Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Vítej, kdo sobě kladeš otázky a odpovědi hledáš,

neboť se světlem svého poznání můžeš dojít přímo až k Otci nebeskému.

Nemohu zaručit, že dojdeš. Mohu však posvítit na místa, která jsem prošel.

Poslední aktualizace: 22.01.2022

Přehled odkazů posledních článků.
Odpověď na otázku, proč vznikl tento web najdeš dole (Úvodem).


Poslední novinky

22.01.2022

Revolucionář Ježíš
Kompletní znění jeho modlitby Otče náš - Matko naše
a také vyjádření jeho názoru na ženy.

Články z roku 2021 hledej již v archívu 2021.


Poznámka k nedokončenosti posledního loňského tématu:
K datu převodu webu na nový rok k 7.1.2022 není toto téma ještě stále hotovo a uzavřeno. Především otázka interakce (vzájemného působení) očkování a biopole (aury) jako interface (převodního pole) spojujícího pouhé vegetativní maso těla právě s duší (anatomickým polem ducha) je velmi komplikovaná. Navíc jsem značné množství času musel věnovat jednak sledování faktografických podkladů věnovaných tomuto tématu a zveřej­něných na internetu a zároveň i analýzám společenského vývoje probíha­jícího na celém světě právě v návaznosti na coronu. Věřím, že se mi to již dlouhé pojednání během času podaří dokončit.
Navíc se v poslední době objevilo velké množství solidních informací z vě­deckých i administrativních kruhů od lidí, kteří nedokázali mlčet o faktech, které zjistili a zveřejněním se postavili na stranu pravdy. To vše důkazně potvrzuje všechny předchozí informace a i predikce veškerého vývoje pro­bíhající celosvětové akce satanistů ("bažiny") o totální ovládnutí světa a snahu o vyhubení lidstva.


Úvodem

Tento web je o osobních zkušenostech a poznáních, které jsem po kapkách získával celý život. Na rozdíl od svých minulých inkarnací, o kterých již vím, toto vtělení jsem dlouhá léta přípravy prožil v "moderním" materialistickém prostředí naší společnosti a nezatížený žádnou církevní dogmatikou. To jsem tehdy ještě netušil (a ani dnes ještě vše nevím), jaký je životní plán mé duše. Teprve až v období zralosti ke mě začal promlouvat jazyk životních okolností, který mě postupně začal směrovat k poznávání alternativ, psychotroniky, zdravotních otázek, hloubání nad záhadami a jejich smyslem, pátrat po tajemstvích života a smrti, hledat jemnou cestu spirituality.

Cesta poznání (gnose) byla zajímavá. Vždy jsem napřed bez přípravy (tedy bez dopředního získání nějakých "teoretických" vědomostí o budoucím jevu) obdržel tro­chu životních zkoušek a facek a teprve pak, když jsem se opět stabilizoval, a učinil z obdržené lekce správné závěry o tom, o co skutečně kráčí, teprve pak ke mně odněkud počaly přicházet "teoretické" informace. Knihy, časopisy, filmy o záhadách, ale také různé druhy psychických a duchovních školení. Takové, kde odpovědi na mé otázky již byly nějakou formou částečně zodpovězeny a naznačen směr dalšího postu­pu, kterým jsem se musel vydat zase sám. Jedině takto bylo možné si ověřit jejich správnost. Neboť jakékoliv jejich dopřední čtení bez odpovídajících životních zkuše­ností a vědomostí a posuzované přes "brýle mámení" kterékoliv náboženské dogma­tiky vedou pouze k jejich falešné interpretaci. Kdy se lidé hádají o písmenka v textech a celkový smysl textů jim uniká a ďábel se směje a raduje, jak lidé opět naletěli na jím vytvořené knihy.

Byl to skvělý postup, neboť teprve pak jsem mohl být maximálně pozorný a vě­domý si skutečné podstaty toho, co jsem se nově učil zvládat. Ve skutečnosti vlastně znovuobjevoval, neboť jsem se s tím již kdysi velmi pradávno setkal a trénoval. Bylo to jako opakování loňského učiva ve škole po prázdninách a test, zda tentokrát mohu pokračovat ve výuce zrychleným režimem, anebo budu muset napřed opět plně opa­kovat lekce z minulého života.

Takto jsem postupně prošel rychlým (opakovacím) postupem několika různými systémy a výcvikovými školami, jak novými, tak i velmi starými, a mohl je mezi sebou porovnat bez zaujetí a bez předsudků zaviněných ničím neodůvodnitelnou vírou v ab­solutní správnost jediného rituálu a závadnost všech ostatních. Neboť do všech no­vých spirituálních bádání a i sestupům ke dnu vlastní duše jsem vždy přistupoval zvě­davý a bez předsudků, bez očekávání, s jasnou myslí pozorovatele. Takto připraven pak mohl začít porovnávat, co mají různé systémy společné a čím se liší, a také zjistit, kde mají uloženu onu vyhybku, která je vždy svede z cesty k Bohu na cestu do tem­not. A takto hledat a najít jejich společnou principiální podstatu.

Postupně, vždy tak, jak sám jsem dozrával, zvládal a hlavně čistil své vlastní ego, tak po kapkách jsem obdržel nové ucelené poznání, které budu na tomto webu postupně prezentovat. Souběžně s tím začal krystalizovat nový výcvikový systém, který nabízím a budu zveřejňovat v sekci Rukopis - tam budu postupně zveřejňovat již "učesané" kapitoly rozepsané knihy. V sekci Rozpravy se pak budu zabývat otázkami jak z oblastí spirituality, tak i společenských a světonázorových.

Děkuji všem svým učitelům, se kterými jsem se kdy setkal, ať přímo, nebo nepřímo. Děkuji všem, kteří mi kdykoliv ukázali cestu, dokonce i přes propasti věků. Děkuji Bohu, že mi poslal tyto své posly, kdykoliv se ukázalo, že jsem již připraven otevřít dveře další komnaty poznání.


Věřím Bohu, nevěřím církvím.

Nepatřím žádnému náboženství ani církvi, autority prověřuji.
Nežádám, aby mně někdo věřil. I já mohu klamat. Ne proto, že bych vědomě chtěl, ale ani mně ještě nebylo dáno poznat absolutně vše a zcela bezchybně. Pouze ten, kdo nic nedělá nic nepokazí, ale nikam se neposune. Zkušenost je nepřenositelná.

Nevěř mi, ověř si.
Teprve pak to bude mít pro tebe tu pravou cenu.

Ego

Ego není špatné. Ego je jen operační systém duše, který duše obdržela v samém počátku při svém zrození v těle. Musí je mít pro své ukotvení se v bioskafandru (těle), pro ponor a existenci (práci i život) v pozemském hmotném prostředí. Něco asi jako windows anebo linux v osobním počítači. Je to systém velmi mnoha programů jak pro snímání údajů o okolí, tak i ovládání těla a také k průběžnému vyhodnocování všeho dění a prožívání - myšlení. Bez ega dojde okamžitě ke smrti, opuštění těla.
Proto ego nelze zničit!

Hlavním problémem však je, že do tohoto operačního systému, jednoho ze styč­ných informačních rozhraní mezi tělem a duší (HW a SW), nám někdo nacpal příliš mnoho virů bránících jeho správné funkci. Virů pracujících v cizí prospěch. To není o individualismu, žádné liberální žvásty o samostatnosti a nezávislosti. Ty viry - podpro­gramy implementované do ega výchovou, destrukčními vlivy společnosti a podobně, ty nás mají svést od našeho životního úkolu evoluce duše a poznání i naplnění odpo­vědnosti za své skutky a odvést od tvůrčí spolupráce s jinými bytostmi a svést z cesty k Bohu na cestu devoluce a destrukce, na cestu do temnoty pekel.

Proto termín ego "překonat" ("vymazat", … a mnoho podobných špatných ter­mínů) není o jeho zrušení, nýbrž o jeho osvobození, o jeho očistě, o odhalení těchto "programových virů" v naší mysli, podvědomí a duši a jejich nahrazení programem správným, který bude v souladu s Božím záměrem, který bude v souladu s vyšším principem mravním. To vše se prokáže pouze v našich skutcích.

Proto nečekej ode mě "korektnost".
Budu vše nazývat pravým jménem podstaty tak, jaký je její skutečný význam.


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!