Cesta ke zdraví – stezkou zkušeností
Rozpravy kacíře o účinných nevědeckých způsobech udržení zdraví.

Posbírané zkušenosti o účinných technikách.

Zpracování potravy v těle

Jiný pohled na tento princip a otázky s tím spojené

Vytvořeno: 31.12.2019
publikováno: 1.1.2020

Toto pojednání vychází z první podkapitoly článku "Doplňování energie orga­nismem, zdroje energie" zveřejněném v rámci serie pojednání o energii, jež je prapůvodem všeho, publikovaném v rozpravách vedených na tomto serveru. Tam byl vysvětlen princip fungování jevu zvaného zpracování potravy v těle z úplně nového, energetického pohledu. Protože s tím souvisí i velké množství zdravotních problémů a hlavně úplně nových náhledů a přístupů k jejich řešení a svým rozsahem je to stať rozsáhlejší, byl prakticky celý text přesunut sem jako samostatný celek. Jednak aby se to neztratilo v jiném velmi rozsáhlém tématu a bylo srozumitelně pohromadě, jednak aby se tam zpracovávané téma výkladově příliš netříštilo.


Energie získaná z potravy má principiálně dvě různé složky, tedy dva různé druhy energií a kolem tohoto příjmu pak je hned několik problémů, či přesněji otázek, které je potřebné upřesnit.
Prvotní je uvolněná energie biologicko-chemických reakcí, tedy typ nejjednodušších přeměn – nazíráno z hlediska chemické technologie. Jsou to tedy fyzikálně jen jedno­duché formy energie získané ze štěpení a trávení složitých biologických shluků. Tyto fyzikálně-chemické formy energie provázející právě tyto procesy jsou však pro život značně hrubé a bez další transformace i těžko vstřebatelné a organismus často více zatěžují, než mu prospívají – záleží na jídelníčku.1) Navíc pro živý organismus před­stavují pouze malou část energie vstřebatelnou z procesu trávení potravy. Tento zdroj (potrava) vědou takto nazíraný slouží především pro příjem elementárních stavebních prvků pro růst těla a případnou pozdější obnovu buněk (pozn. 1.) a pouze pro menší dorovnávání drobných výkyvů v okamžité energetické rovnovážné bilanci. Toto tedy není oním hledaným hlavním zdrojem energie pro tělo a je to především a pouze o jeho výživě a tom druhém způsobu pohledu.

Pozn. 1:
Buňky našeho těla nám nevydrží celý život a i tyto základní stavební sou­částky potřebují čas od času výměnu. Někde na internetu jsem narazil na informaci (zdroje nyní nehodlám dohledávat), že prakticky vždy během cca 7 let se obmění buňky našeho těla za nové. Tato informace je velmi závaž­ná a má hned několik dopadů … téma na několik samostatných vědeckých prací, až si toto někdo uvědomí v celé šíři tohoto jevu.
V okamžiku ukončení života některé buňky je tato situace organismem roz­poznána a imunitní systém ji rozebere (stráví) na biologické stavební ele­menty a také případné škodlivé zbytky, které dále plují celým tělem v rozto­ku mezibuněčných a dalších tekutin. O škodliviny se později postarají ledviny a vyfiltrují je z organismu ven. Ostatní použitelné stavební prvky, shodné s těmi, které byly získány z potravy pak společně plavou prostředím a nově vyvíjející se buňky je využijí ke své stavbě.
Přímo dokonalý vzor druhotného využití odpadních surovin.

Pozn. 2:
S ohledem na předchozí informaci je také jednoduše pochopitelné vysvětle­ní, proč například velmi snadná a účinná léčba rakoviny podvázáním nádoru neohrozí život pacienta infekcí, jak se jinak tvrdí v oficiálních útocích leka­řů2) proti této velmi účinné, jednoduché, levné a rychlé technice léčby ná­dorů (přece by jste se lidé nechtěli uzdravit snadno a sami a donutit tak majitele farmaceutického průmyslu jít žebrotou, že?). Umrtvená část „bio­hmoty“ uvnitř těla je totiž neustále hlídána a kontrolována imunitním systé­mem (pokud jej farmacie mezitím nezničila) a rozebírána na stavební sou­části (vnitřně tělem strávena) pro novou obnovu a regeneraci těla. Laicky vyjádřeno – prostě se časem ztratí.

Pozn. 3:
Potřebné kmenové buňky si tělo vytváří v potřebné míře po celý svůj život a ihned je redistribuuje do míst jejich potřeby, anebo volně plavou tělem a če­kají na svou příležitost. Na místě hojení pak tato dorazivší kmenová buňka převezme z okolí příslušné informace v co má vyrůst (všimněme si, že i buň­ky spolu komunikují, po našem hovoří) a podle toho aktivuje příslušnou sek­venci univerzálního programu celé DNA, kterou si s sebou donesla a podle toho pak doroste v to, co je na místě potřeba. Nosí s sebou vždy celou DNA, protože v okamžiku svého uvolnění z místa tvorby kmenových buněk žádná z nich neví, na které místo těla ji tělní tekutiny zanesou a v co se bude jednou transformovat.
Kdyby tomu takto nebylo, nebylo by možné ani jakékoliv hojení ran.

Druhý typ energie, přesněji vyjádřeno „z procesů zpracovávání potravy“ přímo vstřebatelná „živá“ pránická energie je potom vyzařovaná energie ohromného množ­ství živých mikroorganismů (bakterií) účastných ve střevech na štěpných procesech souvisejících s přípravou potravy na její strávení (přeměnu). Z úhlu pohledu těchto mikroorganismů pro ně tedy je to jejich „ztrátová energie“, která je jim odnímána stěnou střev zároveň s jistými drobnými zbytky jejich produkce – elementárních sta­vebních prvků zužitkovatelných pro růst buněk těla. Neužitečný zbytek je následně z jejich životního prostoru vypuzen ven. Tyto mikroorganismy jsou totiž ve svém prin­cipu také živé bytosti (celé společenství) a musí se řídit ve své existenci pravidly ener­getické přeměny přesně tak, jak bylo uvedeno v předchozím pokračování tohoto seri­álu.3) I ony energii přijímají, transformují, konají svou práci, reagují na změny svého prostředí a také energii vydávají – vyzařují. Toto je přesně ta „živá“ kvalita, jejíž příj­mem se vždy okamžitě doplní náš bioakumulátor. V tomto případě se však nejedná o vampyrismus, nýbrž se jedná o symbiotickou rovnováhu na energetické úrovni.4) Této ve střevech takto uvolněné živé pránické energie je z hlediska potřeby našeho organismu oproti té první (chemicko-fyzikální) mnohonásobně více a představuje pro nás mnohem větší zisk.

Uvnitř ve skrytu mezi těmito dvěma hlavními, pro nás z venku ze střevního sys­tému viděnými „pouze výstupními energetickými okruhy“, pak probíhá ještě jeden námi zatím trochu pozapomenutý energetický proces a to ten, že celý vnitřní zpraco­vatelský systém (bakteriální společenství5)) v našich střevech energii také spotřebo­vává pro svou vlastní vnitřní režii (vlastní provoz a regeneraci). I toto vnitřní prostředí se totiž samo o sobě musí udržovat ve své náležité a velmi křehké rovnováze. Jakmile dojde k jejímu narušení, dojde i k prudkým a znatelným změnám na výstupech z této „energetické výroby“ – každý to jistě zná ze své denní praxe (píši zde o energetických problémech, ne o celkem prozaickém ho..u). Přitom rozsahy pracovních frekvenčních pásem energie střevní mikroflóry se mohou i lišit od pracovních frekvencí energií vstřebávaných člověkem. Domnívám se, že tam mezi nimi skutečně bude rozdíl a lidský organismus bude spotřebovávat zcela jiný rozsah spektra takto získávané ener­gie … jinak by mezi touto vnitřní „výrobní továrnou“ a jejím vnějším majitelem byl an­tagonistický vztah a nebylo by to o symbiotické spolupráci, tedy by to nemohlo mít dlouhodobého trvání.
S kvalitou průběhu tohoto vnitřního procesu zároveň velmi úzce souvisí i stav imunitní odolnosti celého lidského organismu. Základ celé naší imunity je kompletně utvářen prací celé naší střevní mikroflóry!

Shrnutí:
Zdrojem energie a tedy i existence a možnosti žití všech bytostí vyššího typu tak, jak my je známe ze svého povýšeného nadhledu je „živá pránická energie“ do těl živoči­chů uvolňovaná velkým množstvím mikroorganismů zúčastněných na přetváření své vlastní potravy. Termín „živá pránická energie“ znamená možnost příjmu ne všech energetických kvant, nýbrž kvant laděných právě v přesných kmitočtových pásmech.

S tím však pro nás souvisí i řada velmi zásadních otázek tak, jak je dále uvedeno.


Je samozřejmé, že celý tento dynamicky probíhající proces energetických přeměn má svá regulační pravidla, která my ve své nebetyčné (a někým programované) hlou­posti velmi často narušujeme. Přičemž nejhrubších zásahů (vůči sobě samým a své střevní mikroflóře přímo katastrofických) se většinou dopouštíme nadužíváním pro­středků farmaceutické narkomafie6) podle medializovaných lživých reklamních dopo­ručení. Poměrně snadno a bez rozmyslu nevhodnou a nepřirozenou chemií narušuje­me poměrně labilní vnitřní rovnováhu – skladbu tohoto citlivého mikroprostředí. Místo abychom použili tisíciletími prověřené postupy, které znaly ještě naše babičky a také spolehlivě používaly, aby se pak v klidu a pohodě dožily svého požehnaného věku v plném souladu se zákony Univerza.7)

V našich střevech tedy existují celkem tři principiální energetické okruhy od sebe neoddělitelné a nerozlišitelné, který každý má svá vlastní specifika (a tedy i způsoby svého řízení). Při neznalosti jejich správných vztahů pak může velmi snadno dojít ke stavu, kdy některý z našich vnějších regulačních zásahů do tohoto prostředí může snadno a i dost negativně ovlivnit jinou funkční oblast trávicího ústrojí a ve svém ko­nečném důsledku i případně kompletně zničit imunitní systém celého těla.

Abychom to s veškerou dosud naznačenou složitostí neměli ještě jen tak jedno­duché, je tu ještě jeden další a neméně důležitý pohled na činnost střev. Ty tedy nej­sou jen a pouze reakčním prostorem bio-chemicko-fyzikálních fermentačních reakcí. Celý vnitřní povrch střev z probíhajících procesů kvašení realizovaných „zdravou“ střevní mikroflórou jednak jímá použitelnou transformovanou živou pránickou energii o potřebných parametrech, kterou pak předává prostřednictvím břišních čaker vyšší­mu celku k doplnění bioakumulátoru a také k dalšímu bezprostřednímu využití. Pře­devším však také prostřednictvím aktivní a řízené biologické polopropustné membrány vnitřního povrchu střeva z protékající směsi odebírá roztok stavebních elementů pro potřeby výstavby buněk těla a tím i pro růst a i případnou regeneraci orgánů. Tyto dva procesy spolu úzce souvisí v následujícím velmi zajímavém vztahu.

Kdysi dávno jsem se při svých značně širokých zájmech také dostal i k sezná­mení se s možnostmi oboru zvaného irisdiagnostika (více viz pozn. 4). Také se mi na chvíli dostala do rukou anglicky psaná bohatě ilustrovaná základní příručka onoho oboru tehdy vyučovaného ve formě volitelného předmětu na lékařských fakultách v Kanadě (jak jsem se tehdy dověděl, tak podávám). Dosti podstatnou částí této učebnice pak byla i kapitola věnovaná přímému regulačnímu vztahu – kauzální vazby lidského tlustého střeva k jednotlivým částem těla (orgánům). Základem toho bylo dávné zjištění, že již částečně rozložená a enzymy doplněná a natrávená směs potra­vy není po celé trase svého průchodu stále stejná, ale svým posouváním se se na své trase neustále mění a postupně dozrává. Na každém dalším a dalším místě ve střevu jsou tak postupně z posouvající se hmoty podle míry jejího štěpení uvolňovány další, ale hlavně pokaždé zcela jiné stavební bio-elementy potřebné pro výstavbu těla. Právě z tohoto důvodu onen prostupný biofiltr (střevní stěna) protkaný řečištěm žilek a cévek není po celé své délce od apendixu až k anusu stejný. Protože podle míry ště­pení směsi musí na každém místě vstřebávat materii pokaždé zcela „jinak zralou“, proto tedy na každém dalším úseku z ní těží zcela jiné biologické stavební prvky a tedy ten bio-filtr je pokaždé jinak „laděn“. Tyto pokaždé jiné stavební prvky buněk jsou nejvíce požadované (nechci psát kriticky, ale velmi výrazně) právě těmi orgány, které jsou na irisdiagnostických mapách umístěny v blízkosti korespondující části tlustého střeva. Praktické zkušenosti těch, co tuto techniku využívali, velmi často mluvily o statisticky významných zjištění poruch na lokalitě střeva a zároveň i tomu „vazbou blízkých“ orgánů – kdy vyléčením střeva v daném místě následně došlo i ke spontánnímu samouzdravení se daného orgánu. Vedlejší dopad pak byla i publikovaná zkušenost, že obdobné problémy konec konců rozprostřené po celém těle vyvolává také i časový posun této zrající směsi ve střevu, tedy když konkrétní stupeň zralosti (štěpení) se již nachází na jiném místě z důvodu nějakého prodlení. Nejčastějším dů­vodem pro to byla nevhodná změna skladby potravy, mikroflóry a …
Prostě co je dobré pro jednu část těla, pro jinou část těla může být již škodlivinou. Proto je ten filtr po celé své délce tak nestejný a na každém místě laděný na vstřebá­vání zcela jiných komponent. Z těchto důvodů také odstranění některé části střeva později vyvolá problémy jinde a jiné.
Prostě zkušený irisdiagnostik svým pohledem do očí jednomu vidí až do střev. :-)

Pozn. 4:
Pro první názor doporučuji nahlédnout třeba na tyto stránky:
a) Radomír WOJNAR … bylinkář a léčitel, jehož otec Ervin tuto techniku diagnostiky a s tím spojenou bylinnou léčbu u nás průkopnicky zaváděl;
b) Irisdiagnostika – iridologie … na webu vědeckých teroristů;
c) Iridologie … a encyklopedické vyjádření wikipedie.

Na základě analogie si troufám tvrdit, že stejný princip bude platný i pro vstře­bávání „živé prány“ z potravy postupně pokaždé pro jiný orgán těla. Neboť celé tlusté střevo jímá tuto energii ve velmi širokém frekvenčním pásmu v souhrnné kvalitě fyzi­kálně zvané „bílý šum“, z čehož si každý tělesný orgán vybírá (vyfiltruje) vždy tu svou podmnožinu – energetická kvanta v rozmezí potřebných vlnových délek.
Lze tedy shrnout:
Schopnost vnitřního vstřebání a přeměn energie uvnitř těla stěnou střeva má svůj dopad na regenerační schopnosti těla jak po energetické stránce, tak i z hlediska tvorby (syntézy) správných protilátek celého imunitního systému.
Primární je energetika – základ všeho.

Pozor na svou stravu!

Ještě jsem se nezmínil o její energii, kterou kromě surovinami, jejich kombinací a postupem zpracování, avšak především svým biopolem pak výrazně ovlivní ten, kdo ji připravuje a na co při tom myslí. Nadarmo bráhmani neměli nařízení, že si své jídlo musí připravit sami, nejvýše jej smí bráhmanovi připravit opět pouze a jen bráhman. Z tohoto důvodu starý a dnes již mnohde pozapomenutý a neužívaný rituál energe­tické očisty připraveného pokrmu modlitbou se jeví ve zcela jiném světle. Když je to správně provedeno, pak se opět jedná o práci s informací a energií (v principu tedy magický úkon). Mají za cíl jednak poděkování Bohu i tomu, kdo je pro nás připravil (jídlo není samozřejmost a již zítra nemusí být), dále jeho energetickou očistu a akti­vaci pránických energií k němu se vážících a v neposlední řadě se také jedná o osobní naladění se k jeho příjmu a správnému zpracování tak, aby jídlo pro náš organismus bylo prospěšné. Avšak bez dobrého spojení se s Bohem je veškeré pronášení modliteb neúčinné, jak rozebírám v jiných pracích zabývajících se těmito technikami.
Důležitá zásada:
Potraviny (suroviny) by především měly být vždy lokální. Tedy se svým energeticko-informačním nábojem v plném souladu s místem, kde se pohybujeme – nyní již bez dalších důkazů – to ať si každý již zdůvodní sám a hledá argumenty pro a proti!Poruchy plynoucí ze stravování a možnost nápravy

Pro velkou závažnost a podstatný vliv příjmu a i vnitřního zpracování jídla pro zdraví a masivní reklamou neustálé nabízení a prosazování devastace našeho zdraví produkty potravinářského průmyslu rozvedu více tuto stať o další pohledy související s udržováním a ochranou zdraví.


Peristaltika střev a apendix

Jak již bylo výše naznačeno v textu zabývajícím se podmínkami trávení (přesněji stavem tlustého střeva s jeho mikroflórou) a také o poznatcích plynoucích z diagnos­tiky zdraví pomocí irisdiagnostiky, celý proces správného využití potravy je dlouhodo­bá kontinuální záležitost prostupu každé části přijaté potravní směsi postupně celým postupovým reaktorem – střevem. Sice na počátku jsou vždy přimíchány správné enzymy (dodává slinivka a žlučník), ale to, zda vše bude správně připraveno a nako­nec i využito závisí na stavu střevní mikroflóry (bude dále popsáno) a na správném okamžiku a pozici – časové souhry zrání směsi (okamžitého stupně fermentace – roz­kladu) a její lokaci ve střevu. Tedy zda se bude směs na jistém stupni rozkladu právě nacházet na místě kde k tomu má správně dojít z důvodů optima vstřebání jak živin (stavebních prvků pro obnovu těla), ale především příslušného frekvenčního spektra zářivých energetických kvant životně již laděné prány (dáno požadovanou frekvencí). Velmi tedy závisí na správné rychlosti posouvání (časování posunu) veškeré směsi trubkou/hadicí střeva. K dalšímu následnému zpracování přijaté směsi živin pak do­chází v dalším biologickém filtru – játrech. Ta se pak již musí utkat s tím, co dostala na svém vstupu, co přišlo krevním řečištěm – další zpracovatelský provoz v našem těle (nezávidím svým játrům).

O tuto úlohu se stará tzv. peristaltika, tedy neustálý vnitřní pohyb střev s cílem zajistit stálé posouvání náplně. Tento pohyb je neustále řízen naším druhým mozkem rozmístěným v břišní dutině – vnitřní „lokální počítačová síť“ přímo řídící a zajišťující náš životně důležitý energetický provoz. Pro správnou peristaltiku, tedy pro její přes­né řízení pak má značný význam právě právě část „zcela zbytečná“ – apendix (slepé střevo). Slepé střevo řídí a udržuje správný rytmus peristaltiky střev. Je sice pravda, že bez něj lze také žít dál, ale má to i svá negativa, následné neustálé drobné trávicí nepříjemnosti.
Tuto potřebnou peristaltiku po odebrání slepého střeva, tedy potřebné neustálé po­souvání náplně pohybem hadice reaktoru v takovém případě pomůže zajistit pravidel­ný dostatek pohybu. Tedy neustálá vnitřní masáž střev prací břišního svalstva při po­hybu těla (stačí i chůze). Kdo má sedavý způsob života, pokud toto nebude respek­tovat, nechť se připraví na problémy.

Proto hlavní heslo každého dne – dostatek rozumného pohybu.

Jedním z doprovodných jevů nedostatku pohybu a tím tedy i nesprávného posou­vání vnitřní náplně je následně i nadměrné zplyňování směsi. Samozřejmě také v zá­vislosti na energetice slinivky a jejím případném narušení tvorby enzymů, ale také z důvodů především nevhodné skladby stravy následované narušením střevní mikro­flóry – důsledek našeho přechodu na konzervované průmyslově připravené potraviny redistribuované po celém světě sítí obchodních řetězců. Pro tělo a celý jeho trávicí trakt je tato strava nepřirozená.

Drobná poznámka na okraj, z vlastní zkušenosti:
Kdysi dávno, když již mě měli na stole otevřeného kvůli něčemu jinému, tak jako prémii mi preventivně odebrali slepé střevo – „v dobrém úmyslu“, abych s ním v budoucnu již neměl zbytečné problémy. Takto mi chirurgové na zby­tek života narušili vnitřní trávicí rytmy. Tehdy se to netušilo, že další vývoj poznání nás přivede také k těmto poznatkům.
Závěrečné doporučení: v případě akutního zánětu slepého střeva – operace ano! Avšak v případě jen podráždění raději sledovat, zklidnit a léčit. A dále vždy stále hlídat a pokud možno, zbytečně neřezat.

Aby vše střevem probíhalo plynule a hladce, je dále důrazně doporučen dostateč­ný příjem vlákniny (pro nás je nestravitelná, na rozdíl od krav nemáme ani potřeb­nou aparaturu a ani potřebné enzymy). Ta kromě „vnitřní masáže“ stěny střeva zajiš­ťuje i neustálé kontinuální čištění a kartáčování vnitřního povrchu reaktorové trubice od zahnívajících ulpívajících starých zbytků potravy. K tomu jako důležitá pomoc pak je i potřebný trvalý a dostatečný denní příjem čisté vody mezi jídly. Podrobněji se lze dočíst v díle prof. Ivana Pavloviče Něumyvakina – „Žijte dlouho, žijte aktivně“ aneb komplexní medicína od kosmického lékaře, kterou lze bez problémů sehnat třeba na ulozto (stáhnout odkazem). Buď chvála ruskému základnímu i aplikovanému kosmic­kému lékařskému výzkumu a spojení vědy s alternativní medicínou.
To vše platí univerzálně vždy i pro organismus, který je zdravotně v pořádku.
Budiž chvála prevenci a správné životosprávě.


Nemoci, imunita a možnost její aktivace

Slepé střevo má pro naše zdraví ještě jeden nepominutelný význam. Je archív­ním skladem, depozitem všech možných mikrobů a to dokonce i tzv. „škodlivých“. Neustále si v sobě nosíme sbírku všech možných chorob.8) Význam těchto nemocí je pro nás následující.

Čas od času vlivem nedodržování všech správných životních a stravovacích zásad se v našem těle nahromadí značné množství zdraví poškozujících toxinů. Tělo, pokud nechce vstoupit na dráhu své následné zevnitř způsobené rychlé destrukce, má v pod­statě pouze možnost tyto toxiny buď deponovat a zapouzdřit v pro ten účel vytvoře­ných tukových úložištích,9) anebo pod svým řízením aktivovat samočisticí procesy.

V takovém případě tělo ze svého úložiště aktivuje příslušnou potřebnou bakterii a pod dozorem imunitního systému ji namnoží – v důsledku toho vypukne nemoc. Ta povolaná bakterie má tu schopnost, že v daném okamžiku je právě jediná, která umí tyto uvnitř těla rozmístěné jedy a škodliviny vyhledat, transformovat/rozložit a takto napomoci jejich odstranění z těla (vyloučením močí a pocením). O to se pak již zase postará ona nemoc se svými průvodními projevy. Je jasné, že jedna bakterie na vy­čištění celého těla nestačí a tak ji tělo v přípravné latentní fázi nemoci musí napřed dostatečně namnožit.
Shrnutí: uvolněné a namnožené bakterie uvolní a rozloží konkrétní škodliviny v těle a nemoc s tím spojená zplodiny takto vzniklé následně vynese z těla ven.

Když už jsme tedy ty škodliviny napřed do těla uložili, tak si na nemoc nestěžuj­me a mějme tedy s onemocněním trpělivost – nemoc nás vlastně zachraňuje a pro­dlužuje náš život, ač to zní neuvěřitelně. Pokud si jej zase svým neuváženým přístu­pem a ze své hlouposti a nevědomosti opět sami nezkrátíme.
To vše ovládají programy uložené v našem velmi hlubokém podvědomí.

S tímto náhledem na problematiku většiny běžných nemocí pak je více než jasné, že snaha zasahovat chemickými medikamenty do jejich průběhu není rozumné. Právě naopak si tak postupně přivoláváme nemoci ještě horší.
Jak tedy tuto situaci řešit?
Klasicky: vypnutím organismus poškozující enormní zvýšené zátěže (eliminovat „mo­derní prudký a chaotický životní styl“), přejít na klidový režim, povolit nemoci její prů­běh pod standardním řízením imunitního systému – tzn. nechat nemoc propuknout z latentní formy do její otevřené podoby a následně ji nechat celou proběhnout. Včet­ně následné rekonvalescence. Léčebný proces pak navíc doplnit i o přiměřený šetrný pohyb nemocného ve zdravém prostředí, nejlépe přírodním – namísto zákonem vyža­dovaného „připíchnutí“ nemocného k jeho posteli. Celou léčbu vždy především podpořit léčivými bylinami!10) Tyto kromě svých biochemických efektů také nesou před vědou zatím utajenou a svou nezastupitelnou energeticko-informační schopnost správně ovlivnit znovuobnovení vnitřní zdravotní rovnováhy organismu, včetně čištění těla od toxinů jak původních, tak i z nich bakteriemi nově přetvářených. Tím také do­chází k odlehčení práce imunitního systému a ten pak vše snadněji zvládá a řízení ce­lého procesu je pak v přijatelných a regulovaných mezích. Nejlepší byliny proti nemoci většinou pochází z blízkého okolí a teprve až pak, pokud to již z nějakého důvodu ne­stačí je dobré hledat prostředky i ze vzdálenějších pozemských oblastí.

Poznámka kacíře:
To vše však vyžaduje změnu pohledu na postavení člověka ve vesmírném řádu a zrušit velmi zaužívaný davo-elitární pohled na člověka jako otroka a předmět snadných příjmů pro … v čí vlastně prospěch? I ty nejvyšší spole­čenské „špičky“ jsou také jen a pouze něčí nevědomí otroci a něčí zdroj, i když tím někým účelově pěstovaný ve výjimečném přepychu, jako jeho speciální lahůdka na vrcholu dortu. O to horší potom je procitnutí ze snu.

Možnost aktivace imunity

V této souvislosti se pak objevuje otázka, zda lze imunitu lidského těla kdykoliv a sa­mostatně podpořit a hlavně jakým způsobem. Na tuto otázku jsem již kdysi odpovídal a celou problematiku podrobně popsal a zveřejnil v podkapitole tomu věnované. Avšak kvůli širšímu kontextu celé problematiky doporučuji prostudovat celé téma stránky věnované „Chřipce a imunitě“ (tamtéž).

Specifický zdravotní problém pak představuje přehnaná (neadekvátní) imunitní reakce těla na nějaký vnější podnět … alergie. I když jsem již někdy někde narazil na zajímavé směry a náhledy směřující k řešení tohoto problém, bohužel je nyní nemohu nalézt a zatím mi nebylo umožněno rozklíčovat více souvislostí. Určitě však ven z této slepé uličky budou také existovat nějaké podobné, dosud dobře skryté tajné dveře připravené pro kacíře, narušující poklidný život na lidstvo přisátých parazitů. Když ta dvířka najdu, připíšu to sem. Domnívám se totiž, že to s těmito tématy bude velmi souviset.


Devastace střevní mikroflóry a možnost její obnovy

Jak již z předchozího textu vyznívá, největšího prohřešku proti zdraví a vlastní odolnosti proti nemocem (imunitě) se vlastně dopouštíme sami, svou nesprávnou stravou. Stravou průmyslově připravenou a chemicky konzervovanou, nevhodně smí­chanou, často vyráběnou i z geneticky modifikovaných produktů. Dále nesprávnými stravovacími návyky. Navíc pod vlivem neustálých reklam jsme prosáklí zbytečně uží­vanými a zneužívanými chemickými přípravky, které nás údajně „mají rychle vrátit do hry“ a ...  Včetně zločinného očkování dětí v dávkách, které by ve váhovém přepočtu na dospělého člověka tohoto zcela jistě zabily. K tomu připočtěme uměle vytvářený naprosto nepřirozený životní styl, umělé a nezdravé prostředí se spoustou elektro­magnetických záření (wifi, mobily, budoucí 5G celoplanetární mikrovlnka …) a ještě neutuchající psychický stres včetně veškerého podprahového programování lidstva (viz též).
Komu to vše prospívá?
Odpověď na tuto otázku doporučuji hledat v celé sérii článků Energie – základní zdroj všeho.

Kdo si chce o pravidlech správné životosprávy přečíst trochu více, pak jsem se sice výše již zmiňoval o díle prof. Ivana Pavloviče Něumyvakina – „Žijte dlouho, žijte aktivně“ aneb komplexní medicína od kosmického lékaře, ale doporučuji se podívat i na zásady správného stravování doporučované samotným učitelem světla Ježíšem v Evangeliu Esejských. Zde je dobré si uvědomit, že se jedná o zásady doporučované a platné pro dané území a že vše nemusí být tak snadno přenositelné do našich země­pisných podmínek.
Je také možné nahlédnout na stránky leva-netu:
14.9.2017 Dobrá zpráva Ježíše Krista Světu v podání učedníka Jana
24.9.2017 Evanjelium mieru Ježiša Krista podľa učeníka Jána. Kniha první, odkud je to možné si celé stáhnout i v kompaktní formě .pdf či .docx
9.11.2017 Evanjelium mieru Ježiša Krista podľa učeníka Jána. Kniha druhá
1.12.2017 Evanjelium mieru Ježiša Krista podľa učeníka Jána. Neznáme knihy esejov
25.12.2017 Evanjelium mieru Ježiša Krista podľa učeníka Jána. Kniha druhá – dokončení.
Případně tamtéž prohledat tématické rozcestníky zaměřené k problematice zdraví:
http://leva-net.webnode.cz/clanky-katalog/zdravi/
http://leva-net.webnode.cz/tags/zdrav%C3%AD/

Jak jsem se již v textu zmínil, naše vnitřní prostředí střev je silně narušené a v souvislosti s tím je narušena i naše imunitní odolnost prakticky proti všem nemo­cem. Pokud následně onemocníme, oficiální mašinérie nás semele tak, že nás zdravé již z rukou nepustí a další recidivy jsou zaručeny.
Jak? – – – Antibiotiky!
Nadužívání antibiotik jednak vedlo k dalšímu evolučnímu vývoji všech těch nejvíce škodlivých potvor ke stavu, kdy tito fujtajblíci oproti všem našim dnešním antibioti­kům jsou prakticky již zcela odolní. Kupodivu, pokud se pod jejich působením přeci jen náhodou někdo uzdraví, pak to snad ani není díky antibiotikům, nýbrž proto, že přeci jen ti fujtajblíci nejsou až tak zcela odolní právě proti obyčejnému lidskému imunitnímu systému, který ten jedinec měl až tak silný, že dokázal proti nim i anti­biotikům vést válku dohromady hned na dvou frontách. :-O
;-))

Pojďme to rozebrat podrobněji.
V první fázi ještě před průnikem jakékoliv infekce do těla je střevní mikroflóra u „civili­zovaných lidí“ vždy ve značně dezolátním stavu a díky tomu je tělo prakticky bezbran­né (uvádím již bez důkazů a probírání velmi širokých témat a podmínek s tímto souvi­sejících – kdo nesouhlasí, nechť hledá důkazy o tom, že nemám pravdu). Kromě poža­dovaných užitečných bakterií je tam i velmi značné množství bakterií cizích a patogen­ních, se kterými ty nám prospěšné mikroorganismy vedou regulérní válku o celé jejich životní prostředí střev. Což je značně vysiluje, a také vede ke značným energetickým ztrátám pro nás a ve svém důsledku i oslabuje náš imunitní systém. Pokud do tohoto prostředí přijdou antibiotika, ty pak následně zničí všechny mikrokultury (snad vyjma těch, o kterých jsem se zmínil v předchozím odstavci). Jednak sice oslabí vetřelce, ale hlavně zničí všechny naše užitečné souputníky. Schopnost správného trávení a náleži­tého energetického doplňování našeho těla a hlavně neustálé udržování silné imunity je tak velmi narušena. To v tento okamžik nasazená totální hladovka pro další vývoj onemocnění člověka a možnost jeho uzdravení bývá mnohem prospěšnější.

Po ukončení „léčby“ antibiotiky tedy máme střeva bez potřebných mikroorganis­mů zajišťujících správné trávení a tak ve skutečnosti veškerá konzumovaná potrava (i zdravá, nezávadná) je pro nás v ten okamžik prakticky jed.
(Jeden by ani nevěřil, jak odolné má tělo.)

Po této „malé vnitřní ekologické katastrofě“ se prakticky od nuly začíná budovat nová střevní kultura. Podle informací na internetu někde se nedávno objevivších, až cca měsíc trvá, než se ve střevech objeví takové souhrnné množství mikroorganismů, kolik jich tam bylo před zahájením léčby antibiotiky orálně podávaných.
Avšak žádná sláva!
Jejich kvalita, přesněji poměr patogenních mikroorganismů oproti těm potřebným a užitečným je zcela obrácený. Když před léčbou jejich vzájemný poměr byl ve prospěch užitečných, ještě měsíc po „úspěšné“ léčbě početně s velkou převahou vítězí ty škodli­vé mikroorganismy. A trvá dalšího cca ¼ roku (může i déle), než se ten poměr vzá­jemného souboje z hlediska jejich množství otočí. Při tomto „válečném střetu“ my většinou podporujeme stranu útočníků – jak již bylo dříve uvedeno, opět zcela ne­vhodnými stravovacími návyky. Za tu dobu nás mezitím může potkat zase jiný moribundus a celý kolotoč se znovu roztáčí.

Jaké jsou tedy šance vymanění se z tohoto zlého kola a po zahnání onemocnění si ve svých střevech obnovit zdravou civilizaci těch správných a životu prospívajících mikroorganismů/bakterií?
Poprvé je to uvědomění si celé problematiky a pevné rozhodnutí s tím něco udělat a chtít změnit svůj stravovací způsob a taky trochu i dosavadní životní styl. A podle toho si připravit a dopředu i trochu natrénovat všechny změny potřebné jak v kuchyni, tak i v zásobování. Prostě tak trochu si to vyzkoušet a ujistit se, že při tom dokážeme vydržet.

Následně provést totální pročištění – průplach celého zažívacího traktu jógovou technikou zvanou šankprakšalána (případně i podle návodu zopakovat). Chce to nebát se, neboť technika je zcela přirozená a bezpečná a také mnohokrát vyzkoušená. A také si na to udělat čas a soukromí, případně zajistit i následný servis (přípravu prvního čerstvého pokrmu …). Pro podrobné seznámení se s technikou doporučuji shlédnout alespoň tyto stránky (všechny):
https://www.jogadnes.cz/joga/ocista-strev-1142/
http://www.joga-online.cz/cistici-jogove-techniky/sankpraksalana
http://www.zdravi-az.cz/Ocista_tlusteho_streva_02.php
http://www.jitrnizeme.cz/view.php?cisloclanku=2005022302
https://www.rehabilitace.info/zdravotni/sankapraksalana-sankhpraksalana-detoxikace-strev-i-osvezeni-traviciho-traktu/
Avšak to bude jen první počátek znovuobnovení střevní mikroflóry – očista.

Naše střeva jsou čistá přibližně asi tak, jako byla po našem prvním nadechnutí se v okamžiku narození. Byla v nich pouze plodová voda a v ústech trochu poševních bakterií od matky, které se postupně dostávají dále do těla. Mimochodem je to první a zároveň nejjakostnější očkování naší budoucí imunity, které jsme kdy mohli obdržet. Jedinci narození císařským řezem11) o toto očkování přišli.

Teprve až následně po porodu a to již po poměrně krátkém čase, pokud nejsou jiné komplikace, dojde ke druhému (relativně donedávna před vědou ještě utajené­mu) přirozenému očkování12) naší budoucí imunity zároveň se sáním prvního mléka z prsu matky – mleziva. Právě toto mlezivo ve střevech startuje vznik a tvorbu toho správného mikroprostředí. Proto doporučuji dopředu si zajistit dodávku mleziva tak, aby pak ihned po provedení šankprakšalány bylo již právě připraveno. Nemusí to být přímo lidské (nechme je mnohem potřebnějším novorozencům), krávy ho mají poměr­ně více a určitě se nějaký pohárek přímo od vemene dá sehnat. Kozí mléko samo o sobě je také velmi zdravé a tedy i jejich mlezivo bude skvělé. Celé je to pouze o trpě­livosti a snaze sehnat zdroj a pak čekat na správný okamžik.
Zdůrazňuji: vypít tak jak je, co nejdříve, čerstvé, žádné převařování a jiné nesmysly!
Mohlo by stačit vypít jeden plný větší pohár co nejdříve po vnitřní očistě.
Pokud se nepodaří sehnat čerstvé tekuté mlezivo, tak pak je možné je ještě sehnat pod obchodním názvem kolostrum. Po očistě bych neváhal a použil zesílenou dávku a následně později je ještě nějakou dobu častěji užíval.

Následně po této přípravě je potřebné vybudovat novou – tu správnou střevní mikroflóru. A ta vzniká v souvislosti s trávením mateřského mléka. Jenže dospělý člo­věk většinou již není schopen bez problémů přijímat a strávit normální mléko. Novoro­zenci mají svou slinivku plnou enzymů potřebných pro štěpení mléčných bílkovin, ale jejich produkce postupně s přibývajícím věkem mizí. Proto je potřebné používat mléč­ný produkt již upravený, s rozbitou/narušenou strukturou těchto bílkovin, který jsme schopni strávit bez problému. Jsou to produkty, jejichž mléčná bílkovina byla již naru­šena fermentací a jsou tedy pro nás bez problémů stravitelné – jogurty. Jen PROBOHA NÉ ŽÁDNÉ ty reklamou nabízené úžasné sr..ky. Většinou předražené, jedovaté chemic­ké svinstvo, tak pěkně vypadající (nezapomeňme, že podle pravidel PR13) je nejvíce bifidus... především a pouze v reklamě). Doporučuji nakoupit pouze čistě bílé jogurty v co největším balení a bez konzervantů a z nich pouze ty nejvíce tučné. Přečíst si složení a s podezřelým složením a obsahem mléčného tuku pod 10 % nebrat. Třeba jogurty „řeckého typu“, ... nevím proč, jestli naše mlékárny to jinak neumí? Anebo přímo ve velkém balení čistou zakysanou smetanu 10%. Má to zcela stejné složení jako ty jogurty, doporučuji porovnat. Touto přípravou svých střev pak takto prochá­zíme zrychleným režimem kojence.
K pití pak jen čistou vodu z vodovodu, den odstátou a od chlóru vyvětranou.

Tímto a jenom tímto se stravovat cca týden a následně přejít na zrychlenou zvy­kací dietu batolete – jídlem jejich typu (ne z konzerv). Prostě nedovolit čistě vymytý střevní trakt hned zanést opět nějakým průmyslovým svinstvem. Je potřebné v něm nechat vytvořit a usadit správnou mikroflóru svým počátkem vycházející z mléčných produktů. A pak postupně asi tak za další týden lze začít přecházet na hutnější kvalitní stravu jakostí své přípravy i surovin asi tak na úrovni mateřské školky. Pečivo také nejlépe vlastní, NE kupované.
Dietologové již tomu budou rozumět.
A pak postupně lze přecházet i na „dospělejší“ stravu, i když je dobré se i nadále na většinu toho, co nabízí obchodní řetězce raději ani nedívat.

Každému, kdo to potřebuje, přeji brzké uzdravení.

 
Poznámky pod čarou:


1)… Představa, že tuto energii jsme schopni přesně kvantifikovat jejím spálením a zjistit tak její energetický ekvivalent je sice hezká, ale podle pravidel, na kterých skutečně běží ži­vot – od pravdy není nic tak vzdáleného jako tato naivní představa.

2)… Moderní medicína ovládaná chemickým průmyslem lidi pouze leká, přece zde není pro jejich léčení :-(

3)… Pokud to plně domyslíme až do konce, neexistuje vlastně žádný důvod, proč by nebylo možné se s těmito střevními bakteriemi domluvit na jejich správném provozním režimu. Naprosto přesně rozumí energii, informacím, bioenergetickým polím. Naše rodinná léči­telka to ve své praxi občas takto využívávala.

4)… Doporučuji vyhledat hesla „bakterie žijící v symbioze s člověkem“, „bakterie ve střevech“ případně i další obdobné termíny/hesla a pro začátek třeba i jen nahlédnout na téma „Střevní symbióza“.

5)… I tato společnost má svá pravidla hry, koexistence mezi různými svými podmnožinami, zákony regulující veškeré dění v této společnosti – zde však řešit nebudeme.

6)… Málo je na veřejnosti známé, že skutečným většinovým majitelem (stínovým) všech vel­kých světových firem produkujících potraviny prodávané v obchodních řetězcích po ce­lém světě (pod nejrůznějšími názvy) jsou právě nadnárodní farmaceutické koncerny. Prostě přeci nějak je nutné si své budoucí zákazníky připravit.

7)… K tomu patřilo i umění včas odejít, tedy včas poznat onen přicházející poslední okamžik a přijmout jej. To je o umění zemřít, v žádném případě ne o eutanazii.

8)… Samozřejmě ty, které nám do prostředí občas vypouštějí výzkumné teroristické laborato­ře an...sas.ých teroristů pro ďáblulibou humanitární likvidaci pozemské populace dosud neznámými epidemiemi, tak ty tam nejsou.

9)… Prosím o uvědomění si dopadu této skutečnosti. Tuky na těle jsou nejen jistou zásobár­nou energie (pouze v rozumné míře!), ale jsou tam uloženy i škodliviny, nevyloučené jedy. V případě diety, kdy jsou tyto staré nahromaděné tukové zásoby rozpouštěny, do­chází ke zvýšenému vyplavování těchto škodlivin zpět do těla a je nutné je z těla dostat ven. Snahu o větší redukci nadváhy je tedy vždy nutné doplnit aktivně prováděnou dlou­hodobou vnitřní očistou organismu a toto vše z těla vyplavit (pomáhají voda, zvýšený po­hyb, pocení, koupele ...). Pokud k tomu nedojde (lenost), pak pokud nemá dojít k výraz­nějšímu zdravotnímu poškození těla, musí tělo co nejdříve tyto jedy opět uložit v dalších, pro ten účel znovu obnovených tukových polštářích.
Nejlépe je vůbec nepřipustit vstup těchto škodlivin potravou do našeho těla.
Prevence je snazší, než odstraňování následků nerozumu.

10)… Paracelsus přesně věděl co a proč dělá, na rozdíl od současné chemické farmacie. Ta to sice ví také, ale její zájem je zcela jiný, než byla životní kréda člověka Philippa Aureo­luse Theophrastuse Bombastuse von Hohenheim, kterého tehdy „oficiální lékařská věda“ také silně pronásledovala, aby si pak později na jeho jméně a odkazu pouze reklamně využívaném budovala svou živnost. Je jedním z posledních vtělení Jakuba Mladšího, mladšího bratra Ježíše a pozdějšího vůdce Ježíšova hnutí (také vyhubeného).
Přeložené dílo lze vyhledat, i jinde.

11)… Zbytečný porod císařským řezem má na budoucího jedince ještě jeden dlouhodobý a trvalý vliv – nepříznivé nastavení jeho budoucí psychiky a oslabení jeho schopností zvlá­dat problémy. Jeho psychika pak jej díky této první zkušenosti vždy spíše tlačí k ústup­kům a také potenciálním únikům mimo realitu (do snů), místo aby si dokázal stát za svým a také proti nepříznivým okolnostem bojovat. Je to dáno tím, že v prvním rozhodujícím okamžiku svého života přišel o zkušenost napnutí všech svých sil a také možnost naučit se vnímat a pochopit pomoc a součinnost s někým jiným a vyšším. Místo toho byl vyrván ze spánku v příjemném lůně a hozen do nepřátelského agresivního prostředí.

12)… Toto očkování je zcela přirozené, správné a Bohu milé, na rozdíl od ďáblu vyhovující­mu, farmaceutickou mafií nařizovanému a státem realizovanému chemickému očkování ihned v porodnici. Mající jediný cíl – zmrzačit člověka a přerušit jeho spojení s Bohem.
Google i facebook jsou již cenzurovány, pravda se již hůře hledá.
Doporučuji navštívit a hledat na těchto rozcestnících:
https://www.poockovani.cz/uvod
http://www.rozalio.cz/
https://www.rizikaockovani.cz/ a https://www.strunecka.cz/ a její knihy, Doba jedová …
http://www.nwoo.org/category/zdravi-potraviny-ekologie/ockovani-zdravi-potraviny-ekologie/
http://www.nwoo.org/category/zdravi-potraviny-ekologie/podvody-farmaceutickeho-prumyslu/
http://www.czechfreepress.cz/zdravotnictvi/zdravi/blog.html
https://www.badatel.net/category/vakciny-ockovanie/
https://celostnivzdelavani.cz/
https://hnizdozdravi.cz/ (MUDr. Jan Hnízdil a tým)

Pro hledání osob, které se touto problematikou seriózně zabývají, je dobré navštívit web vědeckých teroristů https://www.sisyfos.cz/ a sledovat, koho se nejvíce bojí a proto se jej snaží dehonestovat vyznamenáním a zařazením na své stránky. Podobně jako třeba web https://pseudo.cz/ a velmi mnoho jiných, jim podobných.

13)… PR, čti „pí ár“, tedy dnes užívaný a velmi vznešený název „Public relations“, dřívěji zva­ný prostě „reklama“ a původně nazývaný „propaganda“. Stále jen lži a soustavné ohlupo­vání, nic se v tom nezměnilo. Praktiky vodníka z Lucerny.


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!