodů našich v dospělosti zafixovaných filtrů vnímání reality kolem nás (tzv. „dospělý“ pohled).

Duše lidí již zemřelých či duše čekající na své další vtělení, a prozatím působící v meziprostoru určeném pro „mezi jednotlivými inkarnacemi momentálně nevtělené duše“ a prozatím s námi všemi a celou planetou uzamčené v jedné a té samé pasti někdy nazývané „bardó“, v kole samsáry, (viz též Charakteristika samsáry z webu „Gnostické učení“, anebo kratčeji na wikipedii Bhavačakra či Bhavačakra – kolo života) a také bytosti andělské (bytosti světla) z vícedimenzionálních prostorů vyšší úrov­ně existence, ti také nemohou přímo zasahovat do momentálně probíhající etapy vý­voje společnosti lidí na Zemi právě inkarnovaných a musí respektovat náš samostatný vývoj a svobodnou vůli „právě aktivních herců“ na scéně pozemského života. Přestože oni vidí tendence směřování dalšího vývoje událostí zde u nás na Zemi. Jedině jak mohou zdejší události ovlivnit je přijmout úkol změny ovlivnění potenciálu možných stavů budoucího vývoje výhradně ve spojení se svým vstupem do hmotného těla na planetě Zemi – výcvikovém prostoru duší.
Tyto bytosti však mohou poskytnout informace a varování před tendencemi našeho dalšího vývoje prostřednictvím vnímavých jedinců – avšak kdo by poslouchal ty blázny proroky, že?

Pozn. 41:
O tom, že smrtí nic nekončí a duše zemřelého je i nadále s námi schopná komunikace poskytuje dostatek výpovědí jedna z novějších knih Raymonda A. Moody a Paula Perryho: „Opětovná shledání. Setkávání se zemřelými“.
Na toto téma komunikace se zemřelými existuje mnoho literatury i webových stránek, které se tomu více věnují, včetně religiozních pramenů (křesťané většinou zamítají coby projev ďábla … neboť tento proces církev nemůže kontrolovat a ovládat). Dříve se tomuto věnoval především spiritualismus v mnoha jeho podobách a ne vždy zcela bezpečně prováděný (zvláště laické akce „pro zábavu“ sebou nesou mnohá značná rizika a toto důrazně nedo­poručuji). Více pramenů a poučení je možné hledat např. v knihách, nebo a také a pro první náhled k tématu.

Bohužel, nemohu se nikde dopátrat velmi zajímavé knihy, která se mi zřejmě při stěhování nějak zatoulala a ve které byly popsány jak přímo audiotech­nika, tak i videotechnika, ke které se před lety dopracovali v tehdejším západním Německu a pomocí kterých přímo zaznamenávali vzájemné dialogy a také i informace vyslané z druhé strany. A nade vší pochybnosti skeptiků statisticky (způsobem ex-post) prokázali úplnou pravdivost a informační relevantnost těchto zdrojů.
Komunikace se zemřelými probíhala tak, že nastavili aparaturu na záznam a zapnuli, případně byly vzneseny konkrétní otázky, a celý prostor byl opuštěn až do doby, kdy v záznamové aparatuře doběhla záznamová kazeta až na konec a zařízení se samo vypnulo. Až se poté výzkumníci opět vrátili, přeto­čili kazety na začátek a pustili přehrávání a vyhodnocovali záznam. Přestože kazety byly dosti zašuměné, tak zvuková sdělení a také obraz byly dobře rozpoznatelné. Když záznamy poté konfrontovali s pozůstalými, potvrdili jak totožnost, tak i pravost informací. Často se jim však stávalo, že se tam zjevily i postavy jiné, které teprve pak museli pracně dohledávat. Důležité bylo, že mrtví si pro tuto komunikaci většinou zachovávali své tváře a byli proto identifikovatelní.

Pozn. 42:
Vím od své kolegyně, která nás již opustila, která měla dar vidění duchů zemřelých a mluvit s nimi, která také měla šamanský výcvik pro otevírání bran přechodu, že se tyto bloudící duše drží své podoby, až na to, že jsou v podstatě „průhlední“. Tedy pro necvičené smysly neviditelní. Nemají auru obvyklou kolem živých těl a tedy ani systém čaker. Ten je totiž součást spojovacího rozhraní mezi jinak kompaktním polem duše a tělem. Pole duše má již svou jinou, specifickou vlastní „anatomii“.


Pozn. 43: a velmi důležitá:
To, o co se v současnosti pokouší „věda“ pomocí aplikované umělé inteligen­ce, to je na rozdíl od starého spiritualismu naprostý podvod a šidítko !!
 

Kromě těchto již zmíněných kategorií tu však na planetě Zemi existují ještě skuteční astrální parazité.
Jedna kategorie je tvořena entitami někým uměle vytvořená na základě znalostí černé magie a přilepená černým mágem na oběť útoku a patřící do skupiny „larev“ – nebý­vají viditelné a svým energetickým polem přímo napadají a rozkládají fyzické tělo člo­věka. Tyto útoky jsou velmi nenápadné a proto bývaly občas vyžívány tajnými služba­mi k nenápadné likvidaci některých osob (pokud se jim to takto jevilo výhodnější než poslat jejich standardního specialistu s příslušným výcvikem, bylo to pro svou nená­padnost snadno proveditelné a hlavně pokud měli v dosahu znalého mága a měli nějakou možnost jej k takovéto službě donutit).
Více obecnějších informací o astrálních larvách lze nalézt na stránce Astrální larvy, a také zde, kde se autoři věnují především běžnějším jednodušším psychickým larvám. Většinou jimi bývá ohrožen především jejich nevědomý tvůrce, tedy průměrný člověk s démonickou psychikou. Na skupinové úrovni to pak bývají tzv. egregory (egregorů je vícero různých typů a podle toho se také liší účinnost různých velmi rozdílných postu­pů na jejich zrušení – a nelze je zaměňovat). Další základní podrobnosti pak lze nalézt ještě na záhadách života.
Další skupinou mohou být zase různí fantomové, kteří budou útočit především na psychiku. Podrobnější kategorizaci mnoha dalších druhů lze nalézt např. na stránce „Některé ohavné a nebezpečné astrální bytosti“.

Díky novým výzkumům a zdokonalováním (zpřesňováním, zjemňováním) tech­niky Kirlianovy fotografie se relativně nedávno podařilo najít a hlavně fotograficky a filmově zdokumentovat i samostatné entity, které se poměrně autonomně pohybují prostorem a snaží se připojit do ochranného obalu lidí – aury. Podrobněji v článku „aura a astrální paraziti“. Původní a seriozněji vyhlížející ucelené zdroje již nemohu najít (jejich internetové adresy již zmizely), nicméně to hlavní je nakopírováno v textu stránky „Astrální parazité – vědci vyfotili astrální parazity lidí“ na webu „Člověk je du­chovní bytost“. Pozor, grafika i typografie včetně uspořádání webu je pro orientaci a čtení příšerné – klipový kaleidoskop.
Co je však pro nás v této kapitole důležité – i tyto autonomně se pohybující entity jsou závislé na parazitickém čerpání energie z jejich hostitelů (člověka), avšak s vyna­ložením jistého úsilí je možné se jich zbavit.

Dále se v této kategorii mohou objevit i různí tzv. přisedlíci, tedy v principu duše, kterým „upadlo tělo“ a ony si toho vlastně ani nevšimly. Protože jejich odchod (přechod) nebyl správně ošetřen, dále se tu pohybují a občas se k někomu napojí sty­lem, asi jako když v hospodě se k někomu přilepí a pak s ním i nadále chodí v těsném závěsu. Toto vysávání nemusí být až tak extrémní, ale v každém případě je to nepří­jemné a živému člověku může prostřednictvím nenápadného psychického ovlivňování lidského jednání přinášet do života řadu nepříjemností a komplikací. Další podrobnosti a články najde zájemce v menu „Přisedlíkologie“ na internetových stránkách Miroslava Zelenky, kde si lze ze stránky „Meditace ke stažení“ vybrat i vhodnou techniku na od­poutání a odvedení těchto zbloudilců a entit a k tomu i stáhnout příslušnou audiona­hrávku. Pro bojácné a nedůvěřivé povahy doporučuji postup: stáhnout, napřed si nahrávku celou pozorně vyslechnout a promyslet celý text těchto řízených meditací. No a až člověk ztratí strach, pak se do toho pustit podle návodu – udělat si pohodlí, uvolnit se, pustit nahrávku, zavřít oči a nechat se tím unášet a vnímat a sledovat již jen své pocity. To je rada pro ty, kteří s řízenými meditacemi ještě nemají žádnou zkušenost.


Závěrem kapitoly

Vampyrismus a jeho extrémní ritualizovaná podoba satanismus obecně (včet­ně všech jeho úchylných variant) je ve všech možných variantách svých projevů jev širokospektrální, především energetický. Přeměna energie, její uvolnění a zachycení a následné zpracování je základem pro posouzení mnoha jevů a odhalení toho, jaké síly stojí za současnou situací světa i za jednotlivými dílčími, navenek odhalitelnými silami (a přesto pravou podstatu všeho neustále zastírající). A přestože již víme, že je potřebné hledat nepostižitelného „ďábla“, tak již i víme, jaké stopy nás k němu mohou dovést. Přestože zatím stále ještě nevíme proč to všechno je. Stále nám totiž schází základní metrika celého jevu, stále totiž nedokážeme kvantifikovat49) celý energetický jev. Zatím jej stále jen kvalifikujeme obecně vágním popisem. Zatím pouze víme, že na konci života je vždy smrt. Ta smrt může být buď přirozená, ve stáří, klidu a poho­dě, anebo také velice drastická a krutá, doprovázená předtím celým velmi těžkým životem. Což bývá pohříchu častější.

Bude tedy nutné začít se tajemstvím smrti zabývat podrobněji.

Po orientačním mapování problematiky je nyní nutné se začít hlouběji zabývat pochopením, o co vlastně jde, jaké je jádro a podstata jevu, který se naše západní kultura snaží zcela vytěsnit ze života, celý jev lépe popsat (precizovat). Teprve po odpovědi na tu důležitou otázku jsme schopni pochopit podstatu jak toho všeho, tak dokonce i všech náboženství a hlavně také bude jasné, jaký úkol k řešení před sebou lidská civilizace nyní má.

Ohledně možností ochrany člověka před těmito vlivy – napřed je nutno poznat sebe, pak nepřítele, a pak teprve lze začít uvažovat, co a jak udělat. Jít nahradit vampýra v jeho síti a převzít jeho úlohu – to si opravdu jeden vůbec nepomůže.
 Horké kaštany z ohně za nás však nikdo tahat nebude. To je náš civilizač­ní úkol, to musíme udělat my sami. I když je nám nějakou formou z vyš­ších sfér pomáháno, především blokací některých cizích (vnějších) de­strukčních polí a také vtělením mnoha velmi vyspělých bytostí do klíčo­vých center planety, přeci jen si musíme uvážlivě pomoci sami (jak každý sám za sebe, tak ale především všichni společně), aby nám také mohlo být pomoženo. Neboť stejně jako člověk má svůj osobní životní a vývojo­vý cyklus (ponor do bioskafandru těla), tak stejným životním cyklům a zkouškám podléhají také i národy, státy a dokonce i celá naše lidská civilizace nyní přítomná zde na planetě Zemi.

Cykly zrodu, vzestupu, pádů, zkoušek a zániků.
To samé platí i pro civilizace mimozemské. A pro každou platí (i pro shlu­ky vesmírných civilizací), že buď prokáže svou kvalitu a postoupí o vibrač­ní úroveň výše (frekvenční posun), anebo zanikne. A jak nedávno ve své rozpravě na internetu přinesl informaci Jaroslav Chvátal, ne každá civili­zace touto „maturitní zkouškou“ vždy projde. K tomu podobnému jevu došlo i zde na planetě Zemi již mnohokrát. Úspěšnost bývá cca 1:5, tedy cca každá šestá projde, a ostatní se zničí samy. A uvolněný „záhon“ je pak po čase znova oset, jiným semenem, populací z jiného koutu vesmíru.
Tato kapitola byla rozpracována již na jaře roku 2020. Jednak byl ve vzduchu cítit silný nástup akce zvané „Globální reset“ pod rouškou „divadelní epidemie“ C19, jednak se také na alternativních webech objevilo mnoho informací o dosud utajené realitě – satanistmu. A také první zmínky o boji D. Trumpa za záchranu dětí a lidí vězněných satanisty v podzemí po celém světě. Nicméně mi stále cosi bránilo tuto kapitolu dopsat, zveřejnit a postoupit dále v psaní a zveřejňování. V létě se pak situ­ace ve světě posunula dále a III. světová válka, která jednak vůbec nebyla vyhlášena, tak i nadále pokračovala – ve své hybridní podobě. Hybridní byla především v tom, že celosvětově všechna media o ničem zásadně neinformovala a případně prohlašovala, že vše je pouhá smyšlenka konspirátorů a „slušný člověk“ tomu nemá věřit, ba právě naopak, šiřitele takových bludů je potřeba nejlépe oznámit. Boj totiž probíhal přede­vším v informačním poli – typická tzv. studená válka, občas kořeněná různými horký­mi teroristickými akcemi a zastíraná účelovými a pozornost odvádějícími vzruchy na politické scéně. Kromě toho však celý ten čas a ve skrytu probíhala další, utajená a masivní „horká válka“ americké armády v satanistickém podzemí provrtaném pod celým světem. Před konečným střetem probíhajícího armagedonu bylo totiž nutné napřed odhalit a hlavně také zlikvidovat všechny únikové prostory těchto dosud ce­lému světu vládnoucím satanistů (elity) a to dříve, než dojde k závěrečnému střetu. Následně na podzim došlo k velmi propracované „reklamní kampani“ zaměřené na přitažení veškeré pozornosti celého světa k místu finální scény celého závěrečného divadla, jež právě nyní počíná vrcholit.

Náhle jsem tedy opět byl donucen pokračovat a dokončit rozdělanou práci. Nyní je leden roku 2021 a kdo pozorně sleduje dění na mnoha informačních kanálech ví, že očekávaná chvíle finálního účtování a také zvratu celosvětového vývoje již je zde. V nejbližší době má dojít k odhalení mnoha zločinů světovládných satanistických špi­ček, tedy také ke zveřejnění mnoha důkazových materiálů – doplňkových „ilustrací“ k tomuto článku. Zřejmě ze zveřejněných a naprosto pravdivých informací bude velmi mnoho lidí v hlubokém šoku a budou se snažit nalézt nějaké vysvětlení, zda to vše je vůbec možné a hlavně proč? Odpověď na otázku PROČ se snaží dát právě tato práce.

Informace z mnoha stran pak mluví o tom, že „… planeta Země, je už dlouhá tisíciletí okupována mimozemským parazitickým vědomím, démonickou civilizací! Veškeré války, rozdělování lidí, vymyšlená historie, religie a náboženství, kabalistický otrocký život ve městech, bankovní i vzdělávací systém, genocida lidstva prostřed­nictvím farmaceutického průmyslu, jejich „léků“ a očkování, skrytá a tichá podpora alkoholu a narkotických látek, tolerování kontaminovaného potravinářství a dalších zotročujících praktik …
Již víme, že se jedná především o energii a jsme na stopě, proč a kam ta energie mizí. Na jakém přesném principu to vše vlastně funguje a detaily práce s energií, to bude uvedeno až později.


Satanismus - dodatek

Jak již bylo zmíněno ve stati „ďábel“ v podkapitole o polích, finálním projevem těchto polí je i specifické utajené náboženství – kult, v principu čirý „satanismus“, ať již si sami říkají jakkoliv vznešeně. V historii míval i různá jiná pojmenování (to podle kultury, kde se výrazněji i když ve skrytu projevil). Třeba thugové … ta Kálí do toho spadla nevinně a nedopatřením a ti blbci pro svou špatně nastavenou dogmatiku si ani neuvědomili, že ji tím proti sobě silně popudili. Ona je za to pak smetla, i když ruka­ma Angličanů. Neboť Kálí sama je nejčistší a nejsilnější božská emanace, která jediná je schopna nejúčinněji a sama porazit najednou i celou armádu démonů.

V našich zemích je dobře popsán projev tohoto čirého satanismu ve známé histo­rické osobě Čachtické paní, i když někteří historikové občas blábolí něco o tom, že prý to byla oběť spiknutí s cílem připravit ji o majetek … Jenže fakta a nalezené důkazy byly nezvratné a pouze úsilí příbuzných a snaha společenských špiček o ututlání celé­ho případu vedla k tichému domácímu vězení (v obavě i o ně samé, neboť následná revolta lidu v případě plného soudního projednávání by byla pro ně přímo destrukční vichřicí). Jinak být méně urozená, skončila by samozřejmě na hranici.

Pokud bych toto sepsal a zveřejnil ještě vloni, nikdo by mi asi nevěřil, že je něco takového možné. Protože však mezi konspirační teorií a skutečností je jen malý rozdíl, pouhý půl rok, mohu sem nyní doplnit i odkazy na zdroje, které již mluví konkrétní řečí. Protože se čas značně urychlil a dozrál, tak je velká naděje, že to půjde na veřej­nost oficiálně v hlavních televizních vysíláních určitě dříve, než až za půl roku.

• Pro první úvod k tématu stopy-fakta-svědectví článek „Policejní šéf ve Washingtonu DC promluvil. Děsivá fakta“ … informace stručnější zveřej­něná 15.2.2021. K tomu dlouhá pestrá diskuse, občas i odkazy na další zdroje.

• Velmi rozsáhlá zpráva „vláda nové republiky – ďábelské podsvětí kapitolu – zatýkání, soudy a popravy kabalistů pokračují“ také se stejným datem. Mnoho videí, nemusí být v češtině. Pokud však v pravém dolním rohu ukazují na YouTube, doporučuji kliknutím přepnout a zapnout titulky a pak si ještě nastavit automatický překlad.
Na konci jsou pak 3 videa, která stojí za to shlédnout (klávesou End se tam dostaneš rychleji):

• „Týranie detí elitami“ - s titulky, cca 10 min, překlad od 23.7.2019.

• „Survivors Testimonies (ITNJ Seating)“ cca 2,5 hod anglicky, zapnout titulky a nastavit automatický překlad, zveřejněno 4.6.2018.

• O něco níže pak ještě krátká informace vrchní velitelky Pentagon Pedofil Task Force „Ivanka Trump o sexuálním obchodování s dětma“, 36 sekund, 14.2.2021. Opravdu se lze domnívat, že až 8 000 000 dětí zmizí ve světě každý rok jen tak samo od sebe?

Kdo chce, může hledat další důkazy, které se začínají množit, avšak varuji. Pohlédnout oknem do pekla každý nevydrží. K tomu ještě jedna informace příznivější – před cca dvěma dny se ke mě donesla informace, kterou nemám přímo ověřenu, avšak jiné indicie ze zpráv již dříve zveřejněných naznačují, že to s vysokou pravdě­podobností pravda je. Všichni démoničtí reptiliáni byli donuceni tuto planetu opustit. Elity již nemají možnost vyvolat pomoc jednoho ze svých doposud velmi mocných ochránců s jejich mimozemskými technologiemi.

 
Poznámky pod čarou:


39) … Netýká se bytostí éterických, jako duchů, víl a skřítků a bytostí podobných.
Komunikace s nimi zatím nejsem schopen.

40) … Raymond A. Moody: „Život po životě

41) … Rámcově je to krásně zpracované ve filmu „A život pokračuje...“ na motivy díla Chico Xaviera nadiktovaného duchem André Luizem, zapnout české titulky.

42) … Opatrně tedy se sliby jako „… navždy tě budu milovat…, …vždy budu jen tvůj…“ a podobně. Všechny sliby a smlouvy nás vždy doženou. A plnit je pak v některé inkarnaci hned několika lidem najednou (třeba manželkám) – to nemusí být vždy až tak snadné.

43) … To i přesto, že duše je nezničitelná. Není to pravda, stráví se postupně sama, zevnitř a bez naděje.

44) … Význam slova „elita“ – je to označení „služebník Ela“. A za tuto příslušnost k jisté vrst­vě sloužících dočasně užívá jistá privilegia oproti jiným lidem. Do jaké míry však jsou tato privilegia oprávněná? Co o nich říkal Ježíš?

45) … Sem patří i mnoho sekt založených na náboženstvích knihy, schovávajících se za své mimikry neškodnosti a „prospěšnosti“, majících pouze navenek skrýt jejich pravou predá­torskou podstatu.

46) … Toto dílo bylo vytvořeno na zakázku včetně úmyslně vložených destrukčních progra­mů. Cílem bylo pod lákavými reklamními hesly dosáhnout zničení většiny tehdejších států Evropy a přivést je pod naprostou vládu jediné mafie, již tehdy dávno aspirující na vládu nad světem. Kdo jim do tohoto jejich původního „skvělého“ plánu později hodil vidle, byl kdysi J. V. Stalin, dnes pak dva Boží vyslanci V. V. Putin a D. Trump.

47) … Opět tedy zloději, lupiči, vrahové a násilníci – vždyť ten svůj základní program mají již v názvu, nepotřebují již žádná jiná programová prohlášení.

48) … Označení démonické je chybné, přesněji by spíše mohlo být podsvětní, avšak i to je označení poměrně nevýstižné až zavádějící.

49) … Kvantifikace – stručný význam je určování množství, více rozvedeno zde, a v exaktní komplikovanosti celého pojmu pak zde … což bývalo na mnoha odborných vysokých školách prvním filtrem studentů prvního ročníku. Kvalifikace – je rovněž velmi široký pojem užívaný podle své textové konotace diametrálně odlišně.


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!