Stezkou moudrosti – světélka poznání
Rozpravy badatele nad tématy čtenářů.

Jaká je otázka, taková je odpověď. Mozaika, anebo jen kamének.

Energie – základní zdroj všeho

Doplňování energie organismem, zdroje energie

Zahájeno: 29.12.2019
Dokončeno a zveřejněno: 10.01.2020

Doplňování energie organismem, zdroje energie

Jak již bylo v předchozí kapitole naznačeno, pro svůj život jsme vybaveni jakýmsi „energetickým akumulátorem“ a na stavu jeho naplněnosti v naší existenci závisí vel­mi mnoho. S výraznějším poklesem hladiny energie (pouze z potenciálu zásoby ener­gie pro ten účel použitelné, což je jen velmi nepatrný zlomeček z celkového stavu akumulované energie) dochází postupně k této řadě následujících efektů:
– únava;
– snížená pracovní výkonnost a úměrně tomu narůstající počet chyb;
– pokles imunity (odolnosti proti nemocem);
– zvýšená nemocnost (napřed akutní, později přechází v chronické podoby; a také ztráta schopnosti mít zdravé potomstvo, až po úplnou ztrátu plodivých schopností);
– těžká onemocnění a úmrtí (zánik funkčnosti těla, tedy odložení bioskafandru duše a uvolnění duše z vazeb na své tělo).
Energetický potenciál (hladinu, množství v těle akumulované energie) je tedy nutné neustále průběžně doplňovat a toho lze docílit několika způsoby, jak je dále podrobněji rozvedeno. Je celkem pět hlavních okruhů - mnoha různých možných způsobů dočer­pávání živé energie.

Pozn. 4:
Předpokládám pracovní hypotézu, že povolené kolísání hladiny energie, aby nedošlo k újmě na zdraví, tak musí kolísat pouze ve velmi úzké toleranci a i v poměrně malé hodnotě vztažené k celkové kapacitě bioakumulátoru. Na pozadí totiž probíhá ještě mnoho dalších, námi dosud neanalyzovaných (ne­specifikovaných) a v zájmu udržení celku ve stabilním provozu skrytě probí­hajících procesů, které všechny musí neustále běžet. I tyto se pro zajištění svého provozu podílí na celkové energetické bilanci.
Dalším problémem je, jak stanovit či změřit množství toku energetických kvant, jejichž detailní sledování je zatím mimo naše technické možnosti (mě­ření množství prány, zatím jsme rádi, že ji již můžeme alespoň částečně sle­dovat). Jediné, co se nám zatím podaří zjistit je souhrnná energetická bilan­ce živého organismu. Na rozdíl od energetického poklesu v baterii automobilu při zbytečně opakovaných startech, které je pro nás snadno měřitelné a vy­číslitelné v hodnotách pro nás představitelných, představa, že bych si dva­krát zakašlal a byl bych již vybitý a šel na nebesa pro nové tělo, jako to děláme se spotřebními výrobky – to mě silně zneklidňuje.
Nicméně jsou zde výsledky „zbytkového“ výzkumu (prozatím jej takto pra­covně nazývám), které nám později přiblíží představu, o jaké hodnoty se v souhrnu jedná. Ty pak pomohou přesněji nasměrovat naše další nazírání na celou problematiku a konkrétními hodnotami potvrdí předpoklad, že ono povolené provozní kolísání a vlnění hladiny zásoby energie v onom akumu­látoru je skutečně jen velmi – velmi – velmi nepatrná část. S obdobným významem pro přesnost veškerých dalších úvah, asi jako kdybychom při zjišťování objemu vod celého pozemského oceánu řešili a započítávali obje­my jednotlivých vlnek na hladině.
Toto kolísání hladiny i při jeho nepatrné hodnotě vůči celku však má značný vliv na udržení či ztrátu zdraví a také udržení provozní rovnováhy lidského organismu. Asi jako vlna tsunami když přijde k pobřeží, je schopna napáchat mnoho škod, avšak celkové množství vody v moři se vlastně nijak nemění.


1. způsob doplňování energie – potrava

Energie získaná z potravy má principiálně dvě různé složky, tedy dva různé druhy energií a kolem tohoto příjmu pak je hned několik problémů, či přesněji otázek, které je potřebné upřesnit.
Prvotní je uvolněná energie biologicko-chemických reakcí, tedy typ nejjednodušších přeměn – nazíráno pouze z hlediska chemické technologie. Jsou to tedy fyzikálně jen jednoduché formy energie získané ze štěpení a trávení složitých biologických shluků. Tyto fyzikálně-chemické formy energie provázející právě tyto procesy jsou však pro život značně hrubé a bez další transformace i těžko vstřebatelné a organismus často více zatěžují, než mu prospívají – záleží na jídelníčku.15) Navíc pro živý organismus představují pouze malou část energie vstřebatelnou z procesu trávení potravy. Tento zdroj (potrava) vědou takto nazíraný slouží především pro příjem elementárních sta­vebních prvků pro růst těla a případnou pozdější obnovu buněk (pozn. 5) a pouze pro menší dorovnávání drobných výkyvů v okamžité energetické rovnovážné bilanci. Toto tedy není oním hledaným hlavním zdrojem energie pro tělo a je to především a pouze o jeho výživě a tom druhém způsobu pohledu.

Pozn. 5:
Buňky našeho těla nám nevydrží celý život a i tyto základní stavební sou­částky potřebují čas od času výměnu. Někde na internetu jsem narazil na údaj (zdroje nyní nehodlám dohledávat), že prakticky vždy během cca 7 let se obmění buňky našeho těla za nové. Tato informace je velmi závažná a má hned několik dopadů … téma na několik samostatných vědeckých prací, až si toto někdo uvědomí v celé šíři tohoto jevu.
V okamžiku ukončení života některé buňky je tato situace organismem roz­poznána a imunitní systém ji rozebere (stráví) na biologické stavební ele­menty a také případné škodlivé zbytky, které dále plují celým tělem v rozto­ku mezibuněčných a dalších tekutin. Škodliviny později ledviny vyloučí ven z organismu. Ostatní použitelné stavební prvky, shodné s těmi, které byly získány z potravy pak společně plavou prostředím a nově vyvíjející se buňky je využijí ke své stavbě.
Přímo dokonalý vzor druhotného využití odpadních surovin.

Druhý typ energie, přesněji vyjádřeno „z procesů zpracovávání potravy“ přímo vstřebatelná „živá“ pránická energie je potom vyzařovaná energie ohromného množ­ství živých mikroorganismů (bakterií) účastných ve střevech na štěpných procesech souvisejících s přípravou potravy na její strávení (přeměnu). Z úhlu pohledu těchto mikroorganismů pro ně tedy je to jejich „ztrátová energie“, která je jim odnímána stě­nou střev zároveň s jistými drobnými zbytky jejich produkce – elementárních staveb­ních prvků zužitkovatelných pro růst buněk těla. Neužitečný zbytek je následně z je­jich životního prostoru vypuzen ven. Tyto mikroorganismy jsou totiž ve svém principu také živé bytosti (celé společenství) a musí se řídit ve své existenci pravidly energetic­ké přeměny přesně tak, jak bylo uvedeno v předchozím pokračování tohoto seriálu.16) I ony energii přijímají, transformují, konají svou práci, reagují na změny svého pro­středí a také energii vydávají – vyzařují. Toto je přesně ta „živá“ kvalita, jejíž příjmem se vždy okamžitě doplní náš bioakumulátor. V tomto případě se však nejedná o vam­pyrismus, nýbrž se jedná o symbiotickou rovnováhu na energetické úrovni. Této ve střevech takto uvolněné živé pránické energie je z hlediska potřeby našeho organismu oproti té první (chemicko-fyzikální) mnohonásobně více a představuje pro nás mno­hem větší zisk.

Uvnitř ve skrytu mezi těmito dvěma hlavními, pro nás z venku ze střevního sys­tému viděnými „pouze výstupními energetickými okruhy“, pak probíhá ještě jeden ná­mi zatím trochu pozapomenutý energetický proces a to ten, že celý vnitřní zpracova­telský systém (bakteriální společenství17)) v našich střevech energii také spotřebová­vá pro svou vlastní vnitřní režii (vlastní provoz a regeneraci). I toto vnitřní prostředí se totiž samo o sobě musí udržovat ve své náležité a velmi křehké rovnováze. Jakmile dojde k jejímu narušení, dojde i k prudkým a znatelným změnám na výstupech z této „energetické výroby“ – každý to jistě zná ze své denní praxe (píši zde o energetických problémech, ne o celkem prozaickém ho..u). Přitom rozsahy pracovních frekvenčních pásem energie střevní mikroflóry se mohou i lišit od pracovních frekvencí energií člo­věkem vstřebávaných. Domnívám se, že tam mezi nimi skutečně bude rozdíl a lidský organismus bude spotřebovávat zcela jiný rozsah spektra takto získávané energie … jinak by mezi touto vnitřní „výrobní továrnou“ a jejím vnějším majitelem byl antago­nistický vztah a nebylo by to o symbiotické spolupráci, tedy by to nemohlo mít dlou­hodobého trvání.
S kvalitou průběhu tohoto vnitřního procesu zároveň velmi úzce souvisí i stav imunitní odolnosti celého lidského organismu. Základ celé naší imunity je kompletně utvářen prací celé naší střevní mikroflóry!

Shrnutí:

Zdrojem energie a tedy i existence a možnosti žití všech bytostí vyššího typu tak, jak my je známe ze svého povýšeného nadhledu, je „živá pránická energie“ do těl živoči­chů uvolňovaná velkým množstvím mikroorganismů zúčastněných na přetváření své vlastní potravy. Termín „živá pránická energie“ znamená možnost příjmu ne všech energetických kvant, nýbrž kvant laděných právě v přesných kmitočtových pásmech.

S tím však pro nás souvisí i řada velmi zásadních otázek, které pro svůj značný rozsah byly přesunuty do samostatného pojednání.


2. způsob doplňování energie – čerpání energie z okolí

Doplnit svou bilanci o energii také lze jejím zachycením či vysáváním všech dos­tupných forem energie z okolí. Tedy pokud je člověk schopen je zachytit a s různou mírou účinnosti zpracovat. Zde lze vyčlenit i větší počet škatulek pro účel „vědecké kategorizace“. Tento způsob se vyznačuje značnou rozmanitostí a také účastí většího počtu různých dalších jiných entit, různě spolupracujících a ony toky a transformace probíhají většinou obousměrně. Lze to připodobnit asi jako vzájemný energetický ob­chod. Různé tyto způsoby se svou mírou účinnosti mohou diametrálně lišit, a to až řádově.
Do této skupiny by mohla patřit i speciální podskupina parazitování a krádeže cizí energie, avšak ta se svou specifikou vyčleňuje – viz dále (5. způsob)!

Patří sem např. přímý příjem energie ze Slunce i Země (lenošení), a také pří­jem energie z poblíž se nacházející matky, rodičů … schopnost všech dětí, která je v nich později „výchovou (programováním)“ utlumena. Zvířata si tuto schopnost za­chovávají (vzájemné sdílení energie ve smečce). Pro rostliny je tento druh energetic­kého příjmu stěžejní.
Patří sem však i veškerý kontakt s přírodou obecně, především účast ve všech tradič­nějších formách zemědělství, a také pravidelné návštěvy přírody (všechny formy turis­tiky). Výsledek pak je znatelně viditelný, pokud vedle sebe postavíme člověka z prů­myslu (města) a člověka z venkova pracujícího v zemědělství. Rozdíly v zářivosti aury obou jsou markantní a vnímatelné podvědomě, i necvičeným okem (kdo je schopen vidět auru, dá mě za pravdu). Schopnost trvalého většího příjmu základní prány a její transformace a koncentrování se vlastně projeví právě její větší mohutností, tedy silou (tlak pole).

Intenzivní pohyb (víření) v prostoru energeticky aktivovaném, např. tanec při plesové zábavě. Vlastní pohyb pomáhá k rozvlnění a vstřebávání primárního éteru (prány) v prostoru celým tělem a jejímu snazšímu pohlcení, koncentraci a transforma­ci do frekvenčních pásem snadněji využitelných a uložení jejího přebytku i pro násled­né budoucí využití. Krásně je to pozorovatelné na velmi malých dětech a jejich časté snaze být v nějakém pohybu, kdy často začnou tancovat a rytmicky se hýbat i samy od sebe. Je to takové to samočinné rytmické příjemné pohybování se.
I když se to nezdá, tak do této kolonky možností získávání energie spadá i poslech vhodné hudby – zvuk – je to totiž jeden z projevů vybuzené, aktivované energie a dokonce energii „probouzí“ (vytváří). Kdo má osobní zkušenost a trochu i trénink ve vnímání pocitů svého těla, je také si schopen uvědomit, že pokud jej zasáhne i po­měrně slabá vlna jemné rytmické harmonicky tónované hudby, že jím následně zač­nou probíhat i energetické vlny. Tuto dovednost lze také trénovat – jedná se o typ pránických dynamických cvičení a meditací. Řeč je zde o hudbě harmonické, neboť disharmonické a příliš hlasité tóny sice také způsobí zvýšení energetického průtoku tělem (což je účastníkem iluzivně vnímáno jako pozitivum), avšak ve finále z člověka energii vytáhne i z dalších jeho rezerv určených pro budoucí použití, asi jako provádí dlouhodobé setrvávání nad proudící podzemní vodou! Ta také člověku přesouvá jeho provozní nastavení do jiných frekvenčních pásem a vede tak k dlouhodobému zvyšo­vání energetických ztrát nad únosnou míru (finálem je rakovina).

Typickým příkladem aktivací pránických energií těmito způsoby jsou také různé typy posvátných tanců a zpěvů a také různé typy dynamických meditací, od tzv. „oshovek“, přes víření dervišů, až po specifické společné tance přírodních národů. Hlavně jejich praktické provozování pro sebe (ne pro turisty). Včetně například pro nás nepříliš zvyklé radostné průvody krišnovců – doporučuji každému si někdy všim­nout, jak takový jejich průvod změní energetiku prostoru. Pokud se to provede správ­ně, pak to vlastně již patří k velmi silnému – 4. způsobu doplňování energií a zároveň také její šíření do okolí. Dokážeme si dnes ještě uvědomit skrytou sílu dávné tradice zpěvu pracovních písní při skupinové práci (senoseč, hrabání sena … až třeba po zpěv vojáků při pochodu, případně sílu zpěvu „ej úchněm“)? To nebylo pro zábavu, to bylo udávání rytmu a buzení energie v každém jedinci a zároveň využívání síly synchronizace – efektu, který zesiloval a zahušťoval energii v takovém prostoru.

Vzájemné přenosy energií vznikají také přímým kontaktem mezi objekty, jedno či podvědomě anebo vědomě („vědomě“ a „od srdce“ – zvyšuje se účinnost). Pokud to probíhá se souhlasem všech zúčastněných, pak je dosaženo ještě vyšší účin­nosti přenosu, větší než 100 %. V tom případě energetický přenos probíhá obousměr­ně a množství energie přenosu se v této soustavě „násobí“ … koncentruje přímo z éte­ru). Částečně sem patří specificky aktivovaný léčivý kontakt jak se stromy a kameny, tak i se zvířaty (canisterapie, hipoterapie). Dále i přímé působení léčitele, masáže, milování, až po různé formy sexuální magie, ve které je velmi důležitá schopnost vzá­jemného sladění aktérů.18)

Velmi potřebná je tato doteková forma kontaktu a pohlazení pro malé (i vět­ší) děti – nejvíce potřebný je častý fyzický kontakt právě s matkou. Dětem mazlení otevírá jejich dosud neuzavřené schopnosti emocionálního roztočení všech čaker s ná­slednou samostatnou intenzivní koncentrací univerzální prány, a pokud je dospělý na­laděn, i on obdrží značný díl této energie. Pro děti je tato forma dotyků a pohlazení velmi důležitá pro jejich zrání a stabilizaci psychiky. I zvířata tuto činnost provádí – dovádění štěňat a koťat na jejich matce. Primární budiž vždy potřeba dítěte, nikdy ne uspokojování potřeb narušeného ega dospělého.

Pozn. 6: Velmi důležitá.
Toto pro dítě vždy musí být spojeno s jistotou bezpečí, což vždy zajišťuje především úzký kruh rodiny, následně pak rodina širší.
Není to nic o pedofilii skryté v juvenilní justici, kterou se nám snaží vnutit LGBT komunita ve spolupráci s Norskou úřední mašinerií - barnevern. Zde je důležité si uvědomit, že právě o tuto takto uvolňovanou energii především jde všem obhájcům toho tzv. „pokroku“ – prostředek prosazení legalizace únosů a krádeží dětí pro potřeby neplodných LGBT kruhů. Ti je pro uspoko­jení svých energetických potřeb chtějí a potřebují pouze vysávat … 5. způ­sob – vampyrismus. Funkčně propracováno v Norském systému barnevern.
Bůh to vidí a protože stanovil, že tito se množit nesmí, všechny je ztrestá. Lidskou rukou se tak bude dít. Tak se staň.

Jistou variantou čerpání energie prostřednictvím kontaktů s bytostmi svého dru­hu jsou dokonce i paradoxně kontakty bezdotykové, např. pravidelná společná se­tkávání přátel třeba v hospodě za účelem družné zábavy, ale třeba i sportovního vy­žití, anebo i pořádání náboženských obřadů. I když se to nezdá, ale skutečně v tom okamžiku dochází k buzení energií a jejímu rozproudění, avšak pohříchu je velká část takto vybuzené energie opět pohlcena matrixem a lidé si ji z tohoto procesu většinou mnoho neodnesou. Málo kdo umí takovým procesem projít, energii nakumulovat a odejít ve správný okamžik. Většinou zakopne o některou z pastí, pomůcek, např. alko­hol a jiné jedy. Proč na tom matrix má takový zájem pochopíme až v okamžiku, když odhalíme, o co se ve skutečnosti jedná.
Při těchto akcích zvláště při aktivaci různých emotivních stavů mysli zúčastněných se jejich schopnost koncentrace základní prány a aktivace jejího přenosu mezi sebou na­vzájem výrazně zvyšuje a v rámci celého uskupení se pak ještě více zesiluje (symbo­licky znásobí). Tuto účinnost koncentrace lze ještě navýšit patřičným využíváním zna­lostí vhodného uspořádání prostoru pro nastavení jeho rezonančních charakteristik a rozmístění jednotek v něm (architektura chrámů a velkých sportovišť). Tím je dána možnost uplatnit se i znalostem posvátné geometrie energetických obrazců a jejich různých sestav uspořádání (schémata, kresby, jantry) včetně uplatnění znalostí jejich působení na posílení a ladění takto koncentrované energie – avšak v čí prospěch? I když samo studium těchto posvátných technik velmi často bývá propojeno na prů­pravu jedince ve 4. způsobu práce s energiemi a před veřejností šikovně skrýváno všem na očích pod mystickou rouškou některé z religií.

Částečně sem do této skupiny bezkontaktních osobních přenosů energií spadají i různé dálkové formy, například diskuse vedené prostřednictvím moderních komuni­kačních medií (internet, dlouhé telefonování a pod.). I když pohříchu právě tyto uměle vytvořené tzv. „sociální sítě“ z lidí povětšinou mnohonásobně více energie vysají a je­jich psychiku zotročí, než lidé touto formou energie získají … neustálou blokací jejich vědomí a osobního vývoje i postupné biologické degradace (přímý dopad mobilů na změny formování mozku, DNA, vytváření nových typů rakovin). Především proto také byly egregorem vytvořeny. A také ještě pro kontrolu a ovládání veškeré populace – permanentní programování psychiky lidí. Míru své energetické bilance, a tedy své odolnosti proti této formě vampyrismu si v tomto případě musí uhlídat každý člověk sám, což mu většinou vůbec nedochází a nikdo jej na tento problém neupozorní. Ba právě naopak jej proud reklam do této formy konzumu neustále tlačí. Zvláštní varian­tou tohoto ovládání a přímo energetického vysávání lidí pak je jejich neustálé udržo­vání v kontaktu s dalším k tomu účelu zkonstruovaným technickým prostředkem (te­levizorem) prostřednictvím účelově pro ten účel vytvořených, nekonečných a přímo stupidních telenovel.
Závěr:
tyto technické způsoby úmyslně vytvářených nových energetických toků jsou dnes využívány především na vysávání energie z lidí!Ač se to zdá sebevíce neuvěřitelné, je to jen proto, že zatím vlastně stále ještě mnoho nevíme o všech těchto energetických souvislostech a hlavně důvodech, proč tomu tak je. Zatím se pouze nacházíme ve fázi mapování celého jevu a sbírání množství potřebných indicií a chybí nám to hlavní, tzv. corpus delicti.
Se závěry tedy počkejme až později.

 
Poznámky pod čarou:


15) … Představa, že tuto energii jsme schopni přesně kvantifikovat jejím spálením a zjistit tak její energetický ekvivalent v kilokaloriích je sice hezká, ale podle pravidel, na kterých sku­tečně běží život – od pravdy není nic tak vzdáleného jako tato naivní představa.

16) … Pokud to plně domyslíme až do konce, neexistuje vlastně žádný důvod, proč by neby­lo možné se s těmito střevními bakteriemi domluvit na jejich správném provozním režimu. Naprosto přesně rozumí energii, informacím, bioenergetickým polím. Naše rodinná léči­telka to ve své praxi občas takto využívávala.

17) … I tato společnost má svá pravidla hry, koexistence mezi různými svými podmnožinami, zákony regulující veškeré dění v této společnosti – zde však řešit nebudeme.

18) … Jsou to jedny z nejsilnějších energetických zdrojů a otevření energetických vortexů, pokud to všichni zúčastnění umí a ovládají a je provedeno podle všech pravidel rituální magie. Pokud ne, pak veškeré toto dění je provázeno velkým procentem zbytečných energetických ztrát, které matrixové (egregorické) pole naopak úspěšně vytáhne z účast­níků pouze pro svůj vlastní užitek a jim následně zanechá pouze „energetickou kocovinu“ … druhý extrém prosazovaný dnešní pornokulturou.


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!